ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS

DR. ALFONSO ŠEŠPLAUKIO TYRUOLIO ARCHYVAS

1 dėžė

1. Dėžutė Kortelės – adresai, užrašai pagal temas.
2. Dėžutė Kortelės – adresai; užrašai pagal temas
3. Dėžutė Metiniai kalendoriai-planai su pastabomis, ką reikia atlikti 1946-
1978 m. Lietuvias tremtiniams žinotini adresai, 1948
The Gospel of St. John, NY
Select Bible verses, NY
The Gospel of St. Matthew, NY
Kiehls Handy Book. First aid.

4. A. Šešplaukio korespondencija
20 vokų. A. Šešplaukio laiškų redakcijoms asmenims, ir kt. kopijos

Andriekus, L.
Andreesen,
Andrickis, B.

J. Balkūnas
K. Barėnas
Kun. Burkus, J.
Butrimas, Ed.
Boston Public Library
Blue Cross Blue Shield
Budrickis
Brazdžionienė, I.
Bernardas, Brazdžionis,
Beleckienė, Ona

Chara, Patrick
Čiočytė, Dalia

Danienė, Deksnys,
Rasai Dičpetris,
Aleksandrui Dičpetris
Vytautui Dičpetriui
Dabrilaitė, O.
“Draugo” redakcija

A. Frenzkeit

Yla, kun.
J. Jankui
J. Janušoniui
P. Jurkui
K. Garšvai
J. Gliaudai
P. Gaida
V. Gidžiūnas
Graud K?/

Hermanas, Alfredas

Kapočius
Karuža
Katilienė, T.
Keblys, K.
Keturakis, Robertas
Knygnešio redakcija
Krivickis
Kubilius, V.
Kulbis, Vl.

Laurinčiukas, A.
LKMA
LRS – martinkus, V.
Linkuvos, Dr-ja
Linkevičienė, A.

Macijauskienė
Maksvytis, Feliksas
Mariūnas, Viktoras
Martinkus, Vytautas
Matulionis, J. K.
Mikūnas, V.
Mokslo ir enciklopedijų leidykla (leidybos institutas)
M. Meilutienė,
Mielienė, A.

Narutaitė-Wertelka
Narūnė, J.
Naujalis, B.
Naujokaitis, Pr.
Navakas, J.
Notre Dame University

Obcarskas, Č.
Orintaitė, P.

Paleckas, A.
Paplauskienė, V.
PLI
Dr. Pėteraitis
Pikūnas, J.

Račkauskas, J.
Raulinaitis, Z.,
Ruseckaitė, A.
Rūta Alė, Arbienė

Salienė, S.
Santariškių ligoninė
Santvaras, S.
Sirutienė,
Slivinskaitė
Staniškienė,
Staniulis
Stankus, R.
Stank, I
Strisgytė, D.

“Šaltinio” redakcija
Šomkaitė, R.
Šulaitis, V.
“Šviesos” leidykla

T-Ž.
Trimakas, K.
Uždavinys
“Vagos” leidykla
“Varpas”
Vaičiulaitis, A.
Vaškelis, B.
Vėlavičienė, S.
VU biblioteka
Vitėnas, J.
VDU biblioteka
Zalatorius, A.
Žėkienė, A.
A. Žemaitytė, Dienovidžio redakcija

2 dėžė
Laiškai A. Šešplaukiui

1. B. Brazdžionio laiškai A. Tyruoliui originalai ir kopijos (1950-2001) (69
originalai)
B. Knygų dedikacijų kopijos (5 vnt.)
B. B. Laiškų kopijos (72 psl.)

2. Laiškai A. Šešplaukiui A-Y

A.
Aistis, Jonas (originalai ir kopijos
Ališanka, Eugenijus
Alšėnas, Pranys
Alė Rūta
Aliulis, Vaclovas, kun.
Andriekus, Leonardas,
Antanaitis, Algirdas Titus
Armonavičienė, Kazimiera (giminaitė, Lietuva)
Astrauskienė, Aušra (giminaitė, Lietuva)
Auginas, Balys
Augustaitytė-Vaičiūnienė, J.

B.
Babickas, Petras
Babrauskas, Benys
Bagdanavičius, V., kun.
Bagdonas, Apolinaras
Balčiūnienė –Audronė, O.
Baldus, Alexander
Barėnas, K.
Baronas, Aloyzas
Barniškis, Algimantas
Beleckienė, G.
Bindokienė, Danutė
Biržiška, Mykolas
Bradūnas, Kazys
Brazaitis, Juozas
Brazdžiūnienė, Filomena
Brumeris, Feliksas
Butrimas, Edmundas
Butkevičienė, Kristina (giminaitė, Lietuva)
Būdavas, Stasys
Butkevičienė, B. (VU biblioteka, Lietuva)

C, Č
Čiočytė, Dalia
Čižauskas, Vytautas

D.
Dabrilaitė, O. (Lietuva)
Darienė, Rūta
Darulienė, Regina
Dauparaitė, Genė (sūnėno žmona, Lietuva)
Dauparienė, A. (Sesuo, lietuva)
Dauparas, Valentinas (Sūnėnas, Lietuva)
Dičpetris, A. (Lietuva)
Dorfler
Domkienė, D.

