TĖVIŠKĖS PARAPIJA

Tėviškės parapijos archyvas
I dėžė
1-13
1. Aplinkraščiai. Informacija. Lietuvių k. 1951-1972 m.
2. Aplinkraščiai anglų kalba. 1945-1971 m.
3. Aplinkraščiai anglų kalba. 1952-1966 m.
4. Aplinkraščiai vokiečių kalba. 1948-1971 m.
5. Aplinkraščiai vokiečių kalba. 1946-1967 m.
6. Kunigo raštai lietuvių ir vokiečių k. 1936-1955 m.
7. Korespondencija. Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio aplinkraštis. Bažnytinės žinios. Schweinfurto lietuvių stovyklos evangelikų sąrašas. Lietuvių, vokiečių ir anglų k.
8. Susirašinėjimai iš stovyklų laikų. Bambergo apylinkės išskryninguotųjų lietuvių evangelikų sąrašas. Įvairūs evangelikų liuteronų sąrašai. LWF rengiamos ML lietuviams konferencijos programa. Laiškai, sveikinimai kun. Ansui Trakiui. 1952-1967 m.
9. Korespondencija. Senelių ir ligonių žinių lapai. Susirašinėjimai vokiečių ir anglų k. Lietuvių skautų sąjungos biuleteniai. 1947-1950 m.
10. Lietuvių stovyklų išskryninguotųjų lietuvių evangelikų sąrašas, vaikų sąrašas, kiti raštai. 1945-1950 m.
11. Korespondencija, sąrašai. Lietuvių skautų sąjungos biuleteniai. Lietuvių, vokiečių ir anglų k. 1947-1950 m.
12. Korespondencija, sąrašai. Lietuvių skautų sąjungos biuleteniai. Lietuvių, vokiečių ir anglų k. 1947-1950 m.
13. Senelių ir invalidų žinių lapai. 1949 m.

II dėžė
14-29
14. Mažlietuvių kalendorinių švenčių programos, aprašymai, Tėviškės parapijos veiklos ataskaitos.
15. Parapijos parengimo komiteto protokolai, laiškai. H. Janužio laiškas iš Venesuelos, 1956 m.
16. Moterų draugijos aplinkraščiai, sąrašai, laiškai, finansiniai dokumentai. 1952-1963 m.
17. Parapijos 10 metų sukakties minėjimas. 1962 m. kovo 17-18 d.
18. Artimųjų laiškai, mirties pranešimai, tarybos sąrašas.
19. Medžiaga parapijos biuleteniui.
20. Įvairūs dokumentai: sveikinimai, programos, giesmės, iškarpos iš laikraščių, protokolai, finansiniai dokumentai.
21. Jaunimo suvažiavimo dokumentai. 1968 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 2 d.
22. Renginių programos, dalyvių sąrašai.
23. Lietuvių jaunimo suvažiavimo dokumentai. 1968 m. balandžio 11-15 d.
24. Pamokslai, laiškai.
25. Pamokslai, laiškai.
26. Kalbos, pamokslai.
27. Įvairūs dokumentai, laiškai, sveikinimai. 1969-1985 m.
28. Įvairūs dokumentai, laiškai, sveikinimai. 1969-1985 m.
29. Mykolo Kujaus gimimo liudijimas (1906 m. balandžio 5 d.), diplomo priedas, studijų knygelė, asmeninis albumas.
30. Pamokslai.
31. Pamokslai.

III dėžė
32-40
Vyskupo Anso Trakio archyvas
32. Laiškai, protokolai, sąrašai, padėkos raštai, finansiniai dokumentai. 1951-1972 m.
33. Laiškai, protokolai, sąrašai, padėkos raštai, finansiniai dokumentai. 1951-1972 m.
34. Laiškai, protokolai, sąrašai, finansiniai dokumentai. 1951-1975 m.
35. Laiškai, protokolai, sąrašai, finansiniai dokumentai. 1951-1971 m.
36. Laiškai, protokolai, sąrašai, finansiniai dokumentai. 1951-1972 m.
37. Laiškai, protokolai, sąrašai, padėkos raštai, finansiniai dokumentai. 1949-1972 m.
38. Laiškai, protokolai, sąrašai, padėkos raštai, finansiniai dokumentai.
39. Laiškai, protokolai, sąrašai, padėkos raštai, finansiniai dokumentai.
40. A. Trakio biografija, dokumentai, diplomai.

