JŪRŲ ŠAULIAI KLAIPĖDOS KUOPA

Cicero Jūrų šauliai „Klaipėda“
Reg. nr.14678

Dėžė 1
1. Civilinių sargybinių baltų korpo 3-sios lietuvių sargybų kuopos kronika, 1947 m.;
2. Du JAV kariuomenės vadovėliai „United States Army Marksmanship Trainind Unit service Rifle Marksmanship Manual, 1968 edition“ ir „The United States Army Marksmanship Training Unit, USAMTU Accurized National Match M-14 (MTU-NM)“; ir metraštis“Tėvynės žiedai – Cicero aukštesniosios lituanistinės mokyklos penkiolikmečio metraštis 1956-1971;
3. Nuotraukų albumas c. 1964-1985 m.;
4. LŠST Centro valdybos aplinkraščiai, pranešimai, aktai, programos, protokolai 1964-1971 m.;
5. Jūrų Šaulių kuopos „Klaipėda“ valdybos posėdžų protokolai, pranešimai, kvietimai, laiškai, finansiniai dok., narių sąrašai su adresais ir tel. nr. 1965-1972 m., šaudyklos nuostatai; rankraščiai, mašinraščiai;
6. Cicero „Klaipėda“ jūrų šaulių kuopos mirusių narių kapų vietos, iškarpos apie „Gyvieji numirėliai“ ir kt.;
7. Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda“ 1973-1975 m. – laiškai, žiniaraščiai, protokolai, narių sąrašai, aktas, apyskaitos, Švyturio baliaus bilietai, programos, lapinukai, kiti dok.; rankraščiai, mašinraščiai;
8. Cicero Jūsų šaulių susirinkimų, posėdžių protokolai, aplinkraščiai, iždininko apyskaitų kopijos ir narių sąrašai, 1977-78, 1979-80 m.;
9. „Klaipėda“ J.Š. kuopa 1976-1980 m. – protokolai, laiškai, žiniaraščiai, šaudymo sąrašas, turto perdavimo ir priėmimo aktas, kt. dokumentai; mašinraščiai;
10. Susirinkimų-posėdžių protokolai, kiti raštai, sąrašai 1946-1987 m.;
11. 1980-1984 (1987) – LŠST JAV, Kanadoje ir Australijoje dalinių sąrašas,LŠST Jūsų šaulių daliniams laiškai, aplinkraščiai, nuotraukos (3 vnt.. – LŠST Jūsų šaulys vasarinėje išeiginėje uniformoje), kvietimai, protokolai ir kt. susiję raštai; mašinraščiai, rankraščiai;
12. Jūrų šaulių kp. „Klaipėda“ 1981-1991 m. – laiškai, daugiausia kuopos pirmininko Juozo Mikulio rašyti laiškai, įgaliojimas, pranešimai, programa, kiti dok.; mašinraščiai, rankraštis.

Dėžė 2
1. LŠST Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ protokolai 1983-02-23 – 1994-12-10;
2. Jūrų šalių kuopos „Klaipėda“ gaunamieji raštai 1985 – 1993 m.;
3. „Klaipėda“ Jūrų šaulių kuopos susirinkimų – valdybos posėdžių protokolai, kiti raštai 1987-1994 m.;
4. Cicero Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ susirinkimų, posėdžių protokolai, kiti raštai 1993-1997 m.;
5. Jūrų šaulių kp. „Klaipėda“ gaunamieji raštai 1994-2004 m.;
6. L.Š.S.T. Vilniaus šaulių rinktinės Kanadoje metraštis 1954-1984;
7. „Lithuania Must Be Free – Congressional Voices for Lithuania‘s Independence“ – ALT leidinys 1981 m.;
8. „Agonija“ – laiškas apie leidinį, finansiniai dok.;
9. L.Š.S.T. Vilniaus šaulių rinktinės Kanadoje padėka „Klaipėdos“ jūrų šaulių kuopai 1988 m.; Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Vilniaus šaulių rinktinė Kanadoje paminklo žuvusiems už laisvę aktas (1988 m.); Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo nuotrauka; L.Š.S.T. Vilniaus šaulių rinktinės Kanadoje paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę šventinimo aktas (1988 m.);
10. Straipsniai, iškarpos;
11. Įvairūs – kvietimai, pranešimai, kvitai, juodraščiai – rankraščiai, kt.;
12. L.Š.S.T. Jūrų šaulių kp. „Klaipėda“ protokolai 1971-8-8 – 1972-10-22;
13. 1966-1970 Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda veiklos planai ir plano vykdymai; 1970-1971 m. biuleteniai; 1971 m. kvietimas, kiti 1971 m. dokumentai, rankraščiai; 1966-1967 padėkos laiškai;
14. 1969 m. LEAP ir Kropp Forge Division mokesčių dok.; Cicero Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ metinės veiklos už 1972 m. pranešimai; 1989 m. 25 metų sukaktuvinio pokylio bilietai; 1981 m. kvietimai į inž. Valdo Adamkaus paskaitą;
15. 1995 m. Class E Liquor license; Displays – Paul Williams Co.;
16. 1976 m. PLB valdybos padėka Cicero Jūrų šaulių kuopai „Klaipėdai:‘
17. „1992 Limited Edition White House Photograph Enclosed for Mr. Joseph Mikulis…“ – vokas.