LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ ARCHYVAS

1 dėžė

1. “Į laisvę” fondo protokolai, darbotvarkės, nutarimai, susirašinėjimas 1979-2001 m.; su knygų platinimu susiję dokumentai: laiškai, sąskaitos, ataskaitos; įvairūs blankai (tušti). Segtuvas.
2. “Į laisvę” fondo su knygų platinimu susiję dokumentai: laiškai, sąskaitos, ataskaitos. Segtuvas.
3. “Į laisvę” fondo su knygų platinimu susiję dokumentai: laiškai, sąskaitos, ataskaitos. Segtuvas.
4. “Į laisvę” fondo protokolai, susirašinėjimas dėl “Į laisvę” žurnalo, studijų savaiąių darbotvarkės, ir kt. dokumentai. Segtuvas.
5. “Į laisvę” fondo finansiniai dokumentai: čekių kopijos, ataskaitos, sąskaitos. 1989 – 1992 m. . Segtuvas.
6. “Į laisvę” fondo finansinė knyga 1965-1987
7. “Į laisvę” fondo atsiskaitymo už knygas šaknelės. Aplankas

2 dėžė

1. Lietuvių fronto bičiulių stovyklų dainavoje nuotraukos (įvairūs metai). Aplankas
2. Įvairios nuotraukos
3. Politinių karikatūrų kopijos
4. 1992 m. LFB premijos konkursui romanų kopijos: Vilius Balandis “Sausio tryliktoji”; Stasys Grigaliūnas “Urbonų šeimos kronika”; Elzbieta Aglinskaitė “Mirties taškas”.
5. “Į laisvę” fondo pateisinamieji finansiniai dokumentai 1992-1997 m.
6. Banko investicijų ataskaitos 1989 – 1991
7. “Į laisvę” fondo pateisinamieji finansiniai dokumentai 1994-1995 m.

3 dėžė
1. “Į laisvę” fondo pateisinamieji dokumentai 1993-1994 m.
2. J. Brazaičio raštų platinimo atsiskaitymų šaknelės
3. Knygų platinimo atsiskaitymų šaknelės
4. “Į laisvę” fondo išlaidų pateisinamieji dokumentai (susiję su knygų leidyba).
5. “Į laisvę” fondo išlaidų pateisinamieji dokumentai (susiję su knygų leidyba).
6. Kun. A. Paškaus knygos platinimo sąskaitų šaknelės
7. Į laisvę fondo Kanados skyrius: sąrašai. Susirašinėjimas su R. Šomkaite dėl knygų leidybos apmokėjimo.
8. Į laisvę fondas: susirašinėjimas, protokolai, dienotvarkės 2000-2004 m.
9. “Į laisvę” fondo pajamų pateisinamieji dokumentai 1998-1999.
10. Į laisvę fondo knygų į Lietuvą siuntų ataskaitos, susirašinėjimas, adresai.

4 dėžė

1. “Dienovidžio” prenumeratorių adresai, prenumeratų užsakymai ir apmokėjimo kopijos.
2. “Dienovidžio” užsakymai 1994-1996 m.
3. Susirašinėjimas dėl “Dienovidžio” 1993-2000 m.
4. “Dienovidžio” prenumeratų užsakymai, 1996-1999
5. “Dienovidžio” išlaidų pateisinamieji dokumentai 1994-1998 m.
6. “Dienovidžio prenumeratų užsakymai ir finansiniai dokumentai 1998-2000
7. “Dienovidžio” Banko sąskaitų pranešimai1995- 2003
8. “Dienovidžio prenumeratų užsakymai ir finansiniai dokumentai 2000 -2003
9. “Dienovidžio” finansiniai pateisinamieji dokumentai 1999-2000 m.

