Antanas Giedraitis-Giedrius

Antanas Giedraitis-Giedrius
Reg. Nr. 144460

Dėžė Nr. 1

1. Antanas Giedrius Giedraitis. „Trumpos žinios APIE SAVE“ (2 egzemploriai) ir
trumpas aprašymas „Selomėja Petraitytė – Laurinavičienė“ (jo žmonos Iliuminatos
Vasiliauskaitės-Giedraitienės sesers marcelės ir Zenono Petraičių duktė) (2 egz.);
„Kas Antano Giedriaus parašyta ir jau išleista knygomis“; mašinraščiai;
2. Nuotraukos, su užrašais, 52 vnt.: Antanas Giedraitis-Giedrius; Vokietijoje – Po
karo – su pradžios mokyklos mergaitėmis; svečias iš JAV kan. Ignas Končius Detmold
‘o lietuvių gimnazijoje 1946.II.8; su rūbų sandėlio ved. Prof. Zupkum 1946.3.8; prie a.
a. kun. Jono Puišio kun. A. Sabaliauskas ir kun. Dr. J. Petraitis Vokietijoje 1946.3.14
ir 1946.3.25; A. Giedraitis, Viktorija Vasiliauskaitė ir Grožvyda 1947 m. vasarą, pietų
Vokietijoje; mokytojas, rašytojas Jurgis Jankus 1948 m.; Grožvyda Giedraitytė 1947;
Antanas Giedraitis 1948; su Kaz. Petraičiu Oldenburge 1949 m.; lietuviai skautai
Vokietijos kalnuose 1947 m.; jauniausias giminaitis Rimantas Vasiliauskas 1948 m.;
Dr. Vydūnas 1948; Grožvydos klasės draugė Milda 1947; prel. M. Krupavičius
Unterberg stovykloje 1949; vėliavos pakėlimas Wehnen stovykloje, Vokietijoje, 1950;
Detmold‘o skautai 1947; „Džiugo“ vietininkijos skautės, Augustdorf, 1948; mokslo
metų pabaiga Augustdorf‘o stovykloje 1948 su mokytoju sktn. V. Čepu; mokiniai,
mokytojai ir kt. po Vasario 16-tos minėjimo Wehnen, 1950; stovyklose virš. J. Arštikys
ir kom. Pirm. Narbutas su atvykusiais į minėjimą estais ir latviais 1950; Wehnen vyrų
oktetas 1950, Vasario 16-ta; literatūros ir muzikos vakaras Diepholz‘o lietuvių
stovykloje 1951 – su Giedraičių, dr. Vydūnu ir poete Vl. Prosčiūnaite-Brazauskiene;
mokytojas rašytojas Jurgis Jankus su šeima 1952; Dr. Vydūnas ir Grožvyda 1951
Diepholz; Juzė Augaitytė 1953; A. Giedraitis (lankosi su J. Jankumi) 1972, Worcester,
Mass. Darius ir Girėnas pašarvoti;
3. Žalia straipsnių, programų, nuotraukų, laiškų papkė: papkės kišenėje –
raštelis nuo Bernardo Brazdžionio, 1973 m. laiškas nuo P. Djakonovos; 3 nuotraukos
su Prel. Pr. M. Juru 1976 m., ; straipsniai: Jonas Juškaitis „Aplinkui Giedrių“ (Antano
Giedriaus 100-mečiui); Jonas Kubilius „Antanas Giedraitis-Giedrius“; Bronė Masaitytė
„Yra tokia širdis“.. Dialogas 1992.III.27; kvietimas 1989.02.26 vaikų rašytojo A.
Giedriaus minėjimas; Gintautas Šimboras „Jurbarkiečiai mena A. Giedraitį-Giedrių“
Šviesa 1992; „Jurbarko rajono Tarybos sprendimas“ Šviesa 1992; Salomėja
Laurinavičienė „Negaliu pamiršti“ 1993.01.06; „V. Rimavičius „Draugystė su rašytojo
artimaisiais“ Kultūros baruose; v. Rimavičius „Rašytojo gyva dvasia…“ Šviesa 1993;
Janina Vaičaitytė Juknevičienė „Garbinga sukaktis“ 1993 Draugas; programa „Ką
padarė gaidys“ ir nuotrauka 1993; V. Rimavičius „„Verutė“ – Antano Giedriaus pasaka
“; nuotraukos grožvyda Giedraitytė Gargžduose 1994; režis. Žmona Nijolė, Grožvyda,
Salomėja L. Režis. Duktė Jolanta 1994; straipsniai V. Rimavičius „Vėl grįžo ir
sužeravo visomis spalvomis“ ir „Pajūryje gyva ir rašytojo dvasia“; „Jaunųjų artistų
šventė“ 1994; programa „Staselis Balandėlis. Komedija“ 1996; progr. „Skruzdėlė
atsiskyrėlė“ 1996; prog. „Jonuko liga. Pjesė“ 1994; progr. „Kiškiai. Trys pjesės“ 1992;
progr. „Duonos beieškant“ 1991; str. „Antano Giedriaus „Pasakos““ Lietuvos rytas
1993; laiškai, atvirutė Grožvydai Giedraitytei nuo Vytauto Rimavičiaus 1994-1997;
str. V. Kutkevičius „Diegusi šviesius ir taurius idealus“ apie Iluminatą Vasiliauskaitę-
Giedraitienę“ Šviesa, 1997; „A. Piročkinas „Mokytoja ir vakų rašytoja“ Šviesa 1999;
Grožvydėlei atvirutė; Maironio lietuvių literatūros muziejus. Eksponatų (knygų,
