LIETUVIŲ-AMERIKIEČIŲ MENININKŲ KLUBAS (LAMK)

Lietuvių-amerikiečių Menininkų klubas (LAMK)
Registracijos nr. 14599

Dėžė 1
1. LAMK Įstatai / By-Laws, Statutas – įvairios kopijos, rankraščiai, mašinraščiai;
2. LAMK inkorporacijos dokumentai 1957-1959 m., su „Lithuanian-American Artsists Club Revision Commission Act“ mašinraščiu;
3. LAMK draudimo dokumentai – United States Fidelity and Guaranty Company – 1957 laiško kopija; 1961 Nuclear Exclusion Clause; Policy period
1963-1964, 1965-1966;
4. Nuorašai protokolų, pakvietimų Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Chicago‘s Apygardos Valdybos susirinkimų įvykusių Lietuvių Menininkų Klubo patalpose 1956, 1957 m. ir kiti su ALDS susiję dokumentai;
5. Ankstyvieji LAMK protokolai ir kult. darbų apžvalgos 1956-1958, 1962; 1964 m.LAMKlubo narių visuotinio susirinkimo dienotvarkės papildymas;
nuorašai, mašinraščiai;
6. Pareiškimai, prašymai 1958-1959 m., 1961-1962 m.; nuorašai, mašinraščiai;
7. Kvietimai, pranešimai, sutartys: kvietimai į 1957, 1958 m. atidarymus, parodas, renginius; pranešimas dėl ALDS visuotinio susirinkimo 1957 m.;
1959 m. „Gelbėkime mūsų liaudies meno išdirbinius“; 1962 m. sutartis su dail. A. Rūkštele, 1963 m. sutartis su Br. Macevičiumi ir K. Kleiva;
8. Parodos, programos, loterijos bilietai: Silvertone 21 loterijos bilietai 1960 m.; Religinės muzikos koncerto programa 1957;Dail. Vytauto Kazio
Jonyno meno paroda 1958; paveikslų pardavimui sąrašai ir kainoraščiai; leidinys L.A. Menininkų klubas: Čiurlionio vardo galerija 1957; Lithuanian Art – Exhibit Program Morrison Hotel Chicago, Ill. 1957; Dail. Bronius Murinas – Meno paroda 1957; Art Gallery Ciurlionis: 10 Ukrainian Artists 1958; Ignas Šlapelis, Juozas Kaminskas – Pomirtinė meno paroda; Miko Šileikio 65 metų sukakties meno paroda 1958; A. L. Dailininkų Sąjungos rudens meno paroda 1958; Ignas – Vytauto Ignatavičiaus – Igno – Tapybos – grafikos parodos katalogas 1959; Art Gallery of „Ciurlionis“ Lithuanian American Art Club 1957-1958 knygelė;
9. Laiškai: Gerb. dailininkui – VISIEMS KURIE YRA DOVANOJĘ ČIURLIONIO GALERIJAI KŪRINIUS – Povilas Gaučys, pirmininkas ir Anatolijus
Kairys, sekretorius (su pridėtais rankraščiais, klausimais, pareiškimu); Ponui pirmininkui nuo Z. Kolbos; Dear Sirs – from Z. Kolba, Lith.-American Art Club President ir M. Sileikis, Ciurlionis Gallery Director (1958?) – nuorašas; Sveikinimo nuorašas Pasaulio Lietuvių Seimo Prezidiumui 1958 m.,
mašinraštis ir rankraštis; Z. Kolba -> p. Jonui Paštukui 1956; nuorašas išsiųstų klausimų 1958;A. Gustaitis -> Z. Kolba ir P. Plechavičius 1958;
Lithuanian-American Art Club Annual Plan of Activities (metai nežinomi); nuorašas laiško A. Rukstelei 1959; laiškas nežinomam dailininkui nuo