IV dėžė
41-51
41. Susirašinėjimai iš stovyklų laikų lietuvių ir anglų k. 1947-1950 m.
42. Aplinkraščiai, protokolai, įstatai, JAV LB dokumentai, informacija. 1950-1971 m.
43. Aplinkraščiai, protokolai, įstatai, informacija. 1950-1971 m.
44. Susirašinėjimai iš stovyklų laikų lietuvių ir anglų k. 1947-1950 m.
45. Susirašinėjimai, dokumentai anglų k. 1955-1972 m.
46. Susirašinėjimai anglų k. 1951-1970 m.
47. Susirašinėjimai vokiečių k. 1957-1963 m.
48. Aplinkraščiai, informacija. 1951-1970 m.
49. Parapijos dokumentai ir susirašinėjimas 1965 m. Metinės sąmatos ir pranešimai. Kasininko korespondencija.
50. Šalpos reikalai. 1948-1949 m. bažnyčios įsigijimo raštai. 1957 m
51. Parapijos susirinkimų nutarimai ir ataskaitos (1961 m.), draudimo dokumentai, choro finansinė apskaita, pajamų kvitai 1952-1955 m.

V dėžė
52-67
52. Tikybiniai aplinkraščiai ir Biblijos ištraukos.
53. Tikybiniai aplinkraščiai ir Biblijos ištraukos.
54. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai.
55. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai.
56. Įvairūs dokumentai: laiškai, finansinės apyskaitos, protokolai.
57. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai.
58. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai.
59. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai, finansinės apyskaitos,
60. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai.
61. Įvairūs dokumentai: laiškai, protokolai, vargonų įsigijimo dokumentai, iškarpos,
62. Sinodo dokumentai.
63. Prof. dr. M. Trautrimo reikalai.
64. Vysk. J. Kalvano viešnagės dokumentai.
65. Įvairūs dokumentai.
66. Įvairios nuotraukos.
67. Sveikinimo atvirukai, iškarpos, renginių leidinukai, įvairūs užrašai.

VI dėžė
68-83
68. Tėviškės parapijos kronika. 1951-1957 m.
69. Kalbos per radiją.1968-1980 m.
70. Kalbos per radiją.1966-1969 m.
71. Kalbos per radiją.1975-1980 m.
72. Kalbos per radiją. 1967-1973 m.
73. Kalbos per radiją. 1968-1973 m.
74. Kalbos per radiją. 1973-1979 m.
75. Laiškai vysk. A. Trakiui, sveikinimo atvirukai.1949-1979 m.
76. Laiškai vysk. A. Trakiui. 1955-1956 m. Sveikinimo atvirukai 1949-1955 m.
77. Laiškai ir kiti dokumentai. 1949-1955 m.
78. Dokumentai, susiję su jaunimo reikalais. 1948-1949 m.
79. Laiškai, įvairūs dokumentai, A. Trakio mokslo baigimo pažymėjimai.
80. Susirašinėjimas iš stovyklų laikų vokiečių k.
81. Konfirmantų rašinėliai.
82. Įvairūs dokumentai lietuvių ir anglų k.: laiškai, sąrašai, paskaitų užrašai, iškarpos.
83. Šv. Kalėdų medžiaga.

VII dėžė

84-92

84. Įvairūs raštai: laiškai, pamokslai, renginių programos, finansinės sąmatos, moterų draugijos aplinkraštis.
85. Įvairūs raštai: laiškai V. Bendikui, pamokslai, renginių programos, protokolai, finansinės sąmatos.
86. Įvairūs raštai: laiškai V. Bendikui, pamokslai, renginių programos, protokolai, finansinės sąmatos.
87. Statybos fondo dokumentai.
88. Statybos fondo dokumentai: kvitų knygelės.
89. Raštai vokiečių ir lietuvių k. iš stovyklų laikų.
90. Kvietimai, sveikinimai, švenčių programos.
91. Aukų ir išlaidų knyga 1978 m., pajamų ir išlaidų knyga, salės padidinimo apyskaita 1974 m., muzikos mokymui skirtų aukų knyga 1977 m., H. Kasiulio atminimui knyga 1977-1984 m., vargonų fondo ir virtuvės vajaus knyga 1976-1980 m., aukų vitražui, vargonams knyga 1975-1977 m., kvitų knygelės.
92. Lietuvių evangelikų klebono Šiaurės Bavarijai išduotų liudijimų registracijos knygos (2 vnt.) 1948 m., kalbų per radiją užrašų knygutės, 1960, 1969 m., užrašų knygelės.

