ALBINAS TREČIOKAS

ALBINAS TREČIOKAS
Fondas Nr. 13927

Dėžė 1
1. Holland – America Line – finansiniai kvitai – knygutės – 7. Čekių knygutės;
2. Swedish – American Line – deposit receipts. 12 knygučių;
3. Italian Line – tickets – pasages – 5 – knygutės;
4. North German Lloyd – Passages deposit receipts. 11 knygučių ir raštai;
5. Conrad White Star – Westbound Contracts tickets. 8 kygutės;
6. Scandinavian – American Line records Stub 1958, 1-18 kvitai;
7. Kelionių laivais informacija 1965 m. čekiai, raštai, paskirtos vietos laive,
iškarpos, katalogai, money orders, keliones lietuviškiems laikraščiams,
susirašinėjimas su įvairiomis laivų kompanijomis 1933-1935 m. psl 1-69;
8. A. Trečioko straipsniai, susirašinėjimas su laikraščių redaktoriais. Įspūdžiai
iš kelionių 1936-1964 m. psl. 1-88;
9. Lietuvių bankai – sąskaitų nuorašai 1923-1924 m. Knyga;
10. Korespondencijos knyga 1936-1968 m. Iškarpos iš spaudos. Atvirutės,
sveikinimai. Laiškų bei atviručių siuntėjai: Dr. and Mrs. Nadas Rastenis 1968, kun.
Petras A. Totoraitis 1968, The Scharnus‘s, Aldona ir Ona ir Eva ir Alda ir Albin ir
Ralph, Danguolė ir Eugenijus Bartkai, prof. dr. Jonas ir Puzinas 1970, 1973, dr.
Jonas ir Konstancija Puzinas 1968, Armanas 1967, 1969, Domas Penikas ir šeima
1968, Balys Šarkenis 1960, Bronė ir Petras Nacijauskai, Ona ir Jonas Talalos
1968, Nalė ir Kazys Barūnai, Gražina ir Stasys Kligai ir vaikai 1968; Danute,
Juozas, Edvardas ir Arvydas Trečiokai, Marijona Jokubaitė 1969, S. Juras 1969,
Kostas ir Elena Jurgėlos ir Elenytė 1968, Margarita Samatienė 1968, Genovaitė ir
A. Diržiai, Karpius 1968; laikraščio iškarpos – „Ieva Trečiokienė“ keliauja į West
Indies – Darb. 1-24-67; „Ievos ir Albino Trečiokų pagerbime…“ Tėvyne 1-24-69;
„Pagerbti visuomenininkai Trečiokai“ Darb. 1-14-69; „Padėka“ 1968; „Kastanto
Norkaus 75 m. sukaktis“ Naujienos 11-15-68; „Solistė Juzė Augaitytė …“ 1-10-69;
„Albinas ir Ievas Trečiokai šventė savo 75 metų sukaktį..“ Darbininkas 1-7-69; dr.
Stukas, 1969, Juozas Petrėnas 1969, tėvas dr. Kornelijus Bučmys 1969, prizo
bilietas p. Trečiokienei; pilkoje papkėje – kelionių agentūros korespondencija
Mario Geminiani/ Associate General Passenger Traffic Manager 1967, Mrs. Elena
Jurgela 1964, A. S. Trečiokas, Mr. Byron Breen, Mgr./ Holland-America Line,
Trečiokas Travel Agency 1963, North German Lloyd 1963, Mr. Payan, Cruise
Dept. 1963, Commodore A. de Jong, Commander 1965, Mr. Frank Quadrino 1965,
G. F. Serafini, Assitant Passenger Traffic Manager, Home Lines 1965, Kazys
treciokas Agency, K. S. Karpius 1963, p. Tysliavienė 1963, Mrs. M. L. Gale 1965,
Julius Gal, M.D., Lietuvių ekskurcija į Bahamas, Vytautas Kasniūnas, J. Kajeckas
1968, Anicetas Simutis 1968, Ona ir Stasys Bačkiai 1968, Trečiokas J. Puzinui
1973, Jonas ir Veronika Černius 1968, Maria ir Antanas Rudis 1968, Petras ir Juzė
Daužvardžiai 1968, Eugenijus A. Bartkus 1968, kun. Pranas Geisčiūnas 1969, kun.
V. Martinkus 1968, Povilas P. Dargis 1968, Emilija Čekienė 1968, dr. J. B. Koncius
1968, Jonas Jurkūnas 1968, Maria ir Antanas Rudis 1968, Ant. Diržys 1968, dr.
Vaclovas ir Emilija Čekiai 1968, Pranas Narvydas 1968, Sofija ir Domas Jašaičiai
1968, V. Vaitiekunas, Peter Tamulis 1968, S. Gaubas, Ona ir Stays Bačkai 1968,
Globich, Mikolainienė, Juozas J. Bačiūnas- Bachunas, Wm. T. Kvetkus 1968,
Veronika Kaličienė 1968; Psl. 1-54 vokas;
11. Iškarpos iš spaudos, katalogai, atvirutės, telegramos, čekiai, 1948, 1968,
1969 m. Psl. 1-23. Trečioko Travel Company;
12. ALT‘as 1938-1973. Siunčiami – gaunami raštai 1935-1958, 1963-1972.
Kvietimas dalyvauti (originalas) preziento inauguracijoje. 1957 m. iškarpos iš
spaudos. Psl. 1-230, aplankalas;
13. „List of cruise members Holland-America Line“ knygutė; įvairi „Treciokas
Agency“ korespondenicja, finansinai dokumentai – 1945, 1948-1949, 1951,1961-
1963, 1966-1967, 1969, 1971; Litas Travel Service brošiūra; S.S. „Nieuw
Amsterdam“ photography service 1963; Vytis International Travel Service brošiūra;
Vl Kiaunė 1972, Aldona Zaunius 1971; Vokas;
14. Įvairi korespondencija,iškarpos iš spaudos, pareiškimai. Korespondencija:
J. Kruze 1936, Charles F. Paulis 1970, Lithuanian Building and Loan Association
1934, Harry T. Foley U.S. Customs Service 1936, Mary Savannah (Mrs. J. G.)
