Andrius Graičiūnas

Andriaus Graičiūno (1870-1952) fondas
(Medicinos muziejuje)

1. Laikraštis „Literatūros naujienos“ Kaunas 1937 Nr. 9-10 (18 psl.) –
pirmame psl. Dr. A.L.Graičiūno poRtretas ir L. Giros straipsnis „Tautinė Amerikos
lietuvių tarnyba“
2. Fotonuotrauka, įrėminta: Leit. Vytautas Greičiūnas, tarnavęs JAV
kariuomenės 9 aviaciniame pulke. Pirmasis skrydis 1918 m. rugsėjo 18 d.: kitoje
rėmelio pusėje nuotrauka: University of Illinois gaisrininkų automobilis su komanda.
3. Fotonuotrauka: LEKD (Lietuvos etninės kultūros draugija). Sėdi Dr. Jonas
Šliūpas – pirm., Dr. Jonas Kairiūkštis – vicepirm. Stovi Ignas Protas – kasininkas ir
„L.M.“ administratorius, Karolis Valašinas – sekretorius. 1938 m. Kaunas
4. Nuotrauka: Dr. A. Graičiūnas, Chicago, apie 1936 m.
5. Nuotrauka: Dr. Jonas Šliūpas ir dr. A. Graičiūnas. Stankūno foto, Chicago,
apie 1936 m.
6. Nuotrauka: Dr. Jonas Šliūpas ir Pijus Grigaitis. Stankūno foto Chicago.
7. Nuotrauka: Dr. A. Graičiūnas. Stankūnas foto. Chicago.
8. Nuotrauka (kopija) Dr. A.Graičiūnas – „Lietuvių etninės kultūros draugijos
sekretorius“ 1936 m. Chicago;
9. Dr. Jonas Šliūpas. Nuotrauka. Chicago, 1936 Stankūnas. (4 vnt.)
10. Nuotrauka: Dr. A. L. Graičiūno 60 metų sukakties ir 30 metų gydytojavimo
sukaktis. Amerikos lietuvių daktarų draugija Čikaga, 1930 m. spalio 31 s. Foto
Stankūno.
11. Nuotrauka: Iš k. sėdi: Pijus Grigaitis, dr. JonaS Šliūpas, stovi pirmas iš
dešinės dr. A. Graičiūnas.
12. Susivienijimo lietuivų Amerikoje valdyba 1936 m. Chicago. Foto
Stankūnas. Iš k. Sėdi: Dr. A. Graičiūnas, nežinomas, J. O. Balchunas, Viduryje
stovi Sandaros redaktorius Mykolas Vaidila.
13. Nuotrauka. Apie 1920 m. Viduryje sėdi A. Graičiūnas;
14. Nuotrauka. Apie 1925 m. Dešinėje sėdi A. Graičiūnas;
15. Nuotrauka: Kupiškėnų bendras klubas Amerikoje 1930 m. lapkričio 1 d.,
Chicago. Photo Stankūnas.
16. Nuotrauka. Amerikos lietuvių daktarų draugijos Apšvietos komisija 1934-
1935. Iš k. Dr. St. Biežis ir Dr. M. Strikolis; stovi iš k. Dr. A. Juozaitis, dr. Bložis, dr.
Jacobs ir dr. La Van (Pilsudskis)
17. Nuotrauka: Žagarės laisvamanių etninės kultūros draugijos kapinės 1935.
Lietuva.
18. Nuotrauka: Žagarės laisvamanių etninės kultūros draugijos kapinių
atidarymas 1935 06 29. Lietuva.
19. Laisvamanių lietuivų kultūros draugijos Kruopių skyrius Laisvos kapinės.
20. Laisvamanių lietuvių kultūros draugijos Kruopių skyrius Laisvos kapinės.
Dr. Kuprevičiaus laidotuvės.
21. Dr. Jonas Šliūpas prie Juozo Adomaičio (Šerno) kapo. 1935 m. gegužė.;
Dr. Jonas Šliūpas prie Juozo Adomaičio (Šerno) kapo. 1936 m. gegužė. Taip pat
Vytautas Šliūpas ir Grasilda Grauslytė-Šliūpienė.
22. Dr. A. Graičiūnas ir grupė Šerno draugijos narių prie prie Juozo Adomaičio
(Šerno) kapo. 1935 m. gegužės mėn.
23. Amerikos lietuviai gydytojai po III laipsnio Gedimino ordino įteikimo. Sėdi iš
k.: J. Hertmanavičius, iš dešinės dr. A. Žimuolis. Centre – kons. Daužvardis.
Chicago, 1938 Stankūno foto.
24. Nuotrauka. Amerikos lietuvių demokratinis suvažiavimas New York City.
1943 m. gruodis. Prie parodos stendų centre dr. A. Graičiūnas. Foto Alfred Puhn.
25. Nuotrauka. Respublikonų centro komitetas, susirinkęs La Salle viešbutyje
1940 m. rugsėjo 10 d. Sėdi iš k.: A. L. Graičiūnas, Joseph J. Grish, Anthony A.
Olis, pirmininkas Davind Shillinglaw, Michael Narvid – garbės pirmininkas. Stovi
antroje eilėje: Stanley Miksys, Z. S. Michelive, William Droba, Hilary Zimont,
Anastazius Valancius. Stovi trečioje eilėje: John Kazanauskas, Goerge Rudelis,
Anthony Lapinskas, John Kimbaik, Peter Tumasonis, Albin A. Peters.
