Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

Dėžė 1
1. LTSC dokumentai – By-laws, inkorporacija, susitarimai, kt.: Lithuanian Research and Studies Center Incorporated certifikatas iš Ilinojaus valstijos su „Articles of Incorporation under the General Not for Profit Corporation Act, 1982.01.11; dr. Jonas Račkauskas – inter-office memorandum visiems Tarybos nariams apie Centro By-laws 1982.02.10; Vincento Liulevičiaus laiškas prof. dr. J. A. Račkauskui apie PLA; dr. A. Idzelio (Kent State University) – laiškas apie „Research orientation of LRSC “; cijos informacija; C. Grincevičiaus kopija „By-Laws of the Lithuanian Research and Studies Center, Inc. – A Not-for-Profit Corporation of Illinois“ 1982 m. spalis; nuostatų pasikeitimai, priedai – 1982, 1983.11.6 (su priedu nr. 3 (finansai) ir 4 (Jono Dainausko komentai bei pasiūlymai)); 1984 spalio 12 d. susitarimas su Juozu Kreivėnu; 1984 m. sutartis su Tėvo Broniaus Kristanavičiaus fondu (Father Bronius Kristanavicius Foundation, Inc.); „LTS Centras – Organizacija ir tikslai; Lituanistikos tyrimo ir studijų centro turinio katalogas 1984; Pasaulio lietuvių bendruomenės (Danutės Korzonienės) 1984.12.18 laiškas Tyrimų centrui ir „Pasaulio lietuvių žinynas“; sąrašai Board of Directors, Officers, Research Fellows, Research Associate, Research Assistant; 1985 m. „Directory of Special Libraries and Information Centers“ ir „World Guide to Libraries“ questionnaire; 1988.VIII.5 knygelė „Lithuanian Research and Studies Center Incorporation Documents and By-Laws“; LTSC Veiklos gairių apmatai 1989.5.10, parengė Jonas Dainauskas; bendras vieno puslapio LTSC informacijos aprašas; 02/19/91 „By-Laws of the Lithuanian Research and Studies Center, Inc. – A Federally Tax- Exempt Not-for-Profit Corporation of Illinois“; „Changes to the By-Laws of the Lithuanian Research and Studies Center, Inc.“; 1994.IX.13 Memorandumas Pasaulio lietuvių archyvo reikalu; dr. Jono A. Račkausko 1998.09.28 laiškas ir paramos prašymas p. Vidai Pabarškaitei, LR Kultūros ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyraus vedėjai; 1998.X.1 LRSC, Inc. By-Laws; LTSC 13 punktų 11/18/98 nuostatų sąrašas; „Juodraštis“ dėl 1999 kovo 28 d. p. M. Remienės laiško LTSC Tarybos pirmininkui dr. K. Ambrozaičiui; 1998.XII.8 laiškas JAV LB Valdybos pirmininkei p. Reginai Narušienei; Amendment to the Agreement Dated October 30, 1988; 5/19/1999 By-Laws priedas; Standard Agreement 30th October 1988 between Lithuanian World Archives, nc. And LRSC, Inc.; PLA Statutas 1978; LTSC Taryba ir Valdyba – pasiūlymas/ balsavimas 2000;
1999 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Vilniuje ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje susitarimas bendrauti; LTSC archyvų naudojimosi taisyklės; Annual Report General Not for Profit Corporation Act 2000, 2001 ir 2002 m.; LRSC, Inc. Guidelines on Appointment to Research Positions;
1A. Inkorporacijos dokumentas;
2. Pasaulio lietuvių archyvas – dokumentai (žr. ir nr. 1): Dėl PLA (istorijos aprašymas); Memorandumas Pasaulio lietuvių archyvo reikalu; 1999 m. kovo 28 d. JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės Marijos Remienės laiškas LTSC Tarybos pirmininkui, dr. Kaziui Ambrozaičiui; Amendment to the Agreement dated October 30, 1988; dr. Kazio Ambrozaičio, LTSC Tarybos pirmininko 1998.12.8 laiškas JAV LB Valdybos pirmininkei p. Reginai Narušienei; Draft agreement 4/28/99; Draft agreement 12/1/00;
3. LTSC laiško formos, vokas, lipinukas;
4. Archyvai, bibliotekos, muziejai: PLA taisyklės; Vilnius University library ir Vilniaus archyvai, The Old Holdings of Vilnius University Library, Slides of rare publications 1-12 ir Slides of manuscripts 13-29, užrašas „to obtain birth records, marriage licenses“ – Lietuvos valstybinis archyvas Gerosios vilties gatvė; Linda Hall library; 1995 laiškas nuo American Association of Museums; Ethnic Museum and Culture Display Day in Illinois – July 21; Library of Congress Archives of Lithuanian DP camps in Germany; Rare books in Estonia; MAC – The Midwest Archives Conference; „Iškabinti portretai ir panaikinti skyriai“, „Apie archyvus ir bibliotekas“ Česlovas Grincevičius, „Self-burning boks“ 1989 Chicago Tribune, „Apginsime Dvasios turtus“ 1989;JAV LB kraštovaldybos aplinkraštis nr. 19 – liečia Archyvinės medžiagos apsaugą 1988 m.; Northwest University Library laiškas 1988.3.17 nuo Patrick M. Quinn, University Archivist; Illinois Libraries Archival Issue march 1981; „“2 firms hope to write book on preservation“ by Adam Lashinsky; „The Library of Congress is Teaming with NASA in Experiment Aimed at Halting Decay of Books“; Informacinis raštas apie lietuvių DP Vokietijoje archyvą saugomą Pasaulio lietuvių archyve Chicago; ir kt.;
5. Pasaulio lietuvių archyvas, įvairūs: laiško forma; organizacijų ir asmenų fondų sąrašai; LTSC išleistos knygos, remiantis LTSC archyvų medžiaga 2004-2005 m.; PLA aprašymai, PLA spaudoje; JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybai 1990.3.1, „Ačiū už PLA archyvo darbo įvertinimą“ ir kt., korespondencija 1978-1979, 1982, 1989, 2000, 2001, 2003-2007, 2009; užrašai/ rankraščiai;
6. LTSC knygelės, lapinukai;
7. Lithuanian Museum of Medicine – sutartis su LTSC, M. Budrys – auka; kvietimas tapti Lietuvių medicinos muziejaus nariu; lapinukas „LTSC Lietuvių medicinos muziejus“
8. Kvietimai: į vakaronę, kurioje supažindinama su Jono Sako-Sakevičiaus knyga 1985 m., LTSC Lietuvių medicinos muziejaus privatų atidarymą 1988 m.; dalyvauti seminare „Senyvojo amžaius žmonių ir žmonių su negalia slauga“ 2001 m., JAV Lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimą 1995 m.; Endriejavo žemė 2003; dr. Augustino Idzelio paskaita „Baisiojo birželio faktai ir kontroversija“, dr. Adolfo Damušio mirties minėjimą 2004 m., parodą „Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba JAV 2004 m. ir kt.;
9. LTSC Lietuvių muziejus: knygelė apie muziejų; Aprašymas lietuvių ir anglų k. su straipsniais ir laiškais; parodos knygelė „Lietuvos prisiminimai/ Remembrances of Lithuania 1991; laiškas iš Historical Documents Co. 1991; daiktų sąrašas – rankraštis;
10. „Genocidas“: „Birželio 23-oji“ prof. habil. Dr. Ed. Gudavičius 1999 m.; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro apibendrinti isotriniai duomenys apie Lietuvių aktyvistų frontą, 1941 m. Birželio sukilimą, Lietuvos laikinąją vyriausybę; LII Naujausiųjų laikų istorijos skyriuje parengta pažyma (nr. 118-9); JAV LB vajus paremti Tarptautinį kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 2000; „1941 m. birželio 23 d. dokumentas pripažintas Lietuvos teisįs aktu“ Draugas; „Birželio audros“ Žumbakis 6/12/00; kiti straipsniai, J.A. Račkausko ir S.P. Žumbakio 2000 m. korepsondencija“Estate of Anna Rackauskas“; Yčas fund 1997; aukos; Į Laisvę fondas Lietuviškai kultūrai ugdyti;
11. Genocido fondas: finansai 2000-2003 m; 2000 m. Tarptautinis kongresas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ – programa;
12. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas: Užsienio lietuvių bendruomenių 2004-2006 metų rėmimo programa; korespondencija, paraiškos 2005, 2007, 2008, 2011; paramos sutartis;
13. LTSC skaitykla 2000 m. – nariai, klubas, laiškai, informacija ir taisyklės, reklamos, leidiniai; „Akademinė knyga“- Naujienos.;
14. „Užsienio lietuvių gydytojų adresynas, 5 laida“ 2002, Chicago; išleido Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga ir LTSC;
15. Knygos: The Livonian Crusade, William Urban Urban; English language publications LRSC – sąrašas; Prunskio knygų, esančių PLA, sąrašas; 16 Feb. 1990 R. Vito laiškas McGraw-Hill Book Company; byla ‚Misiūno teksto redagavimui‘;
16. Chylinski – Lietuvių k. Biblija – susirašinėjimas su Anglija, Baltramaičiu, 1967; Lenkų išleistoji Chilinskio Biblija 1958 – informacija;
17. LTSC vertimo dokumentai – 1989-1999, 2001 m.;
18. Tęsinys – Vertimo dokumentai;
19. J. A. Račkauskas – notaro štampai, 4 vnt.; R. A. Vitas – notaro štampai, 3 vnt..

