MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

Reg. Nr. 13946

1 dėžė

1. Moksleivių ateitininkų programa, 1964 m. Psl. 1-14. Vokas
2. MAD – žinių patikrinimo anketa. Psl. 1-39. Vokas
3. MAS Centro valdyba – konstitucija. Psl. 1-48. Segtuvas.
4. Moksleivių ateitininkų programa 1959. Psl. 1-48. Segtuvas.
5. Posėdžių protokolų byla 1956-1958 m. Psl. 1-80. Segtuvas.
6. Suvažiavimų protokolai 1946 m. Psl. 1-134. Segtuvas.
7. Valdybos posėdžiai ir siųstų laiškų kopijos. Psl. 1-16. Aplankas
8. Susirinkimų protokolai. Psl. 1-40. Aplankas
9. Pasaulio lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos programa 1961-1963 m. knyga.
10. Simas Sužiedėlis. Pasaulėžiūra. 1961. Psl. 1-48. Knyga. Studentų ateitininkų ideologiniai kursai 1959-1960. Programa. Quo Vadimus 1949-1959. Psl. 1-24. Knyga- programa. Jaunųjų moksleivių ateitininkų programinė santrauka, Čikaga. Psl. 1-17, knyga-programa. Vyresniųjų moksleivių ateitininkų programinė santrauka, 1959. Knyga. Vyr. Moksleivių ateitininkų programinė santrauka 1957, jaunųjų ateitininkų programinė santrauka 1957; moksleivių ateitininkų egzaminų vadovėlis.
11. Protokolai 1959-1961 m. Psl. 1-50. Segtuvas
12. Protokolų knyga 1956-1957 m. Psl. 1-21. Segtuvas.
13. Sąrašai, protokolai. Psl. 1-33. Segtuvas.
14. Protokolai, renginių vedimo gairės. Psl. 1-17. Segtuvas.
15. MAS CV posėdžių protokolai Nr. 1-41, 1956m. Psl. 1-50. Segtuvas.
16. MAS 1964 protokolai. Psl. 1-109. Aplankas
17. Įvairūs dokumentai, rptokolai 1961-1962. Psl. 1-48. Aplankas
18. Finansiniai dokumentai iš laidos, pajamos, nariomokesčiai ir kt. 1953-1963 m. Psl. 1-598. Segtuvas.
19. Draugovės šventės renginio apyskaita 1956 m. Psl. 1-17. Segtuvas
20. Kalėdinių SAS Studijų dienos 1955. Psl. 1-44. Segtuvas.
21. Studentų ateitininkų sąjungos kalėdinių studijų dienų byla. 1954. Psl. 1-62. Segtuvas.
22. Moksleivių ateitininkų vadovėlis. Įvairūs raštai, aplinkraščiai. Psl. 1-129. Aplankas
23. Įvairi renginių vaizdinė medžiaga. Aplankas
24. Korespondencija, aplinkraščiai, įstatai. Amerikos lietuvių Romos katalikų konstitucija 1948, rinkimų nuostatai 1955-1965. Psl. 1-146 Vokas
25. Kasos knyga 1950-1961 m. Psl. 1-55. Vokas
26. Aplinkraščiai, gaunami- siunčiami raštai, kvietimai. Psl. 1-55. Vokas
27. Kvietimai, programos, bukletai, vaizdinė medžiaga. Vokas
28. Įvairūs aplinkraščiai, pasiūlymai, patariamieji raštai, korespondencija 1961-1965. Psl. 1-179. Vokas
29. Aplinkraščiai, sąrašai, prtokolai 1955-1954. Psl. 1-56. Aplankas
30. Programos, kveitimai, vaizdinė renginių medžiaga. Vokas
31. Aplinkraščiai, raštai 1958-1985. Psl. 11-148. Aplankas

