PELKIŲ ŽIBURĖLIS

PELKIŲ ŽIBURĖLIS

Reg. Nr. 13932

Radijo laidų tekstų transkriptai
1. Pietaris, Vincas
2. Pilka, Stasys
3. Pocius, Algirdas „Nesnauskit, seniai“
4. Poška, Dionizas
5. Putinas-Mykolaitis, Vincas „Mortuos Vocco“
6. Putinas-Mykolaitis, Vincas „Sukilėliai“ ištrauka
7. Putinas-Mykolaitis, Vincas Eilėraščiai
8. Pūkelevičiūtė, Birutė „Pas ponią Justiną“
9. Pūkelevičiūtė, Birutė „Aštuoni lapai“ ištrauka
10. Pūkelevičiūtė, Birutė „Vasaros eskizai“ ištrauka
11. Radauskas, Henrikas – poezija
12. Radauskas, Henrikas – poezija
13. Ramonas, Vincas – romano „Kryžiai“ ištrauka
14. Ramonas, Vincas romano „Miglotas rytas“ ištrauka
15. Savickis, Jurgis novelė „Raudoni batukai“
16. Šatrijos ragana „Vincas Stonis“ ištrauka
17. Rūkas, Antanas – poezija
18. Rūkas, Antanas – „Algis dalgis Gaidžiakojis“
19. Rūtenis – Paskutinis pavasaris. Apie K. Donelaitį
20. Sruoga, Balys – „Kas bus, kas nebus…“ Vaikams.
21. Sruoga, Balys – „Giesmė apie Gediminą“ – vaikams.
22. Sruoga, Balys „Milžino paunksmėje“ – finalinė scena
23. Sruoga, Balys „Baisioji naktis“
24. Sruoga, Balys „Apyaušrio dalia“
25. Sruoga, Balys „Aitvaras teisėjas“ – ištrauka
26. Sruoga, Balys – eilėraščių ciklas „Alpėse“
27. Sruoga, Balys – „Kazimieras Sapiega“
28. Sruoga, Balys – Dramų ištraukos
29. Saja, Kazys – „Pirmoji banda“
30. Santvaras, Stasys
31. Santvaras, Stasys – poezija
32. Savickis, Jurgis – „Fleita“
33. Simonaitytė, Ieva – apsakymai
34. Simonaitytė, Ieva
35. Spalis, Romualdas – „Gatvės berniuko nuotykiai“ – ištrauka
36. Spalis, Romualdas – „Alma Mater“ ištrauka
37. Spalis, Romualdas – novelė „Kalnai“ iš knygos „Didžiosios atgailos“
38. Liūnė Sutema
39. Šatrijos Ragana – „Irkos tragedija“ – ištrauka
40. Šeinius, Ignas – „Vasaros vaišės
41. Šeinius, ignas – „Mėnesiena“
42. Šeinius, Ignas
43. Škėma, Antanas – „Vienas ir kiti“
44. Škėma, Antanas – „Romantiškas finalas“ ištrauka iš „Saulėtų dienų“
45. Škėma, Antanas – „Živilė“
46. Škėma, Antanas – „Apokaliptinės variacijos“
47. Škėma, Antanas – „Pabudimas“
48. Šlaitas, Vladas – poezija
49. Švaistas, Juozas – „Padebesų kerdžius“ ištrauka iš „Petras Širvokas“
50. Tamulaitis, Vytautas – „Kelionė į Kauno teatrą“ iš „Svirplio muzikanto kelionės“
51. Tamulaitis, Vytautas „Prie naujo lopšio“ ištrauka iš „Auksinės pasakos vaikams“
52. Tamulaitis, Vytautas – „Ugnyje“
53. Tulauskaitė Gražina – poezija
54. Vaičiulaitis, Antanas – „Elenutės nuodėmės“
55. Vaičiulaitis, Antanas – „Lokys ir voverė“ – vaikams
56. Vaičiulaitis, Antanas – „Senas kareivis Aleksandras“
57. Vaičiulaitis, Antanas – „Uodas“
58. Vaičiulaitis, Antanas – „Tešlinis žmogutis“ – vaikams
59. Vaičiulaitis, Antanas – „Vidudienis kaimo smuklėje“
60. Vaičiulaitis, Antanas – „Danutės eglutė“
61. Vaičiūnienė – Augustaitytė, Juzė – eilėraščiai
62. Vaičiūnaitė, Judita
63. Vaičiūnas, Petras
64. Vaičiūnienė, J. – poezija
65. Vaižgantas –Tumas, Juozas – „Juodžiaus kelmas“
66. Vaižgantas –Tumas, Juozas
67. Valančius, Motiejus „Kultūrininkai“
