ALFONSAS PETRUTIS

GARSO ĮRAŠAI IŠ REGINOS IR ALFONSO PETRUČIŲ
REG. NR. 13681

1 dėžė
Garso juostos 71/2 greitis.

1. Čiurlionio ansamblis 1956 m. tautų sąskrydyje, Washington DC
2. “Rūtos” ansamblis Pierce Hall, Washington DC 1956 m.
3. Čiurlionio ansamblis 1956 m. tautų sąskrydyje, Washington DC
4. Vilnius 1956 05 11
5. Čiurlionio ansamblis 1956 m. tautų sąskrydyje, Washington DC. Verikaitis-
Stempužienė; kanklių muzika
6. Čiurlionio ansamblis 1956 m. tautų sąskrydyje, Washington DC. Pjovėjas –
J. Kačinskas; Žiema – J. Gruodis; Vėjo dukra – St. Šimkus, partizanų daina – L.
Šimutis, Tėvynei – Budriūnas, ir kt.
7. J. Stuko TV programa Newark 1956 06 15
8. New York “Vienybės” 70 metų Webster Hall; Atskirai: skautų oktetas; A.
Brazis; V. Jonuškaitė 1956.
9. New York “Vienybės” 70 metų Webster Hall; Atskirai: Duetas iš “Aidos” F.
Korsakaitė ir V. Jonuškaitė; Plaukia sau laivelis – Korsakaitė, V. Jonuškaitė ir A.
Brazis. 1956.
10. Baltimorės skaučių radijo montažas “Yra šalis” 1956 06 17 per Baltimorės
lietuvių radijo valandėlę.
11. Audrius Kuprevičius – piano, Washington DC – Tautinis sąskrydis, II dalis.
1956.
12. Baltimorės skaučių radijo montažas “Yra šalis” 1956 06 17 per Baltimorės
lietuvių radijo valandėlę. Paruošė Alfa Petrutis
13. Mahanoy City lietuvių Šv. Juozapo parapijo mokyklos vaikų choras Lietuvių
dienoje 1956 08 15; Taikos eglutė Washington DC 1956-1957 m.
14. Čiurlionio ansamblis 1956 m. tautiniame sąskrydyje, Washington DC., +
Lozoraitis.
15. Du Pont story; Interviu Ridowskas (? – neįskaitoma); Tautinis kongresas
New York 1958 m. ;
16. Pittsburg tarptautinis festivalis 1958. Pasirodo vengrai ir vokiečiai.
17. Pittsburg tarptautinis festivalis 1958. Pasirodo lietuviai
18. Lietuvių veiklos ir spaudos 1958 m. apžvalga I-II d. .
19. Pittsburg tarptautinis festivalis 1958. Įžanga, ukrainiečiai, slovakai, italai,
švedai, lietuviai.
20. James Hawkins (? Neįskaitoma) – kalbantis lietuviškai (interviu); Lietuvių
rašytojų draugijos suvažiavimas ir literatūros vakaras New York 1958.
21. A. Vaičiulaičio “Uodas” 2 repeticijos.
22. Reportažas iš Baltųjų rūmų sodelio. Antroji velykų diena 1958 m.
23. Lindeno oro festivalis 1961 10 21 d.
24. Per Dr. P. P. išleistuves 1959 liepos 19 d. pas p .Laučkus Betshedoje (?)
25. Schwaben Hall Lithuanian Congress; Skautų vyčių rateliai.
26. Tautinė olimpiada 1968 m.; Br. Jonušo ??(neįskaitoma)
27. Lithuanian Folk dances 1963. Dirig. D. Lapinskas; groja Stuttgart
simfoninis orkestras.
28. Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Banketas Čikaga, 1966 07 02
29. ? (Neįskaitoma) vestuvės; Pittsburgo liaudies šokių festivalis 1966; mokslo
metų užbaigimas Washington universitetuose; A. Stepanas + daina (Australija);
Aušra Vedeckaitė.
30. Marylando universiteto madrigal grupė 1966’ A.P. (Alfos Petručio?) balsas,
įrašytas 1941 m. Kaune.
31. Popiežiaus laiškas vysk. Brizgiui; VDA reportažas 1966 9 11; dvi dalys apie
Šiluvos iškilmes Washington DC.
32. Song festival, Chicago, Il 1966
33. Šiluvos iškilmės Washington DC, 1966 09 03. Regina Petrutis skaito
maldas.
34. Dainų šventė Čikagoje, IL IV dalis.
35. Dainų šventė Čikagoje, IL I dalis.
36. Šiluvos koplyčios pašventinimo iškilmės Washington DC, 1966 09 05.
37. VOA (Voice of America) 1967 01 08 lietuviška apžvalga (Aistis ir
Mazalaitė); VOA įvairūs komentarai 0967 06 07
38. Expo-67, Montreal, Canada. I dalis. Saulevičiūtė, tautiniai šokiai , ir kt.
39. Expo-67, Montreal, Canada. II dalis. Liaudies ansamblis “Lietuva”
40. Expo-67, Montreal, Canada. II dalis.
41. Expo-67, Montreal, Canada. II dalis.
42. Expo-67, Montreal, Canada. II dalis. Tautiniai šokiai, muzika, Vaclovas
Daunoras.
43. Expo-67, Montreal, Canada. I dalis.
44. Expo-67, Montreal, Canada. Solistai iš Lietuvos.