2 dėžė

1. 1956 m. LAS CV iždo siunčiami raštai. Psl. 1-43. Segtuvas.
2. 1954 m. LAS CV siunčiami raštai. Psl. 1-198. Segtuvas.
3. MAS CV Siunčiamieji raštai, aplinkraščiai. Psl. 1-187. Segtuvas.
4. MAS CV Sekretoriato siunčiamieji raštai 1958-1957 m. Psl. 1-143. Segtuvas.
5. MAS CV siunčiamieji raštai 1961 m. Psl. 1-179. Segtuvas.
6. MAS siunčiamieji raštai 1957 m. Psl. 1-57. Segtuvas.
7. MAS Siunčiamieji raštai 1-13. Segtuvas.
8. Gaunamieji raštai 1948-1949 m. Vokietijoje. Psl. 1-273. Segtuvas.
9. Moksleivių ateitininkų egzaminų vadovėlis. Psl. 1-33. Aplankas
10. Gaunamieji raštai 1954-1956. Psl. 1-235. Segtuvas.
11. MAS protokolai, pranešimai, programos, dienotvarkės 1957 m. Psl. 1-50. Vokas
12. MAS gaunamieji siunčiamieji raštai. Žurnalas “Ateitis” – susirašinėjimas 1960-1962 m. Psl. 1-152. Segtuvas.
13. MAS Šv. Jurgio kuopos raštai 1957-1959 m. MAS Bostono kuopos raštai 1957-1959; Karaliaus Mindaugo kuopos raštai. Psl. 1-183. Aplankas
14. MAS įgaliotiniai 1953 m. Anglija, Argentina, Australija, Kanada, Vokietija, Venesuela, Brazilija. Psl. 1-96.
15. Gaunamieji – siunčiamieji raštai, prtokolai 1954 m. Psl. 1-157. Segtuvas.
16. Ateitininkai kun. A. Lipniūno kuopa. Psl. 1-2.
17. Įvairūs raštai. Einamieji reikalai 1961 m. Psl. 1-105

3 dėžė

1. Išsiųstų raštų registracijos byla Nr. 1. Psl. 1-57. Segtuvas.
2. Išsiųstų raštų byla 1958 m. nr. 2. Psl. 57-193. Segtuvas.
3. Čikagos studentų ateitininkų draugovės išsiųstų raštų byla ir registracijos knyga 1956-1957. Psl. 1-205. Segtuvas.
4. Čikagos studentų ateitininkų draugovės informacija spaudai 1954-1955. Psl. 1-29. Segtuvas.
5. Čikagos studentų ateitininkų draugovės informacija spaudai 1954-1955. Spl. 1-39. Segtuvas.
6. Čikagos studentų ateitininkų draugovės išsiųstų raštų registracijos knyga 1959 (nr. 2). Psl. 13-54. Segtuvas.
7. Čikagos studentų ateitininkų draugovės išsiųstų raštų byla 1958-1959 (nr.
1). Psl. 1-13. Segtuvas.
8. Čikagos studentų ateitininkų draugovės išsiųstų raštų byla 1954 m. Psl. 1-53. Segtuvas.
9. Čikagos studentų ateitininkų draugovės siunčiamų raštų byla 1954 su turiniu. 1954 Psl. 1-51. Segtuvas.
10. Čikagos studentų ateitininkų draugovės siunčiamų raštų byla 1955-1956. Psl. 1-47.Segtuvas.
11. Iš Lietuvos ateitininkų federacijos veiklos JAV (byla Nr. 3), bendraraščiai. Psl. 1-78. Aplankas
12. Ateitininkų federacijos benraraščiai. Psl. 1-78. Aplankas
13. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1958-1959 su turiniu. Psl. 1-40. Segtuvas.
14. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1954 (turinys psl. 69-71). Psl. 1-68. Segtuvas.
15. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1952 su turiniu. Psl. 1-54. Segtuvas.
16. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1955-1956. Psl. 1-60. Segtuvas.
17. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1955-1956 (nr. 2). Psl. 1-52. Segtuvas.
18. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gautų raštų registracijos knyga 1957-1958. Psl. 1-83. Segtuvas.
19. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamų raštų registracijso byla 1954 m. (nr. 2). Psl. 1-34. Segtuvas.
20. Čikagos studentų ateitininkų draugovės gaunamųjų raštų byla 1959. Psl. 1-108. Segtuvas.
21. Čikagos studentų ateitininkų draugovės jaunimo sekcijos gaunamų- siunčiamų raštų byla 1949. Psl. 1- 184. Segtuvas.
22. Lietuvių studentų ateitininkų veikla Vokietijoje 1947 m. Psl. 1-49. Aplankas
23. Lietuvių ateitininkų sendraugių sąjungos bendraraščiai 1960-1975. Psl. 1-
12. Vokas
24. Čikagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų protokolai 1958-1959 m. Psl. 1-22. Segtuvas.
25. Čikagos studentų ateitininkų draugovės protokolai 1952-1955. Spl. 1-57. Segtuvas.
26. Čikagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų protokolai 1955-1956. Psl. 1-23. Segtuvas.
27. Čikagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų protokolai 1957-1958. Psl. 1-38. Segtuvas.
28. Čikagos ateitininkų jaunimo sekcijos pajamų išlaidų registracijos knyga 1950-1956 m. Psl. 1972. Knyga.
29. Iždo išlaidų pateisinamųjų raštų knyga 1955-1956. Psl. 1-58. Segtuvas.
30. Išlaidų nurašymo pateisinamieji dokumentai 1942-1952. Psl. 1-125. Segtuvas.
31. Čikagos studentų ateitininkų draugovės pajamos 1958-1959. Psl. 1-6. Segtuvas.
32. Iždo pajamų pateisinamųjų dokumentų byla 1955-1956. Psl. 1-23. Segtuvas.
33. Iždo pajamų pateisinamųjų dokumentų byla 1955-1956. Psl. 1-83. Segtuvas.
34. Čikagos ateitininkų jaunimo sekcijos Valdybos protokolai. 1949-1951 m. Psl. 1-67. Segtuvas.
35. Valdybos posėdžių protokolai 1954-1955. Psl. 1-27. Segtuvas.