VIII dėžė

93-106

93. Moterų draugijos 1953-1960 m. finansiniai dokumentai.
94. Moterų draugijos 1961-1963 m. finansiniai dokumentai.
95. Moterų draugijos 1964-1966 m. finansiniai dokumentai.
96. Moterų draugijos 1967-1968 m. finansiniai dokumentai.
97. Moterų draugijos 1969-1971 m. finansiniai dokumentai.
98. Moterų draugijos kvitų knygelės 1962-1973 m., kasos knygos 1952-1966 m. ir 1965-1970 m.
99. Aukų vajaus statybai dokumentai, 1974 m. 100. Įvairūs dokumentai lietuvių ir anglų k.: laiškai, finaninės apyskaitos, susirinkimų
protokolai. 1961-1981 m.
101. Įvairūs dokumentai lietuvių ir anglų k.: laiškai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai. 1965-1982 m.
102. Įvairūs dokumentai lietuvių ir anglų k.: laiškai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai, aplinkraščiai, programos. 1961-1981 m.
103. Įvairūs dokumentai lietuvių, vokiečių ir anglų k.: laiškai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai. 1961-1981 m.
104. Įvairūs dokumentai lietuvių, vokiečių ir anglų k.: laiškai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai. 1959-1981 m.
105. Įvairūs dokumentai lietuvių, vokiečių ir anglų k.: laiškai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai, renginių programos, scenarijai. 1947-1981 m.
106. Renginių programos, scenarijai.

IX dėžė

107-120

Valterio Bendiko archyvas

107. Paskaitų užrašai vokiečių k. 1952 m.
108. Paskaitų užrašai vokiečių k. 1952 m. ir 1955 m.
109. Tekstų ,,Svečiui“ ir ,,Draugui“ nuorašai.
110. Susirašinėjimas dėl evangelikų dvasios vadovo skautų sąjungoje. 1952-1953 m.
111. Evangelikų įvairūs dokumentai, informacija apie Vydūno palaikų perkėlimą į Lietuvą.
112. Įvairūs dokumentai lietuvių, vokiečių ir anglų k.: aplinkraščiai, finansinės apyskaitos, susirinkimų protokolai, laiškai, kvietimai, padėkos laiškas, giesmių plokštelių užsakymų sąrašas (rinkėjas V. Bendikas). 1959-2003 m.
113. Tėviškės parapijos statutas, apyskaitos 1975, 1981-1984, 1989, 2005 m., tėviškės parapijos kronika 1951-1957 m.
114. ,,Evangelijos žodis“ 1953-1955 m.
115. Leidiniai įvairiomis kalbomis.1959-1979 m.
116. Walter Bendik mokyklos baigimo pažymėjimas (1961-06-23).
117. Marie Svikytės gimimo ir krikšto liudijimas. 1887 m. 04-06, Kretingos evangelikų liuteronų parapija
118. Informacija apie Martyną Glažę – straipsniai, Vydūno laiškų M. Glažei kopijos, nuotraukos.
119. Įvairūs dokumentai: Alfonso Normanto pasas, Rimvydo Jono Adomavičiaus ir Irenos Kristinos Janickas ir Clifford Edward krikšto pažymėjimai. Renginių programos., laiškai, sveikinimai
120. Renginių programos.

X dėžė

121-133

121. Nuotraukos.
122. Užuojautos Trakių šeimai (Trude Trakienei mirus).
123. Miko Kūjo albumas.
124. Įvairūs dokumentai
125. Užrašų knyga.
126. Užrašai nuo 1966-03-22 ,,Kas praeity nepranyksta, viskas turi savo laiką!”
127. Iškarpos iš įvairių laikraščių lietuvių, anglų ir vokiečių k.
128. Iškarpos apie evangelikus iš įvairių laikraščių lietuvių, anglų ir vokiečių k.
129. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčios iškabos lentelė.
130. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčios iškaba.
131. Kunigo Anso Trakio iškabos lentelė.
132. Lietuvių evangelikų liuteronų išganytojo parapijos sveikinimas kun. A. Trakiui ir parapijiečiams parapijos 25-mečio proga (įrėmintas).
133. JAV senato pažymėjimas, liudijantis, kad 1968 m. vasario 20 d. kun. A. Trakis aukojo šv. Mišias Senato sesijos atidarymo proga (įrėmintas).

