LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA
REG. NR. 14193

1 dėžė

1. Lietuvių moterų atstovybės ir Pabaltijos moterų tarybos steigimo dokumentai 1947-1949 m.
a. Du sąrašai lietuvių moterų atstovių, dalyvavusių Lietuvių moterų tremties atstovybės ir Pabaltijo moterų tarybos steigime tremtyje Vokietijoje, Esslingene, 1947 m. kovo 8-9 d.d.
b. Šių organziacijų steigimo protokolas 1947 m. kovo 8-9 d.d.
c. Rimties ir susikaupimo dienos paskelbimas – Pabaltijos kraštų okupacijos 1940 m. birželio 15 d. minėjimas.
d. Lietuvių Raudonojo kryžiaus pirmininkės Sofijos Jasaitienės pranešimas apie lietuvių varganą būklę DP stovyklose ir apie lietuvių moterų veiklą.
e. Pabaltijo moterų tarybos raštai – prašymai Vyriausiam Amerikiečių karinių Pajėgų Vadui Vokietijoje Generolui Clay, IRO centrui (Geneva, Šveicarija) prašant pagerinti stovyklų gyvenimą.
f. Pabaltijo moterų tarybos ir Lietuvių Moterų tremties atstovybės posėdžių protokolai.
2. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1950-1955
a. Lietuvių moterų tremties atstovybės valdybos posėdžių protokolai. DP stovyklose Vokietijoje ir Amerikoje nuo 1950 m.
b. Pabaltijo moterų tarybos posėdžių protokolai.
c. LMTA valdybo sir PMT posėdžių protokolai Amerikoje, šių organizacijų centrams persikėlus i JAV.
d. VLIKo Tarybos pirm. K.Žalkausko informacija apie lietuvių veiklą įvairiuose pasaulio kraštuose.
e. LMTA Vokietijoje vargstančių šeimų sąrašai. Žinios apie lietuvių DP stovyklas.
Nuotrauka: Motinos dienos minėjimo prezidiumas Schwabish Gmuend 1950 m.
Apie Ligijos Bieliukienės veiklą žinių yra bylose Nr. 3, 4 ir kt.
3. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1961-1966 m.
a. Lietuvių moterų atstovybės pirm. Ligijos Bieliukienės veiklos aprašymai, jos dalyvavimas General Federation of Women Clubs metinėse tarptautinėse moterų konferencijose 1962-1966 m.
b. Pirm. L.Bieliukienės kalbos konvencijose.
c. Užuojautos, pareikštos mirus L.Bieliukienei 1966 m. 06 28 .
4. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1954-1956
a. Siunčiamieji ir gaunamieji raštai.
b. Pabaltijos moterų tarybos, Lietuvių moterų atstovybės, Klubų, įgaliotinių veiklos aprašymai
c. PMT 7 metų veiklos sukakties minėjimas 1954 m. New York, NY
d. LMA Klubų steigimas, korespondencija
e. GFWC (General Federation of Women Clubs) metinė moterų konvencija 1954 05 31 Denver, Colorado.
f. Pabaltijo moterų tarybos rezoliucija.
g. Protesto raštas New York Times redakcijai dėl sovietų plano siųsti jaunimą į Kazachstaną darbams.
h. 1955 05 23-27 d. Philadelphia, PA, įvykiusios GFWC metinės konvencijos aprašymas
i. Felicijos Klečkauskaitės, kentėjusios sovietų gulage, pasakojimas apie moterų sunkiųjų darbų stovyklą.
j. Prezidento Dwight D. Eisenhover pasisakymai Ženevoje.
5. Pabaltijo Moterų tarybos (1949 m. PMT priimta kaip narė į General Federation of Women’s Clubs) veikla
a. Apie PMT įsteigimą ir tikslus B.Novickienės parašyta informacija
b. Lietuvių atstovių PM taryboje dalyvavimas GFWC metinėse tarptautinėse moterų konferencijose, pranešimai.
c. Margaritos Samaitienės pranešimas apie jos atstovavimą Japonijoje vykusioje Azijos Moterų Klubų Federacijos konvencijoje 1970 06 1-3 d.
d. Galios Žilionienės pranešimai apie PMT atstovių dalyvavimą GFWC metinėse konvencijose.
e. PMT pirmininkės regionos Žymantaitės pranešimas LMKF regioninės valdybos ruoštame moterų suvažiavime 1973 09 15-16 d. Stuttgart, Vokietijoje.
6. LMKF aplinkraščiai-bendralaiškiai 1959-1991 m.
7. LMKF įstatai,
a. LMKF įstatai, galiojantys nuo 1965 m. 05 01
b. LMKF klubo programai planuoti pasiūlymai
c. LMKF leidinėliai, išleisti įvairiais metais.
8. LMKF dokumentai 1957-1971 m., protokolai 1965-1972 m.
a. LMKF valdybos protokolai 1965-1972 m
b. V. Jonuškaitės-Zaunienės-Leskaitienės dalyvavimas tarptautinių moterų parodų organizavime ir ruošime New Yorke 1957-1961 m.
c. Slaptas Ribentropo Molotovo susitarimų protokolas 1939 08 23. Reakcija
d. LMKF momorandumas komunistų revoliucijos 50 metų proga
e. GFWC tarptautinių moterų suvažiavimų aprašymai
f. Pirm .Vincės Jonuškaitės-Zaunienės-Leskaitienės protestai Jungtinių Tautų Asamblėjoje prieš sovietų atstovės l.V.Diržinskaitės-Liliušenko melagingus pareiškimus apie Nepriklausmos Lietuvos laikus 1967 10 02
g. Memorandumas Žmogaus teisių konferencijos 1968 04 22 – 05 13 Teheran, Irane, proga.
h. 1968 21 01 Waldorf Astoria, New York, NY, viešbutyje įvykusio LMKF suvažiavimo protokolas.
i. LMKF 20 metų sukakties minėjimas 1968 m.
j. 1969 06 2-6 Cleveland, OH, GFWC metinė konvencija. Aprašymas
k. 1970 06 6 GFWC metinė konferencija San Antonio, TX.
l. GFWC tarptautinių moterų konvencijų aprašymai ir jose dalyvavusių LMKF atstovių pranešimai.
m. 1972 m. LMKF pirmininkės kadencijos pabaiga. Nauji rinkimai.
9. Pirmojo Lietuvių moterų suvažiavimo 1907 09 23-24 Kaune aprašymai ir sukakties minėjimai 1967 12 03 New York ir 1977 10 23 New York.
Korespondencija, leidiniai, nuotrauka (1 vnt. orig.)

