PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (PLB)

PLB FONDAS
Reg. Nr. 13959

1 dėžė 1957-1977 m. bylos
1. PLB valdybos ir kraštų bendruomenių pranešimai 1973 m. PSl. 1-95. Segtuvas.
2. Lietuvių kalba (gramatikos žinios). PSl. 1-366. Segtuvas.
3. Statutai. Psl. 1-120. Segtuvas.
4. Ateitininkai ir Fronto bičiuliai. PSl. 1-334. Segtuvas.
5. Lietuvių bendruomenė: P. Žilionio, PLB valdybos ryšininko, pranešimas; PLB valdybos J. Smetonos byla 1967; Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę 968; JAunimo kongresas 1971; JAV LB 1957 m. apyskaitos; PLB 1970-1974. PSl. 1-351. Segtuvas.
6. Ružancovas “Lietuvos bibliografijos biuleteniai”. PSl. 1-83. Vokas
7. Ateitininkų federacija – įstatai, nuostatai, stovyklų taisyklės. PSl. 1-51. Segtuvas.
8. PLB II Seimo protokolai, LB Kanadoje veiklos dokumentai; pasiruošimas Seimui. PSl. 1-161. Vokas
9. JAV Lietuvių fondo 1965 06 12 susirinkimo protokolas. PSl. 1-13. Byla
10. Lietuvių fondas 1962-1972. PSl. 1-152. Segtuvas.
11. Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynėlis mokykloms, susirašinėjimas, pastabos. PSl. 1-61. Segtuvas.
12. Jūros Gailiušytės – PLB atstovės, kelionės Europoje pranešimas. 1966 m. Psl. 1-33. Segtuvas
13. Alytaus gimnazijos 50 m. sukaktis. Atsakymai į anketos klausimus. PSl. 1-20. Segtuvas.
14. PLB valdybos apyskaitiniai pranešimai 1968 m. (juodraščiai). PSl. 1-17. Segtuvas.
15. Alytaus gimnazijos sukaktis 1919-1969. PSl. 1-18. Aplankas
16. PLB III New Yorko seimo svarstomoji medžiaga su priedais – PLB konstitucija, PLB valdybos pateiktas atstovų registracijos lapas, nutarimų siūlymai. PSl. 1-32. Segtuvas
17. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos biuleteniai 1964-1970. 9 vnt. Vokas
18. VLIK‘o 1969 gruodžio New York seimas. PSl. 1-22. Segtuvas.
19. Lietuvos Laisvės komitetas – Pavergtųjų Europos tautų seimo XIII sesija. Vaclovo Sidzikausko “Pro memoria”. PSl. 1-12. Segtuvas.
20. Protokolai: LB tarybos prezidiumo 1959 01 25; trijų valdybų 1959 01-24-25; su Chicagos chorais 1958 09 21. PSl. 1-15. Segtuvas.
21. VLIK’o 1968 12 7-8 seimas. Darbotvarkė, J. Audėno, Dr. B. Nemicko, prel. J. Balkūno pranešimai. Psl. 1-15,. Segtuvas.
22. Iškarpos iš spaudos 1963. Aplankas
23. JAV LB VI-osios tarybos I sesija 1970 10 24-25 Clevelande. Valdybos pranešimai. PSl. 1-37. Segtuvas.
24. JAV LB IV tarybos II sesija 1965 05 22-23 Philadelphijoje, PA. PSl. 1-28. Segtuvas.
25. Pranešimai JAV LB tarybos 1965 05 22-23 sesijai. PSl. 1-22. Segtuvas.
26. Kankinio K. Žemaičio medžiaga 1966. iškarpos kopijos iš spaudos. PSl. 1-19. Segtuvas.
27. Lituanistikos institutes 1957-1973. Aplinkraščiai, siūlymai kongresui. PSl. 1-54. Segtuvas.
28. Ružancovas. Knygų lentyna 1958-1968. PSl. 1-77. Segtuvas.
29. Adresai. Diplomatinė tarnyba, bendruomenių valdybos, Juanimo kongreso pareigūnai irk t. PSl. 1-28. Segtuvas.
30. Leonardas Valiukas 1970 07 laiškas. Įvairi JAV LB informacinės komisijos medžiaga. PSl. 1-16. Segtuvas.
31. NY Times 1968 09 02 apie K. Čiurlionio ansamblį. Estijos, Latvijos leituvos 50 m. sukakties minėjimas Adelaidėje (programos). PSl. 1-5. Segtuvas.