4 dėžė

1. Kanados ateitininkų stovykla. Psl. 1-40. Aplankas
2. Kennebunkport MAS Stovykla 1963 m. Psl. 1-34. Segtuvas.
3. MAS CV ir “Ateitis” 1957. Psl. 1-46. Aplankas
4. Stovyklos 1957 m. Psl. 1-125. Aplankas
5. Susirinkimų protokolai 1949-1952 m. Psl. 1-72. segtuvas.
6. MAS Marijampolio stovyklos 1956 m. apyskaita. Psl. 1-174. Segtuvas.
7. MAS stovykla Kennebunkporte, Maine 1962 m. registracijso lapeliai. Psl. 1-
70. Segtuvas.
8. Iždas. Rytų stovuyklos byla 1956 m. Psl. 1-120. Aplankas
9. Čikagos studentų ateitininkų draugovės valdybos posėdžių protokolai 155-1956 m. Psl. 1-38. Segtuvas.
10. Čikagos SAS draugovės 1957-1958 valdybos posėdžių protokolai. Psl. 1-40. Segtuvas.
11. Čikagos SAS draugovės 1958-1959 valdybos posėdžių protokolai. Psl. 1-
15. Segtuvas.
12. Valdybos posėdžių protokolai 1952 m. Psl. 1-26. Segtuvas.
13. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas Dainavoje 1961 m. protokolai Psl. 11-106. Aplankas
14. Iždo pateisinamųjų raštų knyga 1954-1955 m. Psl. 1-111. Segtuvas.
15. Ateitininkų šalpos fondas 1962-1964. Psl. 1-8. Vokas
16. Pateisinamieji dokumentai (išlaidos – pajamos) 1963-1964. Psl. 1-114. Segtuvas.
17. Iždo pateisinamieji dokumentai 1961-1964 m. Psl. 1-153. Aplankas
18. St.Šalkauskio kuopos įvairūs pateisinamieji raštai 1973-1994. Psl. 1-27. Vokas
19. St. Šalkauskio kuopos protokolų knyga 1972-1975. Psl. 1-32. Knyga
20. 1956 m. stovykla. Pajamos — išlaidos, apskaita, raštai 1956-1957. Psl. 1-356. Segtuvas.
21. Įvairūs raštai, pajamos, išlaidos 1963-1964 m. Psl. 1-82. Aplankas
22. MAS CV gaunamųjų raštų knyga. 1957. Psl. 1-147. Segtuvas.
23. MAS programos. Vokas
24. Ateitininkų federacijos CV raštai, sąrašai 1955-1956. Psl. 1-65. Segtuvas.
25. Susisrinkimų dalyvių sąrašai 1957-1958. Psl. 1-36. Segtuvas.
26. Atetininkų narių sąrašai 1957-1958. Psl. 1-45. Segtuvas.
27. Čikagos Sas draugovės programos, pranešimai, įvairi informacija 1+55-1956. Psl. 1-16. Segtuvas.
28. Programos ir pranešimai 1954-1955. Psl. 1-20. Segtuvas.
29. Susirinkimų dalyvių sąrašai 1958-1959. Psl. 1-30. Segtuvas.
30. Ateitininkų Ramovės įrengimo komisijos administraciniai raštai 1958. Psl. 1-
29. Segtuvas.
31. Studentų ateitininkų draugovės sąrašai 1954-1955. Psl. 1-47. Segtuvas.
32. Studentų ateitininkų sąrašai ar atžymos apie dalyvavimą susirinkimuose 1955-1956 m. Psl. 1-50. Aplankas
33. Programos, įstatai, ir kt. Raštai 1959-1960. Aplankas
34. “Ateities” administracijos gaunamieji raštai 1952-1959 m. Psl. 1-224. Segtuvas.