26. Nuotrauka: Laisvamanių kapinės Vodzgiryje 1936 m.
27. Foto-atvirukas. Antroje pusėje užrašas: Gerb. Prof. Tumui Vaižgantui
Kauno 1926 m. potvynio atminimui. Kaunas, 1926 m. Kovo 16 d.
28. Atvirlaiškis, rašytas iš Šveicarijos Vytauto dr. A. Graičiūno sūnaus. 1927
m. spalio 19 d. laiške pasakojama apie gyvenimą viešbutyje „Rheinfels“ ir kad dar
pasilieka pagal darbo sutartį vieneriems metams.
29. Atvirukai. Palanga žiemą. Foto A. Stropo 3 vnt.
30. Atvirlaiškis S. E. Vitaičio dr. A. Graičiūnui iš Kauno į Čikagą. 1935.
31. Foto Iš k. Dr. A. Graičiūnas, Unė Babickaitė (Bay), dr. Jonas Šliūpas.
32. Foto. Iš k. Nežinomas, dr. J. Šliūpas, dr. A. Graičiūnas.
33. Dr. Šliūpas su žmona Shenandoah, PA.
34. Foto. A. Graičiūnas (centre) su grupe draugų Foto Stankūnas. (2 vnt.)
35. Ponia Graičiūnienė S. Paul.
36. Foto. Mirusios tetos portretas.
37. Foto. Mirusios tetos portretas. Apie 1922
38. Foto. Vytis su užrašu „Lietuvos mylėtojui dr. Jonui Šliūpui dienoje 25
metinių sukaktuvių jo literatiško veikimo 1883-1908 m.
39. Ievutės Paulekiūtės nuotrauka su autografu „Dr. A. L. Graiciunas Your
avices has been and will be to the greatest advantage“. 1936 12 24
40. Korporacija Fraternitas Lituanica 1929 m. Tallat Kelpša. Kaunas. Centre
sėdi gyd. V. Nagevičius, dr. Jonas Šliūpas.
41. Dr. Graičiūno užrašų knygelė, kurioje žymėtas genealoginis medis, taip pat
skolininkai.
42. Pažymėjimas, išduotas dr. Graičiūnui, galiojantis iki 1921 m. gruodžio 31 d.
ir pažymintis, kad jis priklauso Čikagos medikų draugijai.
43. Pažymėjimas Nr. 64; 11770, išduotas Andriui Graičiūnui, 1908, kad jis yra
registruotas vaistininkas Chicago, IL.
44. Pažymėjimas Nr. 255; 11770, išduotas Andriui Graičiūnui, 1910, kad jis yra
registruotas vaistininkas Chicago, IL.
45. Pažymėjimas Nr. 372; 11770, išduotas Andriui Graičiūnui, 1909, kad jis yra
registruotas vaistininkas Chicago, IL.
46. State of Illinois pažymėjimas, kad 1918 m. gruodžio 24 d. buvo
įregistruotas Liaudies universitetas „Žinyčia“. Notaras Joseph Ambrosius liudijo,
kad dokumentą pasirašė Andrius Graičiūnas, Joseph J ./Balčiūnas, Michael Kiras,
Kasimir Gugis, Casimir J. Kasputis, Anna M. Kiras.
47. Pažymėjimas Nr. 13, išduotas 1902 m. kovo 30 d. Dr. Andriui Graičiūnui,
pažymintis, kad jis priimtas į Susivienijimo lietuvių Amerikoje organizaciją ir yra
sumokėjęs 150 dol. Nario mokestį.
48. Pilietybės pažymėjimas, išduotas A. Graičiūnui 1900 m. spalio 16 d.
49. Andriaus L. Graičiūno JAV pasas Nr. 1222, išduotas 1923 m. kovo 28 d.;
priedas prie paso apie jo naudojimą; vokas, kuriuo buvo atsiųstas pasas.
50. Pažymėjimas Nr. 37, akc. 4 (60 dol.), išduotas akcinės „Varpo“ bendrovės
pil. N. C. Krukoniui 1920 m. lapkričio 26 d. Pasirašytas Mykolo Šleževičiaus ir kitų.
51. Akcinis pažymėjimas Nr. 591, Akc. 5, išduotas Akcinės bendrovės „Varpas“
pil. V. J. Stankūnas, liudijimas išduotas 1922 m. birželio 27 d.
52. Akcinis pažymėjimas Nr. 847, Akc. 6 (72 dol), išduotas Akcinės bendorvės
„Varpas“ pil. N. Krukoniui, liudijimas išduotas 1921 m. balandžio 24 d.
53. Akcinės bendrovės „Varpas“ kvietimas į visuotinį metinį akcininkų
susirinkimą. Kaunas 1937 m. balandžio 7 d. (2 vnt.)
54. Akcinis pažymėjimas Nr. 804, Akc. 5, išduotas Akcinės bendrovės „Varpas“
pil. V. J. Stankūnas, liudijimas išduotas 1922 m. balandžio 19 d.
55. Akcinės bendrovės „Varpas“ valdybos pranešimas apie A. Graičiūnui
perduodamas akcijas. Kaunas, 1925 m. balandžio 7 d.
56. Kvietimas į visuotinį Akcinės bendrovės varpas narių susirinkimą 1925 m.
57. Vytauto Andriaus Graičiūno nuotrauka. 1901-01-05.Čikaga.
58. Leitenanto Vytauto Andriaus Graičiūno nuotrauka.
59. Korespondencija su Vytautu Širvydu 1937-1943 m.