32. Jūros Gailiušytės – PLB atstovės, kelionės Europoje , 1966 m. susirašinėjimas. Psl. 1-20. Segtuvas
33. Pasirengimas LB tarybos sesijai 1964 07 25-26. PSl. 1-53. Segtuvas.
34. PLB įvairūs raštai, 1977 tarybos sesija, tarybos narių pareiškimai. PSl. 1-88. Segtuvas.
35. Biuleteniai, II Š. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo metmenys, Švietimo gairės irk t. informacinė medžiaga. Aplankas 2 dėžė 1978-1983 m. bylos
1. Įvairūs laiškai ir raštai iki 1980 m. PSl. 1-180. Vokas
2. PLB fondas. Įvairūs raštai 1979 – 1982. PSl. 1-175. Vokas
3. Demokratai 1982 m. PSl. 1-14. Aplankas
4. CSCE (Commision on Security and Cooperaton in Europe) 1979-1983. PSl. 1-69. Aplankas
5. KOrespondencija su Amerikos valdžia (baltieji Rūmai) 1978-1983. PSl. 1-299. VOkas
6. Susirašinėjimas, įvairūs raštai su Amerikos valdžia. PSl. 1-76. Aplankas
7. Akademinis skautų sąjūdis. Vydūno jaunimo fondas 1978-1979. PSl. 1-6. Aplankas
8. ALT 1978-1983. PSl. 1-304. ALT 38-asis suvažiavimas 1978. PSl. 1-34. Knyga
9. American for Congressional action to free the Baltic States 1978. PSl. 1-4. Aplankas
10. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1978. Psl. 1-2. Aplankas
11. Amnesty International. Spauda. APlankas
12. Ateitininkai 1979-1982. Spl. 1-22. Aplankas
13. Frontininkai. 1979-1981. PSl. 1-32. Aplankas
14. Estai 1982. PSl. 1-23. Aplankas
15. Europos lietuvių studijų savaitė 1978-1983. PSl. 1-42. Aplankas
16. Disidentai 1979-1983. PSl. 1-48. Aplankas.
17. Lietuvių amerikiečių informacinis centras Kalifornijoje. PSl. 1-115. Vokas
18. Kanada 1979-1982. Kanados jaunimo sąjunga. PSl. 1-48. Aplankas
19. Keston College 1979-1983. PSl. 1-49. Aplankas
20. Latviai 1978-1983. PSl. 1-35. Aplankas
21. Lietuivų fondas 1976-1983. LF valdymo struktūra ir finansinė apskaita 1977, 1978. PSl. 1-72. 2 knygos.
22. Jungtinės tautos 1980-1981. PSl. 1-50. Vokas
23. Jaunimo centras Čikagoje. 1980-1982. PSl. 1-7. Aplankas
24. Joint Baltic American National Committee. 1979-1981. PSl. 1-76. Aplankas
25. Nėra.
26. Batun 1983. PSl. 1-16. Aplankas
27. Stasys barzdukas 1979-1981. PSl. 1-27. Aplankas
28. BALF 1978-1981. PSl. 1-17. Aplankas
29. Baltic World Conference. PSl. 1-13. Aplankas
30. Bendraraščiai 1978-1983. PSl. 1-131. Aplankas
31. Lituansitikos katedra 1979-1981. PSl. 1-269. Aplankas
32. Aukos 1983. PSl. 1-44. Aplanaks
33. Lietuvių informacijos centras 1980-1982. PSl. 1-53 Aplankas
34. Įvairios organizacijos 1978-1982. PSl. 1-303. Vokas
35. Įvairūs raštai anglų kalba 1978-1981. PSl. 1-243. Vokas
36. Įvairūs laiškai ir raštai 1981-1983. PSl. 1-236. VOkas
37. Lietuivų bendruomenės taryba 1971 m. PSl. 1-96. VOkas