68. Valančius, Motiejus
69. Valentinas, Albinas – „Nakties darbai – dienos juokai“
70. Venclova, Tomas „Kalbos ženklas“
71. Vienažindys, Antanas – eilėraščiai
72. Vienuolis, Antanas – „Kūčių vakaras“
73. Vienuolis, Antanas – „Prakeiktieji vienuoliai“
74. Vienuolis, Antanas – „Amžinasis smuikininkas“
75. Vienažindys, Antanas
76. Volertas, Vytautas – „Pragaro vyresnysis“ – ištrauka iš romano
77. Zobarskas, Stepas – „Palaima“
78. Zobarskas, Stepas – „Riestaūsio sūnus“
79. Žemaitė – „Petras Kurmelis“ – ištrauka
80. Žilinskaitė, Vytautė – „pas gydytoją“ ir kt.
81. Motinos dienai – Lietuvių poetų eilėraščių pynė
82. Kūčių programa
83. Nosevičiūtė, Stefa – Vaikų liaudies dainos
84. Nord – Mackevičius, J. – „Stebuklinga dainelė“
85. „Lenktynės“
86. „Algio kelionė“ – vaikams
87. „Pagrobras mėnulis“
88. „Nelaimių diena“
89. „Kaip jie kailiais apsimainė“ – vaikams
90. Pasakėlė apie avinėlį riestaragėlį – vaikams
91. Kestneris, E. – „Emilis ir sekliai“ – laisvas vertimas
92. Milna, A. – „Mikė pūkuotukas“
93. Riaurud, H. – „Aleksandras ir Bucefalas“ – vertimas vaikams
94. Grimai – „Sniego karalienė“ – vertimas vaikams
95. Tuvimas – „Dramblys Trimitas“ – vertimas vaikams
96. Hugh Lofting – „Daktaras Dolitlis“ – vertimas vaikams
97. Grielas, Dž. – „Skudurinė Onutė ir peliukė“
98. Andersenas, H. K. – „Eglutė“ – vertimas vaikams
99. Graikų mitas – „Heraklio mitas‘ – vertimas vaikams
100. Kalėdų temos
101. Specialios programos
102. „Kaip žvirblis vasaros ieškojo“ – vaikams
103. Mizikinės valandėlės
104. Strolia vytautas – fonomontažai
105. Strolia, Vytautas – Vanagaitis
106. Proginiai įvadai, ne apie autorių
107. Latvių poezija
108. Estų poezija
109. Gaučys, P. „Trys juodvarniai“
110. „Pelkių žiburėlis“
111. „Pelkių žiburėlis“ – iškarpos iš spaudos – aplankas
112. „Pelkių žiburėlis“ 1972-1973 – aplankas
113. „Pelkių žiburėlis“ 1973-1974 – aplankas
114. Latviai. „Pelkių žiburėlis“ Latvių autorių valandėlės atliekami tekstai, laiškai etc.
115. Estai. „Pelkių žiburėlis“ Estų autorių valandėlės atliekami tekstai, laiškai etc.
116. Pelkių žiburėlio plokštelių sąrašai. Garsų efektų aprašymai
117. Darbotvarkės
118. Pelkių žiburėlis“ 1970-1976 – žinutės – iškarpos iš spaudos – Vokas
119. „Margutis“ Skaitomų kūrinių sąrašai
120. Juostelių sąrašas
121. „Pelkių žiburėlis“ Šis bei tas. Iškarpos iš spaudos, sąrašai.
122. „Pelkių žiburėlis“ laiškai
123. „Pelkių žiburėlis“ sąskaitos ir laiškai
124. Apie „Pelkių žiburėlį“ – iškarpos iš spaudos
125. „Margučio“ blankai – tušti
126. Apie „Margutį“. Iškarpos iš spaudos. Pokalbis su V. Adamkumi.
127. „Margutis“ 1977 m.
128. D. Bylaitienės tekstai vedant „Margučio“ programas
129. radijo stotys. Sąrašai. Iškarpos iš spaudos. Kartoteka
130. Mikelinskas, Jonas
131. Mikutis, Algimantas
132. Algimanto Mackaus laiškai
133. „Pelkių žiburėlis“ nuotraukos – 18 vnt.+ 3 vnt. Apl.
134. „Pelkių žiburėlis“ laiškai – Vokas
135. „Pelkių žiburėlis“ – nuotraukų negatyvai – vokas
136. Leonas Narbutis – interviu 2005 09 06