LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA “RAMOVĖ”

REG. NR. 13628

Dėžė Nr. 1

1. LKVS “Ramovė”pajamų kvitų knygelės,- , 1975, 1977, 1978, 1980 1981, 1982,
1983, 1987; 11 vienetų
2. LKVS “Ramovė” Taupos kredito knygelė nr. 265, 1 vnt.
3. LKVS “Ramovė” Taupos čekių knygelė, 1 vnt.
4. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus protokolai, 1988 m., 1 vokas
5. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus laiškai iš lietuvių kredito kooperatyvo
Taupa, 11 laiškų
6. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus susirašinėjimo ir protokolų byla 1985-
1987m.
7. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus finansiniai dokumentai, 1989 m.
8. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus susirašinėjimo byla 1989 m.
9. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus centro valdybos protokolų, finansų ir narių
sąrašų byla, 1988 m.
10. Fotonuotraukos- Omahos “Ramovėnai” – 7 vnt.
11. Foto LKVS “Ramovė” Los Angelės skyriaus fotonuotraukos – 45 vnt.
12. Foto LKVS “Ramovė’ Manchester skyriaus nuotraukos – 9 vnt.; Kanados:
hamiltono – 3; Montrealio – 3; St. Catharines – 17.
13. Dok. Lietuvos karo veteranų sąjungos “Ramovė” Montrealio skyriaus vėliavos
šventinimo akto kopija, 1971 m.
14. Foto LKVS “Ramovė”Rochesterio skyriaus foto, 4 vnt.
15. Foto LKVS “Ramovė” Bostono skyriaus foto
17. Foto LKVS “Ramovė” Camberros –8; Melbourno – 5; Pert – 9; Sydney –
18 fotonuotraukų.
18. Foto LKVS “Ramovė” Adelaidės skyriaus fotonuotraukos
19. Dok.LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus finansiniai dokumentai, 1985 m.
20. Dok. LKVS “Ramovė” skyrių atstovų suvažiavimo 1983 m. Clevelande
medžiaga, 1 apl.
21. Dok. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus įvairūs dokumentai 1983-1985
m., 1 apl.
22. Dok. LKVS “Ramovė” Centro valdybos susirašinėjimas knygos išleidimo
reikalais, 1 apl.
23. Dok. LKVS “Ramovė” Clevelando skyriaus įv. Finansiniai dokumentai.
24. Dok. Gauti iš P. Aušiūros – 1944-1945 m. Lietuviai vokiečių “Luftwaffe”
a) Lietuvių karių teigiamas ir neigiamas vertinimai (vok. k)
b) Instrukcija kaip elgtis su lietuviais (vok. k.) ———Saugoma Vokietijos DP
fonde
25. Žemėlapiai, perduoti Adr. A. Klimavičiaus 1986 m. p. Juškaičiui, 1/25 Lietuvos
kariniai ir 1/100 vokiečių naudoti II pasaulinio karo metais —–saugomi kartu su
perdavimo laišku kartografijos skyriuje

REG. NR. 13835

Dėžė Nr. 1

1. LVS “Ramovė Čikagos skyriaus valdybos protokolų knyga 1951-1954 m.
2. LVS “Ramovė Čikagos skyriaus valdybos protokolų knyga 1951-1968 m.
3. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus valdybos posėdžių protokolų knyga 1955-
1959 m.
4. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus posėdžių protokolų knyga 1959-1963 m.
5. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus valdybos protokolų knyga 1963-1964 m.
6. LVS “Ramovė “ protokolų knyga 1969-1972, 1973 – 1975 m.
7. (a) LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių visuotinų susirinkimų protokolai
1953-1960 m.
(b) LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių visuotino susirinkimo protokolų knyga
1951-1960 m.
8. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių susirinkimų protokolai 1961-1965 m.
9. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių susirinkimų protokolai 1966-1968 m.
10. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių susirinkimų protokolai 1969-1971 m.
11. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių susirinkimų protokolai 1972-1974 m.
12. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus nariai 1950-1975 m.
13. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių registracijos lapeliai 1 vokas
14. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus bendraraščiai 1955-1969 m.
15. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus įvairūs raštai. 1 aplankas
16. Lietuviška šilkinė vėliava

Dėžė nr. 2 (REG. NR. 13825)

