JAV LB Švietimo tarybos archyvas

JAV LB Švietimo tarybos archyvas

Reg. Nr. 14021

1 dėžė

1. Finansiniai dokumentai: 1999-2003 m.
2. Finansiniai dokumentai 2004-2005 m.
3. Mokytojų konferencijų Lemonte medžiaga: dokumentai, nuotraukos 2001-2005
4. Paramos prašymai Lietuvių Fondui 2001 – 2005 m.
5. JAV LB Švietimo tarybos piešinių- rašinių konkurso nuostatai, temos, nugalėtojų rašiniai.
6. Aplinkraščiai 2001-2006 m.
7. Aplinkraščiai ir protokolai.
8. Raštai ir informacija iš mookyklų, mokyklų leidiniai
9. Siųstieji raštai 1999-2005
10. Gautieji raštai 1999-2005

2 dėžė
11. Premijų dokumentai: “Švietimo premija” 2001-2005, “Gintarinio obuoliuko” premijų raštai.
12. IRS mokesčių dokumentai
13. Raštai, gauti iš R. Kučienės: JAV LB Švietimo tarybos inkorporavimo, By-Laws, ir kt.
14. Iškarpos iš spaudos apie JAV LB Švietimo tarybą.
15. Mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje 2001-2005; nuotraukos, iškarpos, programos ir t.t.
16. Iš JAV LB Tarybos sesijų; nutarimai, protokolai.
17. 17 JAV LB Švietimo tarbos posėdžių protokolai 2001-2005 m.
18. JAV Lituanistinių mokyklų finansinės žinios 2001-2006 m.m.
19. JAV LB Švietimo tarybos aukų vajaus dokumentai.
20. Nuotraukos: ŠT archyvai Lemonte, Dainava 2002, 2004; Švietimo premijos lentelė, Hartford, CT “Švyturio mokykla, Acron, OH “Vargo mokykla”, Elizabeth, NJ “Vinco Kudirkos” m-kla; konferencja Filadelfijoje 2003 m. kovo 23 d.
21. Lietuvos pirmoko pasas.
22. Vaizdo juostos (2): 1. R. Šilbajoris apie M. Valančių ir Seną ir naują literatūrą; 2. Šilbajoris: Gutauskas ir Kunčinas.

3 dėžė

1. JAV LB Švietimo tarybos protokolai 1998 07 24 – 2001 m.
2. JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimo byla 1999 01 02 – 1999 12 04;
3. JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimo byla 1999 12 14-2000 01
4. JAV LB Švietimo tarybos IRS ataskaitos 1978-1987 m.
5. JAV LB Švietimo tarybos Secretary of State metinės ataskaitos1975-1999 m.
6. JAV LB Švietimo tarybos Tax Exempt formos
7. JAV LB Švietimo tarybos ir Lietuvių fondo paramos dokumentacija: čekiai, susirašinėjimas, ataskaitos, prašymų pavyzdžiai
8. JAV LB Švietimo tarybos IRS 990 formos
9. JAV LB Švietimo tarybos finansiniai dokumentai – Charitable trust
10. “Mano žodyno” spausdinimo dokumentai: sąskaitos, susirašinėjimas
11. Lituaniastinių mokyklų bei Švietimo tarybos narių sąrašai
12. JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimas, sąskaitos, kopijos.
13. JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimo byla 1986 m.

4 dėžė

1. Mokėjimo patvirtinimai (Payment authorization) ir pateisinamieji dokumentai 1982-1983, 1988-1993 m.
2. Čekių kopijos – 1987-1992 (knygutės ir banko grąžinti čekiai)

5 dėžė

3. Pajamų dokumentai – sąskaitos 1988, 1991-1993
4. Grąžinti čekiai 1990-1993

6 dėžė

1. JAV LB Švietimo tarybos banko sąskaitos 1988-1989 m.
2. „Eglutės“ užsakymo laiškai 1995 m.
3. „Eglutės“ persiuntimo (pašto) byla 1994-1997.
4. Pašto ir UPS kvitai 1990-1991 m.
5. „Eglutės“ užsakymo laiškai 1994 m. ir persiuntimo byla.
6. „Eglutės“ užsakymo laiškai 1996-1998 m.
7. „Eglutės“ prenumeratos knygutės 1994-1998 m. (11 vnt.)
8. Švietimo tarybos išlaidų čekių kopijos 1994-1999