5 dėžė

1. M&F Corporate Enterprises, LTD dokumentai: posėdžių protokolai, nutarimai, akcininkų sąrašai, įstatai, sąskaitų suvestinės ir kt. 1993 – 2003 m.
Aplankas
2. M&F Corporate Enterprises, LTD finansiniai dokumentai: sąskaitų išrašai, pajamų-išlaidų apyskaitos 1996-2004 m. Aplankas
3. M&F Corporate Enterprises, LTD finansiniai dokumentai: sąskaitų išrašai ir pajamų-išlaidų pateisinamieji dokumentai 1994-1998 m. Aplankas
4. Į Laisvę fondo finansiniai dokumentai, susiję su laikraščių “Dienovidis” ir “Kauno laikas” leidyba; banko ataskaitos, pateisinamieji dokumentai,
prenumeratorių sąrašai. Aplankas
5. Įvairūs finansinių skaičiavimų juodraščiai; finansinės ataskaitos 1986-1988, 1990-1992; Susirašinėjimas finansiniais klausimais. Aplankas
6. LFB Į laisvę fondo aukotojų anketos, ataskaitos už parduotas knygas, informaciniai LFB pranešimai. Aplankas
7. M&F Corporate Enterprises, LTD filialo “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” spausdinimo sąmatos (oficialios ir ranka rašytos), užrašai. 1994 m. Aplankas
8. Lietuvių katalikų spaudos draugijos pranešimai, “Draugo” darbuotojų sąrašai, finansiniai planai ir ataskaitos, juodraščiai 1984-1986 m. Aplankas.
9. Į laisvę fondo aukų prašymų laiškai, korespondencija dėl Lietuviškų studijų centro registracijos kaip pelno nesiekiančios organizacijos Ilinojaus valstijoje; Metinės ataskaitos, paskira korespondencija. 1979 –1983 m. Aplankas.
10. V. Stanley Vardys laidotuvių kalbos. Garso įrašas.
11. Įvairūs dokumentais: laiškai, darbotvarkės, sąskaitos
12. “Į Laisvę” fondo finansiniai dokumentai: banko pranešimai, išlaidų pateisinamieji dokuemtnai, čekių kopijos. 1977-1980, 1989-1992.

6 dėžė
V. Rociūno dokumentai
1. VLIK’o pasitarimo, ryšium su Vienos konferencija 1986 m., dokumentacija; darbotvarkė, programa, registracijos lapai, informaciniai biuleteniai, ir kt. Aplankas
2. V. Rociūno įvairūs dokumentai: straipsnių, kalbų kopijos, laiškai ir tt.
3. V. Rociūno straipsnių mašinraščiai apie Clevelando lietuvių gyvenimą, LFB Clevelando skyriaus narių sąrašai, ir kt. Aplankas
4. Lietuvių fronto bičiulių susirinkimų darbotvarkės, sąrašai, posėdžių aprašymai, skirti spaudai 1975-1985 m. Aplankas
5. Nuotraukos: Kun. Viktoras Dabušis 1960 m. (portretinė); Kun. V. Dabušio 50 metų kunigystės sukaktį minint 1985 m.; Kongresmenas Henry J. Hyde su lietuvių bendruomenės ir Baltų laisvės lygos vadovais (V. Kutkus, V. Kamantas, A. Zerr, H. Hyde, A. Mažeika, A. Gureckas ir K. Popp).
6. LFB Poilsio ir studijų savaitės Dainavoje 1973 m. dalyvių sąrašai, apgyvendinimo planai.
7. LFB istorijos rašymo projekto dokumentacija; K. Ambrozaičio laiškai V. Rociūnui, V. Vitkausko knygos metmenys, PLB nutarimai.
8. V. Rociūno laiškai. Aplankas
9. LFB Poilsio ir studijų savaitės Dainavoje 1976 m. dalyvių sąrašai, apgyvendinimo planai, susirašinėjimas studijų savaitės klausimais.
10. LFB dokumentacija 1976 m.: Poilsio ir studijų savaitės Dainavoje 1976 m. apyskaita, JAV ir Kanados LFB biuletenio leidimo reikalai – apyskaita,
susirašinėjimas. LFB posėdžių protokolai, darbotvarkės, ir kt. Aplankas
11. V. Rociūno sukaupta medžiaga apie įvairias JAV lietuvių organizacijas: JAV LB, ateitininkai, ir kt. Straipsniai, iškarpos, biuleteniai. Aplankas.
12. A. Raulinaičio straipsnių apie 1986 m. LFB Studijų ir poilsio stovyklą Dainavoje mašinraščiai. Laiškas V. Rociūnui
13. Įvairios nuotraukos iš LFB Dianavos stovyklos.
14. Medžiaga žurnalui “Į laisvę” Nr. 93/130 1985 m. (iškarpos, kopijos).
15. Medžiaga žurnalui “Į laisvę” Nr. 88 (iškarpos, kopijos, mašinraščiai).
16. Medžiaga žurnalui “Į laisvę” Nr. 87/124 m. (iškarpos, kopijos, mašinraščiai, rankraščiai).
17. Medžiaga žurnalui “Į laisvę” Nr. 83-84 (iškarpos, kopijos, mašinraščiai, rankraščiai).
18. V. Rociūno straipsnių mašinraščiai
19. V. Rociūno straipsnių mašinraščiai

