,,TECHNIKOS ŽODIS” ŽURNALAS

TECHNIKOS ŽODIS

1 Dėžė
Banko Pranešimai: 1975-1979, 1978-1988, 1980-1988, 1989-1993, 1994-1999, 2000-2003.

Banko Pranešimai / Coven. (1973-1976). (8/29/1980-9/26/1997).

Register Listing. Įvairūs. Korespondencija. Aukos “Technikos Žodžiui”.

2 Dėžė
ALIAS Chicagos Skyrius Spaudos Sekcija. Korespondencija, pajamos, susirinkimų dienotvarkė, narių sąrašai, ir t.t. (1975-2002).

ALIAS. Susirinkimų Protokolai, narių sąrašai, susirašinėjimas su Lietuva, 50 m. sukaktuvinis parengimas – išlaidos, ir t.t. (2000-2007).

“Technikos Žodis”. Pajamų ir išlaidų kasos knyga. Nr.3 (1963-1974). Pajamų ir išlaidų kasos knyga Nr. 4 (1975-1988), Pajamos (1989-1997), Pajamos ir išlaidos (1997-2004), (Išlaidų suvestinė, Register Listings, TCF Bank statements – 2003-2006)

Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų byla (1972-1976).

Išlaidų pateisinamieji dokumentai (1972-1975), (2003), Pašto išlaidos.
“Technikos Žodis” 1977 m. Nr. 3-4 (156-157). Dvi kopijos “Technikos Žodis” numerių: 1987 m. No. 3-4.

Kortelės su pavardėms ir adresais. Marquette Bank Check Registers (1972-1981), (1981-1987).

Brošiuros: D. ir J. Liubinskų muziejaus eksponatų Menininkų Sąrašas. Rinkinių Vadovas. A. Vitkus: “Elektros energetika Lietuvoje – kadaise ir dabar” 1985.
Metraštis, I t., 4 dalis, 1968. Kauno Tech. Univ. Šilumos ir atomo energetikos katedra, 1922-1997. Kai kurios Penktojo ir Septintojo Mokslo ir Kūrybos
simpoziumo programos. Griežtieji mokslai, 1989.

3. Dėžė
Adresų lipinukų knyga. A. Pargausko diplominiai techniniai dokumentai, Hanover, 1946.

4. TECHNIKOS ŽODIS – Archyvinė Medžiaga: Foto Albumas Nr. 1: PLIAS-ALIAS XII suvažiavimas (?)

5. TECHNIKOS ŽODIS – Archyvinė Medžiaga: Foto Albumas Nr. 2: PLIAS-ALIAS XII suvažiavimas (?).

6. TECHNIKOS ŽODIS – Archyvinė Medžiaga: Foto Albumas Nr. 3: Trečias Mokslo ir Kultūros simpoziumas, 1977.XI.24-27.

7. TECHNIKOS ŽODIS – Archyvinė Medžiaga: Foto Albumas Nr. 4: 3-čias M.K.S. 1977.XI.24-27.

8. TECHNIKOS ŽODIS – Archyvinė Medžiaga: Foto Albumas Nr. 5.