nuotraukų, austų juostų) priėmimo (nuo Grovydos Giedraitytės) sąrašas 199 m.; str.
R. Pinkevičienė „Gimnazistai mini Antaną Giedraitį-Giedrių“ Šviesa 2002;
4. Žalia nuotraukų, dokumentų, laiškų byla: nuotraukos – Giedraičių šeimos
1947 m.; dokumentai – A.Giedraičio gimimo-krikšto metrikos ištrauka ir kopija;
Excerpts from the Register of Births and Baptisms; Lietuvių rašytojų draugijos
liudijimas; UNRAA employment verification 15.1.1947-16.9.47 ir kopija; „Carriere of
my Life“ 1948 ir kopija; Mokytojo tarnybos lapai 1947-1952 ir kopijos; įvairūs
pareiškimai 1950 ir vertimai į anglų k.; Dienstvertrag 1952; Zeugnis 1954; anglų ir
vokiečių k. dėstymo deklaracija 1961, 1963; deklaracijos rusų k.; straipsnis, lit.
„Antanas Giedraitis“ parašė Grožvyda G.; „Saulutė“ – viršeliai 1925 nr. 1, 6, 8, 9 su
turiniu,10 su turiniu, 11 su turiniu, 12 su turiniu15 su turiniu,17 su turiniu ir kt.;
atšviesta viršelis „Mūsų liaudies pasakos“ 1922; K. Šimonio atvirutė ~1937-8; kiti
laiškai ar atvirutės Edv. Račinskas, kun. Pačkevičius 1953, Giedraičio kunigui P.
1970, kiti rašantys – Kazimieras, Benediktas, Aleksandra 1966, Olė, Marcelė
Petraitienė 1966-67 ir 1974-75, Končius 1960, Vl. Baltr. 1971, Bartus, K.J. Klumbis,
Aldona 1971, A. Tenionis 1972, Elžbieta Ž. 1973-74, Pranė Butkuvienė 1973, Danutė
G. 1975-1976, Narūė 1974, Sandarytė (?) 1974, Bastys 1973-1976, Peter Urbaitis
1975, Paulus P.P. VI 1965, Zigmas Sabataitis 1974, Danguolė 1974, Vladas 1974, K.
A. Girvilas 1975, Prel. Juras 1972,Cecilija Mitkienė 1975, Vl. Baltrušaitis 1975, Dalė
Murray 1975, Vincas Rameikis 1975-1977, Giedraitis ponui Zdaniui 1975 ir prof. J.
Žilevičiui 1976 ir p. Andrijonienei 1976, A. Kelaris ir žmona 1973, Vykintas; ir kiti;
straipsniai „Dar apie „šalį“ ir „kraštą“ Darbininke 1976; „Weaving – it‘s a new way to
relax“ Herald 1955; P. Valaika „Sklidinas šviesos. Kaziui Šimoniui – 90 metų“ Kauno
tiesa 1977; J. Juškaitis „Antano Giedriaus pasakų keliais“ 1987; skelbimas „Užburti
keliai“ Nauja pasakų knyga; piešinys pieštuku „D.G. Detmold Vokietija“ 1946 m;
5. Antano Giedraičio-Giedriaus / tėvo laiškai savo dukrai Grožvydai 1970-1977;
mašinraščiai;
6. A) Kazys Šimonis. Jubiliejinė kūrybos paroda, skirta 100-sioms gimimo
metinėmis. KATALOGAS. Kaunas 1987; B) K. Šimonis. Kūrinių reprodukcijos (kurios
išspausdintos jo knygoje „Gyvenimo nuotrupos“) – su dail. autografu bei užrašu
„Gerb. A. Giedriui“;
7. Jurgis Juodis (dail.). „Tautos keliu / The Way of the Nation“: 50 Paitintings. Pro
Memoria Patriae. Lietuvos 50 metų nepriklausomybės atkūrimo ir 717 metų
karalystės įsteigimo proga / In Honor of Lithuania‘s 50th Anniversary of Restoration
of Independence and 717th Anniversary of Founding of Kingdom. Knygelė ir
paveikslų nuotraukų albumas. Su dailininko autografu bei užrašu „Mielam rašytojui
Antanui Giedriui-Giedraičiui, su geriausiais linkėjimais, 1970“;
8. Aplankas su dail. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių reprodukcijomis;
9. A) Viena Z. Kolba 46 atspauda; B) dvi „ŠK“ (Šimonis, Kazys) ir C) atspaudai
„Böcklin-Mappe. Herausgegeben vom Kunstwart. Nach einer photographie der
Brüder Alinari in Florenz. München“ su užrašu „Gr. Giedraitytės“ ir „Mielai Sesei
Danutei, Grožio ir meilės pajutimas, tai du jausmai, kurie žmogų priartina prie
Dievybės. 1945.12.23 d.“ parašas neaiškus;
10. Nuotraukos, 6 vnt., dauguma iš Vasario 16 gimnazijos c. 1953-54 m.:
Diepholz, Vasario 16 gimnazijos mokytojai O. Gabienė, Knopfmiuleraitė, dr. A.
Giedraitis, K. Motgabis, Petkevičius, Jurkaitis; mokinių choras su mokytoju Motgabiu;
Lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijos namai; mokytojai ir svečiai ir dir. A. Giedraitis;
vėlesnė nuotrauka, Čikagoje – D. Adomaitis su kanauninku V. Zakarausku;