LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA

Lietuvių žurnalistų sąjunga

Dėžė Nr. 1.
Korespondencija dėl stipendijų skyrimo, įvairių LŽS renginių organizavimo dokumentai.
1. Žurnalistikos kursų medžiaga 1952-1953 m. ( Tekstai ir laiškai)
2. San Paulo I Pasaulio spaudos kongresas 1954-1956 m.
3. Vaidinimai ir dainos LŽS Spaudos baliaus programai
4. Bendruomenės spaudos ir radio žmonių suvažiavimo 1972 m dokumentai. (Planai, dalyvių sąrašai, atsiliepimai, biudžetas, ect.)
5. LŽS „Spaudos balius“ 1972 m. įvairus dokumentai susiję su organizavimu. (LŽS Spaudos balius 1972 m. vasario 5 d. Renginio organizavimo dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus.)
6. LŽS „Spaudos balius“ 1973 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. Fotografijos. (LŽS Spaudos balius 1973 m. kovo 3 d. Renginio organizavimo
dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus.)
7. LŽS „Spaudos balius“ 1974 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. (LŽS Spaudos balius 1974 m. sausio 26 d. Renginio organizavimo dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. 1972 m. Projektas spaudos baliaus. Svečių atsiliepimai ir komentarai.)
8. LŽS „Spaudos balius“ 1975 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. (LŽS Spaudos balius 1975 m. sausio 25 d. Renginio organizavimo dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus.)
9. LŽS „Spaudos balius“ 1976 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. Renginio nuotraukos. (LŽS Spaudos balius 1976 m. sausio 24 d. Renginio
organizavimo dukomentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus. Nuotraukos voke, su signatūromis 6 vnt. . Nuotraukos su nuorodomis 22 vnt.)
10. LŽS „Spaudos balius“ 1977 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. (LŽS Spaudos balius 1977 m. sausio 29 d. Renginio organizavimo dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus. Viskas fiksuota į sasiuvinį. Segtuve rasti ir į kitų metų šventės svečių sąrašai(1975, 1976 m.).)
11. LŽS „Spaudos balius“ 1978 m. įvairi medžiaga susijusi su organizavimu. (LŽS Spaudos balius 1978 m. sausio 21 d. Renginio organizavimo dokumentai. Staliukų išdėstymo planai, svečių sąrašai. Surinktos pajamos. Svečių atsiliepimai ir komentarai. Sąskaitos. Renginio scenarijus.)
12. Ilinojaus Lietuvių gydytojų draugijos ir LŽS skelbto straipsnių JAV spaudoje konkurso dokumentai. 1973-1974 m. (Konkursas Lietuvos tema, anglu kalba, JAV spaudoje. Abiejų organizacijų posėdžių protokolai, kandidatų sąrašai su straipsnių pavadinimais ir leidiniais kur jie buvo išspausdinti, laimėtojų sąrašai ir premijos sumos, skelbimų spaudoje pavyzdžiai.)
13. 1971-2004 m. Susirašinėjimai dėl LŽS. Daužvardžio fondo stipendijos jauniesiems žurnalistams skyrimo. Kvietimai teikti kandidatus. Laimėtojų sąrašai. Kandidatų siūlymai. Laiškai padėkos. Kandidatų darbai.
14. LŽS Leidiniai, metraščiai, Lietuvis Žurnalistas. 1934-1982 m.
15. Įvari spauda, iškarpos, knygų kopijos 1971-1998 m.

Dėžė Nr. 2. LŽS narių sąrašai. LŽS finansai.

1. Neužpildyti LŽS nario pažymėjimai ir prašymai priimti į sąjungą.
2. Narių prašymai išstoti iš LŽS. 1954-1973 m.
3. Mirusių žurnalistų registracijos knyga 1968-1977 m. Mirusių – išstojusių – pašalintų narių kortelės 1968-1977 m.
4. Žurnalistų prašymai įstoti į LŽS. Fotografijos. 1971-1984 m.
5. LŽS narių antketos ir pasiūlymai LŽS veiklai. 1979-1980 m.
6. LŽS narių sarašai 1981-1984 m. Dalis nedatuota.
7. Prašymai tapti LŽS nariais. Su tuo susiję dokumentai ir laiškai. Fotografijos. 1998-2005
8. Nario mokesčio, banko kvitai. Naujų narių prašymai. 2005-2011 m.
9. LŽS CV kasos knyga (LŽS ir Daudžvardžio fondo sąskaitos) 1968-1975 m. Čekių knygelės. Nario mokesčio kvitai.
10. LŽS pajamos, išlaidos, sąskaitos, pirkimo čekiai. 1997-2005 m.

Dėžė Nr. 3. Korespondencija
1. Įvairi LŽS korespondencija 1951-1954 m.
2. LŽS laiškai, pasirašyti Vykd. Vicepirmininko Vlado Mirkėlos. 1968-1971 m.
3. LŽS CV laiškai. Jurgis Janušaitis, Vytautas Alantas. 1967-1971 m.
4. LŽS CV raštai ir laiškai. 1970 – 1971 m.
5. Žiniasklaidos priemonių sąrašai. LŽS raštai. 1971-1975 m.
6. LŽS laiškai: rinkimų, konkursų, leidybos ir renginių klausimais. 1971-1976 m.
7. LŽS susirašynėjimai su įvairiais asmenimis ir organizacijomis. 1972-1973 m.
8. LŽS raštai ir laiškai. 1977-1979 m.
9. Korespondencija susijusi su „Lietuvis Žurnalistas“ platinimu. J. Janušaitis, K. Karuža, V. Selenis, D. Vakare, J. Vaišnys. 1972-1978 m.
10. LŽS CV raštai ir kita korespondencija 1974-1982 m.
11. LŽS CV 1990-1996 m.: K. Milkovaitis, I. Medžiunas, V. Šeštokas, R. Sakienė, P. Maželis.
12. LŽS Įvairi korespondencija 1997-2005 m.
13. LŽS vieši kreipimaisi, renginių kvietimai. 1972-2005 m.

Dėžė Nr. 4. Įvairūs dokumentai
1. LŽS Revizijos komisijos ir Garbės teismo dokumentai 1953-1954 m.
2. LŽS Įstatų keitimo dokumentai: įstatai, laiškai, etikos kodeksai. 1952-1954 m.
3. LŽS Los Angelo ir New Yorko skyriai 1952-1955 m.
4. Įvairus dokumentai, protokolai, saugoti A. Nako 1969-1971 m.
5. LŽS CV Posėdžių protokolai 1967-1981 m.
6. 1978-1981 m. LŽS CV rinkimai.
7. LŽS įstatai, Daužvardžio fondo reglamentas, etikos kodeksai, darbo vadovai
8. LŽS istorija: įstatai, sprendimai, Elta 20 metis, Danijos ŽS.
9. Įvairūs dokumentai 1924-1979 m.
10. Radijas ir TV įvairūs dokumentai, spaudos iškarpos