PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBA

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBA
REG. NR. 13795, PERDUOTAS V. KUČO

1. Kn. Lietuvos vyčiai Amerikoje
2. Kn. Per žodį į pasaulį – PLB Švietimo komisijos skelbto konkurso už Lietuvos ribų moksleivių kūryba, išl. Čikagoje, 2003 m.
3. Mašinraštis Lietuvos švietimas ir mokslas 1920-1940 m.m. autoriaus pavardė nežinoma. (rankraštynas)
4. Patarimai dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais ;paruošė Janina Juknevičienė, Čikaga, 1995 m.
5. PLB susirašinėjimo byla 2002-2003 m.
6. Patarimai dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, paruošė Janina Juknevičienė, Čikaga, 1993 m.
7. Bronė Stravinskienė –Lietuvos istorijos klausimai, perspausdino JAV LB Švietimo taryba, parėmė Lietuvių fondas, Čikaga 1998 m.
8. Pratybų sąsiuvinis – Mūsų pasaulis nr.1
9. PLB atstovybės Vilniuje susirašinėjimų, ataskaitų byla, 1999-2003 m.
10. Sąskaitos iš PLB atstovybės 2002 m.
11. Sąskaitų byla 2002 m.
12. Knygų pirkimo dokumentacija lietuviškoms mokykloms
13. PLB švietimo komisijos finansiniai dokumentai 2003 m.
14. Skaidrių rinkinys apie Vasario 16 gimnazijos gyvenimą.
15. JAV LB švietimo tarybos byla lietuvių fondui 2000 m.
16. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos finansinės ataskaitos 2000,2001 ir 2002 m.
17. L. Vilkienės, V. Stumbirenės, H. Prosniakovos “365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai” rankraštis JAV lietuvių fondo premijai gauti, 2003 m.
18. PLB Švietimo komisijos susirašinėjimai 2000 10.20 – 2001 04.01.
19. PLB valdybos byla 2002 01.02-200208.07
20. Raimundo Grigaliūnas fondo byla
21. JAV LB parduodamų knygų sąrašai ir ataskaitos 1995-2004m.
22. JAV LB Švietimo tarybos Mokslo knygų ir priemonių katalogas su kainomis, 2000m. vasaris
23. PLB Švietimo komisijos Knygų iš Lietuvos katalogas su kainomis 2001 kovo mėn.
24. PLB Švietimo komisijos sąskaitos 2001 m.
25. Meilutė Ramonienė, Joana Pribušauskaitė – Mokomoji lietuvių kalbos gramatika Vilnius, 2003 m.(rankraštis) skirtas lietuvių fondo premijai.
26. Antspaudas – JAV LB “Židinio” neakivaizdinė lituanistinė mokykla
27. Antspaudas – “Pasaulio lietuvių bendruomenė Švietimo komisija”.