2 dėžė

45. Baltic concert Washington DC 1962 06 02 Pierce Hall.
46. Vilniaus “Žalgirio irkluotojai. R. Vaitkevičius, A. Bagdonavičius, Juozas
Jegelevičius, Vytautas Briedis, Petras Karla; Jaunimo valandėlė, krepšinio sukaktis;
Zenonas Puzinauskas, Feliksas Kriaučiūnas.
47. Krepšinio pirmenybės USA- Sovietų sąjunga, Marylando universitetas
1962 m. lapkričio 10 d., reportažas per VOA
48. Interviu su Juozu Tysliava jo bute. (Alfa Petrutis). Metai nenurodyti
49. Interviu: A.Avižienis, R. Kezys, St. Gečiauskas, SLA pulk. Povilas Dargis,
Don Kuraitis, Justinas Mackevičius; Varpo radijo valandėlė- P. Visčinis (? Sunkiai
įskaitoma).
50. Vysk. Ch. Salatnos (?) konsekravimas Grand Rapids, MI 1962 03 06.
51. VOA programa 1964 08 19. Reportažas: Amerikos lietuvių krepšininkų
susitikimas su Australijos olimpine komanda.
52. VOA: Antanas Vaičiulaitis, Sound of jazz, Gen, Douglas McArthur. 1964 m.
53. VOA reportažas iš Čikagos jaunimo kongreso ir Dainų šventės 1966 08 10
54. Folk Dance Festival in Washington DC, 1960; Pr. Lab. Interviu su Ona
Vaškiene (Boston); Lietuvos diena Annapolis, Ind., 1960 06 19
55. Baltijos moterų tarybos metinis suvažiavimas New York 1960 m.; Oskarų
įteikimo iškilmės
56. BALFO seimas Čikagoje 1960 03 25-27, kalba Kajeckas, Kard. Meyer;
Lietuvių pasirodymas Čikagos mokslo ir pramonės muziejuje 1960 11 27.
Pasikalbėjimas su Juze Daužvardiene.
57. Čikagiečių koncertas Baltimore (Bičkienė, Mastienė, Motiekaitis) 1960;
Sporto šventė New Yprke 1960
58. John Stukas Lietuvoje (pokalbio tąsa) 1960 04 30
59. Snow Valley olimpiada 1960 03 16; Youth Show apie Adelę Drukteinytę.
60. J. Stukas Afrikoje (I dalis)
61. Gen. Konsulo J. Budrio pagerbimas New Yorke (metai nenurodyti).
62. Moterų paroda New York 1957; interviu su Lietuvos krepšinio rinktinės
dalyviais: Savickas, Puzinauskas, Kriaučiūnas.
63. Povilo Žadeikio laidotuvės – reportažas. Apie Žadeikį – Henrikas