XI dėžė
134-138
Prano Helmo archyvas
134. Laiškai. Violetos Helmaitės laiškai iš Lietuvos tėvui P. Helmui. 1957-1969 m. 135. Kvitai, sąskaitos, kiti finansiniai dokumentai, H. Helmo darbo pažymėjimai iš Lietuvos, iš Vokietijos ir iš JAV (1944-1950 m.), vizitinės kortelės.
136. Įvairūs dokumentai: susirašinėjimas finansiniais ir teisiniais klausimais, adresai. P. Helmo užrašų knygelės (1959-1965 m.), laikraščių iškarpos. P. Helmo dokumentai: pasai, darbo pažymėjimai, skiepų knygelės.
137. P. Helmo dokumentai: pasai, darbo pažymėjimai, skiepų knygelės. Gimimo metrikų išrašai Zuzanos Šidlauskaitės (g. 1913 rugsėjo 22 d. Kaune, tėvai – Jonas Silvestras Šidlauskas arba Norkus ir Aleksandra Paulavičiūtė), Zigfrido-Algimanto Helmo (g. 1932 rugsėjo
1 d. Kaune, tėvai – Pranas-Albertas Helmas ir Zuzana Šidlauskaitė); Jono-Silvestro Narkevičiaus ir Aleksandros Paulavičiūtės 1912 lapkričio 11 d. sutuoktuvių metrikų išrašas, Elemienės Cecilijos, Simono mirties liudijimas (mirė 1956 m. birželio 17 d. Plokščių k. Šakių
r.), Elemo Gustavo, Prano mirties liudijimas (mirė 1954 sausio 27 d. Plokščių k., Šakių r., nuotrauka, laiškas, daina.
138. Laiškai, kiti dokumentai.
139. Akiniai (2 vnt.).

XII dėžė
140-149
Magnetiniai įrašai (kasetės)
140. Giesmės, pamaldų, pamokslų įrašai lietuvių ir vokiečių k. (Nr. 3-63, kai kurių numerių nėra), Obrikaičių auksinės vestuvės 1977 m. ; kun. Valteris (Nr. 28), pokalbis su Jokūbu Jagučiu 1977 m. vasarą su Valteriu Bendiku (Nr. 35); susirinkimas pas Lekauzą 1959 m. kovo 8 d. (nr.
40); svečiai iš Australijos (Nr. 41); susirinkimas Vokietijoje 1979 m. Martin Kiošio namuose (nr. 55); Martynas Kaitinis 1995 m. (Nr. 57).
141. Parapijos istorijos santrauka. Kun. Trakio pamokslas, sekmadieninė mokykla.
142. Liet. liuteronų 40-metis. 2 vnt.
143. 50 m. sukaktis.
144. M. Mažvydo sukakties paminėjimas. Giesmės. 1997 m. 2 vnt.
145. ,,Ąžuoliukas“ gieda kalėdines giesmes 1990 m. Lietuvoje.
146. Susirinkimų įrašai. 9 vnt.
147. Vytautas Juozapaitis. Martyno Mažvydo Katekizmo PRADESTYSE giesmės šventos.
148. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje XI sinodo iškilmingos pamaldos. DVD.
149. Maž. Lietuvos bičiuliai. Los Angeles 1976 m. sausio 18 d. Kun. A. Trakio kalba.

XIII dėžė
1-7
B. Variakojienės archyvas
Iš Tėviškės parapijos
1. B. Variakojienės archyvas, 1993 m. perduotas Tėviškės parapijai; dainų tekstai, JAV ir Kanados IV dainų šventės repertuaras (1 sąsiuvinis), iškarpos iš laikraščių, sveikinimas.
2. Dainų tekstai ir natos.
3. Dainų tekstai ir natos.
4. Liaudies dainos ir dainų tekstai.
5. Įvairios giesmės.
6. Dainų tekstai, žodžiai (J. Stankūnas).
7. Dainų tekstai ir natos.