7 dėžė

1. V. Rociūno straipsnių mašinraščiai
2. A. Damušio laiškų kopijos ir straipsnių iškarpos
3. A. Damušio laiškų kopijos ir straipsnių iškarpos, LFB VT Prezidiumo posėdžių protokolai 1973 m.
4. LFB sąjūdžio įstatai (projektas), LFB nuostatai, LFB VT Prezidiumo posėdžių protokolai 1974 m., susirašinėjimas.
5. LFB VT Prezidiumo posėdžių protokolai 1964 m.
6. A. Damušio straipsniai “Lietuvių enciklopedijai”, mašinraščiai.
7. “Pilnutinės demokratijos programa”. Leidėjai: Lietuvių fronto vadovybė. Su
A. Damušio pažymėjimais –pastabomis.
8. A. Damušio straipsnių, kalbų rankraščiai ir mašinraščiai.
9. LFB statutas (projektas A), LFB sąjūdžio įstatai (projektas B), LFB posėdžių protokolai 1970-1975 m., korespondencija, bendraraščiai ir kt.
10. Lietuvių fronto bičiulių CREDO metmenys, pastabos ir susirašinėjimas šiuo klausimu. 1974 m.
11. Užsklandos žodis knygai apie Juozą Lukšą-Daumantą, 1980 m.; Kazimiero Skrajūno knygos “KGB pinklės” kopija su A. Damušio ar A. Vaičiulaičio pastabomis, 1980 m. (kopija); slapyvardžių-pavardžių raktas į K. Skrajūno “Už geležinės uždangos” papildomus duomenis (rankraštis).
12. Lietuvių politinių kalinių antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvių suvažiavimo pareiškimas (1983 m.), pareiškimai spaudai anglų kalba; podėdžio metmenys 1983 m. S. A. Bačkio, K. Škirpos ir kt. laiškai šiuo klausimu.
13. Lietuvių aktyvistų fronto veiklos aprašymas (L. Prapuolenis ir P. Žukauskas-Narutis); pastabos į Lietuvių memorandumą ir 1941 m. Lietuvos
valstybės egzistencijos tęstinumą (rankraštis); Iš A. Damušio prisiminimų: “Nacionalsocialistinio Kurmio veikla Kaune”, įvairūs užrašai ir straipsniai.
14. K. Škirpos laiškai A. Damušiui ir kita korespondencija
15. Modernization and National Identity in the Baltic Republics. T. Remeikis. Pranešimas, skaitytas “Midwest Slavic Conference” 1974 m. University of
Wisconsin-Milwaukee.
16. Dokumentacija, susijusi su Kazimierui Palčiauskui iškeltais kaltinimais.