2 dėžė

10. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1972-1974
a. 1972 m. LMKF pirmininke išrinkta Irena Banaitienė. Dokumentai
b. 1972 04 29-30 LMKF atstovių suvažiavimas New York, NY. 25 metų sukakties minėjimas
c. 1973 06 3-7 GFWC metinė konferencija
d. 1972 11 15 LMKF valdybos narių vizitas GFWC būstinėje, Lietuvos atstovybėje.
e. Radio Free Europe išlaikymui prašoma parama.
f. Reginos Žymantaitės, Pabaltijo moterų tarybos pirmininkės, lankymasis pas USA senatorius 1973 m.
g. 1973 09 15-16 Stuttgart, Vokietija LMKF regioninės valdybos sUvažiavimas, kuriame LMKF atstovauja pirm. Irena Banaitienė ir Regina Žymantaitė.
h. Salės Valiukienės straispniai apie LMKF
i. 1974 GFWC konvencija Minneapolis, MN
j. 1974 m. Australijos pripažinimas Baltijos valstyvių okupacijos-aneksijos. LMKF protestai.
11. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1975-1977
a. 1975 m. LMKF protesto raštai Encyclopedia Britanica dėl neteisingai vartojamo Lithuanian Soviet Socialist Republic vardo
b. LMKF raštai senatoriams, prašant palaikyti Carl Curtis rezoliuciją.
c. 1975 m. atstovių suvažiavimas Brooklyn, NY
d. 1975 m. GFWC metinė konvencija Minneapolis, MN
e. 1975 06 23 Mexico City pirmoji pasaulinė moterų konferencija.
f. 1975 m. LMKF remiama kun H. Šulco Brazilijo studentų fondas
g. 1976 GFWC metinė konvencija Philadelphia, PA
h. 1976 LMKF raštai JAV prezidentui ir senatoriams/
i. LMKF veiklos 30 metų sukakties minėjimo dokumentai.
12. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1978
a. 1978 m. LMKF 30 metų minėjimas
b. LMKF protestai prieš Radio Free Europe ir Radio Liberty vardų pakeitimą. Susirašinėjimas su Charles Percy ir kt.
c. Lietuvių politinių kalinių gelbėjimas: V.Petkus, Al. Ginsburg, A.B.Shokaransky
d. LMKF klubų atstovių suvažiavimas. Nutarimas įsteigti LMKF Žmogaus teisių komitetą. Nauja valdyba.
13. Lietuvių moterų klubų federacijos byla žmogaus teisių reikalams. Raštai USA senatoriams ir kt. lietuvių disidentų gelbėjimo reikalais.
14. Lietuvių moterų klubų federacijos susirašinėjimas Simo Kudirkos išlaisvinimo reikalu. 1971-1974 m.
15. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1974-1978 m.
a. Lietuvių moterų klubų federacijos žygiai Balio Gajausko gelbėjimo iš sovietų gulago reikalais.
b. Marijonos ir Juozo Lipų šeimų sujungimo pastangos
c. Dėl Viktoro Petkaus išlaisvinimo
d. Dėl Prano ir Algirdo Brazinskyų emigravimo į JAV pastangų 1973-1976 m.
e. Vytauto ir Gražinos Simokaičių pastangos siekiant išsilaisvinimo.
