ANATOLIJUS KAIRYS

ANATOLIJUS KAIRYS
Reg. Nr. 14159

1 dėžė

1. Ąžuolų sodas. Romano mašinraštis.
2. Valkatų kaimas. Antiromanas. Mašinraštis
3. Grįžimas Namo. Baladė, 2000. Mašinraštis.
4. Mano paveikslų galerija. 1997. Mašinraštis.
5. Medininkų pilis. Apysaka. 1997. Mašinraštis. Knyga.
6. Pegasas ir aš prie gęstančios ugnies. 1995. Mašinraštis
7. Mūsų vaikai. 3 v. tragidrama. 1990. Mašinraštis.
8. Moralinis atgimimas. 3 v. farsas. 1991 m. Mašinraštis.
9. Psalmių vainikas. 1995. Mašinraštis.
10. Sonetai II. 2005. dauguma spausdinta periodikoje. Mašinraštis.
11. Auksinio miesto auksas. Poema. 1997. Mašinraštis.
12. Šviesių dienų takais. Eilėraščiai. 1998. Mašinraštis.
13. Dievui, Tėvynei ir sau. Medžiaga, skelbta periodikoje, neišleista atskira
knyga. 2002. Mašinraštis, iškarpos.
14. Lietuvių dienos. 1978 m. kovo mėn. (su A. Kairio portretu ant viršelio), 2
vnt.
15. Europos gražuolė. 3 v. parodija. 2007. Mašinr.
16. Don Kichotas atvyksta į Vilnių. Humoreska. 2001. Mašinr.
17. Karštos rožės. 2 v. pjesė. 2002. Mašinr.
18. Pilietybė. 3 v. komedija. 2001. Mašinr.
19. Žodžiai ir gaidos dainai pagal A. Kairio žodžius “Motinai”. Paskiri eilėraščiai.

2 dėžė

20. A. Kairio korespondencija
a. Alė Rūta,
B. mons. P.Baltuška, A. Budrytė, G. Bugailiškienė (sesuo), Bruveris, B.
Brazdžionis, D. Bindokienė,
C.
D. S. Dervinis, E. Dovydaitienė, V. Dikinis, Dičpetriai.
E. eidintai, Eimutienė,
G. Grinienė, J. Gliauda, K. Grigaitytė, Pr. Gaida, F. Gureckas, A. Gustaitis, J.
Giedraitis,
J. M. Južentienė, R. Jurkevičienė,
K. V. Kubilius, A., T. Kučai, R. Kapočiūtė, Kairys (sūnus), G.Kairytė (?) (duktė), E.
Kudabienė.,
L. A. Laurinčiukas,
M. J. Marcinkevičius, R. Maselytė, R .Mališauskas, F. Maksvytis, R. Mališauskas.
P. V. Paplauskienė, S. petersonienė,
R. Revaitienė, A. Ruseckaitė, M.Remienė,
S., Š. A. Šlutas, E. Šulaitis, I. Surgėlienė, V. Strazdelis, P. Saudargas,
U. V. T. Vaisieta, V. Volerta, B. V./ Vaškeliai, I .Urbonas
Ž. P. Žekonis, L. Žadeikytė-Butkienė
Laikraščių iškrapos, straipsnių mašinr.
21. Dr. A. Vasiliauskienės mašinraštis “Arkivyskupas Mečislovas reinys:
Gyvenimas, veikla ir atminimo įamžinimas. Su a. Kairio įvertinimu: “Skirti I premiją”.
22. A. Kairio Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius
ir atitinkami dokumentai. (2005 m. sausio 13 d.). A. Kairio asmens dokumentai: LR
pasas, išd. 1932 m.; JAV piliečio pasas; Tėviškės Žiburių korespondento kortelė,
bibliotekos skaitytojo, autobuso ir kt. kortelės. Katalikų veikimo centro Daugailiuose
(Utenos raj.) nuotraukos (kopijos) su užrašais.
23. Garso įrašai (4 kasetės) – skaityti A. Kairio tekstai arba apie A. Kairį.
24. A. Kairio biografinė ir bibliografinė informacija (sąrašai, ir pan.)
25. A. Kairio asmeninė finansinė dokumentacija, testamentas.
26. Šv. Pranciškaus seserų koplyčiai aukotojo lentelė.
27. Maldynėliai (5 vnt.).