Adjutant General Motor Corps/ Civilian Defense Volunteer Office 1945, John J.
Salvest 1970, David Z. Jeselsohn, Frances Loventhal ir kiti/ Newark Defense
Council 1944, Western Union telegrama James C. Curtiss 1961, I. Misunas/
Misunienė 1963, American Export Line/ Mr. Killinger 1964, F. H. Sarver/ American
Isbrandtsen Lines Inc. 1964, Mr. Jonas Čiuberkis 1965, 1933; straipsniai,spauda:
„Cunard Line, Lithuanian Dept. Pareiškimas“,„Gen. Eisenhower ir A. S. Trečiokas“;
„Biežiai, Bačiūnai, Trečiokai ir Dilienė lankėsi Vokietijoje“ 10-21-1955; „Izabelė
Misiūnienė …laivo New Amsterdam…“ Darb. 5-17-1963; reklama „Apdraudos ir
turizmo biuras… A. S. Trečiokas…“, „Lietuvių prekbos buto susirinkimas 5-12-1937
“, Lithuanian Daily Unity Vienybė – A. S. Trečiokas – Prezidentas 12-27-1930,
„Namų statyba Newarke sumažėjo“ 6-1-1937, sveikinimai Darb. 9-21-1965,
„Svečiavimasis okupuotoj Lietuvoj“ Dirva 4-8-1960, IR KT. Vienybė 1960, Darb.
1960, Dirva 1960, Sandara 1960, Nep. Lietuva 1960, Tėvynė 1965, Darb. 1965;
pareiškimai: Swedish American Line, Hamburg-American Line Verification of Arrival
Questionnaire (3 egz.), Affidavit of Identity and Nationality (To be used in Lieu of
Passport) (3 egz.), Swedish American Line 7-12-‘34(2 egz.);
15. U.S. Lines Prepoids 1930,1931, 1935, 1936,1948, 1949, 1955 m. –
mokėjimo čekių knygutės. 11 knygučių;
16. Laiškai A. Trečiokui, rašė F. J. Bagočius 1943, John B. Borden 1952, M.
Gudelis 1948, Dr. M. J. Colney 1948, Chase – Čeranauskas 1964, P. J. Ziurys
1948-1949, Vitalis Zukauskas 1951, M. Vaidyla 1950, J. Valentukonis 1939, J.
Talalas 1958; Laiškai a) A. S. Trečioko, b)A. Trečiokienės, c) Trečiokai 1931,
1937-1938, 1947-1949, 1955, 1964, 1973; Vitalius Švažas 1947, Julius Smetona
1945, Antanas Smetona 1941, A. B. Strimaitis 1934-1944, Vaclovas Sidzikauskas
1951, 1964-1965, Bronys Raila 1956, Vincas Rastenis 1948, 1955, Rockwell
Engineering Company 1955, Anthony Rudis 1955, L. Mikulskytė 1955, Pranė
Lapienė (?) 1950, Juozas B. Jauška (?)/ American Lithuanian Council of Greater
New York 1943, Karpius 1938-1940, 1969; A. S. Trečioko „Prelatas Mykolas G.
Kemežis mirė“; C. R. Jurgėla 1948, Bartkus A. Eugenijus 1958, Dr. S. Biezis/ Biežis
1952, 1955, 1967-1970, 1972, Juliui Staniškiui/ Jonas Balčiūnas 1958, J.
Balčiūnnas 1951, kun. Jonas Balkūnas;
17. Dokumentai ir pan.: White Star Line M.V. „Britannic“ Bon Voyage Dinner/
atsisveikinimo vakarienė Mr. A. S. Treciokas 1931.07.13 (2); medical card
1917.01.12 ir dublikatas 1914.11.10; kvitas 1916; registracijos certifikatas 1917;
Certificate of Merit Newark Defense Council 1941-1945; Notice of Official Efficiency
Rating (Excellent) 1945 ir 1946 (Excellent); laiškai susiję su įgaliojimais – pp.
Gvazdaičiams ir Marei Tumkevičienei nuo notaro A. S. Trečioko, P. Daužvardis
vice konsulas 1933; Įgaliojimas (Budreckiai)1924 m.;
18. Dokumentai: Vincas Norvaišas – Lietuvos Generalinio konsulo laiškas
1940, Verna Norvish gimimo (1915) liudijimas (dok. 1935), Vinco Norvaišos gimimo
(1885) liudijimo vertimo certifikatas (1940); A. Trečioko ir jo žmonos notarizuoti
dokumentai: Martynas Budresckis, Petras ir Jurgis ir Jonas Gvazdaičiai, Magde
Venclovienė, Ona Lukosunienė; Paulina Strupienė ir vaikai Raimondas ir Milde, –
turto įgaliojimo (Jonas Motiečius; Mikalina Glemžaitis; Stasys Urbanavičius)
dokumentai (1924, 1934, 1937, 1939); St. George‘s Lithuanian Sick Benefit
Society – certifikatų anuliavimas; įgaliojimo blankai (3 egz.); blankas „The Cunrad
and Anchor Lines Certificate of Identification to Faciliatate Re-Admission to the
United States/ Resident Alien Returning to United States“ c. 1920; blankas
„Affidavit of Identity and Nationality“.