5 dėžė

1. Įvairūs raštai, kvietimai, aplinkraščiai 1949-1950. Psl. 1-122. Aplankas
2. Kanados jaunimo ateitininkų sąjungos dokumentacija 1950-1953 m. Psl. 1-52. Segtuvas/
3. “Jaunimo mintys” bendradarbių veiklos byla 1976-1985. Psl. 1-12. Segtuvas.
4. Cicero ateitininkai 1963-1968. Psl. 1-24. Vokas.
5. Kuopų veiklos pranešimai 1956-1957. Psl. 1-39. Aplankas
6. Omahos vizitacija. Kuopų valdybų nariai ir jų adresai (Italijoje, Vokietijoj, ir kt.). 1961 m. Psl. 1-39. Aplankas
7. Rinkimai į MAS Centro valdybą 1956 m. Psl. 1-40. Segtuvas.
8. “Ateities” reikalai – raštai, laiškai, iškarpos iš spaudos 1957-1960. Psl. 1-160. Aplankas
9. Ateitininkų kursiniai darbai 1962 m. PLI: Ugnis lietuvių liaudies tikėjime. Ar Maironis – didis poetas? Lietuvių kultūrinio veikimo gairės. Psl. 1-49. Aplankas
10. Egzaminai MA laipsniui gauti 1955-1957. Psl. 1-206. Segtuvas.
11. Kasos knyga: pajamos – išlaidos 1950-1954. Psl. 1-177. Knyga.
12. MAS vakarų apygardos 1957 m. vasaros stovyklos pajamų-išlaidų apyskaita ir pateisinamieji dokumentai. Psl. 1-76. Vokas
13. “Ateities” kasos knyga 1957 (su pateisinamaisiais dokumentais). Psl. 1-158. Knyga
14. Kun. A. Lipniūno MAS kuopos knyga- byla 1950-1952 m. Susirinkimų protokolai, siunčiamieji – gaunamieji raštai. Psl. 1-205. Segtuvas.
15. Kuopų sąrašai, adresai, rašti 1955. Psl. 1-17. Aplankas
16. Melrose Parko MAS kuopa- būrelis 1963 m. Psl. 1-9. Aplankas
17. Moksleivių ateitininkų kuopų ir narių adresai 1955-1956. Psl. 1-45. Segtuvas.
18. Ateitininkų fondo valdyba – konferencijos nutarimas. Psl. 1-10. Aplankas
19. Pranešimai ateitininkų suvažiavime 1950 m. “Dabarties gyvieji ateitininkų reikalai ir uždaviniai”. St. Barzdukas. Psl. 1-59. Vokas
20. Ateitininkų sendraugių sąrašai New Yorke, dokumentacija. 1952-1953m. Vokas
21. Narių kortelės. Voas. Psl. 1-34. Įvairūs SAS raštai, aplinkraščiai, 1949, 1962, 1973 ,. Psl. 1-72. Aplankas
22. Ateitininkai: bendraraščiai, rašytojai, dainų tekstai. Psl. 1-30. Aplankas
23. Ateitininkų kongreso literatūros parodos svečių knyga. 1985 m. Psl. 1-5. Knyga
24. LAS anketos, jų blankai 1980 m. MAS stovyklų tikrinimo dokumentai, atsišaukimai dėl stovyklų 1955 m. Aplinkraščiai. Psl. 1-123. Aplankas
25. LAS aplinkraščiai, raštai, užrašai, ruošimasis Pasaulio jaunimo kongresui 1980, raštai 1979 m. Psl. 1-100. Aplankas
26. IX ateitininkų kongresas 1977 m. pasiruošimas, anketos, bendraraščiai ir kt. Dokumentacija. Psl. 1-52. Aplankas
27. SAS dainorėlis – Dainavos stovykla 1977 m. leidžiamas žurnalas. Aplankas
28. SAS Regensburgas (Vokietija) 1950-1952 m. Įvairi dokumentacija. Psl. 1-262. Segtuvas.
29. SAS stovyklų žurnaliukai, – Sūkurys 1972-1973, Aštuntoji diena 1975, Vadovas 1954. Iš viso 5 vnt. Aplankas

