JAV LB: REGINOS NARUŠIENĖS FONDAS

JAV LB: REGINOS NARUŠIENĖS FONDAS 1989-2018 m.

Reg. Nr. 13723

1 dėžė

1. Iš ALT gauti įvairūs raštai (1989-1991 m.)
2. BALF gauti įvairūs raštai (1989-1991 m.)
3. Baltijos valstybių tarybos pranešimai, Antrosios Baltijos asamblėjos rezoliucijos 1990 m.
4. BATUN (Baltic Appeal to The United Nations) įvairūs raštai ir pranešimai 1989-1991 m.
5. Bendri VLIKo, LB ir ALTo pranešimai 1989-1991 m.
6. Įvairūs gauti raštai dėl blokados Lietuvoje 1990 m.
7. Raštai dėl demonstacijų Vašingtone 1990 m.
8. Susirašinėjimas su LR diplomatinėmis tarnybomis 1989-1990 m.
9. Aukų vajaus ,,Dovana Lietuvai“ dokumentai, aukotojų sąrašai, laikraščių iškarpos 1989-1991 m.
10. Aukų vajaus ,,dovana Lietuvai“ lėšų paskirstymo dokumentai, įvairūs raštai 1989-1991 m.
11. Aukų vajaus ,,Dovana Lietuvai“ nesvarstyti prašymai 1989-1990 m.
12. Aukų vajaus ,,Dovana Lietuvai“ gauti ir išpildyti prašymai iki 1989 m. gruodžio mėn.
13. Aukų vajaus ,,Dovana Lietuvai“ gauti ir išpildyti prašymai iki 1990 m.
14. Aukų vajaus ,,Dovana Lietuvai“ gauti ir išpildyti prašymai iki 1991 m.
15. Gauti raštai iš Estijos įvairių institucijų. 1990-1991 m.
16. Susirašinėjimas, finansiniai dokumentai ir kontraktas su The Haymarket Group, LTD. 1991 m.
17. Įvairios įškarpos iš lietuviškos spaudos apie išeivijos veiklą 1990-1991 m.
18. Gauti raštai iš įvairių organizacijų 1990-1991 m.
19. Įvairūs sąrašai 1990-1991 m.
20. Įvairūs raštai anglų k. 1990 m.

2 dėžė

21. Įvairūs raštai lietuvių k. 1991 m.
22. JAV Lietuvių jaunimo sąjungos raštai, VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso įvairūs dokumentai 1990-1991 m.
23. JAV LB apylinkėms siųsti ir iš jų gauti raštai 1989-1991 m.
24. JAV LB aukų vajų 1989-1991 m. aukotojų sąrašai, švairūs raštai.
25. JAV LB Valdybos aplinkraščiai 1989-1991 m.
26. JAV LB Krašto valdybos sveikinimai ir atsišaukimai 1989-1991 m.
27. JAV LB Švietimo taryba: gauti, siųsti raštai, mokyklų direktorių sąrašai 1989-1991 m.
28. JAV LB XII, XIII Tarybų išvados, nutarimai pasisakymai, pastabos, veiklos gairės, protokolai, narių ir kandidatų į Taryba sąrašai, įvairūs raštai.
1988-1991 m.
29. JAV LB XIII Tarybos rinkimai: narių ir kandidatų sąrašai, įvairūs raštai. 1991 m.
30. JAV LB Krašto valdybos inkorporavimo dokumentai 1989-1991 m.
31. JAV LB Krašto valdybos Jaunimo organizacijų ryšių komisija: 1988 m. posėdžio protokolas.
32. JAV LB Krašto valdybos iždo byla, finansiniai dokumentai 1989-1991 m.
33. JAV LB Krašto valdybos kultūros taryba: gaunami siunčiami raštai 1989-1991 m., kopijos lietuviškų laikraščių iškarpų apie Kultūros tarybos
darbą ir renginius 1988-1989 m.