8 dėžė

1. Center for Lithuanian Studies, Inc. Banko sąskaitos 1998-2008 m.
2. Sąskaitos Standart Federal Bank, TCF bank išlaidų čekių šaknelės (Dienovidis). Nepanaudoti čekiai Center for Lithuanian Studies, Inc. bei “Dienovidis”
3. Finansiniai dokumentai: Lietuviškų studijų centro administruojamų sąskaitų suvestinė 2002 m., Į laisvę fondo pajamų/išlaidų apyskaita 2003 m.; čekių kopijos ir pateisinamieji dokumentai 1998-2003; M&fF sąskaitos; įvairūs čekiai, pateisinamieji dokumentai
4. Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitės Dainavoje finansinės apyskaitos ir pateisinamieji dokumentai 1995 – 2002.
5. Lietuvos krikščionių demokratų partijos rėmėjų sambūrio dokumentai: Steigiamojo susirinkimo protokolas, valdybos posėdžių protokolai, bendraraščiai, korespondencija, narių sąrašai.
6. Lietuvos krikščionių demokratų partijos rėmėjų sambūrio finansiniai dokumentai: aukotojų laiškai, banko sąskaitos, suvestinės.
7. Center for Lithuanian Studies, Inc. Banko sąskaitos, IRS dokumentai, čekių kopijos, knygų užsakymo šaknelės

9 dėžė

1. Lietuvių fronto bičiulių korespondencija 1995-2001 m.
2. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai: banko kvitai, Atlyginimų priskaitymo žiniaraščiai, pajamų apskaitos, pagrindinių priemonių ir amortizacijos skaičiavimai 2000-2001 m.
3. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai: banko kvitai, Atlyginimų priskaitymo žiniaraščiai, pajamų apskaitos, pagrindinių priemonių ir amortizacijos skaičiavimai 1994-1997 m.
4. Korespondencija UAB “Spaustuvės Morkūnas ir Ko” finansiniais klausimais 1994-1997 m.
5. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” dokumentai: įstatai (by-laws), firminiai blankai, sutartys, ketinimų protokolai ir kiti dokumentai.
6. M&F Corporate Enterprises LTD banko sąskaitų išrašai 1992-2003
7. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai, sąskaitos, korespondencija 1992-1995, sutartys.

10 dėžė

1. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai: banko kvitai, Atlyginimų priskaitymo žiniaraščiai, pajamų apskaitos, balansai, pagrindinių priemonių ir amortizacijos skaičiavimai 1998-1999 m.
2. Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti pranešimai, darbotvarkės, statutas, korespondencija 1990 – 1991 m.
3. Lietuvių fronto bičiulių tarybos posėdžių darbotvarkės, protokolai, susirašinėjimas 1990 m.
4. Lietuvių fronto bičiulių sukauptos spaudos iškarpos.
5. Lietuvių fronto bičiulių sukauptos spaudos iškarpos.
6. M&F korporacijos IRS mokesčių formos 1993-1999 m.
7. Spaustuvės Morkūnas ir Ko finansinė dokumentacija (įvairi)
8. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai: spaudinių užsakymo formos, medžiagos ir priemonių užsakymo formos, produkcijos kaštų skaičiavimai
9. UAB “Spaustuvė Morkūnas ir Ko” finansiniai dokumentai: spaudinių užsakymo formos, medžiagos ir priemonių užsakymo formos, produkcijos kaštų skaičiavimai
10. Spaustuvės Morkūnas ir Ko finansinė dokumentacija (įvairi)
11. Morkūno spaustuvės įrengimų pervežimo į Lietuvą dokumentacija: sąrašai, susirašinėjimas, spaudos iškarpos, patalpų planai, sąskaitos, protokolai ir kt.
12. Dokumentacija, susijusi su knygų ir periodinių leidinių spausdinimu: planai, finansiniai dokumentai, ataskaitos,
13. M&F korporacija ir valstybinė įmonė “Spauda”: korespondencija, planai, nuotraukos
14. Patalpų spaustuvei pirkimo dokumentai: nuotraukos, remonto darbų sąmatos, planai ir kt.
15. M&F korporacijos akcininkų sąrašai, akcininkų pažymėjimai, įgaliojimai, ir kt.