Dėžė 2: Posėdžiai, įranga:
1. LTSC Tarybos posėdžiai – kvietimai, darbotvarkė, protokolai, kt. 1982-1992, 1994-1996 m.;
2. LTSC Tarybos posėdžiai 1998 m.;
3. LTSC Tarybos posėdžiai 1999-2001 m.;
4. LTSC Tarybos posėdžiai 2002-2004 m.;
5. LTSC Tarybos posėdis 2005 m.;
6. LTSC Tarybos posėdis 2006 m.;
7. LTSC Tarybos posėdis 2008 m.;
8. LTSC Tarybos posėdžis 2009 m.;
9. LTSC Tarybos posėdis 2010 m.;
10. LTSC Tarybos posėdis 2012 m.;
11. Aktai, pareiškimai, prašymai, sutartys, susitarimas, projektai: Atidavimas 1948 dis. Rankraštis kun. Povilo Ragažinsko giminėms 1995 m.; PaskolinimasKreivėno-Žilevičiaus archyvo eksponatai 1998 m.; Pareiškimai/ paraiškos Povilo Gaučio 1981 m., Loretos Zakaravičienės 1999 m., Pakalkos 2000 m., Stasio Tumėno 2003 m., dr. Jono Dautaro 2004 m.; Sutartys su Universidad Pontificia Bolivariana 1982 m., Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prieLR Vyriausybės 2005 m.; Vygaudu Ušacku Paslaugų teikimui 2005 m., Rūta Pavilionyte 2006 m.; susitarimas su Jonu Dainausku; Projekta „Lietuvos partizanų ir antisovietinio pasipriešinimo dokumentų kaupimas ir informacijos apie juos rinkimas“, „Pilietinis ugdymas Lietuvos vidurinėje mokykloje 1996-1997 metai“, „The Establishment of the Lithuanian College of Democracy“; Pranešimas JAV LB Tarybos sesijai Washingtone rugsėjo mėn. 2002 m., dėl nuomos nutraukimo ir sudarymo 2004 m. ir susijusi korespondencija;
12. LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdžių darbotvarkė 2001 m.; JAV archyvų ir bibliotekų konferencijos įvykusios 2011 rugsėjo 3-4 d. rezoliucijos, rankraštis;
13. Prašymai knygų arba eksponatų iš Lietuvos 2001-2002 m – M. Brako rankraščio; anglų kalbos vadovėlių; Jurgėlos „Darius ir Girėnas“ ir „Žemaičių vyskupystė“, Dirva; „Eglutės nr.“; S. Pilkos medžiagos ir kitos archyvinės, muziejinės medžiagos;

Kompiūterinė technika, kita įranga:
14. Canofile 250; Body Form kėdė – instrukcijos; 20 plius svarų latex dažų sutartis; HP Officejet Personal Printer/ Fax/ Copier fax log report;
15. Turbo C++; Turbo Help Utility; C++ Version 1.2 Streams; Turbo C ++: Answers to Common Questions; Utilities;
16. Operavimo instrukcijos: Slide projector Bell& Howell Model RC55 ; Archivalmount colormount MT5, Fotoflat Dry Mounting adhesives; “Xerox or offset your own transfers”; Overhead transparencies – A Guide; The Logan Simplex Mat Cuter – Assembly and Operating Instructions;
17. LED (Computerized Lithuanian-English and English-Lithuanian Dictionary) Instruction Booklets; Lietuvių-anglų ir anglų-lietuvių kompiuterinis žodynas LED versija 2.0US, 1993;
18. Mažvydo kompiuteris; A-I/O Card (UN-451) User‘s Manual; laiškas – Eugenijus Skrupskelis; Pre-paid COD Hal-Mark 1992 m.; „Using Internet in the Baltic States: A Librarian‘s Perspective“ 1994; rankraštis – užrašai; faksas Robertui Vitui apie MCSNet Services, sąskaita;
19. „Computer Info“: 1987 m. laiškas Račkauskui nuo Marian Skabeikis (Lithuanian Catholic Religious Aid); Lithuanian Keyboard Handler LITH.SYS Users‘ Manual; Lithuanian Computer Project – Order Form; Word Processing in Lithuanian; Epson Printer Control Program Epsonset Users‘ Manual; Proposal for Computer System; Unformatted text, užrašai – rankraštis;
20. Įvairios įrangos kvitai;
21. „Zip+4” – Diskette Processing, Coding, Carrier Route Identification, Address Standardization;
22. “J.C. Light Panel” – Elektrinė įranga auditoriuje ir kt.; Hub Electric Company schedule switchboard piešiniai/ blueprints;
23. J.C. Heating/ šildymas – piešinys Vaccuum Heating Pump; radiator steam pumps/ radiatoriaus vorštuvai; Oakite products;
24. Internetas ir elekroninis paštas – informacija;
25. Filepro Libs programa;
26. Prehistory of Lithuania – computer file – M. Gimbutienės „Proistorė“;
27. ROM BIOS upgrade – kompiuterio dok.

