PENSILVANIJOS FONDAS

Pensilvanijos ir kitų lietuviškų organizacijų fondas

Reg. Nr. 13962:

Dėžė 1
1. JAV LB Philadelphijos Apylinkės valdyba, 1952-1969 m. laikotarpis; aukos, koncerto programa, kalba, laiškai;
2. Sisters of Saint Francis (Pittsburgh)/ Švento Pranciškaus seserys – 2 laiškai; malda į šv. Antaną Lietuvių susivienijimas Amerikoje, Chas. K. Pikielis 1938 laiškas; Lithuania Room Committee, University of Pitsburgh, 1952; Proclamation of Commonwealth of Pennsylvania Governor‘s Office: Lithuanian Independence Day 1970; knygelės – 1915-1965 Golden Priestly Jubilee of The Very Reverend Monsignor Michael Joseph Urbonas, L.L.D., V.F., Pastor of St. Joseph Parish in DuBois, Pennsylvania; Ciurlionis Ensemble Concert – Stephen Foster Memorial Hall – 1952; Program American Lithuanian National Convention of United States and Canada, 1943, Pittsburgh, Penna.; programa Citizenship Recognition Ceremony, 1953; Brooklyno vaidintojų trupės Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedijos „Diagnozės“ programa, 1964 m.;
3. Sidabrinis šv. Kazimiero seselių jubiliejus, kiti: Registration form – Conference on Religious Persecution in the USSR 1986; JAV LB Philadelphijos Apylinkės valdybos Informacinis biuletenis nr. 5, 1959; ankraštis nežinoma kalba, 1907; pirmieji du puslapiai rankraš. užrašų „Išvados perskaičius Lietuvos istorija“, 1915 m.; anglų k. aprašymas apie „Institute of St. Casmir“ istoriją (2 egz.); kun. J. B. Koncius (Pastor of Holy Cross Church) ir kt. laiškai 1932-1933, dauguma yra kvietimai (ir keli atsakymai) į iškilmes – Silver Jubilee of First Lithuanian Parochial School in U.S. and 25th anniversary of establishment of Sisters of St. Casimir; remarks by B. K. Balutis, Minister of Lithuania, at banquest 12/28/1932; Rev. S. Dobinis‘ sermon; Jo Ekscelencijos Lietuos atstovo B. K. Balučio kalba;His Excellency B. K. Balutis‘s speech; Istorinės iškilmės Mount Carmely‘j; 1909 m. laiškas (kopija?) nuo Čikagos arkivyskupo; N.C.W.C. News Service 1/2/33 – Mount Carmel, Pa. – iškilmių aprašymas; Pakvietimas į misijas – Klebonas kun. J. A. Karalius;
4. 1936 m. anglaikasių dok. ir kt.: Independent Miners and Truckers Association, Minersville, Pa. – Credential to Carl Herman, 1936; „No Corn Plaster Cures“, Independent Miners‘ Truckers‘ Association; S.L.A. jubiliejinės Prakalbos kurias rengia SLA 13 kuopa, 1936 – kvietimas; Paminėjimas šventinimo naujų stacijų, šv. Pranciškaus bažnyčioje, Minersville, Pa., 1936; Extracts of testimony in case of Archbishop Prendergast of Philadelphia vs William Dundzila, Pennsylvania, 1911;
5. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (National Lithuanian Society of America, Inc.) ir kt. dok.: laiškai – Pirmininkui 1950; programa – Kanarėlė, 1962 m.; Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 6-to skyriaus Dešimtmečiui paminėti banketas, 1949-1959; kvietimas į Lilian Sukis koncertą 11/13/1966; programa ALTS Tautos šventės minėjimas 1970; programa Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 20 metų veiklos minėjimas, 1969; ALTS Philadelphijos skyriaus laiškas/ kvietimas į jubiliejų 1959 m.; 1958 m. pagerbimas Z. Jankauskaui (kvietimas); dienotvarkė ALTS-gos 10-to skyriaus susirinkimo 1949 m. Philadelphia; susirinkimų dokumentai, kvietimai, laiškai – 1949-1951, Z. Jankauskas, M. Vaišnys, J. K. Gasiunas; Aplinkraštis nr. 1, 1950 Visiems ALTS skyriams; Philadelphijos skyr. – Protokolas Centro valdybos posėdžio 1950 ir 1949 m.;
6. Katalogai, 5 vnt.: Lietuvių katalikų šv. Jurgio parapija, Shenandoah, Pa. 1891-1941; Annual Report 1956 – St. George‘s Church, Shenandoah, Pa.; Reverend Joseph A. Karalius – Silver Jubilee – Testimonial 25th Anniversary Banquet, 1954; Madama Butterfly Giacomo Puccini, Auspices of Sisters of St. Casimir Auxiliary, Shanandoah, Pa., Benefit of Villa Joseph Marie; Solemn Blessing of St. George‘s Parish Cemeteries and Our Lady of Fatima Shrine, Shenandoah, Pennsylvania; kun. J. A. Karaliaus tvarkaraštis 1958 jubiliejui;