7 dėžė

1. JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimo bylos 1990-1993
2. JAV LB Krašto valdybos informacija: veiklos pranešimai, kreipimaisi, ir pan. 1988-1990 m.
3. PLB mokytojų kursų pažymėjimų lapai (pavyzdžiai)

8 dėžė

1. Švietimo tarybos iždo knyga 1999 m.
2. Švietimo tarybos iždo knyga 1998 m.
3. Švietimo tarybos iždo knyga 1999 m.
4. Švietimo tarybos iždo knyga 1997 m. (pajamos)
5. Švietimo tarybos iždo knyga 1997 m. (išlaidos)
6. Švietimo tarybos iždo knyga 1996 m. (pajamos)
7. Švietimo tarybos iždo knyga 1996 m. (išlaidos)

9 dėžė

1. Švietimo tarybos susirašinėjimo knyga Nr. 9 1992-1993
2. Švietimo tarybos susirašinėjimo knyga Nr. 4 1991
3. Švietimo tarybos susirašinėjimo knyga Nr. 11 1993-1994
4. Švietimo tarybos protokolai 1980-1988 m.
5. Krašto valdybos veiklos pranešimai 1991 m.
6. Lietuvos moksleiviams-našlaičiams siųsto konteinerio finansinė apyskaita. 1991 m.
7. JAV LB XIII Tarybos trečiosios sesijos dokumentai: pranešimai, darbotvarkės, ir pan.
8. Švietimo tarybos metinės finansinės ataskaitos, kai kurie pateisinamieji dokumentai, knygų sandėlio apyrašai 1984-1991 m.
9. Švietimo tarybos protokolai 1992-1993 m.
10. Lituanistinių mokyklų metraščiai:
a. Vinco Krėvės lit. Mokykla (philadelphia) 1996-1997 m.m.
b. Maironio (Toronto) 1996-1997
c. Maironio (Lemont, IL) 1995, 1996, 1996-1997;
d. ČLM (Čikaga) 1996, 1997
e. Kanados lit. mokyklų metraštis 1995-1996
f. Karaliaus Mindaugo (Baltimorės) 1997
g. Šv. Kazimiero (Los Angeles, CA) 1992-1995, 1995-1997; 1997

10 dėžė

1. JAV LB Švietimo tarybos išlaidų dokumentai 1999 m.
2. JAV LB Švietimo tarybos pinigų apskaitos dokumentai 1982-1990 m.
3. „Eglutės“ čekių nuorašai 1994-2002 m.
4. „Eglutės“ spausdinimo sąskaitų byla 1994-2001 m.
5. JAV LB Švietimo tarybos pinigų apskaitos dokumentai 1991 m.
6. „Eglutės“ persiuntimo išlaidų byla
7. „Eglutės“ banko išklotinės 1994-2000 m.
8. „Eglutės“ pašto išlaidų dokumentai 1998-2001 m.
9. JAV LB Švietimo tarybos pajamų kvitai 1971-1972 m. m.
10. JAV LB Švietimo tarybos kasos knyga 1988 m.
11. JAV LB Švietimo tarybos kasos knyga 1987 m.
12. JAV LB Švietimo tarybos kasos knyga 1991 m.
13. JAV LB Švietimo tarybos kasos knyga 1989 m.
14. JAV LB Švietimo tarybos banko išklotinės 1993 m.

11 dėžė

1. JAV LB Švietimo tarybos kasos knyga 1991 m.
2. JAV LB Švietimo tarybos IRS atasakaitos 1989-1990 m.
3. JAV LB Švietimo tarybos aukotojų kortelės 1994, 1996, 1999 m.
4. Lituanistinių mokyklų sąrašai ir aukotojų Lietuvos vaikams sąrašai. 1992-1993 m.
5. JAV LB Krašto valdybos veiklos ataskaita 1993 m.
6. JAV LB Krašto valdybos finansinė ataskaita 1993 m.
7. JAV LB Švietimo tarybos moklso knygų ir priemonių katalogas 1988 m., korespondencija ir knygų pardavimo finansiniai dokumentai.
8. Aukų lapai iš įvairių Lietuvių bendruomenės apylinkių. 1988 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.