Kačinskas, kalba – Povilas Žadeikis. 1957 m.
64. VOA 1957 06 30 Liaudies šokių festivalis; Dailės parodos atidarymas
Morrison Hotel; Juanimo kongresas Morisson Hotel 1957 m.
65. Reportažas iš New York apie X sporto žaidynes; Pasikalbėjimas su Zenonu
Puzinausku, buvusiu Lietuvos krepšinio rinktinės dalyviu apie Europos krepšinio
pirmenybes Rygoje 1957 m. Interviu darytas Čikagoje “prieš pora metų” (1955?)
66. POvilo Žadeikio laidotuvės – reportažas. 1957 05 16 d. Washington DC.
67. VOA 1957 05 04-05; Jaunimo valandėlė; Krepšinio sukaktis, Jaunimo
valandėlė pasikalbėjimas su šventės vadovu Banioniu (?)
68. Tautinių šokių šventė Čikagoje 1957
69. Kanados lietuvių diena 1957. Steponavičienės ansamblis, Baranauskas, ir
kt.
70. Washington DC, interviu su šokėjais; Čikaga 1957 m. Jaunimo kongresas
(Bičkienė ir Vaznelis)
71. VOA: Reportažas iš “Draugo” romano premijos įteikimo iškilmių Čikagoje
1957 01 12 d. Interviu su laureatu Pauliu Jurkumi 1957 01 23.
72. Jamestown Festivalis 1957 05 13 d.
73. Studentų suvažiavimo New Yorke reportažas 1957 m.
74. N .Stankienės įdainuota šokių muzika
75. Karlavičiaus rapsodija
76. New York “Vienybė” Webster Hall, smuikininkė Elena Kuprevičiūtė. 1956
02 05
77. VOA 1956 02 19 Lithuanian Service Webster Hall. Koncertas. Stasys
Liepas, operetės choras, vad. Stankūnas
78. Leon Barauskas “Žemaičių pasaka” sol. Mingirdaitė; ALT koncertas I dalis
1967 08 31
79. Leon Barauskas “Žemaičių pasaka”
80. Čiurlionis. BALF 1965 m. Kalbos
81. Čikaga Dainų šventė II dalis 1956.
82. Kanados lietuvių diena Montrealyje 1955 m.
83. I. B (?) Uodas, Aistytė
84. Lietuvių dainų šventės Čikagoje dalis 1971 07 04
85. Neįskaitoma
86. Čikaga-57, Tautinių šokių festivalis II dalis.
87. Čiurlionis- Baltimore 1965 II dalis
88. Čiurlionis Washington DC, I dalis
89. 5 audio kasetės: 2 nenurodyta; Petro Petručio vedamų “Margučio” laidų
(po 2000 m.) įrašai: P. Petručio interviu su A. Vilčinsku, 2 tema nenurodyta.