11 dėžė

1. M&F korporacijos įvairi finansinė dokumentacija.
2. Rožės Šomkaitės sąskaitos Lietuviškų studijų centro fonde dokumentacija: apyskaitos, susirašinėjimas, ataskaitos.
3. Lietuvių fronto bičiulių studijų stovyklos Dainavoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, posėdžių darbotvarkės, korespondencija. 1993 m.
4. Center for Lithuanian studies finansinės apyskaitos, korespondencija, banko ataskaitos.
5. “Į laisvę” žurnalo prenumeratorių sąrašai, kreipimaisi į prenumeratorius, redagavimo ir administravimo išlaidų ataskaitos, aukotojų sąrašai 1999-2001 m.
6. “Į laisvę” žurnalo prenumeratorių adresai
7. Lietuvių fronto bičiulių korespondencija dėl lietuviškos periodikos leidimo Lietuvoje.
8. Lietugivų fronto bičiulių aukų vajaus lapai, aukotojų sąrašai, apyskaitos, prašymai Lietuvių fondui.
9. Korespondencija dėl filmo “Vienui vieni” kūrimo.
10. Lietuviškų studijų centro ir Į laisvę fondo valdybų posėdžių protokolai ir papildoma medžiaga (finansinės ataskaitos, korespondencija)
11. Lietuvių fronto bičiulių savaitės programos, posėdžių protokolai, darbotvarkės, korespondencija, pranešimai ir kt. (įvairūs metai)
12. Lietuvių fronto bičiulių korespondencija 1999-2001 m.
13. GPS aparato naudojimas rezistencinių vietovių dokumentacijoje (vadovas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. Paruošė A. Dundzila), laidojimų, kankinimų, užkasimų vietų sąrašai.
14. Sutartys su Z. Morkūnas dėl M&F korporacijos akcijų.
15. Krikščionių demokratų sąjunga. Laikraščių iškarpos, korespondencija.
16. Susirašinėjimas dėl Pasaulio lietuvių archyvo statuso (LTSC ir JAV Lietuvių bendruomenė).
17. LFB sukaupti periodiniai leidiniai: LPGF ryšininkas, Baltic Bulletin, JAV ir Kanados LF bičiulių biuletenis, ir kt. (pavieniai numeriai).
18. LFB narių sąrašai (1980 m.)
19. Vytautas Stancikas-Stanevičius. Pro memoria. 1949 m. Stockholm. (Kopija)

STANLEY VARDYS

1 dėžė

1. Krymo totoriai TSRS
2. Bažnyčia ir valstybė
3. Bibliography on Lithuania for foreign Affairs
4. The captive nations speech
5. Paper on Ethnic Groups – EE
6. Select commities
7. Foreign Affairs bibl. 1970
8. Nationalism in Lithuania
9. Lecture on Lithuania
10. Geneva Conference
11. Dissent and nationalism in the Soviet Union
12. National liberation in Lithuania?
13. Lietuvos dissent dokumentai – pavieniai
14. Situation in Lithuania 1973 m
15. The guerilla articles
16. Polish
17. Reflections on the Theory of Soviet Nationality Policy
18. German conf. Paper 88 end of East West conflict
19. Nationality question
20. helsinkio chart. Dokumentai
21. Knygų lentyna (periodika)
22. Central Intelegence Agency – dokumentai
23. Lithuania: the Unwilling Soviet Republic 1940-1980 (St. Vardys). The Role
of Christianity in the History of Lithuania.
24. The Baltic States in the Soviet Union. The Future of the Soviet Union and
Europe. Reflections of the future of Soviet nationality policy.
25. The Soviets and the Catholic Church in Lithuania. The Catholic Church
Dissent and Nationality in Soviet Lithuania.
26. Domestic development of independent Lithuania 1918-1940
27. Lithuania: Anathomy of National Revolution