7. Lietuvių diena Lakewood Parke, 1935 m.: iškarpos iš laikraščių, susijė laiškai, telegramos, užrašai – rankraščiai, mašinraščiai;
8. Kvietimai į banketą – „Commemorating the Twentieth Anniversary of Lithuania‘s Independence“, Pottsville, Pennsylvania (11 vnt.), 1938 m.; maldos lankstinukas; kvietimas į banketą Saint Vincent‘s Auditorium (1 vnt.); reklama „Hotel Central“;
9. North Side Lithuanian Republican Alliance of Philadelphia, 1924-1963, su metinių ataskaitų lapinukais;
10. 1956-1975 m. įvairių minėjimų, koncertų programos, bilietai, raštai, susiję dok.; t.p. Captive Nations Week 12th Anniversary; Ecumenical Services for the Silent Churches/ Baltic-American Committee; LSI – Lietuvaičių seserų instituto Lituanistiniai vasaros kursai – programa; Laisvasis lituanistikos institutas – paskaitų tvarkaraštis; šv. Andriejaus parapijos Philadelphia 25 metų jubiliejus; Folk Fair; Knights of Lithuania; Operalogue; Lithuanian Women‘s Council Philadelphia Club/ Lietuvių moterų atstovybės Philadelphijos klubas; Lithuanian-American Democratic Club; nuorašas Z. Jankauskui – 1943 m. rezoliucija su parašais; Outline History of Lithuanian Daughters Society Organized in Philadelphia, PA; SLA kuops 135 Balsavimo paekmių raportas 1960; BALF 1970; Z. Jankausko laiškai BALFo valdybai 1948-1949 ir nuorašas laiško Keleivio redakcijai;
11. Šv. Juozapo Draugystės narių sąrašas ir klubo užpirkimo prekių knyga 1914 m.;
12. Schaylkill County Prison; 1901-1957 po kiek kas kada pinigų aukojo; naujienų, istorijos įv. užrašai;
13. Schaylkill County Prison – asmenų, skaičių, metai; knyga susijusi su nr. 12, bet turinys neaiškus;
14. 1920 m. kvitų knyga – „čekių šaknelių“ knyga, Continental-Equitable Title and Trust Company;
15. Lithuanian National Independent Club išduotų čekių šaknelių knyga 1925-1927 m.;
16. Programos, kvietimai 19 vnt.: Lithuanian Day 1956 Lakewood Park; Šv. Kazimiero parapijos mėnesinis laikraštis (Karaliaus kopija); Programa „Močiaka“ 1944; 1919-1944 St. Joseph‘s Church Jubilee; 43rd Annual Lithuaian Day, Lakewood Park, 1957; Art Exhibition Adalbertas Staneika 1965; Convention and Banquet Program, 61st Triennial Convention, Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, 1960; Program Commemorating 70th Anniversary of St. Joseph‘s Parish Church, 1958; Auspices of St. Michael‘s Roman Catholic Church Year Book and Directory Outing Program, 1933 issue; Fourth Annual Spring Concert St. Casimir‘s R. C. Church featuring Anna Kaskas, 1948; Lithuanian National Art Ensemble Čiurlionis, 1976; Pennsylvania State – Baltic Linguistics, 1970; Sv. Pranciskaus parapija Minersville, Penna. Liaudies dainos; Jubilee Concert Souvenir 1920-1945 honoring John J. Sauciunas, 1945; St. Joseph‘s Bulletin, 1954; Jaunimo žodis – Philadelphijos Vinco KRėvės lituanistinės mokyklos 1983-84 mokslo metų vienkartinis leidinys no. 1;
17. 70th Lithuanian Day, Lakewood Park, 1984 ženkliukas.

Pensilvanijos ir kitų lietuviškų organizacijų fondas
Reg. Nr. 5220, 5227, 10963, 11160, 14224

Dėžė 2 – Nežinomos organizacijos
1. Reg. Nr. 11160: Narių mokesčių knyga 1902-1908 m.;
2. Reg. Nr. 11160: Pajamų – išlaidų knyga, 1902-1908 m.;
3. Reg. Nr. 14224: K. P. Žygas, Mahanoy City Pa., knyga Gedimino klubo protokolų rašymui, 1918-1932 m.;
4. Reg. Nr. 10963: Narių mokesčių knyga?, c. 1914-1935 m.;
5. Reg. Nr. 11160: Pajamų-išlaidų knyga, 1921-1928 m.;
6. Reg. Nr. 5227: Narių mok. 1936-1952 m.;
7. Reg. Nr. 5220: Narių mėn. mok. knyga 1938-1953 m.