Draugo; St. Tamulaitis -> M. Šileikis 1957, rankraštis; M. Šileikis -> A. Cooper 1959, rankraštis; A. ir M. Gintneriai -> M. Šileikis 1960, mašinr.; Z. Kolba -> mielas kolege 1959, rankr.;M. J. Sileikis -> E. Weigle 1957 juodraštis; ALDS/ Z. Kolba -> mielas kolega 1957, rankr.; rankraštis „Draugui“ ir „Naujienoms“ 1957; kvietimas į 1967 m. susirinkimą (Pautienius, Br. Murinas, kt.); M. Šileikis 1961 m. nuorašas „Išstojau iš Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos remdamasis šiais faktais…“, mašinr.; Z. Kolba (A.L.D. V-bos pirmininkas) -> Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdybos Pirmininkui p. B. Babrauskui 1956, mašinr.; Lithuanian American Art Club -> Postmaster, Main Post Office, Chicago, llinois, 1962 su application to mail third-class matter at special potage rates; Lithuanian American Art Club, 5647 S. Wood St., Chicago 36, Ill., PR. 6-4324 (Incorporated under the „General Not For Profit Corporation“ Act of Illinois) popierius; Laikinajam Dailininkų Sąjungos Pirmininkui M. Šileikiui nuo Juozo Pautieniaus 1956;
10. Legalų reikalų korespondencija, aktas: Law Offices Robert J. Becker -> Z. Kolba 1967J. B. Kerulis Attorney at Law -> Z. Kolba 1966; Inventorizacijos aktas;
11. Spauda: straipsniai „Chicagoj ir apylinkėse – Liet. A. Menininkų klubo viešas pareiškimas (nežinomų metų, nežinomas laikraštis); Menininkų klubo žinios Drauge (nežinomų metų); „Kai giminė rašo apie Čiurlionio galeriją (Šį straipsnį prisiuntė Menininkų Klubo sektretorius A. Petrikonis. – Red.)“ Naujienos 1965.12.23; nuorašas Br. M. laiško Naujienų ir Draugo redakcijai 1960; „Čiurlionio galerijos ženklelis“ Naujienos 1960; „Noted Painter Writes Views on Modern Art“; „Rites Friday For Artist F. V. Dudley“ Chicago Daily News; puslapiai iš Art Gallery of „Ciurlionis“ Čiurlionio vardo galerija; Sąrašas New Books in Foreign Languages – The Chicago Public Library 1959; M. Šileikio laiškas „Vieša padėka Ponui Naujienų Redaktoriui Dr. P. Grigaičiui“ su laiško rankraščiu; LAMK 1958 laiškas (sklebtas?) apie P. Kiaulėno albumą;
12. Finansiniai dokumentai: kvitai 1960, 1964, 1966, 1967, „..donation deductible for tax purposes“; Antano Nako tapybos parodos pajamos; 1961
m. M. Šileikiui ir Z. Kolbai bendros skolos sąskaitos; LAM klubo Čiurlionio galerijos pašto ženklų apyskaita 1964; 1957-1958 Statement of income and
expenses (mašinraštis ir rankraštis); Įgaliavimas dail. Č. Janušai 1958; meno parodų apyskaita 1957-1959; bendra paveikslų apyskaita 1959; P. Žulpa – sąskaita 1961; American Lithuanian Art Club at Chicago Savings and Loan Account in 1966; Č. G. pašto ženklai; Asmenų, pasiėmusių platinti Čiurlionio galerijos pašto ženklus, sąrašas; „L.A. Menininkų Klubo pajamų-išlaidų knyga pradėta 1957;
13. A) Čiurlionio galerijos pašto ženklų žalios (75 lapų), mėlynos (26 lapų), raudonos (75 l.) ir geltonos spalvos; B) Antspaudai: L. A. M. KLUBAS,
Treasurer, Lithuanian-American Art Club, Inc. (A Non-Profit Org.), Lithuanian-American Art Club, Inc. 5620 South Claremont Ave.; Chicago, IL 60636; Įspaudas: Lithuanian-American Art Club; C) Č. G. Pašto ženklų byla
14. A ir B) Įvairių parengimų apyskaitų byla 1961-1964: A. M.K. Čiurlionio 50 metų mirties minėjimo; B. Išleisto TV aparato „Silvertone“; C. Dramos
spektaklio „Žvakidė“; D. Adomo Galdiko 70 metų sukaktuvinės dailės parodos; E. Č.G. atidarymo 16 Vasario proga, F. Sukilimas pavaizduoti meno
parodos;
15. Z. Kolbos byla: įvairūs dokumentai – aktas, koresp., protokolai, legalūs dokumentai, ginčai dėl Čiurlionio galerijos, spaudos iškarpos1962-
1966 m.; rankraščiai, mašinraščiai;