16. Lietuvių moterų klubų federacijos žygiai sujungti Aloyzo ir Marijos Jurgučių šeimą. Korespondencija, peticijos, ir pan.
17. Lietuvių moterų klubų federacijos dokumentai 1978-1983
a. 1978 m. GFWC metinė konvencija.
b. 1979 m. GFWC metinė konvencija
c. 1980 m. Bad Godesberg, Vokietija, vykusi LMKF regioninės valdybos suvažiavimas.
d. 1980 m. GFWC metinė konvencija
e. 1981m. GFWC metinė konvencija
f. 1981 10 24 Lietuvių Kultūros Židinyje vykusios LMKF Klubų atstovių suvažiavimo medžiaga.
g. Lietuvių moterų socialinės globos pirmininkės Onos Baužienės pranešimas Sydney, Australija.
h. 1983 1975 m. GFWC metinė konvencija
i. 1983 m. LMKF pirmininkės Marijos Noreikienės vizitas į Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.
18. Prisiminimai (mašinraščių nuorašai)
a. Onos Mašiotienės prisiminiamai “Moterų politinis ir valstybiniai tautiškas darbas”, skelbtas “Moteirs ir pasaulis” 1938 m. Nr. 1-2;
b. Janinos Mackevičiūtės-Narutavičienės str. Lietuvės studentės Petrapilyje 1913-1915 m.
c. Dr. Paulinos Kalvaitytės-Karvelienės “Kijevo lietuvės studentės” “Studentės Šveicarijoje”1905-1908 m.
d. Dr. Marijos Radzevičiūtės-Žilinskienės biografija
e. Sofijos Jasaitienės veikla. (parengė I.Banaitienė)
19. Žinios apie LMKF Klubus, apie susifederavusias organizacijas ir apie LMKF įgaliotinių veiklą.
a. Šalpos draugija “Dainava” įkurta 1955 Anglijoje
b. Los Angeles klubas 1973 m.
c. Bogota (Kolumbija) klubas 1965 m.
d. Montevideo LMKF atstovybė
e. Sao Paulo (brazilija) LMKF atsotvybė
f. Caracas, Venzuela LMKF atsotvybė
g. Bostono Klubas 1955 m.
h. Chicago klubas 1953 m.
i. Hartfordo Klubas
j. Paterson, CT klubas 1954 m.
k. New Haven, CT Klubas 1963
20. Informacija apie kitus LMKF klubus.

3 dėžė

21. LMKF New Yorko klubo protokolų knyga 1972-1981.
22. Korespondencija, dokumentai dėl LMKF Klubų ir GFWC 1978-1987
23. LMKF susirinkimų protokolai, korespondencija, aplinkraščiai 1990 m.
24. LMKF susirinkimų protokolai, korespondencija, aplinkraščiai 1991-1992 m.
25. LMKF susirinkimų protokolai, korespondencija, aplinkraščiai 1991-1994 m.
26. LMKF susirinkimų protokolai, korespondencija, aplinkraščiai 1994, 1996-2000 m.
27. Įvairi korespondencija 1965-1966 m.
28. Įvairi korespondencija 1987-1990
29. Įvairi korespondencija 1990-2000
30. Informacijos dėl pokyčių, vykstančių Rytų Europoje 1990 m.
31. GFWC programos, narių pasisakymai, ir pan. Įvairūs metai.
32. Iškarpos iš spaudos apie LMKF. Įvairūs metai.
33. Knyga The Lithuanian Woman. 1968. New York