JAV LB: TOMO REMEIKIO FONDAS

JAV LB: TOMO REMEIKIO FONDAS

Reg. Nr. 14323

1 dėžė

1. JAV LB Kultūros taryba. Įvairūs raštai. 1974-1976 m.
2. JAV LB įvairūs raštai 1971 m.
3. JAV LB įvairūs raštai 1972-1975 m.
4. JAV LB Taryba.
a. Įvairųs raštai 1985-1987 m.
b. JAV LB III Tarybos 2 sesijos Protokolas 1962 m.
c. JAV LB III Tarybos 3 sesijos Darbotvarke, Tarybos prezidiumo pranešimas`1963 m.,
5. JAV LB Krašto valdyba. Įvairūs raštai, susirašinėjimas. 1990 m.
6. JAV LB Socialinių reikalų taryba.
a. JAV LB Socialinių reikalų tarybos atliktų darbų santrauka. 1983-1984 m.
b. JAV LB Socialinių reikalų tarybos įvairūs raštai. 1983-1985 m.
c. JAV LB Socialinių reikalų tarybos atliktų veiklos santrauka. 1986-1987 m.
7. JAV LB ,,Darbas Lietuvai“. Rinktinė medžiaga 1990.05.14-1990.12.07
Įvairūs oficialūs raštai lietuvių ir anglų kalbomis.

2 dėžė

8. Įvairūs raštai JAV LB klausimais 1974-1976 m.
9. JAV LB Įstatai ir taisyklės 1975 m.
10. Susirašinėjimas įvairiais klausimais 1974 m.
11. JAV LB Garbės teismas. Įvairūs raštai 1974-1975 m.
12. Marquette Parko apylinkės byla 1974 m.
13. Byla dėl Bobelio, Danilevičiaus, Švedo, Juškevičiaus, Šimaičio, Trakio, Vaičiūno, Zakarausko ir Stašio skundo 1974 m.
14. JAV LB Garbės teismo teisėjo rinkimai 1974 m.
15. Marquette Parko apylinkės byls 1975 m.
16. Vidurio Vakarų apygardos byla 1975 m.
17. Cicero apylinkės valdybos byla 1974 m., V. Kamanto skundas dėl bylos nutarimo 1975 m.
18. Cicero apylinkės byla 1975 m.
19. Detroito apylinkės byla 1976 m.
20. Raštai dėl Vytauto Vaitiekūno skundo prieš Petrą Stravinską 1976 m.
21. JAV LB Apygardų veiklos taisyklių išaiškinimas 1976 m.
22. Liudviko Šmulkščio pareiškimas dėl LB Tarybos rinkimų taisyklių 1976 m.
23. Antano Musteikio byla 1977 m.
24. LB įstatų 64 straipsnio išaiškinimas 1977 m.
25. LB Ohio apygardos ir LB Pittsburgo apylinkės rinkimų bylos 1977 m.
26. Dėl JAV LB įstatų 2 straipsnio 1978 m.
27. JAV LB Krašto valdyba dėl Detroito apylinkės 1978 m.
28. Šaulių sąjungos byla 1981 m.

3 dėžė

29. JAV LB pranešimai ir susirašinėjimas lietuvių k. 1990-1991 m.
30. JAV LB pranešimai ir susirašinėjimas anglų k. 1990-1991 m.
31. JAV LB ir JAV kongreso narių įvairūs sąrašai
32. Sausio 13-oji, pranešimai, atsiminimai.
33. Įvairių organizacijų pranešimai, susirašinėjimas 1990-1991 m.
34. JAV LB finansai, dokumentai 1990-1991 m.
35. Oficialūs pranešimai iš Lietuvos 1990-1991 m.
36. Prašymai dėl finansinės pagalbos iš Lietuvos mokslo institucijų 1990-1991 m.
37. Lietuviškų organizacijų sąrašas
38. Latvijos ir Estijos organizacijų, esančių JAV pranešimai 1990-1991 m.
39. V. Lansbergio vizitas JAV 1990 m. Dokumentai, susirašinėjimas
40. T. Remeikio ranka rašyti pranešimai. Pastabos.
41. ,,Darbas Lietuvai“: kreipimaisi į JAV Kongreso narius dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. 1990 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.