Dėžė 3A: LTSC spaudoje:
1. Prieš 1980 m.;
2. 1980 m.;
3. 1982 m.;
4. 1983 m.;
5. 1984 m.;
6. 1985 m.;
7. 1986 m.;
8. 1987 m.;
9. 1988 m.;
10. 1989 m.;
11. 1990 m.;
12. 1991 m.;
13. 1992 m.;
14. 1993 m.;
15. 1994 m.;
16. 1995 m.;
17. 1996 m.;
18. 1997 m.;
19. 1998 m.;
20. 1999 m.;

Dėžė 3B: LTSC Spaudoje:
21. 2000 m.;
22. 2001 m.;
23. 2002 m.;
24. 2003 m.;
25. 2004 m.;
26. 2005 m.;
27. 2006 m.;
28. 2007 m.;
29. 2008 m.;
30. 2009 m.;
31. 2010 m.;
32. 2011 m.;
33. 2012 m.;
34. 2013 m.;
35. 2014 m.;
36. 2015 m.; kartu įdėtas 2015 metų kalendorius
37. 2016 m.
38. 2017 m.
39. 2018 m..
# Neaiškių metų
#Juodraščiai, LTSC naujienos, padaliniai, kt. – rankraščiai, mašinraščiai.

Dėžė 4: „3čias stalčius“:
1. Aeroflot: užrašai – baggage allowance, Inter-airport connections to or from Kennedy – (JFK to LGA); 7 ir 8/1991 siųsti faksai (rusų k.), Miadialis – kopija paso ir bilieto;
2. Australija: laiškai – K. Lynikas 1994; A. P. Taškūnas, prof. Jonas Račkauskas, phD, A. Zailskas, dr. Vitas and Colleagues, Tasmania University Union Lithuanian Studies Society 1992; kopija siųstos informacijos apie LTSC; lapinukas Tasmania University Union Lithuania Studies Society (publikacijos);
3. Contributors, Prodpective, major: susirašinėjimai 1992-1996 m. – dr. Elvyra Giedraitienė, prof. dr. Eberhard Demm, Gražina Kenter, MD, Eugenijus ir Danguolė Bartkus, Michael Jankowske, CFP, Phillip A. Buhler, Jonas Žukas, Algerd Brazis, Eli Broad – President Broad, Inc. (memo re: Lithuanian Eli Broad); straipsnis „How Giving Can Mean Earning“ Washington Post 25 Dec. 1994;
4. Detroit: susirašinėjimai 1988, 1989, 1992, aukos sąrašas, porą straipsnių – užrašai, rankraštis; koresp. A. Gražulis, R. Vitas, S. Sližys, V. Ogilvis, S. Šimoliūnas, Most Reverend Paulius Baltakis, M. Abarius, A. Zaparackas, Č. Šadeika; „Lithuanian patriot, came to U.S. in ‚49“ – K. Sragauskas; „Kazys Sragauskas, 85, toiled for Lithuanian causes“; V. Tamošiūnas, „Perimkime Krivulę iš Kazio Sragausko ir Vinco Tamošiūno archyvo Detroite“ Dirva, – S. Šimoliūnas; Č. Šadeikos daiktų perdavimo sąrašas; S. Sližys, vokas „Gerb. Uršulei Vitienei perduoti Robertui Vitui“; re: Lithuanian room Wayne State University (Detroit); p. Grinienė;
5. Einamieji reikalai: rankraščiai – užrašai; Jurgis Gimbutas – laiškas apie lietuviškų antkapių įrašų rinkimą su straipsniu ir surinktųjų kopijomis; 8/30/85 publikacijų sąrašas ir užrašu „These still do not have subjects“; kopija straipsnio „The Library of Congress is Teaming With NASA In Experiment Aimed at Halting Decay of Books“ 1982;
6. Ethnic, other: 1994 – PIASA (Polish Institute of Arts and Sciences of America) – laiškas prof. John A. Rackauskas, PhD <-> dr. Thaddeus V. Gromada, kvietimas į PIASA konferenciją, lapinukas PIASA;“Governor proclaims Ethnic Museum and Cultural Display Day – July 21, 1994; sąrašas „Other Ethnic Museums in Illinois“; D1508 Ethnic Museum & Cultural Display Form 1994;
7. Goethe Institut: Rules – Charter and Framework Agreement, 1976 ir 1986; koresp. Rita Grassl-Shefa, Administrator <-> Dr. Robert A. Vitas, 1994; informacija apie Institutą lietuvių k. „darbinis vertimas“; Goethe Institut lapinukas; Darbinis vertimas – Sutartis sudaryta su LR… ir LTSC 1995 m. sausio 1 d.;
8. Grand Rapids lietuviai: koresp. Edvardas Gylys/ Gillis <->Arūnas Zailskas 1993-1994; straipsnis pateiktas Draugui 1994 m. „‘Old Lithuanian Town‘ istorija primins spalvingą Grand Rapids lietuvių praeitį“;
9. Illinois Bell: invoices 10/15/1990; 1989 m. laiškai kolegoms ir Illinois Bell dėl kitų archyvų, muziejų įrašymą į White Pages;
10. Immigration History Research Center, University of Minnesota: „Immigration History Research Center, Baltic American Collection – A Brief Description“ 1976; Supplements 1-4 June 1982 ir kt.; koresp. R. Vitas <-> J. Wurl (Curator) 1985, 1988; IHRC news November-December 1989;
11. Inoveca: faksai 1991 m. E. Šaltis, Sutartis 1991; Vytenis Kirvelaitis – resume/ profile; Linas Liubinskas „Semiar Bank Management“;
12. Jurgėla book (Lithuania and the United States: The Establishment of State Relations) photos and documents, koresp.St. Džiugas, A. Rugytė, J. Račkauskas, K. R. Jurgėla, J. Kuprys, Lithuanian Catholic Press, V. K. Naudis, knygos pratarmė, nuotraukų sąrašas, 1984-1986;
13. Kent State: „Vivat Academia“ KSU Lituanistinei programai paremti banketas 1981.03.07; Program at Kent State University Oct. 1980; „Lietuvių programos Kent State Universitete“ Dirva 1982; „Lietuviškas turtas Kento universitete“ Draugas 1988; Lithuanian; laiškai – Kviklytė <-> dr. Račkauskas 1988; rankraščiai – užrašai; Dianne Centa <-> Art Zailskas 1990, Frank Joga <-> A. Zailskas, J. Račkauskas 1991; A. Zailskas <-> D. Keller 1991;
14. Konferencija: 14th Conference on Baltic Studies, Univeristy of Illinois at Chicago 8-11 June 1994;
15. Labdaros ir paramos fondas Dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti: 2005 m. koresp. S. Miglinienė, prof. J. Galdikas, dr. M. Budrienė;
16. Library of Congress ir panašiai: susirašinėjimas dėl Library of Congress Preassigned Control Number (PCN) 2003-2005; BowkerLink Publisher Access sustem 2003-2004; Barnes & Noble Acceptance Criteria; Small Press Month March 2004; Edmund Remys – laiškas dr. J. A. Račkauskui 2001.06.22;
17. Lietuvos mokslininkų sąjunga: rankraštis – rekomendacijos; Lietuvos mokslo tarybos samprata; „Statute of the Union of Lithuanian Scientists“;
18. Lietuvos mokslo ir kultūros institucijos, išskyrus L. Istorijos ir Etno. Muziejų ir L. Dailės muziejų: susirašinėjimai, 1990-1997;
19. Lithuanian Chamber of Commerce of America: membership directory 1989; membership application;
20. Lithuanian Information Institute: 1994-1995: Vertical File Index – Elise Morehouse, ed.; John P. Williams & Co., Inc.; susirašinėjimas prof. J. a. Račkauskas <-> prof. habil. dr. Julijus Novickas, kt.;
21. Lithuanian Library Association of America: koresp. 1991-1994 – McHenry County College, Crystal Lake, Kristina Proškutė-Mengeling; Dalia Lukas, newsletter; membership directory;