3 dėžė
1. PLB valdybos posėdžių protokolai 1980 01-1980 12. PSl. 1-273. Segtuvas.
2. PLB valdybos posėdžių protokolai 1978 07-1979 12. PSl. 1-248. Segtuvas.
3. Balsavimo biuleteniai 1982. PSl. 1-303. Segtuvas.
4. PLB valdybos posėdžių protokolai 1981 01 – 1983 06. PSl. 1-404. Segtuvas
5. PLB – Urugvajus 1978-1983 m. PSl. 1-90. Aplankas
6. PLB – Šveicarija 1979 – 1982. PSl. 1-36. Aplankas
7. P. Amerikos LB 1981-1983. PSl. 1-47. Aplankas
8. LB Venezuela, raštai, iškarpos iš spaudos 1978-1982. PSl. 1-51. Aplankas
9. LB Vokietija, 1978-1983. PSl. 1-328. VOkas
10. Eurospos LB kraštų valdybų suvažiavimas 1980-1983. PSl. 1-99. Vokas
11. LB Švedija 1978-1981. PSl. 1-3. Aplankas
12. LB Škotija 1980-1982. PSl. 1-9. Aplankas
13. LB Prancūzija 1979-1982. Psl. 1-107. APlankas
14. LB Olandija 1982-1983. PSl. 1-9. Aplankas
15. LB NAujoji Zelandija 1981-1983. PSl. 1-20. Aplankas
16. LB Kolumbija 1978-1983. PSl. 1-71. Aplankas
17. LB Kanada 1978-1983. PSl. 1-187. Vokas
4 dėžė
1. PLB aplinkraščiai 1979-1988. PSl. -85. Aplankas
2. JAV LB Centrinė Švietimo taryba. Biuleteniai 1958-1959. Iškarpos iš spaudos. PSl. 1-15. VOkas
3. LB Centrinė švetimo taryba – vadovėlių reikalais raštai 1959-1960. PSl. 1-56. Segtuvas.
4. LB Centrinės šveitimo tarybos byla. Mokslo programos ir iraštai pradinėms lituansitinėms mokykloms 1955-1959. PSl. 1-106. Segtuvas.
5. Lietuivų kalbos žodynas mokyklai ir namams 1966-1974. PSl. 1-372. Segtuvas.
6. Mokyklų žinios ir adresai bei susirašinėjimas 1960-1961. PSl. 1-47. Segtuvas.
7. ALB Švietimo ratyba. Metodologinės studijos 1961. PSl. 1-19. Segtuvas.
8. Programos 1959-1960. Mokyklų anketos. PSl. 1-45. Segtuvas.
9. PLB 1958-1959. Mokyklų anketos. PSl. 1-141. Segtuvas.
10. PLB IV seimo nutarimų komisijos protokolai, susirašinėjimas ir seimo nutarimai. 1973. PSl. 1-106. Segtuvas.
11. ALB Švietimo taryba. Aukštųjų mokyklų vadovėliai 1962 m. PSl. 1-63. Segtuvas.
12. JAV LB lituanistinių mokyklų darbo ir tvarkos nuostatai 1964. PSl. 1-38. Segtuvas.
13. ALB Švietimo taryba – pradinių mokyklų vadovėlių reikalams byla. PSl. 1-7. Segtuvas.
14. ALB Švietimo taryba. Mokytojų paruošimas. PSl. 1-35. Aplankas
15. PLB valdybos posėdžių protokolai. 1973-1978. PSl. 1-137. Segtuvas.
16. PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1976 m. PSl. 1-366. Segtuvas.
17. LB laiškai, raštai, aplinkraščiai 1981-1985. PSl. 1-58. Aplankas
18. Išlaidų pateisinamieji dokumentai 1975. pSl. 1-274. Segtuvas.
19. PLB įvairūs raštai 1982-1986, iškarpos iš spaudos, lankstinukai. PSl. 1-110. Aplankas
20. Gaunamieji raštai 1964-1972. PSl. 1-335. Segtuvas.
21. PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1973-1975. PSl. 1-368. Segtuvas.
22. PLB įvairūs raštai 1959. PSl. 1-261. Segtuvas.
23. MOkyklų reikalai 1973. Anketos. PSl. 1-41. Aplanaks
24. PLB valdybos išlaidos 1978. pSl. 1-130. Segtuvas.
25. PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1977. PSl. 1-494. Segtuvas.
26. PLB banko čekiai. 38 vnt. Vokas

5 dėžė PLB Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
1. Gaunamieji raštai apie II PLJ kongresą P. Amerikoje 1975. Psl. 1-27. Aplankas
2. Siunčiamieji raštai 1976 m. PSl. 1-97. Aplankas
3. Pasaulio Jaunimo II kongreso informacijos tarnybos siunčiamieji raštai 1975-1976. Psl. 1-210. Segtuvas.
4. Siunčiamieji raštai 1975 m. Psl. 1-103. Segtuvas.
5. Pasaulio jaunimokkongreso gaunamieji raštai, korespondencija – Jaunimo metai 1972 m. Psl. 1-245. Segtuvas.
6. PLJ kongreso nutarimai, studijų dienos Altenberge 1979m. Psl. 1-107. Aplankas.
7. IV Jaunimo kongreso akademinė programa 1978m. PSl. 1-107. Aplankas
8. Ekskursija 1975. PLJK – P. Amerika. Psl. 1-24. Aplankas
9. Pasaulil;ietuivų jaunimo kongreo atstovo vadovas. 1979m. Čikaga. PSl. 1-73. Segtuvas.
10. PLJ kongreso atstovo vadovas 1979 m. PSl. 1-76. Segtuvas.
11. PLJK protokolai, gaunamieji – siunčiamieji raštai 1975m. + 2 nuotraukos voke. PSl. 1-123. Aplankas
12. LI – Baltijos jaunimo seminaras Adelaidėje 1977 m. (Anglų k.)PSl. 1-14. Knygelė.
13. 2-3 Baltic jaunimo seminaras Melburne/Adelaidėje. 1977. Psl. 1-16. Knygelė.