XIV dėžė
B. Variakojienės muzikos archyvas
Iš Tėviškės parapijos
Dėžė 1-41
Magnetinės garso įrašų juostelės
1. Surinkimas. Blyžų namai. 1959-02-14.
2. Tėviškės parapijos bažnyčios pamaldos. 1959-02-22.
3. Surinkimas Lekauzų namuose. 1959-03-08.
4. Sekminių pamaldos. 1959-05-17.
5. Konfirmacijos pamaldos. 1959-05-31.
6. Gieda evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Sekmadienio mokykla. Pamaldos Tėviškės bažnyčioje. 1959-08-16. Lietuviška liaudies muzika.
7. Reformacijos pamaldos. 1959-11-01. Kretingiškiai gieda. 1959-11-15.
8. Motinos dienos minėjimas. 1959. Surinkimas: Blyža.
9. Bažnyčios 2 metų įšventinimo pamaldos. 1959 m.
10. Giesmių vakaras Tėviškės bažnyčioje. 1959 m.
11. Heinrich Schütz. Matthäus-Passion. Kretingiškių pasikalbėjimas. 1959 m.
12. Verbų sekmadienis Tėviškės parapijos bažnyčioje. 1959 m.
13. Konfirmacija. 1960-05-29. Alg. Žilinsko pamokslas 1960-04.
14. Kun. A. Trakio 20 m. kunigystės sukaktuvių proga vykusios pamaldos. 1960-07-31.
15. Giesmių vakaras Tėviškės parapijoje. 1962 m.
16. Martyno Mažvydo 400 metų mirimo metinėms skirto giesmių vakaro programos įrašas ir vakaro programa. 1963 m.
17. Lietuvių evangelikų liuiteronų Tėviškės bažnyčioje Verbų sekmadienis. 1964-03-22. Mozarti. Die Entführung aus dem Serail.
18. Jaunimo suvažiavimas. 1964 m.
19. Kretingiškių giedamos mirties giesmės (tik vienoje pusėje ir ,,Adyna atėjo” paskutinė giesmė). Jono Mozūro laidotuvės
20. Algimantas Kleinaitis. Reformacijos minėjimas su vaizdeliu (M. Mažvydas). Vokiškos kalėdinės giesmės iš plokštelių.
21. Kun. Stanaičio kunigavimo 30 metų sukakties minėjimas.
22. Jaunimo šventės įrašas. Giesmių šventė.
23. Tėviškės jaunimo pavasario ir rudens šventė.
24. Kun. Antano Gelžiniaus pamokslas.
25. Tęsinys. Bendiko pamokslas su sak. Kubiliaus malda. Angliškos Kalėdų giesmės.
26. Pamaldos. Kun. Jurėnas.
27. Surinkimas. Tuščia, tik 1 giesmė ,,Eik, dūšel”.
28. Adolf Pliess ir Lydia Bendik vestuvės Ziono lietuvių evangelikų bažnyčioje. Mamos gimtadienis. Gieda Jonas ir Anė Mozūrai.
29. 10 metų Tėviškės parapijai.
30. Tuščia.
31. Vargonų muzika.
32. Rūtos ir Artūro Noetzel vestuvės. 1960-06-04 Tėviškės lietuvių ev. Liuteronų bažnyčioje Čikagoje.
33. Paulių pasikalbėjimas. Vargonų muzika. Jandžimienės pasakojimas.
34. Alma Šaltenis, Laima Kvietkauskaitė, Stasys Čepas, M. Šaltinienė, Ieva Kraftienė, Greta Babarskienė, Gliožeriai.

Kasetinės įrašų juostelės

35. Giesmės iš senųjų giesmių knygų ir kitos.
36. Giesmės. Kun. Anso Trakio kalba apie pavergtus brolius ir seseris Lietuvoje. Kalba sakyta 1983 m. lietuvių ev. liut. išeivijos bažnyčios sinode.
37. Įvairios velykinės giesmės. Vokiškas pamokslas iš Aalen, Vokietijoje.
38. Kretingos ev. liut. parapijos jaunimo 1997 m. įgiedotos modernios giesmės.
39. Sekminių pamaldos. 1996-06-26. Vysk. Hanso Dumpio pamokslas.
40. Geistliche Versamlung bei Wilhelm Kawohl. 1980-01-29.
41. Ludwig von Beethoven; Leonore Ouverture #3 and 9th Symphony. Westminster Symphony chorus and New Jersey Symphony Orchestra.