22. Lithuanian Political Science Network (litpsnet) and American Political Science Association: susirašinėjimai, pasiūlymai, informacija, kvietimai, geriausia publikacija, directory, „Opportunities and Constraints in Deeloping Post-Soviet Political Science“; Stan Vangunas koresp., memorandum, 1991-1997;
23. Lituanistikos katedra, University of Illinois: „ straipsnis Lituanistikos katedra“ R. Vito 1992 m. laiškas Račkauskui ir 1995 m. laiškas A. Adomėnui;
24. LTSC – Vilnius: žemėlapis/ planas; dr. Algirdas Tupciauskas, Executive Director, Affiliate LRSC <-> Robert A. Vitas, PhD., Įgaliojimas a. T. atstovauti LTSC; įgaliojimo atšaukimas, pareiškimas dėl pinigų perdavimo, Pareiškimas ir Įgaliojimas, kt. koresp.; Protokolas dėl kultūros ir ekonominių ryšių su išeivija informacinio centro įsteigimo Lietuvoje; tojo Centro įstatai; 1991-1992 m.;
25. „M“ Bag Mail instructions and Publicity materials – Patogiausias ir pigiausias būdas siūsti knygas į Lietuvą (1983, 1989, kt.);
26. Mažvydo biblioteka – 1990 container;
27. Mažvydo biblioteka – 1991, 1992, 1993 konteineriai;
28. Marianapolis, CT: koresp. Sister Eugenia, Father Vaisnoras <-> R. Vitas 1988; išmieros, rankraščiai – užrašai ; kt. koresp. – Č. Grincevičius 1989, Draugas 1/31/89; Morkūnas Printing company Jan. 1989 kvitas, kt. kvitai; Marianapolis lapinukai; str. „‘Apgenėtas‘ Dainavos Rambynas“ Draugas 7-18-89; nuotraukos;
29. MELI (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) – koresp.;
30. Medievalists: W. Urban knygų reklama; Kongresas 1995 – įvairūs dok.;
31. Military insignia: various military insignia; informacija – Vytauto Didžiojo ordinas; R. Vito rankraštis-užrašai; koresp. – Alan C. Beckman,Fox Military Equipment Co., Henry L. Gaidis, M. Abarius, R. L. Tarnstrom, Č. Šadeika, A. Šenbergienė, V. Volertas, P. Plechavičius, K. Gaižutis, A. Jonaitis, A. Stankus, A. Radžius, B. Raugas, Emblem Connection, kt. 1988, 1989; Lietuvos kariuomenės uniformos įv. m.; 1934 m. Karo kalendorius extract; 1928 Volunteers medal, Lithuanian Independence Medal of 1928; Cross of Vytis, Medal of Gediminas, kt.; nuotrauka – Priešlėktuvinės Apsaugos Rinktinės, maj. E. Visminas-Vegneris, priešlėktuvinė patrankėlė „Oerlikon“; R. Vitas – „Lituanistikos tyrimo ir studijų centro muziejaus kariniai eksponatai“ 1989; Agreement Ramovė – LRSC; kvitai; H. Gaidis – „Lithuanian General‘s Insignia“; „Lietuvos generolų laipsnio ženklai“;
32. National Council for Soviet and East European Research: Researh proposal from LRSC June 1991;
33. National Endowment for the Humanities, 1995;
34. National Endowment for Democracy 1991;
35. Newsletter Copy: LTSC žinios 1989-1990;
36. Office World by Office Max;
37. „Overdue“: negražintos knygos, publikacijos;
38. Pasaulio lituanistų bendrija, 1995-1996;
39. „Paštas į Lietuvą“ – V. Lašas, 1990 m.;
40. PLA/ Sutarties projektai, LTSC‘o siūlyti – 1996 1998, 1999 m.;
41. PLA/ Sutarties projektai, JAV LB/ Remienės/ Remeiko siūlyti, 1999-2000 m.;
42. Photo sales to publishers, etc., 1992, 1995;
43. Printers;
44. Russian – alfabetas;
45. Republic of Lithuania scholars: „The Juozas and Stefa Tarasevičius Research Fellowships for Republic of Lithuania scholars – Prospectus“;
46. Saint George Parish: St. George Institute, Inc. Laiškas dr. J. Račkauskui, Richard G. Schultz, Newsletter Sept. 1990; koresp. Dr. R. Vitas <-> Chicago Archbishop Joseph Bernardin 1990; „Closed churches mark last weekend together“ Chicago Tribune 1990; „Shuttered church will get new life in Lithuania“ Chicago Sun-Times 1990; koresp. Fr. Richard Dodaro <-> Nijolė Mackevičius 1990; Mrs. Frances „Honey“ Vaisvilas <-> John A. Rackauskas, Bishop John Gorman <-> Richard G. Schults 1991; Working paper „The Preservation of St. George Church“; kun. V. Valkavičius – laiškas J. Račkauskui 1993 m.;
47. Seattle lietuviai 1992-1996, asmenys, jų sąrašas, University of Washington – Baltic Studies Summer Institute, straipsniai, kt.;
48. Sidrys fund 1991 m.;
49. Simpoziumas 1991: informacija – Septintasis Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas , gėgužės 23-30 d. Vilniuje ir Kaune;
50. Simpoziumas 1985: V-sis Mokslo ir kūrybos simpoziumas lapkričio 27 – gruodžio 1 d. – informacija, susirašinėjimai, dalyviai, straipsniai;
51. Kiti simpoziumai: 4th Annual Baltic Symposium Nov. 5, 1983 – lapinukas ir A. Idzelio „Institutional Response to Environmental Problems in Lithuania“; XII Mokslo ir kultūros simpoziumo metu LTSC‘e aplankymas – nuotrauka; 12-to Mokslo ir kūrybos simpoziumo programa ir dalyviai; tvarkaraščiai, kt. – Mokslo ir kūrybos simpoziumai: 3čiasis 1977.XI.24-27, 4tasis 1981.XI.25-29, 5tasis 1985.XI.27 – XII.1, 6tasis 1989.XI.22-XI.26, 8tasis 1993.XI.24-XI.28;
52. Šliūpo archyvas;
53. United States Institute of Peace: lapinukas, laiškas E. Killham -> Dr. Raskauskas 1991; kvitai, „Application Form and Guidelines Spring cycle April 1, Fall cycle October1; The National Council for Soviet and East European Research Special Summer Competiton Deadline June 15, 1991;
54. Užrašai, be datos: nebaigtas indeksas, alfabetine tvarka, prasideda „acquisitions“, baigiasi „PLA“ ir kt.;
55. Vaizdajuostės: Vaizdajuosčių projektas, PLI 1982 m. vasario 17 d.; 1984.1.6 laiškas M. Smilgaitė <-> G. Grušas; vaizdajuostės paruoštos duplikavimui, kt; 1985.1.31 M. Smilgaitė <-> R. Juozelskis, DBLJSS Pirmininkas; Lietuvių Foto archyvo pagaminti filmai, lietuvių kalboj; kt. koresp.; LF Paramos prašymas „Lietuvių vaizdajuosčių išsaugojimas (1988-1989); kt.;
56. Vyriausybės žinios 1986-1989;
57. Windsoro planas – LTSC 1988-1989 m. planas;
58. WTTW, Channel 11, 1990, Mark Golden;
59. Lietuvių genocido tyrimų centras Amerikoje; koreps. K. Skrupskelis K. Ambrozaičiui (apie A. Idezelio veikalą apie Laikinąją Lietuvos Vyriausybę ir 1941 įvykius aplamai) 2003; „S. Sužiedėlis masinės žydų žudynės buvo techniškai nelengvas uždavinys“ 2004; „The Holocaust in Lithuania 1941-1945: A Book of Remembrance“;
60. „Midwest Archives Conference“ (MAC) užrašai iš 3/22/2018 seminaro „Don‘t Be Scared of All Those Films and Videotapes You‘ve Been Avoiding“ – užrašyta seminaro dalyvautojos Indrės Antanaitis-Jacobs; IAJ MAC name tag, MAC 2018 Chicago Pocket Schedule.

