LIETUVOS ATSTOVYBĖS

LIETUVOS ATSTOVYBIŲ UŽSIENYJE ARCHYVAS

1 Lietuvos konsulatas Sao Paolo 1935-1940, 1947, 1949, 1951, 1956 “Sunumeruoti laiškai ir ELTOs pranešimai, laiškų vokai susirašinėjimo su Vašingtonu (1951, 1949), žurnalo platinimo raštai (1940), „Kviečiame užsiprenumeruoti žinijos skaitymų biblioteką“, Užsienio reikalų ministerijos laiškai konsulatui, Lietuvos Banko balansas (1935 m. spalio 15 d. – 1937 m. spalio 31 d. visos ataskaitos, po to iki 1938 m. rugsėjo kai kurių ataskaitų trūksta); Pranešimas (1947): Kas yra tauta, Žinios iš Lietuvos, Tarptautiniai klausimai, Įvairios žinios”
2 Medžiaga iš Konsulato Vašingtone 1918-1943, 1973 ~1997-2003 “1918 m. laiškas Bielskiui; Tarpukario laiškai; Vasario Šešioliktoji ir jos poveikiai (Dr. S. A. Bačkio kalba pasakyta Bostone 1973) 1980 m. straipsnis Lietuvos atstovybė, kaip nepriklausoma pilis; 2003 m. LR prezidento rinkimų rinkinys; 1995 Illinois Proclamation kopija; Useful Addresses; Top Foreign investors in Lithuania (1997); Lietuvos demokratų partijos pareiškimas
Deklaracija (Amerikos lietuvių) 1993 m. Nutarimas dėl statybų reglamentavimo Palangoje; Nuotraukos (neaprašytos); Kiti dokumentai”
3 Ambasados Vašingtone Spaudos Apžvalga (Švedų spauda) ~1945 “Ambasados Vašingtone Spaudos Apžvalga (Švedų spauda), spalis-gruodis 1945 m. no. 1-5
4 A Proclamation of R. Reagan 1983 Baltic Freedom Day, 1983 by the President of the United States of America A Proclamation
5 Konsulatas Čikagoje. Žadeikio dokumentai, Lietuvai gelbėti fondas 1925-1966 “Korespondencija (pvz. laiškai nuo Lietuvos gen. Konsulo Petro Daužvardžio), nuorašai ir kopijos; Žadeikio laiškas Mrs. Roosevelt ir atsakymas (kopija); Tautos fondas (projektas konfidencialiai)”
6 Konsulatas New York’e (gen. Konsulas J. Budrys) 1933-1946 “Korespondencija (gen. Konsulas J. Budrio susirašinėjimas su kitais konsulais)
Aukų pakvitavimai, taip pat ir spaudoje (1939-1940); Spaudos iškarpos (parama) (1940); Application for passport visa (forma)”
7 Lietuvos atstovybės P. Amerikoje 5 deš. “PRO MEMORIA: Lietuvių imigravimo galimybės Kolumbijon, Geografinė ie klimatinė krašto padėtis – Kolumbijos (by Stasys Sirutis, 1945); Atstovybės Montevideo korespondencija (1947-1948), Lietuviai Argentinoje. Skaičius ir kur gyvena (1947) (ir Urugvajuje); Imigracijos galimybės Bolivijoje by pasiuntinys Dr. K. Graužinis; Problematiškos galimybės imigruoti Urugvajun”
8 Įvairūs 1938-1987 “„Lietuvos konsulai mums sako“ iš DIRVA, nr. 10, kovas 1957; Laiškas iš Romos dėl Pasaulio lietuvių archyvo (1960)
Žinutė Kun. Dr. J.B. Končiui; Prof. Kasimir Buinevich/Kazimiero Buinevičiaus CV, paimtas iš žurnalo „Medicina“, nr. 12, 1938
„Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sosto veikė ir veiks“ (1959); „Phantom Diplomats Carry on in Britain-Man with no country“ (1970 iškarpa)
S. Lozoraičio, Jr. laiškas J. Valaičiui (1987); Kybartų gimnazijos bibliotekos knygų sąrašas; Juozo Kajecko žodis į Lietuvą per AMERIKOS BALSĄ 1970 m.”
9. 1 Lietuvos pasiuntinybė prie Tautų Sąjungos. Spausdinių knyga 1936 m. 1936 Tuščia, bet gale Valstybės kontrolės revizoriaus nuorašas su antpaudu, taip pat orginalus įrišimas su Vyčio antspaudu
9. 2 Lietuvos pasiuntinybė prie Tautų Sąjungos. Pereinamųjų sumų pagelbinė knyga 1936 m. 1936 Tuščia, bet gale Valstybės kontrolės revizoriaus nuorašas su antpaudu, taip pat orginalus įrišimas su Vyčio antspaudu
9. 3 Lietuvos pasiuntinybė prie Tautų Sąjungos. Bendras piniginis žurnalas 1938 m. 1938 Tuščia, bet gale Valstybės kontrolės revizoriaus nuorašas su antpaudu, taip pat orginalus įrišimas su Vyčio antspaudu
9. 4 Lietuvos pasiuntinybė prie Tautų Sąjungos. Sąmatinių kreditų knyga 1939 m. 1939 Tuščia, bet gale Valstybės kontrolės revizoriaus nuorašas su antpaudu, taip pat orginalus įrišimas su Vyčio antspaudu