3 dėžė

90. Korsakaitė ir Los Angeles choras; P. Bičkienė, manodolinų orkestras, Odė
(neįskaitoma)
91. Virgilijus Noreika (įrašas iš plokštelės)
92. 1972 m. Čikaga Jurgis Blekaitis, reportažas apie Jaunimo kongresą,
reportažas apie tautinių šokių šventę.
93. Dainų pynė I d.
94. Tautinių šokių festivalis Čikagoje I dalis. Originalas.
95. VOA Reportažas iš Washington DDC namų apyvokos parodos;
reportažas iš Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių festivalio Čikagoje.
96. Dainų pynė II dalis
97. Lietuvos krepšininkų pergalės Rygoje 1937 m. POvilas Žumbakis.
Reportaže Alfonsas Petrutis su F. Kriaučiūno ir M.Ruzgio žodžiais; Traviata (K.
Petrauskas ir Kardelienė).
98. Pianistas K. Smilgevičius
99. Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimas Maria High School,
Chicago, IL: Kons. Daužvardis, Ant. Olis, sen. Knowland, Žilevičiaus “Laisvės
daina”; Abr. Linkolno gimtadienis.
100. Andriaus Kuprevičiaus piano Tautiniame sąskrydyje Washington DC I
dalis.
101. Jaunimo valandėlė –studentai Bostone; St. Baranauskas (kanadoje),
Jaunimo valandėlės – sportas – Landsbergis, Nikolskytė (?)
102. Lietuvių dainos ir operų ištraukos. 1968
103. Kardelienė (senas įrašas), džiazo muzika lietuviškais motyvais (lietuvių
student trio)
104. Dainų šventė Čikagoje I
105. Dainų šventė Čikagoje II
106. Dainų šventė Čikagoje III
107. VOA 1956 12 21; Pageant of Peace 1956 Washington DC, Interviu su
Tautviliene (?), Mirga Z.
108. K. Daubaras (Philadelphias, PA), akordeono muzika (koncertas
Baltimorėje, MD) II dalis 1966
109. K. Daubaras (Philadelphias, PA), akordeono muzika (koncertas
Baltimorėje, MD) I dalis 1966
110. ALT sąjungos banketas Čikagoje 1961 m. Solistas Jonas Vaznelis.
111. Vincas Krėvė-Mickevičius apie savo pasimatymą su MOlotovu. Įvadas ir
pasikalbėjimas Dr. Kosto Jurgėlos.
112. VOA laida – prez. Karterio inauguracija 1977 01 20
113. 1971 m. Linksmieji broliai; Lietuvos atsiminimmų radio valandos 30 metų
sukaktis Newark, MJ Šv.Trejybės parapijos salėje 1971 04 25; Žibuoklių oktetas
(vad. L.Stukas)
114. VOA Gene Pell speech at dinner banquet commemorating thirtieth Year
of Lithuanian American Community, Inc. W. Intro by Mrs. Ausra Zerr.
115. Iš dainų šventės Čikagoje 1971 07 04.
116. Iš dainų šventės Čikagoje 1971 07 04. Telefoninis pranešimas iš
Čikagos; reportažas; interviu su soliste Prudencija Bičkiene
117. VOA Air show Apollo 14 Flight. T. Vas. (?) , Jurgio Blekaičio, Alfos
Petručio balsai.
118. VOA Air show Apollo 14 Flight. T. Vas. (?) , Jurgio Blekaičio, Alfos
Petručio balsai.
119. VOA Air show Apollo 14 Flight. T. Vas. (?) , Jurgio Blekaičio, Alfos
Petručio balsai.
120. “Kalėdų rytą” – kalėdinis montažas, dalyvauja Regina Norvaišaitė, Marytė
ir Antanas Dambriūnas, Leonardas Dambriūnas, Alfonsas Petrutis.
121. Adomas Varnas pasakoja apie savo kūrybą 1974; reportažai – Alfa
Petrutis ir Babickas.
122. “Pelkių žiburėlio” prgrama 1974 12 26
123. Sporto žaidynės New Yorke 1960, reportažas apie Čikagos operos
“prieauglį’, Labanausko reportažas, dainuoja Drukteinytė ir Korsakaitė.
124. Antanas Tamošaitis apie meną.
125. VOA 1969 07 24 Apolono 11 astronautai. Pranešėjai Jurgis Blekaitis ir
Alfa Petrutis.
126. 1969 Kingston, Ontario, Reg. Petrutienė; Henrikas Nagys, Pareiškimas-
paskaita dail. Anastasija tamošaitienė.
127. VOA 1969 01 20 prezidento Nixon inauguracija.
128. VOA 1969 07 25 Apolono 11 nusileidimas
129. Čiurlionis (Baltimore) I dalis 1965 m.
130. Čiurlionis (Baltimore) III dalis 1965 m.
131. Popiežiaus Pauliaus VI vizitas Jungtinėse Tautose 1965 10 04
132. VOA Antanas Tasmošaitis kalba apie meną. 1969 11 16
133. ALTo kongresas 1969. Koncertas, II dalis.
134. Reportažas apie dainų šventės metu atliktą Br. Budriūno cantata
“Tėviškės namai” (metai nenurodyti)