6 dėžė

1. Čikagos ateitininkų kongresas: programa, kvietimai, raštai 1955-1956 m. Psl. 1-25. Vokas
2. Studentų ateitininkų sąjunga 1959-1975 (programos, kvietimai, raštai). Psl. 1-86. Vokas
3. Studentų ateitininkų sąjunga – gaunami siunčiami raštai, kongresas, programos, kvietimai 1964-1965. Psl. 1-138. Aplankas.
4. Ateitininkų federacijos valdyba AFV – konferencija. Psl. 1-77. Aplankas
5. Ateitininkų anketos 1952 m. Psl. 1-32. Segtuvas.
6. Žinios apie pirmąjį ateitininkų vienetą Amerikoje 1966 (1941 m. dokumentas). Psl. 1-26. Vokas
7. Seni organizacijų sąrašai ir adresai. 1970-1973. Psl. 1-73. Aplankas
8. Pajamų-išlaidų knyga 1965-1968, 1-57-1960, 1960-1965. Psl. 1-27. Knyga
9. IX ateitininkų kongreso vaizdinė medžiaga ir kiti raštai 1977-1985 m. Psl. 1-
31. Aplankas
10. Iždo CV – kasos dokumentai 1954-1956. Psl. 1-173. Segtuvas.
11. 1955 m. iždas – pajamos, išlaidos. Pateisinamieji dokumentai. 1962 Psl. 1-
40. Segtuvas.
12. SAS išlaidos 1962-1965 m. Psl. 1-169. Aplankas.
13. SAS dokumentai Vokietijoje 1946-1948m. Psl. 1-151. Segtuvas.
14. SAS stovyklų laikraštėliai 1981-1985. Psl. 1-69. Aplankas
15. Pateisinamieji kasos dokumentai 1957 m. Psl. 1-93. Segtuvas.
16. SAS išlaidos 1960-1962. Psl. 1-41. Aplankas
17. Pajamų-išlaidų apskaita ir pateisinamieji dokumentai. 1954-1959. Psl. 1-
350. Aplankas
18. Pajamų išlaidų dokumentai 1955 m. Psl. 1-142. Segtuvas.
19. Įvairūs dokumentai 1956-1958 m. Psl. 1-170. Segtuvas.
20. “Ateities” kasos knyga su įklijuotais pateisinamaisiais dokumentais. 1955-1957. Psl. 1-171. Knyga
21. MAS Šv. Juozapo kuopos Čikagoje kasos knyga. 1958-1959. Psl. 1-3. Knyga
22. SAS stovyklų laikraštėliai 1977-1985. 11 vnt. Vokas