Dėžė 5: Asmenų bylos „A – L“
1. Alinskienė, Renata 2004;
2. Alekna, Gabrielius 2004;
3. Ambrozaitis, Kazys;
4. Antanaitytė, Indrė 1991, 1993-1994, 1997, kt.;
5. Arbusauskaitė, Arūnė 2003;
6. Arlauskas, Joseph 1990-1991;
7. Audra;
8. Augustaitis, Arūnas 1996, 2000;
9. Baker, Jennifer A. 1994;
10. Balašaitis, Antanas, dr. 1994;
11. Baltramaitis, Kazys 1990;
12. Bakutytė, Vida;
13. Baliūnas, Adolfas 1991, 1998;
14. Berenis, Vytas, dr., 1996;
15. Bernotėnaitė, Eglė 1995;
16. Bieliauskas, Vytautas;
17. Blagnienė, Renata 1991-1993;
18. Bradley (Šaltienė), Ina 2005-2007;
19. Bray, Ina G. 2003-2004
20. Bruveris, Jonas, prof. 1999, 1996;
21. Bubnys, Arūnas 2005;
22. Burchinal Dr. Lee G. 1993;
23. Burdulis, Šarūnas 1994;
24. Čaplikas, Algirdas 1991-1993, 1997;
25. Čėsna, Renoldas_Australija 2000;
26. Čiubrinskas, Vytis 2000, kt.;
27. Damušis, Adolfas, dr. 2003, kt.;
28. Daniūnas, Jonas 2001-2002;
29. Dabrishus, Michael 1991;
30. Daugaravičienė, Alma 1998-1999;
31. Dautaras, Arūnas 2003;
32. Dautaras, Jonas, dr. 1996-1998, 2000-2004, 2008;
33. Deksnytė, Aušra 2003;
34. Dobrovolskaitė, Irena 2002;
35. Duncia, Dalius (Dunčienė, Danutė) 1995-1999;
36. Džiovėnienė, Virginija 1992-1999;
37. Eidintas, Alfonsas, dr.;
38. Eringis, Kazys, PhD 1991;
39. Evans, Mark 2002;
40. Furmonavičius, Darius 1997-1999, 2002;
41. Gaidis, Henry;
42. Geležiūtė-Krupavičienė, Laima 2001;
43. Gimbutas, Živilė 1996;
44. Girdziusienė, Loreta 2001;
45. Girvilas, Kleopas 1982, 1988, 1990, 1993;
46. Gudel (Gudelis), dr. Rick 1994;
47. Gudmantas, Andrius 1998-1999;
48. Gureckas, Algimantas 1997-1999;
49. Gogelis, Leonardas 1980, 1991, 1996, 1998-1999, 2002-2004;
50. Grincevičius, Česlovas;
51. Gubista, Laimonas 1996;
52. Gudauskas, Antanas, dr., MD 1992;
53. Gudmantas, Kęstutis 1995-1997;
54. Gudelis, Rimas 2002;
55. Harvey, Robin G. 1978-1981;
56. Hatanaka, Sachiko prof. 1993-1997;
57. Indreika, Gediminas;
58. Yčas, M., biologas 199-2003;
59. Jakštienė, Elena 1996-1997;
60. Jazukevičius, Arūnas 1998;
61. Jonaitis, Kazys V. 1996;
62. Jokubaitytė, Genovaitė 1997-1999;
63. Januševičius, Raimundas 1999;
64. Juodelis, Bronius, VP for Comm. Aff. 1990-1994;
65. Kairys, Liudas 1993;
66. Kaseliūnas, Jonas 1992-1995;
67. Kernagis, Vytautas;
68. Kiaulėnas, Petras 2003 ir kt.;
69. Kirchovas, Gintaras 1999-2000;
70. Klizas, Stasys 1998-1999;
71. Korsakaitė, Ingrida, 1981, 1991-1992;
72. Koveckienė, Eugenija 2002, 2005;
73. Kryžauskienė, Ramunė, doc.;
74. Kulevičiūtė, Rita 2003;
75. Krupavičius, Algis 1996;
76. Kvašytė, Regina 2003;
77. Kvieskienė, Giedrė 1994, 1995, 1997, 2004;
78. Kvietkauskas, Laimis 1991-1992;
79. Laugalis, Vytautas 2003;
80. Lapienytė, Kristina 2001-;
81. Laurinaitis, Viktoras 1997-1998;
82. Vasilijus Lesciovas 1999-2001;
83. Liandzbergienė, Jonė Rita 1993-1997;
84. Liandzbergis, Linas 1996-1997;
85. Liekis, Algimantas 1999, 2003;
86. Lipšienė, Rima 1997;
87. Lopatienė, Aušra ir Lopata, Raimundas 1993;
88. Lukienė, Dalia.