14. PLJK valdybos darbo kontraktai. 1976-1979. PSl. 1-86. Aplankas
15. IV PLJK raštai 1978-1979 m. PSl. 1-71. Aplankas
16. Jav jaunimo kongreso atstovai 1975 m. Psl. 1-131. Aplankas
17. Kongreso atstovo vadovui straipsnių kopijo sįvairių šalių spaudoje, iškarpos 1976-1977. PSl. 1-79. Aplankas
18. Pasaulio lietuvių jaunimo III kongreso informacija 1974-1975. PSl. 1-155. Segtuvas.
19. III pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 1975 m. Ryšiai su Pasaulio jaunimo sąjungomis. PSl. 1-167. Aplankas
20. Psaulio lietuivų jaunimo sąjungos ryšių centras 1975. Pasaulio jaunimo sąjungos įvairiuose kraštuose – korespondencija. 1975 m. PSl 1-185. Aplanaks
21. III Pasaulio lietuivų jaunimo kongresas 1975 m. Korespondencija: Australija, Vokietija, venesuela ir kt. PSl. 1-322. Vokas
22. PLB įvairūs raštai 1966 m. Paasaulio lietuvių jaunimo stovykla Dainavoje – studijų savaitėę. Laiškai. Programa. Conrad Hilton. PSl. 1-70. Segtuvas.
23. PLJS kongresas 160 m. raštai 1976 m. PSl. 1-25. Aplankas
24. PLJS III kongresas 1975-1976, nuotraukos. 5 vokai.
25. III pasaulio jaunimo kongreas – iškarpos iš spaudos. Vokas.

6 dėžė
1. PLB Kanada ir Pietų Amerika. 1962-1975. PSl. 1-76 Segtuvas.
2. PLB Venezuela, 1974 – 1978. PSl. 1-196. Segtuvas
3. PLB 1968-1977 m. PSl. 1-386. Segtuvas.
4. PLB 1963-1967. PSl. 1-379. ASegtuvas.
5. PLB Vokietija, 1973-1978. PSl. 1-408. Segtuvas.
6. PLB Australija ir Europa 1959-1975. PSl. 1-298. Segtuvas.
7. PLB Anglija, Punskas, Australija, Kanada 1974-1978. PSl. 1-106. Segtuvas.
8. PLB Brazilija 1974-1978. PSl. -135. Segtuvas.
9. PLB Kolumbija 1974-1978. PSl. 1-197. Segtuvas.
10. Argentina 1973-1978. PSl. 1-162. Segtuvas.
11. Urugvajus 1974-1978. PSl. 1-141. Segtuvas.
12. Iškarpos iš spaudos 1970. Aplankas
13. Australija 1969-1972. PSl. 1-42. APlankas
14. Vokietija, Anglija, Prancūzija. PSl. 1-20. Aplankas
15. Venesuela, Brazilija, Argentina, Urugvajus 1969-1971. PSl. 1-43. Aplankas
16. Švietimo taryba – istorinė medžiaga – iškarpos iš spaudos 1965-1967. Aplanaks
17. Iškarpos iš spaudos 1955-1966. Aplankas
18. Įvairios mokinių fotografijos 1961-1966. 20 vnt. Vokas

7 dėžė
1. PLB Valdyba 1977 m. Psl. 1-573. Segtuvas.
2. PLB susirašinėjimas 1973-1974. I knyga. Psl. 1-182. Segtuvas.
3. PLB valdyba. Gaunamieji siunčiamieji raštai 1973-1974. Psl. 1-335. Segtuvas.
4. PLB valdyba 1975-1976. Psl. 1-487. Segtuvas.
5. PLB valdyba 1974-1975. Psl. 1- 432. Segtuvas.
6. PLB bendras susirašinėjimas 1975-1976. Psl. 1- 336.. Segtuvas.
7. PLB valdyba 1978 . Psl. 1-403.. Segtuvas.
8. PLB susirašinėjimas 1973-1978. Psl. 1- 184. Segtuvas.
9. PLB Seimai. Sąrašas. Psl. 1-6. Aplankas

8 dėžė
1. Gaunamieji siunčiamieji raštai PLJK 1966 m. Psl. 1-148. Segtuvas.
2. Finansų komisijos bendraraščiai, siunčiamieji laiškai, protokolai, nuostatai, sąmatos PLJK 1965-1966 m. Psl. 1-121. Segtuvas.