3 dėžė

34. JAV LB Krašto valdybos posėdžių kvietimai 1989-1991 m.
35. JAV LB Krašto valdybos įvairūs gauti ir siųsti raštai 1989-1991 m.
36. JAV LB Krašto valdybos sekretoriaus Prano Jogos siųsti ir gauti raštai
1989-1991 m.
37. JAV LB Krašto valdybos specialusis posėdis 1990 m. balandžio 22 d., dokumentai.
38. JAV LB Krašto valdybos spaudos konferencijos 1989 m.
39. JAV LB Krašto valdybos VP Sporto reikalams: įvairi korespondencija 1989-1991 m.
40. JAV LB Krašto valdybos Informacijos komisija: pranešimai spaudai 1989-1990 m.
41. JAV LB Krašto valdybos Informacijos komisija: pranešimai spaudai 1989-1991 m.
42. JAV LB rajoniniai suvažiavimai: protokolai, sąrašai, įvairūs raštai 1989-1991 m.
43. JAV LB Krašto valdybos informacijos komisija: įvairūs pranešimai, susirašinėjimas, 1991 m.
44. JAV LB Krašto valdybos informacijos komisija: įvairūs pranešimai, susirašinėjimas, 1990 m.
45. JAV LB Krašto valdybos spaudai, 1990 m.
46. JAV LB Krašto valdybos informacijos komisija: įvairūs pranešimai, susirašinėjimas, 1989 m.
47. JAV LB Komunikacijos centras: įvairūs gauti ir siųsti pranešimai 1990-1991 m.
48. JAV organizacijų ir asmenų pasisakymai Lietuvos klausimu 1990 m.
49. JAV LB Vašingtono įstaiga: gaunami ir siunčiami raštai 1989-1991 m.
50. JAV valdžios pareigūnų adresų ir telefonų sąrašai, 1989-1991 m.
51. JAV valdžios rezoliucijos Lietuvos klausimu 1989-1991 m.

4 dėžė

52. Įvairūs pranešimai iš JAV valdžios. 1989-1991 m.
53. JAV LB Kraųto valdybos Vicepirmininko organizaciniams ir administraciniams reikalams įvairūs raštai1989 m.
54. Susirašinėjimas su Kanados LB, 1988-1991 m.
55. Susirašinėjimas su Latvijos įvairiomis organizacijomis, 1988-1991 m.
56. JAV LB Valdybos konferencija Detroite 1989.04.15-16: dokumentai.
57. Susirašinėjimas su Lenkijos organizacijomis 1991 m.
58. Įvairūs pranešimai apie Lietuvą, susirašinėjimas su Lietuvos institucijomis 1989-1991 m.
59. Lietuvių fondo pranešimai, dokumentai, informacija, 1990-1991 m.
60. Lietuvių informacijos centras NY: pranešimai, siunčiami, gaunami raštai 1989-191 m.
61. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: Pasaulinio lietuvių tautinio fondo ,,Atgimsanti Lietuva“ įstatai, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės
grupės tarybos (1988.04.03) sąrašas, siunčiami, gaunami raštai 1988-1990 m.
62. Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio vizitas JAV 1991 m. gegužės mėn.: susirašinėjimas su įvairiomis Lietuvos ir JAV institucijomis.
63. Lietuvos respublikos vyriausybė: gauti ir siunčiami raštai 1990-1991 m.
64. Lietuvos vyriausybės vizitai užsienyje: pranešimai, susirašinėjimas. 1990-1991 m.
65. JAV LB dokumentai dėl Lituanus Foundation valdybos sąrašai, kontrolės komisijos aktas 1988-1990 m.
66. Suirašinėjimas su PR News Service, 1991 m.
67. Secretary of State of Illinois pranešimas dėl mokesčių, 1989 m.
68. PLB: gauti pranešimai, susirašinėjimas 1998-1991 m.
69. JAV LB Religinių reikalų taryba: gauti ir siunčiami raštai 1988-1991 m.
70. JAV LB Socialinių reikalų taryba: gaunami ir siunčiami raštai 1998-1991 m.
71. Amerikos lietuvių respublikonų partija: gauti dokumentai 1998-1991 m.
72. Susirašinėjimas su Lietuvių tautinių šokių institutu, 1991 m.
73. JAV LB Specialiųjų reikalų komisija: įvairūs raštai 1989-1990 m.
74. ŠALFASS: gauti ir siunčiami dokumentai, 1988-1989 m.
75. Viršūnių konferencija (Bušas-Gorbačiovas) 1990 birželio 1-2 d. Vašingtone, DC: įvairūs pranešimai anglų k.

5 dėžė

76. VLIKo pranešimai 1988-1991 m.
77. Žmogaus teisių konferencijos 1989-1991 m. pranešimai anglų k.
78. Susirašinėjimas su William Hough dėl patarnavimų Lietuvos vyriausybei, finansiniai dokumentai 1990 m.
79. JAV LB Vašingtono įstaigos Telex su Lietuva: siunčiami ir gaunami dokumentai 1989-991 m.
80. Radio Free Europe pranešimai, 1991 m.
81. JAV LB Visuomeninės veiklos koordinacinis komitetas: gaunami ir siunčiami raštai 1990 m.
82. JAV LB Krašto valdybos pasėdžių protokolai 1990.07.15-1991.11.10
83. JAV LB Krašto valdybos pasėdžių protokolai 1988.11.05-1990.06.09
84. Seminaras JAV LB ,,Darbas Lietuvai“ 1990 m. Vašington, DC
85. JAV LB Visuotinių reikalų taryba: įvairūs raštai, pranešimai, 1988-1989 m.
86. JAV LB Visuotinių reikalų taryba: įvairūs raštai, pranešimai, 1991 m.
87. JAV LB Visuotinių reikalų taryba: įvairūs raštai, pranešimai, 1990 m.
88. JAV LB Visuotinių reikalų taryba: ,,Darbas Lietuvai“ konferencija 1991 m.
89. National Endowment for Democracy metinis pranešimas 1989 m., Independent Press for Lithuania pograma.
90. Lietuvių muzikos festivalis, susirašnėjimas organizaciniais klausimais, 1991 m.
91. Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis, kreipimasis į popiežių Joną Paulių, anglų k., 1988 m.