Dėžė 6: Asmenų bylos: „M-R“ –
1. Mackevičienė, Nijolė 1992-1993;
2. Markeliūnienė, Vytautė 2004-2005;
3. Martinkus, K.;
4. Masilionienė, Pranė 2003;
5. Maurukas, Jonas 1990-1992;
6. Maziliauskas, Stasys 1988-1990;
7. Mazur, Susan 1994-1997, kt.;
8. Mažonas, Juozas 2004;
9. Merkevičius, Algimantas, dr. 1996;
10. Medelis, Andrius 1994;
11. Misiukevičius, Romaldas 2001;
12. Mikalajūnas, Mykolas 1991-1994;
13. Miškinis, Algimantas 1995;
14. Mockienė, Birutė 2000;
15. Nakas. Alfonsas 2004-2006;
16. Narbutas, Rytas 2002-2003;
17. Narbutienė, Ona 2000;
18. Nikonovas, Vladimiras 1997;
19. Norkus, Edward R., estate of , 1997-1999 ir kt.; Baršauskas, Petras;
20. Orentaitė, Aliucija 1997-2001;
21. Pakalka, Julius 1993, 1998, kt.;
22. Pakarklis, Alvydas 1996;
23. Palubinskas, Feliksas 1990;
24. Papečkys, Jonas (Argentina) 1991-1994;
25. Paplauskienė, Virginija 2001-2004;
26. Paulauskienė, Giedrė, Lt. 1999;
27. Paulauskas, Viktoras 1999-2000;
28. Paulauskas, Henrikas;
29. Pečiulienė, Dalia 1991-2000;
30. Pečkus, Kęstutis, dr. 1993-1996;
31. Petersen, Jan Poul 2000;
32. Pekarskaitė, Judita 1999;
33. Petersonas, Vytas 2002;
34. Petersonienė, Stasė;
35. Petrauskas, Algis 1998-2000;
36. Petrauskas, Romualdas 1996-1999;
37. Petrauskas, Tomas 2009-2010;
38. Petrulytė, Danutė ;
39. Pocus, Edward C. 2009;
40. Pumputis, Joana 2006;
41. Pupšys, Vladas, doc. dr 1997;
42. Racevičienė, Julija 1992;
43. Račkauskaitė, Rita;
44. Račkauskas, Verutė / Račkauskitenė, Veronika 1998;
45. Radvilas, Gediminas 1994;
46. Rakauskienė, Dalia 1995-1996;
47. Ramūnas-Paplauskienė, Marija, dr. 1996;
48. Relys, Vygandas, dr. 1998;
49. Remeikienė, Jūratė 2000-2005;
50. Rimas, Algirdas J. 1997;
51. Sable, Charles 1994;
52. Ruceskas, Virginijus 1997;
53. Rutkauskas, Bronius 1997;

Dėžė 7: Asmenų bylos – „S-Ž“
1. Sakaitė, Viktorija 1996;
2. Saldukas, Linas 1998;
3. Sauka, Leonardas 1994-1998;
4. Serapinas, Ignas 1992;
5. Sereikienė, Marija 1994;
6. Skačkauskienė, Roma 1995;
7. Skaisgiris, Kairys 1996-1997, 2001;
8. Skirius, Juozas;
9. Skrupskelis, Eugenijus 1992-1994;
10. Skuodis, Vytautas, dr. 1991-1992;
11. Skusėnas, Kastytis 1994;
12. Slutas, Tolius 2002;
13. Spitrys, Richardas;
14. Stankevičienė, Laima;
15. Stankūnienė, Giedrė 2004-2005;
16. Statkevičius, Algirdas, dr. 1988-1991;
17. Statkus, Vytenis 1992;
18. Subatniekienė, Rūta 1991-1992;
19. Sutkus, Antanas 1995, 1998;
20. Jonikaitė-Svirskienė, Raimonda 2003-2004;
21. Šaltis, Eugenijus (t.p. žr. INOVECA) 1991-1993, kt.;
22. Šatienė, Mida 1997-1999;
23. Šerkšnytė, Laima 1990;
24. Šidlauskas, Rimantas ir Algirdas 1992;
25. Šalavėjus, Kęstutis 1998-1999;
26. Šešplaukis-Tyruolis 1985-2002;
27. Šilenkaitė, Loreta 1999;
28. Šimkutė, Alma 2002;
29. Šliūpas, Vytautas 2002-2003;
30. Šomkaitė, Rozalija, dr. 2002-2003;
31. Šventikas, Algimantas 1997-1999;
32. Tamulaitienė, Jūratė, Ona 1993-1994;
33. Tamulaitis, Jonas;
34. Tamulionis, Povilas 1992;
35. Tauragas, Adeodatas 1991-1992;
36. Tauragaitė-Linga, Miglė;
37. Tauragienė, Rasa 1992;
38. Tereskinas, Artūras 1992;
39. Tupčiauskas, Algirdas, dr. 1990-1992 kt.;
40. Tatraz : Totraz Savkuyevich, Tamayev;
41. Tuskenis, Edward;
42. Turčinavičienė, Naktis 1996;
43. Utz, Marytė ir John 2003;
44. Urbietytė, Jolanta 1999;
45. Urban, William;
46. Vaičekauskas, Povilas 1995-1996;
47. Vanagūnas, Arvydas 2003-2006;
48. Vansauskas, M. 2004;
49. Vasiliauskienė, Aldona;
50. Vėlavičienė, Silvija Marija 1992-2010;
51. Vidugiris, Linas, dr. 1996;
52. Vilkas, Arūnas 1999-2002;
53. Vitas, Robertas, PhD;
54. Vyšniauskaitė, Natalija 1999;
55. Vitkauskas, Vidmantas 2001;
56. Wilson, Harold 2001-2002;
57. Zaboras, Algis, dr. 1998-2003;
58. Zaborienė, Viktorija 1999, kt.;
59. Zailskas, Arūnas;
60. Žičiuvienė, Marija ir Žičius, Algis ;
61. Žumbakis, S. P.‘
62. Contacts – non-Lithuanian.

Dėžė 8: „Korespondencija 1982-1992 m.“
1. 1982 m.;
2. 1983 m.;
3. 1984 m.;
4. 1985 m.;
5. 1986 m.;
6. 1987 m.;
7. 1988 m.;
8. 1989 m.;
9. 1989 m. correspondence with Lithuania;
10. 1990 m.;
11. 1991 m.;
12. 1992 m..

Dėžė 9: „Korespondencija 1993-2000 m.“
1. 1993 m.;
2. 1994 m.;
3. 1995 m.;
4. 1996 m.;
5. 1997 m. – Susan Mazur documentary;
6. 1997 m.;
7. 1998 m.;
8. 1999 m.;
9. 2000 m.
10. Padėkos už gautus archyvus ir kt., 1994-1997 m.