2 dėžė
Straipsnių rinkiniai-iškarpos

1. Bažnyčių sąrašai Lietuvoje. Kunigai Lietuvoje.
2. Bažnyčia, kunigai Lietuvoje
3. Ateizmo propaganda Lietuvoje
4. Ateizmas Lietuvoje
5. Vatikanas ir bažnyčia (2 bylos)
6. Vatikanas ir bažnyčia
7. Mirus Vyt. Vardžiui
8. V. Vardys – Straipsniai, iškarpos
9. Įvairūs straipsniai
10. Bibliography
11. Katalikų bažnyčia Lietuvoje

3 dėžė

1. Aleksands Solzhenytsin „Art for Man‘s Sake:1“
2. Lietuva – 1981 (vertimas iš lenkų k.)
3. „Laisvės šaukliui“
4. „Aušra“, Lietuva 1979, 1978 01; 03,
5. LKS kronika
6. „Tautos kelias“ 1980
7. Lietuvos jaunimo sąjungos pranešimas
8. LKB kronika
9. Bibliography
10. Dissent in the Baltic Republics
11. Foreign Rule: Darkness form the East
12. Toward Independence
13. The Taste of Independence 1918-1940
14. Resistance and Survival
15. The Singing Revolution
16. At the European Crossroads
17. The Politics of Declaration of Independence
18. The Role of the Baltic Republics in Soviet Society
19. The Role of the Baltic Republics in Soviet Union
20. Modernization and Latin Rite Catholics in the Soviet Union
21. Relationship between Religion and Nationality: the Case of Lithuanian
22. Nationality Policy in the XXIV Party Congress. The Role of the Churches in the Maintenance of Regional and National Identity in the Baltic Republics. Apie Chatynę ir Lenkiją.

1. Iškarpos iš laikraščių ir žurnalų apie tarybines respublikas (Moldovą, Gruziją, Azerbaidžaną, Armėjniją, Ukrainą ir kt.)
2. Apie bažnyčias ir kunigus Lietuvoje (paskaitos, iškarpos)

1. Eichstatt Lecture (vokiečių k.)
2. Krikščionybės vaidmuo Lietuvos istorijoje
3. Council Branch Amendments
4. Meissner Book Aditions
5. Iškarpos iš amerikiečių laikraščių 1968-1969 m.
6. Pr. Dr. Kazimiero Pakšto mirties atgarsiai LP lietuviškoje spaudoje. Problemy osvoboditelnoi borby.
7. Žydų statusas TSRS
8. Transporto problemos Lietuvoje
9. Nacionalinės mažumos JAV ir jų politika
10. National Communian in the Baltic

4 dėžė

CH 9 V. Vardys
Žydų prblemos lietuovje
Iškarpos iš laikraščių: Kinija
Iškarpos iš amerikiečių laikraščių 1968 m.
Iškarpos iš laikraščių:
The Church Province of Lithuania
Bažnyčios padėtis, kunigai
Korespondencija – 2 vokai
Kunigų likimai Soveitinėje Lietuvoje
Kalbos būklė LTSR
Lithuania: An Economic Profile
Lietuvos teisiniai aktai 1992
Iškarpos iš spaudos: Čekoslovakija
CLIPPINGS
Krikščionybė Lietuvoje – Vatikano medžiaga
Religija ir ateizmas Lietuvoje
Religija ir įstatymai Lietuvoje
Economy in Lithuania
Viktoras Petkus: Faces Grave…
Economy
Svarinskas
Catholic and Lithuania
Catholic Church in Latvia
Helsinkio finalinis aktas
Beraščiai Lietuvoje
New Materials
Brazausko ir LKP politinės pažiūros
Religion in Baltic
Lithuanian Security and European Processes
Gorbačiovas
Konservatorių partija (nauja)
Energy problem in Lithuania
Catholics in the Soviet Union and Lithuania
Blokada 1990
Studentų vasaros mokyklos (nuotraukos)
Religija ir nacionalizmas

5 dėžė (maža)

Straipsniai anglų kalba.
Valiuko archyvas