16. Bendras 1960-1969 m. susirašinėjimas, sukiliminė paroda, laikraščių iškarpos.

Lietuvių-amerikiečių Menininkų klubas (LAMK)
Registracijos nr. 14599

Dėžė 2
1. LAMK surengtos dailies parodos su apyskaitomis: 1962-1964 ; A.L.D. S., A. Rūkštelė, J. Bagdonas, V. Petravičius ir J. Pautienius, Santara-Šviesa,
V. Virkau ir A. Skuodaitė, J. Paukštienė, Jaunųjų Dailininkų Sąjunga, A. Tamušaitis, Pr. Gailius; Vl. Vaitiekūnas, J. Mieliulis, A. Petrikonis, A. Galdikas, K. Rackus, LSS Akedem. Jūrų Sk. Korp! Gintaras, S. Čipkienė, Lietuvių Dailies Institutas, V. Petravičius; Montrealio Akademinis Samburis, R. Bukauskas;
2. 1966 m. finansiniai dokumentai; 1965-1966 m. parodų dokumentai – planas, taisyklės, finansai; A. Rukštelė, Urbanas, Valdau, Kubilius, Žoromskis,
Jaunųjų Dailininkų klubas (P. Aleksa, M. Ambrozaitienė, D. Ancevičienė, K. Bulotaitė, N. Banienė, R. Jautokaitė, D. Kolbaitė, V. Krištolaitytė, J.
Mikelevičius, V. Ramonis-Ramonaitis, E. Rundzaitienė, Z. Sodeikienė, V. Stankienė, A. Trinkūnas), A. Petrikonis; j. Kelečius, A.L.D.S., A. Nakas, J.
Rimšas;
3. L. A. Menininkų kluo Valdybos posėdžių protokolai (sąsiuvinis) 1959-1961 m.; L. A. M. Čiurlionio galerijai tvarkyti Komisijos posėdžio protokolas
no. 1, 1965 m.; L.A.M.K. Čiurlionio galerijos rengiamos meno parodoms svečiams registruoti knyga 1965/ 1966 m.;
4. A), B) ir C) 1957-1959 m. pajamų – išlaidų dokumentai;
5. 1959-1961 m. pajamų ir išlaidų dokumentai;
6. Finansai ir su jais susiję dokumentai 1959-1967 m.;
7. IRS dokumentai, Direktoriui duodamų metinių klubo veiklos apyskaitos 1959-1960, 1964-1966, 1968, 1973 m.;
8. 1961-1962 (1964) finansiniai dokumentai;
9. 1963-1964 finansiniai dokumentai;
10. 1962-1966 m. Lietuvių amerikiečių menininkų klubo pajamų – išlaidų kasos knyga (pradėta 1962.I.18);
11. L. A. M. K. įvairaus turto byla: a) Č. G. atrinktų Jury komisijų kūrinių aktai ir b) kito turto dokumentai,1962-1965 m.;
12. 1978-1981 finansai: sąrašas – „donations, membership dues, grants “; Marquette National Bank (Lithuanian-American Art Club Inc., c/o Alfimantas Kezys) „statement of account“; „grantee report form, įvairūs kvitai;
13. Narių sąrašas 1967 m., kvitai, pjamos; narių klubo sumokėusių nario mokestį sąrašas 1961-1966 m.;
14. Įvairūs finansiniai dokumentai 1965, 1967, 1970-1975, nežinomų metų;
15. Laiškai, susirašinėjimas: 1956 – Z. Kolba Lietuvių Rašytojų Sąjungos Valdybos pirmininkui p. Ben. Babrauskui; 1964 – LAMK pirmininkas,
iždininkas; 1959 – Dr. J. Paukštelis <-> dr. J. Kaškelis; Z. Kolba; 1965 Paukštelis <-> Macevičius; 1967 Pautienius; Motekaitinė ->Macevičius;
16. L. A. M. K. įsteigia Čiurlionio galeriją 1957.10.20; LAMK protokolai 1962.04.08, 1962.09.19 (kvietimas į susirinkimą (atidėtas)) 1962.10.07;
laiškas ir reklama dėl rašomosios mašinėlės; laiškas ir juodraštis/ mašinraštis Lietuvos Ministrui Washingtone P. J. Kajeckui, Lietuvos Generalinima
konsului Čikagoje dr. P. Daužvardžiui, Amerikos lietuvių bendruomenės Centro valdybos pirm. J. Jasaičiui [išbraukti – Profesoriui Adomui Varnui,
Dailininkui Mikui Šileikiui, Dailininkui Zenonui Kolbai, Dailininkui Jonui Tričiui], Prelatui Mykolui Krupavičiui Tėvų Jėzuitų Provinciolui Br. Markaičiui, Dailininkams turintiems Č. G. paveikslus; du A. L. D. S. kvietimai „šių metų“ lapkritį;
17. Finansiniai dokumentai – aukų lapai, laiškai ir kt. 1961,1965; laikraščio iškarpos apie L. A. M. K. organizuotą spektaklį „Žvakidę“, susiję
laiškai/ kvietimai ir kt. 1961; 1958-1962 m. Stasio Tamulaičio (Naujienos, Draugas) laiškai ir kvitai.