1. LVS Čikagos skyriaus BIULETENIS NR. 1 – 10 , 1965-1968 M.
2. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus –atkurtos Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimų byla 1950-1970 m.
3. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus veiklos planų ir ataskaitinių pranešimų
byla, 1953-1974 m.
4. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus kultūrinių reikalų: paskaitų, išvykų,
gegužinių, vasario 16 d. minėjimų ir kitų renginių byla, 1950-1974 m.
5. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus bendradarbiavimo su kitomis
organizacijomis bei institucijomis byla, 1952-1968 m.
6. LVS “Ramovės”Čikagos skyriaus aukų, paramos ir globos dokumentų byla
1951-1973 m.
7. LVS “Ramovės” Čikagos skyriaus sąjungos ir skyriaus valdomieji organai ir
organizaciniai reikalai, dokumentų byla, 1951-1968 m.
8. LVS “Ramovės” Čikagos skyriaus Prezidento A. Smetonos medžio
sodinimas, atidengimas ir priežiūra, 1962 m.
9. LVS “Ramovės” Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo ir jo globos
reikalai Čikagoje, 1960 m.
10. Pavergtos Tėvynės prisiminimas – išeivio lietuvio kario malda
11. LVS “Ramovė’ Čikagos skyriaus valdybos ir narių susirinkimų protokolai
1974-1975 m.
12. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus valdybos posėdžių protokolų byla 1976-
1978 m.
13. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus įvairių gautų raštų byla 1975-1982 m.
14. LVS “Ramovės Čikagos skyriaus valdybos įvairių siųstų raštų byla, 1975-
1982 m.
15. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus narių susirinkimų protokolai, 1976-1982
m.
16. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus išlaidų dokumentai 1957-1960 m.
17. LVS “Ramovė” Čikagos skyrius, Pajamų dokumentai 1950-1951 m.
18. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus išlaidų dokumentai 1951 m.
19. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai 1952 m.
20. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai 1952 m.
21. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai 1952-1954 m.
22. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai 1950-1952m.
23. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai 1953 m.
24. LVS “Ramovė”Čikagos skyriaus pajamų ir išlaidų knyga 1954- 1956 m.
25. LVS“Ramovė” Čikagos skyriaus narių sąrašai, mokesčių reikalai ir kiti
dokumentai 1955 m.
26. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus išlaidų byla 1956 m.
27. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus pajamų byla 1956 m.
28. LVS “Ramovė” Čikagos skyriaus kontrolės komisijos aktai ir kiti piniginiai
dokumentai, 1957 m.

REG. NR. 14172

1 dėžė

1. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus susirinkimų ir posėdžių protokolai
1987-1990 m.
2. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus susirinkimų ir posėdžių protokolai
1990-2007 m.
3. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus susirinkimų ir posėdžių protokolai
1983-1987 m.
4. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus siunčiamieji raštai 1990-1997 m.
5. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus gaunamieji raštai 1990-2002 m.
6. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus gaunamieji raštai 1990-2002 m.
7. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus gaunamieji raštai 1997-2008 m.
8. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus narių pareiškimai 1951-1997
9. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus valdybos posėdžių protokolai 1978-
1986 m.
10. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus kasos knyga 1978-1992 m.
11. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus narių sąrašai 1970-1973, 1991 m. m.
12. Blankų, apdovanojimo raštų pavyzdžiai
13. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus veiklos pranešimai 1990-1994 m.
14. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus žiniaraščiai, bendraraščiai 1981-
1990 m.
15. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus nario mokesčio byla 1989 – 2000 m.
16. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus finansiniai dokumentai: banko
ataskaitos, čekių kopijos, išlaidų pateisinamieji dokumentai, renginių
apyskaitos, ir pan. 1991-2000 m.

2 dėžė

17. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus kultūrinė veikla: LKVS Ramovė
bendrieji nurodymai kultūrinei vieklai tvarkyti, J. Adomaičio, Juozo Šukio,
kun. J. Panavo, laiškai gen. Rėklaičiui, jo atsakymai; laiškai Simui Urbonui
(B.Michelevičiaus, Rėklaičio); S. Urbono, S. Jakubicko, ir kt.; kultūrinės
veiklos apyskaitos, kreipimaisi į kultūros organizcijų atstovus. 1951-1952
m.
18. E. Vengiansko susirašinėjimas su C.Matuzu dėl filmuotos
medžiagos apie lietuvos kariuomenę 1936-1938 m. 1968-1969 m.
19. Laikraščių iškarpos su str. Apie LKVS Ramovė Čikagos skyriaus
kultūrinius renginius
20. Byla LKVS Ramovė garbės teisme su Jonu Gaižučiu. Dokumentai,
laiškai, pareiškimai ir pan. 1981 m.
21. Antano Ragausko palikimo dalies LKVS Ramovė dokumentai.
22. Lietuvos kariuomenės švenčių minėjimai 2005-2007 m. programos,
pasisakymai, finansinės apyskaitos.
23. 1987-1996 m. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus valdybos pirmininko
(Juozo Mikulio) darbotvarkių, protokolų kopijos, metiniai veiklos
pranešimai.
24. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus valdybos pirmininko (Juozo
Mikulio) korespondencija 1989-2000 m.
25. Korespondencija:E. Vinevičiaus, S. Mykolaičio, J. Matuko laiškai
1998 m.
26. 1979-1981 m. dokumentai, spaudos iškarpos, posėdžių protokolų
kopijos, susiję su nesutarimais ramovėnų organizacijoje.
27. Žurnalo “Kardas” apdovanojimas Jonui Gužaičiui (Gaižutis?) 1995
m.
28. LKVS Ramovė nario knygelės ir nario ženkleliai
29. LKVS Ramovė Laisvės kovų muziejaus perdavimo Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrui aktas.
30. LKVS Ramovė Čikagos skyriaus 30 metų veiklos sukaktis 1981 10
31 (leidinys)
31. Vytauto didžiojo Universiteto studentų atsargos karininkų
korporacija Ramovė 1933-1983 (leidinys)
32. A. Martinionis “Generolo Raštikio tragedija”. Vilnius, 1992 (leidinys)
33. Nuotrauka. Metai, asmenys nežinomi. Antspaudas ant nuotraukos:
Warolin of Paris Portrait and Art Studio, 2906 M. Street, N.W, Washington
DC.
34. Atvirukai. Išleido “Kardas”: “Pirmas pėstininkų DLK Gedimino
pulkas” 1992 m. ir “LKVS Ramovė” 1994 m.