3. II PLJ Kongresas 1972. Jaunimo metai. Psl. 1-181. Segtuvas.
4. II PLJK 1970-1971. Psl. 1-142. Segtuvas.
5. Pasaulio lietuvių dienos 1983 m. Psl. 1-86. Aplankas
6. Iškarpos iš spaudos. Segtuvas.
7. IV TŠŠ bukletas, susirašinėjimas 1972 m. Psl. 1-51. Segtuvas.
8. IV dainų šventė Čikagoje 1971 m. Psl. 1-58. Segtuvas.
9. Pasaulio LB protokolai, bendraraščiai 1973-1974 m. Psl. 1-44. Vokas
10. Įvairūs LB raštai 1971 m. Psl. 1-40. Vokas.
11. PLB valdybos siunčiamieji – gaunamieji raštai. 1971 m. Psl. 1-167. Segtuvas.
12. PLB raštai 1971 – 1972. Psl. 1-66. Aplankas.
13. Bendraraščiai, protokolai 1971-1972 m. Psl. 1-92. Aplankas.
14. II PLJK 1971. Psl. 1-36. Aplankas.
15. II PLJK. Prez. Posėdžių protokolai, laiškai, darbotvarkės. 1971-1972. Psl. 1-21. Aplankas.
16. II PLJK protokolai 1972 m. Psl. 1-5. Aplankas.
17. II PLJK prezidiumas 1972 m. Psl. 1-16/. Aplankas.
18. II PLJK būstinė- pastogė. 1971 m. Psl. 1-10. Aplankas.
19. Būstinė. Psl. 1-41. Aplankas.
20. Atstovai 1971 m. Psl. 1-21. Aplankas.
21. Būstinė. Biudžetas 1971m. Psl. 1-27. Aplankas
22. II PLJK gaunamieji raštai. 1971m. Psl. 1-127. Segtuvas.
23. II PLJK gaunamieji siunčiamieji raštai. 1974 – 1988 m. Psl. 1-198. Segtuvas.
24. PLB. Juozas J. Bachunas. Įvairi korespondencija. 1963-1968. Psl. 1-395. Segtuvas.
25. Estų – lietuvių latvių draugystės komitetas 1977 m. Korespondencija. Psl. 1-41. Aplankas.
26. PLB. Korespondencija 1962 – 1963 m. Psl. 1-20. Aplankas.
27. PLB įvairi korespondencija. IV seimas. LB VIII Tarybos rinkimai. JAV LB kultūros trybos taisyklės. JAB LB garbės teismo taisyklės. 1975 – 1976. Segtuvas.
28. PLB. Vytautas Kamantas. Pasaulio jaunimo kongresas. Susirašinėjimas. Įvairūs raštai. 1959-1966 m. Psl. 1-261. Segtuvas.
29. Vytautas Kamantas. Įvairi dokumentacija. 1966-1972 m. Psl. 1-194. Segtuvas.
30. Įvairių renginų katalogai. 7 vnt.

9 dėžė. Įvairių kraštų bylos.
1. Lietuvių informacijos centras – įvairūs raštai. 1955 – 1959. Psl. 1-30. Aplankas.
2. Sveikinimai 1955-1958m. Psl. 1-17. Aplankas.
3. Lietuvos laisvės komitetas VLIK’as, ir kt. PLB raštai 1956-1957. Psl. 1-247. Aplankas.
4. PLB Vokietija 1953-1954. Įvairūs raštai, susirašinėjimas 1953-1954 m. Psl. 1-167. Aplankas.
5. Įvairių kraštų Krašto valdybų dokumentai. 1955-1956. Vokietija, VLIK’as. Psl. 1-457. Vokas.
6. PLB Įvairių kraštų Tarybos 1947-1957; Vokietija, Argentina, Brazilija, Bolivija, Venseuela, Čilė, Urugvajus. Psl. 1-460. Vokas
7. PLB įvairių kraštų tarybų veikla. Susirašinėjimas: N. Zelandija, Australija. 1952-1954 m. Psl. 1-287. Vokas.
8. PLB susirašinėjimas 1950-1953 m. Australija. Kitų kraštų valdyboms siunčiamieji – gaunamieji raštai. 1950-1953 m. Psl. 1-347. Vokas.