Lietuvių-amerikiečių Menininkų klubas (LAMK)
Registracijos nr. 14599

Dėžė 3
1. Lithuanian-American Art Club, Inc. (Algimantas Kezys, S.J.) čekiai (Marquette National Bank), kvitai 1978-1981 m.; LAMK išgryninti čekiai 1978-
1981 m.,
2. L. A. M. K. kvitai 1964-1967, kvitų knygelės – 1958-1959, 1960-1961, 1966, 1980-1981; nenaudotų kvitų knygelė;
3. L. A. Menininkų klubo Pajamų kvitų knygos: 1. 1961-1966; 2. 1966-1967;
4. Dokumentai: Lithuanian-American Art Club Inkorporacijos 1957 (Certifikato nr. 8313) su papildymu 1977.09.19 ir Form 502A (Supplementary
Statement of Eligible Fraternal Organization in Connection with Application for City Retailer‘s Alcoholic Liquor License at Reduced Fee) 1977.09.30;
5. Įvairūs dokumentai: LAMK Revizijos aktas 1958.06.21; 1962 metų Dailės parodos provizorinė sąmata; pranešimai, finansai, inventorius 1962-
1966; Čiurlionio galerija ir Globos komitetas 1959, 1961, 1962, 1966; Čiurlionio galerijoje parodų rengimo taisyklės (įv. kopijos) ir Bendri nuostatai;
Adomo Galdiko meno parodos dok. 1963 m.; kopija įstatų /by-laws (lietuvių ir anglų k.); 5 lapai pašto ženklų „50th Anniversary of the Restoration of
Lithuanian Independence“;
6. Kvitai, LAMK Valdybos posėdžių protokolai, Čiurlionio galerijoje ruoštos parodos; taisyklės; kvietimai, laikraščių iškarpos; laiškai – 1957,
1961, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, kiti; Antanas Nakas, K. Žoromskis, Zoromskis, J. Rimša, Macevičius, Daužvardžiai, A. Rannitas, A.
Kučiūnas, A. Petrikonis, K. Bradūnas, M. K. Čiurlionis, A. L. D. S., M. Šileikis, M. Dobužinskis, P. Gaučys, J. Kelečius, A. Dargis, A. Mončys, V. Kasiulis, Br. Murinas, A. Kurauskas, A. Tamošaitis, Ad. Varnas, B. Bulotaitė, D. Verbickaitė, B. Bulataitė, G. Žumbakienė, V. Petravičius, Pranas, S. Čipkienė, J. Pautienius, prof. Puzinas, B. Raila, J. Dainauskas, Pr. Gailius, J. Mieliulis, V. Vaitiekūnas, J. Bagdonas, Jurgis Kęstutis Račkus, Čiurlionio galerija, dr. A. Baltinis, A. Galdikas, 20 dailininkų paroda, Br. Jameikienė, Pranas Gailius, A. Valeška, A. Rūkas, Č. Janušas, Vytautas Ignas, K. Zapkus, Paukštelis; rankraščiai, mašinraščiai;
7. M. Žilinsko dovana ir susirašinėjimas 1959-1966: Kvietimai, laiškai – susirašinėjimai, protokolai, iškarpos, sutartys, programos, pranešimai; Z.
Kolba, Ad. Varnas, J. Paukštienė, M. Šileikis, P. Gaučys, K. Drunga, A. Rūkštelė, P. Puzinas, Korporacija Gintaras, L. Šlenys, D. Lukošiūnaitė, M.
Gumbinaitė, Čiurlionio galerija, K. Žoromskis, Bertulis, Lietuvių muzikos komisija, L. A. M. K. valdybos narių adresai ir telefono nr., A. Mažeikaitė-
Tamošaitienė, Br. Murinas, A. Dargis, V. Jonynas, J. Pautienius, Daužvardžiai, Br. Ausroto, Br. Macevičius, M. Žilinskas, B. Aušrota, J. Pautius,
P. Daužvardis, V. K. Jonynas, J. Balkunas, A. Kučas, JAV ir Kanados II Kultūros kongreso komitetas, Mrs. H. A. Mulder, tėv. J. Borevičius, S. J.,
Pacific Air Freight, M. Žilinsko dovana, L. A. M. K. narių sąrašas 1962, Lietuviškos knygos klubas, Valdybos siūlomi kandidatai 1962, B. Chomskis,
V. Petravčius, dr. A. Montvidas, S. Goštautas, Čiurlionio galerijos kolekcija, Amer. Liet. Inžinierių-Architektų Sąjungos Chicagos Skyriaus Valdyba, B.