Dėžė 10: „Korespondencija 2001-2015 m., kontaktai, adresai“
1. 2001 m.;
2. 2002 m.;
3. 2003 m.;
4. 2004 m.;
5. 2005 m.;
6. 2006 m.;
7. 2007 m.;
8. 2008 m.;
9. 2009 m.;
10. 2010 m.;
11. 2011 m.;
12. 2012 m.;
13. 2013 m.;
14. 2014 m.;
15. 2015 m.;
16. Korespondencija be datos;
17. 1982, 1989-1992 m. Mažvydo bibliotekos ir kitų Lietuvos įstaigų sveikinimai, padėkos LTSC‘ui;
18. Periodikos katalogui susirašinėjimai;
19. Adresai;
20. Muzikos žinių adresai;
21. Kontaktai;
22. Raktai;
23. Nežinomų metų korespondencija.

Dėžė 11: Book sales/ invoices 1990-2007
1. Bendras – LRSC Books; English language publications; Lietuvių tautos praeitis; Civil-Military Relations in Lithuania under President Antanas Smetona 1926-1940 by Robert A. Vitas; Amazon.com informacija; Sold to University of Washington Libraries – knygų sąrašas; Parduodami leidiniai lietuvių kalba;
2. 1990 m.;
3. 1991 m.;
4. 1992 m.;
5. 1993 m.;
6. 1994 m.;
7. 1995 m.;
8. 1996 m.;
9. 1997 m.;
10. 1998 m.;
11. 1999 A) Urban; B) Gaidis; C) Other – Demm, Liet. encikl., other;
12. 2000 A) Urban; B) Gaidis; C) Other – Demm; Noel, Roger; Anušauskas (ed.); Skuodis V.; Burauskaitė R. ir kt.; Stankeras P.; Gaskaitė-Žemaitienė N.; Bagušauskas J. R.; Starkauskas J.; Bloznelis M.; Petkus V., Račkauskaitė Ž., Uoka M.;
13. 2001 A) Urban; B) Gaidis; C) Other – Remys; Damušis; Demm et al; Dirva no. 23 (1949); Kiaupa; Eidintas;
14. 2002 A) Urban; B) Gaidis; C) Remys; D) Other/ Miscellaneous – Gudelis; Skirius; Anušauskas (ed.); Hartman; Graham; Demm et al; Eidintas; Damušis;
15. 2003 A) Urban; B) Remys; C) Hartman; D) Išeivijos spaudos bibliografija 1945-2000; E) Budrys; F) Other/ Miscellaneous – Gaidis; Gudelis; Paulauskas; Zaboras; Pečkus; Graham; Skirius; Statkus; Demm et al; kt.;
16. 2004 m.;
17. 2005 m.;
18. 2006 m.;
19. 2007 m.

Dėžė 12: Lietuvių fondas
1. Anketos;
2. Pending requests from Lithuanian institutions;
3. Laikraščių iškarpos – Draugas 1990, kt.;
4. Paramos prašymas 1982, 1983, 1985/1986 m.;
5. 1988 m. laiškas LF pirmininkui LF Tarybos posėdžio 1988.12.1 protokolas
6. 1989 m.: korespondencija, pranešimai, paramos prašymai;
7. 1990 m.: korespondencija, pranešimai, paramos prašymai;
8. 1991 m.: korespondencija, pranešimai, čekių kopijos; paramos prašymai;
9. 1992 m. A) Paramos prašymai; B) korespondencija, grants payable, čekių kopijos; Lietuvos aido straipsnio kopija; 1992 m. LF Pelno skirstymo komisija – sąrašas „kas prašo, kam prašo, suma, pastabos, nutarta“;
10. 1993 m.: A) Paramos prašymai; B) korespondencija, nutarimai, kt.;
11. 1994 m.: Paramos prašymai, korespondencija, pranešimai/ nutarimai;
12. 1995 m.: A) Paramos prašymai; B) Korespondencija, pranešimai, nutarimai;
13. 1996 m.: Paramos prašymai; korespondencija, pranešimai, nutarimai;
14. 1997 m.: Paramos prašymai, suteikimai, korespondencija, kt.;
15. 1998 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
16. 1999 m. Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
17. 2000 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
18. 2001 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
19. 2002 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
20. 2003 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
21. 2004 m.: Vienui vieni filmas – paramos prašymas ir kt.;
22. 2004 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
23. 2005 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
24. 2006 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
25. 2007 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
26. 2008 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
27. 2009 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
28. 2010 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija;
29. 2011 m.: Paramos prašymai, suteikimai, paskirstymai, korespondencija.