6 dėžė
92. JAV LB Įstatai ir taisyklės 2009 m, JAV LB tarybos schema JAV LB bendruomenės XIV ir XV tarybų dalyvių sąrašai.
93. Užsienio lietuvių archyvų tvarkymo ir panaudojimo veiksmų planas 2011 m. ir kiti su JAV LB ir PLB archyvų veikla susiję dokumentai.
94. PLB: PLB Valdybos pirmininkės R. Narušienės pranešimai 2006 m., 2012 m.; PLB Bendruomenės Seimo darbo taisyklės; JAV LB susirinkimų tvarkos taisyklės; susirašinėjimas PLB klausimais ir kiti PLB dokumentai.
95. NATO: Bukletas ,,Expansion of NATO. Role of the Lithuanian American Community, Inc.”; nuotraukos iš NATO susitimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai dėl stojimo į NATO, 2004 m.
96. NATO: Susirašinėjimas su JAV valdžios atstovais NATO klausimu, rezoliucijos, kreipimasis į JAV valstybės pareigūnus dėl Lietuvos stojimo į NATO.
97. NATO: JAV LB kreipimaisi, susirašinėjimai, pastabos dėl LIETUVOS stojimo į NATO.
98. Dokumentai apie Lietuvos okupaciją 1939-1992 m.
99. Įvairūs JAV LB dokumentai.

7 dėžė
100. Valdovų rūmų paramos komitetas JAV:
1) VR Paqramos komiteto įkūrimo Lietuvoje dokumentai, sutartys, įgaliojimai, įstatai, susirinkimų protokolai.
2) VR Paramos komiteto finansiniai dokumentai
3) JAV Paramos komiteto VR PLB ir JAV LB menės koncepcija
4) VR įkūrimo dokumentai, Projektai koncepcija
5) VR JAV dokumentai, IRS, inkorporavimo sutartys
6) VR Paramos komiteto narių sąrašai.
101. Valdovų rūmų Gotikinė menė: dokumentai, susirašinėjimas, apmokėjimai dėl salės įrengimo.
102. Valdovų rūmų Tūkstantmečio varpo pasiūlymai, gamyba, apmokėjimai, sutartys, perdavimas.
103. Valdovų rūmų Saulės laikrodžio projektas, gamyba, finansai.
104. Valdovų rūmų salių, menių interjeras, pristatymo lentelės, rėmėjų lenta, Didžiosios menės įrengimo detalės.

8 dėžė
105. Valdovų rūmų paramos fondas, Atstatymo komisija: ataskaitos, auditas, protokolai, protestas dėl Šliosbergo namo nugriovimo, fondo reklaminiai leidiniai, straipsniai spaudoje, pranešimai.
106. Valdovų rūmų Paramos komiteto finansinės ataskaitos.
107 Valdovų rūmų Paramos komiteto leidiniai, straipsniai spaudoje, siūlomi Projektai, susirašinėjimas.
108. Valdovų rūmų Paramos komiteto finansuotų knygų leidimas.

9 dėžė
109. Valdovų rūmų paramos komiteto JAV knygos ,,Lai gyvuoja laisva Lietuva! JAV lietuvių indėlis į Lietuvos valstybingumą“ leidimo dokumentai.
110. Valdovų rūmų aukotojai, paramos vajai, Onos White (Gineitytės) palikimas, jos asmeniniai dokumentai, nuotraukos.
111. Valdovų rūmų paroda: susirašinėjimas, dokumentai.
112. Valdovų rūmų Paramos komiteto finansai 20156, 2017, 2018 m.
113. Valdovų rūmų Paramos komiteto įvairūs finansiniai dokumentai, metinės ataskaitos.
114. Valdovų rūmų Paramos komiteto finansai 2013, 2014, 2015 m
115. Valdovų rūmų Paramos komiteto ataskaitos 2013-2018 m.
116. Valdovų rūmų Paramos komiteto protokolai 204-2014 m.

 

REGINOS NARUŠIENĖS FONDAS 1989-2016 m.

Reg. Nr. 14755

35 dėžės (aprašas LTSC)

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.