Markaitis, S. J., Vyskupas V. Brizgys, Pro Memoria, Architektūros sulituanistinimas, kun. V. Bagdanavičius, arch. V. Germanas, arch. V.
Petrauskas, arch. J. Stankus, J. Jasaitis, V. Zalatorius, V. Meškauskas, Zoromskis, K. Drangelis, L. Fehrmann, C. J. Jendryk, Gallery International,
Gelgaudas, E. Abeckienė, The Loyolan editors, M. K. Čiurlionio 90 metų sukakties minėjimas Chicagoje, tėv. J. Kubilius, A. Rannit, S. Zobarskas, V.
Matulaitis, V. Ramonis, J. Jasaitis, J. Pautienius, V. Vaičaitis, Secretary of State Corporation Division, A. Nakas, M. Žilinskas, A. Valeska; rankraščiai,
mašinraščiai;
8. Įvairūs dokumentai – statutas, įstatų papildymas; 1961-1964 m. L. A. M. K. narių sąrašai, pareiškimai; 1962 m. prašymas patalpoms; kvietimai –
kvietimas į nepaprastą posėdį 1963.01.02 galutiniam Č. G. ir Meno Kūrinių Fondo problemos išrišimui; kvietimas dail. A. Tamošaičiui rengti savo meno kūrinių parodą (rankraštis); parodos dok. – lapinukas „Antanas Škėma „Žvakidė“ 1961.03.19“; M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijų paroda
1961.10.28; 1961.04.15 dail. V. Vizgirdos dailės parodos atidarymo dienotvarkė; M. Įileikio raštelis „Išlaidos surištos su Čiurlionio galerijos darbu
1961.05.25; laiškai – J. Tričys kolegoms 1957.12.04; M. Šileikiui laiškas nuo J. Paukštienės 1963 ir 1962 (?); M. Šileikiui nuo A. Tamošaitienės 1963; P.
Gaučys -> M. Šileikis 1963; rankr. Laiškas P. Gaučui (neaišku nuo ko); Z. Kolba lolegoms 1959 ir 1961; Mabel Petersen laiškas Z. Kolbai 1961; L. A. M.
K. -> D. G. redaktoriui 1963.1.21 ir kiti; LAMK raštas apie Z. Kolba; protokolai 1961-1962; mašinraščiai, rankraščiai; Z. Kolbos straipsnis „A.L. Dailininkų Sąjungos pareiškimas“ (c. 1959 m.?)
9. Įvairūs dokumentai: 1978 ir 1979 m. narių mokesčių kvitų kopijos; Certificate of Resolution 120-993-2 — 1978.04.14 – Marquette National Bank,
President Algimantas KEZYS, Secretary Petras Aleksa, Treasurer Vaclovas Gutauskas; kopija orig. Lithuanian-American Art Club, Inc. By Laws; Report of Annual Meeting of Directors 1976.12.19; Annual Report General Not for Profit Corporation Act 1977; S. Paul Zumbakis 1977.10.06 – Re: Ref. No. M2071; Paul Gaucys – letter of resgination; Annual Meeting of Directors 1977.12.08; Annual Report General Not for Profit Corporation Act
1978.02.13; 1978.05.05 Kazys Barzdukas, Sekretorius Iždininkas – laiškasKun. A. Keziui, S. J.; Marquette National Bank ir IRS 1978.05.19; A.
Kezio laiškas IRS 1978.06.07; Petro Aleksos resignation laiškas 1978.07.11; Lithuanian Art Club Meeting 1978.07.27 minutes; IRS laiškas klubui
1978.08.14; Algimantas Kezys, S. J., President – 1978.08.27 Application for Employee Identification Number; 1978.09.07 minutes of Lithuanian American Art Club, Inc.; IRS Notice of New Employer ID Nr.; Kiti protokolai/ minutes 1979 ir 1980 – lietuvių ir anglų k.; Juozo Vaišnio, S. J. 1981.04.10 laiškas Amerikos lietuvių Meno klubo vadovybei ir kiti LAMK korporacijos PANAIKINIMO dokumentai;
10. Registracijos nr. 12632: Lietuvių meno parodos (1957.VI.28-VII.14) komiteto išlaidų dokumentai; Lietuvių meno parodos kasos knyga 1957.VI.30-
XII.3; Sąrašas „Mūsų svečiai“, Sąrašas birželio 28 – liepos 14 d.; Lietuvių meno paroda 1957 m. iš Blinstrubo (albumas); rankraščiai.