7 dėžė

1. Ateitininkų sendraugių sąjungos dokumentai: įstatai, aplinkraščiai, siunčiamieji gaunamieji raštai 1960-1961 m. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-53.
Segtuvas.
2. MAS 1951-1952, 1956 m. pajamų-išlaidų apskaita. Psl. 1-183. Segtuvas.
3. Iždas 1954 m. Stovykla. Psl. 1-154. Segtuvas.
4. Iždas 1956 m. MAS organizacijų reikalų byla. Psl. 1-29. Segtuvas.
5. Iždas 1954 m. Pateisinamieji dokumentai. Psl. 1-82. Segtuvas.
6. SAS pajamos ir išlaidos 1963-1965 m. Psl. 1-156. Segtuvas.
7. Šv. Jurgio moksleivių ateitininkų kuopos byla 1958-1959. Pajamos – išlaidos. Psl. 1-38. Segtuvas.
8. MAS aplinkraščiai 1987. “Toronto studentai ateitininkai” Nr. 1-5, 1988 m. Nr. 3-5
9. Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASS) suvažiavimas 1961 m. Psl. 1-22. Segtuvas.
10. ASS suvažiavimo 1961 m. protokolas. Psl. 1-11. Segtuvas.
11. ASS suvažiavimo medžiaga – pasiruošimas 1960. Psl. 1-158. Segtuvas.
12. ASS nariai. Psl. 1-70. Segtuvas.
13. ASS įvairi dokumentacija – raštai, pranešimai 1954-1960. Psl. 1-35. Aplankas
14. ASS finansinė dokumentacija 1951-1954, 1960 m. Psl. 1-84. Segtuvas.
15. Ateitininkų federacijos konstitucija, siunčiami raštai 1960-1961 m., susirašinėjimas. Psl. 1-80. Segtuvas.
16. ASS įvairūs raštai, CV ir revizijos komisijos rinkimų nuostatai 1953-1963 m. Psl. 1-54. Vokas
17. ASS narių sąrašai, protokolai 1950-1960. Psl. 1-61. Vokas
18. ASS 1961 m. suvažiavimo medžuiaga, raštai, skyrių narių sąrašai. Psl. 1-
88. Vokas
19. ASS stovyklų reikalai 1961-1962. Psl. 1-120. Vokas
20. ASS įvairi dokumentacija, finansai, narių sąrašai, aplinkraščiai 1961 m. Psl. 1-81. Vokas
21. ASS įvairi dokumentacija 1953-1961. Psl. 1-102. Vokas
22. ASS aplinkraščiai, AF konstitucija, priimta 1955. Psl. 1-73. Segtuvas.
23. Užrašų sąsiuvinis – posėdžių dienotvarkės 1961 m. Sąsiuvinis.
24. Lietuvių profesorių draugija 1973 m. Psl. 1-17. Aplankas
25. ASS korespondencija 1963 m. Psl. 1-6. Aplankas
26. Narių sąrašai su adresais. Psl. 1-50. Vokas
27. 1983 m. sendraugių vasaros stovyklos apyskaita. Psl. 1-121. Segtuvas.
28. Ateitininkų sendraugių Čikagos skyrius – finansinė ataskaita 1984 m., protokolas 1983 m., aukos. Psl. 1-8. Aplankas
29. Stovykla “Dainava” 1984 m. Psl. 1-18. Aplankas
30. ASS išlaidų apskaita 1977-1981 m. Psl. 1-79. Segtuvas.
31. ASS Centro valdybos pirmininko raštai 1977-1981 m. Psl. 1-47. Segtuvas.
32. ASS vasaros stovykla 1977. Psl. 1-98. Segtuvas.
33. ASS CV 1977-1980 protokolai, raštai, narių sąrašai. Psl. 1-78. Segtuvas.

8 dėžė

1. ASS vasaros stovykla 1979 m. Psl. 1-99. Aplankas
2. Toronto nepaprastoji konferencija 1988 m. Psl. 1-61. Aplankas
3. ASS pajamos 1977-1981 m. Psl. 1-59. Segtuvas.
4. ASS pajamos – išlaidos, apskaita 1981 m. vasaros stovykla. Psl. 1-97. Aplankas
5. ASS federacijos rinkimai 1983 m. Psl. 1-26. Aplankas
6. ASS narių sąrašas 1976-1977. Ateitininkų federacijos valdybos siunčiamieji – gaunamieji raštai 1979-1981 m. Psl. 1-114. Aplankas
7. ASS aplinkraštis 1962 m. Susirašinėjimas 1977-198 m. Psl. 1-107. Aplankas.
8. ASS Centro valdybos iždo archyvas 1981-1983. Psl. 1-50. Vokas
9. ASS federacijos valdybos raštai 1984 m. Psl. 1-28. Aplankas
10. Ateitininkų sendraugių vasaros stovykla 1980 m. Psl. 1-36. Aplankas.
11. Ateitininkų sąjungos raštai 1984 m. Psl. 1-40. Aplankas
12. ASS dokumentai, raštai 1984-1985. Psl. 1-88. Aplankas
13. SAS programa, auklėjimo lavinimo programa 1978 m. Kasos knyga 1961 m. Psl. 1-35. Vokas
14. Lietuvių ateitininkų sąjunga. Jaunučių stovyklos 1963 m finansiniai dokumentai. Kiti raštai, aplinkraščiai 1986 m. Psl. 1-69. Aplankas.
15. Lietuvių ateitininkų sąjungos 1959 m. stovyklos finansinė apyskaita. Psl. 1-144. Vokas
16. LAS 1959-1960 m. stovyklos iždas. Psl. 1-257. Vokas
17. Studentų ateitininkų anketos. Banko čekių knygelės, 3 vnt. Vokas
18. LAS finansiniai dokumentai 1952-1953 m. “Ateitis”. Psl. 1-244.