Dėžė 13: Finansai
1. 1982-1985 m.: Payment authorization; income, expenses; personnel services office/ rekomendacijos laiškas su darbininko uždarbiu; Galerijos kvitas;
2. Finansiniai dokumentai 1986-1988 m.: Father Bronius Kristanavicius Foundation, Inc. Benefactor Loan Agreement; Tėvo Broniaus Krištanavičiaus fondo / Father Bronius Kristanavicius Foundation, Inc. korespondencinis narių susirinkimų pranešimai, laiškai Tarybai, protokolai; Merrill Lynch – Self Directed IRA, Annual Summary Statement, Ready Assets Trust, Federal Securities Trust, Working Capital, Working Capital Management Account, CMA – Cash Management Account Monthly Statement; Income and Expenses; Harvard University Office of Financial Systems laiškas; „Tėvo Broniaus Krištanavičiaus, S.J. 10 metų mirties sukakties ir Krištanavičiaus fondo 5 metų sukakties minėjimas 1987.II.1“ lapinukas; „Young Lawyers“ – pažymėtas straipsnis „Illinois Accountants No Longer Privileged?“; Form 8283; Form 990; FORM 1023 (Application for Recognition of Exemption) 1988;
3. Finansiniai dokumentai 1989 m.: Form 990, IRS, Form 8283, laiškai susiję su finansais, aukomis; A. Paskevicius Document Collection Listing 1989; Dean Investment Associates laiškas 1989 m.;
4. Finansai 1990-1991 m.: Form 990, 8283; aukos;
5. Finansai 1992-1993 m.: Form 990;
6. Finansai 1994-1995 m.: Form 990, Financial Report Lithuanian Encyclopedia Fund 1993-1994, 1995 Income and Expenses; aukos;
7. Finansai 1996-1997 m.: Form 990, Financial Report Lithuanian Encyclopedia Fund; Financial Report World Lithuanian Medical Association Medical Studies for Lithuania Project 1990-1997;
8. Finansai 1998 m.: Form 990; Financial Report Lithuanian Encyclopedia Fund; Financial Report Ycas Fund to Support Scientific Studies in Lithuania; Paramos prašymas Pasaulio lietuvių archyvui, mokslininkams iš Lietuvos, Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui ir LTSC leidiniams su koresp. LR Kultūros Ministerijos tarptautinio Bendradarbiavimo Skyriaus Vedėjai Vidai Pabarškaitei ir Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos dr. Vladui Bulavui; Financial Report World Lithuanian Medical Association Medical Studies for Lithuania Project 1990-1998;
9. Finansai 1999-2000 m.: Form 990; Financial Report Lithuanian Encyclopedia Fund 1999; LRSC, Inc. Fiscal Year Consolidated Budget; American Travel Service kvitas; LRSC, Inc. Old Kent Checking Account Ledger Fiscal Year 2000; Financial Report World Lithuanian Medical Association Medical Studies for Lithuanian Project YTD FY 2000; Archive of Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas laiškas, pakvitavimas; Independent Auditors‘ Report for Fisal Year 1999 and 2000;
10. Finansai 2001 m.“ Form 990, LRSC, Inc. Fifth Third Bank Checking Account 171395 Ledger Fiscal Year 2001; keleta sąskaitų ir laiškų (Vytenis Lietuvininkas, Esq., Taraševičius estate) susijusių su finansais; aukos;
11. Finansai 2002 m.: Form 990; LRSC, Inc. Fifth Third Bank Checking Account 171395 Ledger Fiscal Year 2002; Financial Report Ycas Fund to Support Scientific Studies in Lithuania FY 2002; Payment Authorizations, įvairūs; Draugo sąskaita; Ameritech; Spitrys; aukos;
12. Finansai 2003 m.: Form 990; LRSC, Inc. Fifth Third Bank Checking Account 171395 Ledger; Fiscal Year 2003 Activity; Consolidated Budget FY 2003; LRSC Financial Report World Lithuanian Medical Association Medical Studies for Lithuania Project; išlaidų, pajamų pvz.; Advanta; aukos;
13. Finansai 2004 m.; Form 990 EZ, 990, 2004 Misc. Lapienytė; LRSC, Inc. Fifth Third Bank Checking Account Ledger; pavyzdžiai pajamų bei išlaidų; Office of the Attorney General State of Illinois laiškas re: annual Report of Charitable Organization nr.01042626; Independent Auditors‘ Report for FY 2004 LRSC, Inc.; Advanta, Spitrys; aukos;
14. Finansai 2005 m.: Form 990 EZ, 990; Misc. Income Lapienytė; Fifth Third Checking Account Ledger; Major donations – laiškai, sąrašas; Consolidated Budget FY 2005; Fiscal Year Activity; Financial Report Ycas Fund to Support Scientific Studies in Lithuania; Financial Report World Lithuanian Medical Association Medical Studies for Lithuania Project; Burdys Lithuanian Photo Library; kt. pajamų bei išlaidų pavyzdžiai; aukos;
15. Finansai 2006 m.: Form 990 EZ, 990; Fifth Third Checking Account Ledger, IRS; Donations/ aukos, pajamos, išlaidos; Consolidated Budget; Paramos sutartis su Istoriniu tyrimo centru Kaune;
16. Finansai 2007 m.: Form 990, IRS, Fiscal Year Activity; paramos prašymo laiškas; kt.;
17. A) Finansai 2008 m.; Form 990 EZ; FY Activity; IRS; Electronic Notice Filing Requirement; Financial Report Zenonas Prusas Pragiedrulys Project; Employer Acknowledgement of Wage Withholding – Danute J. Petrulyte; koresp. Vanagunas, Slavenas; Petravičius donation; kitos aukos; B) 2007-2008 m. aukų vajus;
18. Finansai 2009 m.: Form 990 EZ; IRS; Donations; Financial Report Zenonas Prusas Pragiedrulys Project; FY Activity; koresp. re: Gediminas Janula Declaration of Trust;
19. Finansai 2010 m.: tuščia byla;
20. Finansai 2011 m.: American Society of Assoc Exec „Charitable Match“;
21. Finansai 2012 m.: tuščia byla;
22. Finansai 2013 m.: R. Petrulienės laiškas ir auka R. Vitui;
23. Finansai 2014 m.: tuščia byla;
24. Finansianiai dokumentai be datos: „Ways to invest in the LRSC“, aukos vokas; Specialus kreipimasis į susipratusį lietuvį; Payment Authorization; Time Distribution Allocations; List of Donations – Stasys Jankonis Funeral; Lithuanian American Television, Inc. laiškas; Advanta; Žurnalo „Medicina“ spausdinimo ir platinimo išlaidos; IRS publication 526 „Charitable Contributions“, Form 8282.
25. Įvairųs IRS/ taxes/ mokesčių dok. – 1990-1996, 1998, 2000-2001, 2006 m.
26. Finansai – įvairių metų tarp 2001 ir 2012 m.

Dėžė 14: Palikimai, fondai, kt.
1. Lietuvos bankas;
2. Institute of International Education – United Nations;
3. Illinois Arts Council;
4. „Jono Dainausko dovana…“;
5. Garbel Fund;
6. Dr. Z. Prūso fondas;
7. Yčas Fund;
8. Palikimai: Golden, Mark; Janula, Gediminas; Tiškus, Agota A.; Veličkaitė, Asta.

Dėžė 15: Vertimai

Dėžė 16: Budrio foto archyvo dokumentai; renginiai, nuotraukos, kt..
1. By-laws of Budrys Lithuanian Photo Library, Inc.;
2. Attorney General; IL Charitable Organization Annual Report documents ir kiti– 2001-2005;
3. Letterhead (old) – vokai, popierius;
4. Board and Officers – agreement, meeting/ minutes notes 1991, 1995; 1996, 2000, 2003; seklyčia – rankraštis, sąrašas;
5. Budrio lietuvių foto archyvo inventorius, atliko dr. Regina Kvašytė – baigta 2002 07 15 (53 pusl.);
6. Finansiniai dokumentai 2003 m. ir anksčiau;
7. Finansiniai dokumentai 2004 m.;
8. Finansiniai dokumentai 2005 m.;
9. Finansiniai dokumentai 2006 m.;
10. Finansiniai dokumentai 2007-2012 m.;
11. Finansiniai dokumentai 2013-2016;
12. LTSC dok. – LF prašymas 2009 m.;
13. IRS dok. – 2003-2004, 2006-2007;
14. Institute of Lithuanian Studies, Inc. – Charitable Trust, 2003;
15. Archyvų seminaras 2014.05.31-06.01 (a.a. Dalės Lukienės atminimui), LTSC‘e – 6 kompaktiniai diskai;
16. Parodos „Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba JAV, 2004 m. vasario 13 d. LTSC Čiurlionio galerijoje – Jaunimo centre rodomos medžiagos knygutė IR LR generalinio konsulato Čikagoje 90-ties metų nenutrūkstamos veiklos jubiliejaus iškilmės Parodos „90 metų dirbame Lietuvai“ atidarymo programa, PLC, LDM galerijoje Lemonte, 2014 m. spalio 12 d.;
17. Kvietimas „Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis skaitys paskaitą „Lietuvos apsaugos perspektyva grėsmingame pasaulyje““, 2016.10.09; bilietai „Muzikinė popietė JAV lietuvių muzikinės veiklos istorija“ 2015.11.8 – PLC, LDM, Lemonte;
18. Nuotraukos – Šauliai LTSC, J. Bendiko nuotraukos; LTSC ĮVAIRIOS – c. 1980-2005 m., 55 vnt.;
19. kompaktinis diskas: Rimantės Jaugaitės 2018-06-01 tel. interviu su Regina Narušienė – transkribuotas tekstas, redaguotas tekstas ir II interviu, vaizdinė medžiaga, publikacija „Drauge“.