E
Eretas, Juozas

F.
Dr. Forstreuter
Franzkeit (Franckaitis), Alfredas

G.
Gaida, Pranas
Gaigalas, Algirdas, (Lietuva)
Gaučys, P.
Gylienė, J.
Giedgaudas, Vytautas
Girdžiūnas, Jonas (2 nuotr.)
Girnius, J.
Gliauda, Jurgis
Grigaitytė-Graudienė, Kotryna

I
Ignatonis, Jeronimas
Illakowiczowna
Yla, Stasys

3 dėžė
Laiškai A. Šešplaukiui J-Ž

J.
Jankus, Jurgis
Jankutė-Užubalienė,Nijolė
Jurkus, Paulius
Jaunimo centras,
Jonušas, Juozas,
Jonušas Antanas

K.
Kairys, Anatolijus
Kanapelkienė, Dalia (dukterėčia, Lietuva)
Karvelytė-Dubauskienė, Ada
Kajokas, V.
Kamantienė, Gražina
Karuža, K.
Katilienė, Teodora (Lietuva)
Keturakis, Robertas
Kėkštas, Juozas
Kirša, Faustas
Keblys, Kęstutis
Kralikauskas, Juozas
Kubilius, Vytautas
Kuizinienė, Dalia
Kuzmickis Gailius, Alfonsas
Kulbokas, Vladas
Kurkus, Jonas, kun.

L.
Landsbergis, Algirdas
Laurinčiukas, Albertas
Le Fort, von Gertrud

M.
Maciūnas, Vincas
Macijauskienė, Marija
Maksvytis, Feliksas (Lietuva)
Markelis, Adolfas
Masaitis, Česlovas
Masiokas, B.
Matulionis, K.
Matulis, kun.
Mazalaitė-Gabienė, Nelė
Meliukas, Petras
Mickienė, A.
Mickutė-Mitkienė, Dana
Mielienė, F.
Mikuckis, Juozas (kopijos)

N
Narūnė-Pakštienė, Janina(originalai ir kopijos (orig. Gali būti Maironio muziejuje
Kaune))
Naujokaitis, Pranas (kopijos)
Navikevičius G.
Nekraščius, Jonas
Norkus, R. Ir kt. santariečiai

O
Orintaitė, Petronėlė (originalai ir kopijos)
Ostrauskas, Kostas

P.
Pajedaitė, Ona (Lietuva, yra nuotraukų)
Pakalniškis, Ričardas
Paulauskas, Ričardas,
Paplauskienė, Virginija
Pašakinskas
Petersonienė, Stasė
Petrikas,
Prikockis, J.
Pukelevičiūtė, Birutė

R.
Ranitas, Aleksandras
Raulinaitis, Z.
Riaubiškienė, Zuzana (Lietuva)
Roberts, Mary
Rukša, A.
Ruseckaitė, Aldona
Rūta, Alė
Ruzgas, Albertas (Lietuva)

S
Sadūnaitė, Nijolė
Sagatas, Adelė, Petras
Sakalauskas, J.
Santvaras, Stasys
Skaisgirys, kazimieras
Skliutauskas, Jokūbas
Slavėnai,
Staniškienė, Dalia
Stankus, Vanda
Stumbrys, Jonas

Š
Šaparauskienė, J.
Šešplaukis, Alfonsas (sūnėnas, Lietuva)
Šešplaukis, Vladas (brolis, Lietuva)
Šešplaukytė, Janina (dukterėčia, Lietuva)
Švabaitė-Gylienė, Julija

T
Taliunevičius, K.
Tamošiūnas, J.
Tamulaitis, Vytautas
Tauras, V.
Tininis, Juozas
Tumienė, Elena

U.
Urbonavičius, K. Prel.
Uždavinienė, Sofija

V.
Vaičiulaitis, Antanas
Vaitkevičienė, Vanda
Vaitkus, Mykolas, kun.
Vidžiūnienė, R. K.
Vitėnas, J.
Vydūnas (originalai)
Volertas, Vytautas
Vaišvilaitė Juzė (tikr. Norutaitė, Danutė)

Z
Ziuraitis, T.
Zobarskas, Stepas
Žemaitytė, Zita