4 dėžė

135. A. Kuprevičius; J. Stempužis (lietuvių namai Cleveland), Jonas Baris (?);
Rytas Babickas (1973 m. sporto išvyka Europon)
136. II mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje 1973 07 21-25. Atidarymo
kalba – Dr. V. Vardys.
137. Melodija “Labas rytas”
138. Reportažas iš Tautinių šokių festivalio Čikagoje, pasikalbėjimas su
studentu Skrupskeliu. 1957.
139. Dainavos jaunimo stovyklos Manchesteryje krikštynos 1958 07 26;
Trumpas reportažas pie SLA seimą Čikagoje 1958 07 21 (P. Dargio ir Čikagos
mero R. Daley kalbų ištraukos)
140. Čiurlionio ansamblio koncertas Philadelphia, PA 1976 08 06.
141. Čiurlionio ansamblio koncertas Philadelphia, PA 1976 08 07
eucharistiniame kongrese.
142. IV tautinių šokių šventė 1972 m.
143. IV tautinių šokių šventė 1972 m. 3 dalis.
144. IV tautinių šokių šventė 1972 m. 5 dalis
145. IV tautinių šokių šventė 1972 m. 4 dalis
146. IV tautinių šokių šventė 1972 m. 2 dalis
147. IV tautinių šokių šventė 1972 m.
148. IV tautinių šokių šventė 1972 m. 6 dalis
149. Jaunimo kongreso koncertas Chicago, IL 1972 I dalis
150. Jaunimo kongreso koncertas Chicago, IL 1972 II dalis
151. Laidos įvairiomis temomis 1962
152. Laidos įvairiomis temomis1959
153. Laidos įvairiomis temomis1961
5” juostelės
154. Neįskaitoma
155. Baltiečių delegacija pas prez. Ford.
156. Interviu su Simu Kudirka 1975 10 25
157. Simo Kudirkos sutikimas . reportažas ir interviu. 1974 12 12 Washington
DC
158. 1976 03 22 WSOU interviu. Dr. Stukas su Bill Jankunis; Antanas
Dambriūnas su Bill Jankunis.
159. Mokinių eglutė Washington DC, 1969
160. Dail. A. Tamošaitis ir Kanados gyd. Meškelytė (sunkiai įskaitoma) 1969
161. Iš B.Sruogos “Dievų miško” 1969 08 30; Poezija – aktorius L. Barauskas.
162. Dainuoja Stasys Baras
163. Lietuivų sporto apžvalga 1973 apie išvykąč europon (ŠALFASS),
paruošta 1974 m. sausį.
164. Jono Būtėno 2 giesmės iš senos plokštelės 1977 m. įrašas.
165. Baltic States Day at the world’s Fair 1965 09 05. VOA Alfa Petrutis.
166. Annual Scholastic Art awards Washington, DC 1973 02 07. Interviu su
Vyteniu Gurecku.
167. Vytenis Grybauskas apie išvyką Europon ir krepšinio lygą čia ir Europoje.
1973
168. A. Stempužienė, S. Baras, L. Šukytė.
169. Pianistas Antanas Smetona 1966
170. Antanas Smetona pianistas 1965 11 26. Reportažas VOA.
171. Arturo Kvestlerio veikalo “Tamsa vidurdienyj” inscenizacija Amerikos
balso programoje 1951 m. Pakartota 1983 m.
172. Torontas, Kanada. Popiežaisu Jono Pauliaus II vizitas. 198409 14-15 d.
173. Pianista Aleks Mrozinskas (metai nenurodyti)
174. Šv. Kazimiero mirties 500 m. sukakties minėjimas. Alfos Petručio
reportažai iš Vatikano radijo studijos: Audiencija pas popiežių, popiežiaus žodis
angliškai ir lietuviškai; 1984 03 04
175-179 nėra nurodytos informacijos.