ANTANAS VAIVADA

ANTANO VAIVADOS ARCHYVAS
REG. NR. 14263

1. Antano Vaivados straipsnių „Su Jeepu‘u ir palapine“ iškarpos
2. Antano Vaivados straipsniai lietuviškoje spaudoje apie D dieną, 1944 m.
birželio 6 d.
3. Spaudos iškarpos apie Michaliną Baronienę-Umbražiūnaitę.
4. Medžiaga, susijusi su Antano Vaivados dalyvavimu Dariaus ir Girėno bei F.
Vaitkaus skrydžio minėjimuose:
a. Dariaus ir Girėno skrydžio minėjimo nuotraukos 1993 m. (35 vnt.)
b. F. Vaitkaus skrydžio minėjimo nuotraukos 2 (metai nenurodyti)
c. Dariaus ir Girėno skrydžio minėjimo nuotraukos 1983 m. (14 vnt.)
d. Dariaus ir Girėno skrydžio minėjimo Balzeko muziejuje ir lentos atidarymo
Midway oro uoste 1993 m. (8 vnt.)
e. Edmundo Jasiūno laiškai A.Vaivadai 1993 09 04, 1965 03 05, 1969 10 05;
Toliaus Šluto laiškas 1973 10 17; Vytauto Beliajaus laiškas 1993 08 12; Algirdo
Gamziuko laiškas 1993 07 19; Edward Baranauskas laiškas 1998 06 30; Val
Ramonis laiškas 1993 08 19
f. Spaudos iškarpos apie skrydžio minėjimą bei A. Vaivados atsiminimai apie
skrydį.
g. Leidinys „S.Darius ir S.Girėno transatlantinis skrydis“, Dariaus ir Girėno
skrydžio minėjimo komiteto vokai (1993 m.);
5. American Lithuanian Trans-Atlantic Flight Association firminis blankas; Aukų
F. Vaitkaus skrydžiui prašymo laiškas, pasirašo Antanas Vaivada – sekretorius
1935 06 10; Dariaus ir Girėno atminimo fondo aukų knygelė (1933 m.)
6. Zenono Jucaicio dokumentai: Natūralizacijos forma1942 03 10; laiškas iš
Department of Justice 1942 03 05; laiškas iš Department of Labor 1928 10 27;
Wisconsin valstijos mokesčių mokėjimo kvitas 1942 m.; Wisconsin Division of
Corrections Probation Discharge laiškas 1941 06 27; Z. Jucaicio laiškas Mr. Fred
Schlotfeldt, dėl pilietybės atstatymo 1942 03 10 (2 psl., išvardijami kriminaliniai
nusikaltimai); Paul. L. Demarest, Investigator in Charge laiškas Heil kompanijai,
kurioje dirbo Z. Jucaitis 1942 10 20; Svetimšalio registracijos kortelė, išduota Z.
Jucaiciui; Z. Jucaicio ir Čikagos Lietuvių tautinių kapinių prezidento Antano
Tamkevičiaus sutartis 1943 03 06 dėl kapinių sklypo priežiūros; Z. Jucaicio ir
Čikagos Lietuvių tautinių kapinių prezidento Antano Tamkevičiaus sutartis 1943 03
06 dėl sklypo pirkimo; Z. Jucaicio paminklo užrašo planas; Mokesčio už sklypą
kvitas 1943 03; Skolos gražinimo raštelis – pasirašo Katrina Noreikienė; Peter
Troost Monument padėkos laiškas Z. Jucaiciui ir sutartis dėl paminklo gamybos
1943 03 23; Zenono Jucaicio nuotraukas (2 vnt.)
7. Lietuviškų renginių programos: Lietuvos nepriklausomybės minėjimo 1963
02 17; Antrosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės programa 1963 07
07; Susivienijimo lietuvių Amerikoje penkiasdešimt trečiasis seimas 1964; Čikagos
lietuvių choras „Pirmyn“ operetė „Agurkai“ 1934 m.; Čikagos lietuvių choras „Pirmyn
“ 65 m. jubiliejinis Banketas 1974 m.; Sandaros metinio koncerto programa 1965
11 21; Lietuvių dienos programa 1933 m.; Tarptautinė paroda 1933 m. Chicagoje;
Čikagos lietuvių choras „Pirmyn“ „Linksmoji našlė“ ; Alice Stephens Singers
koncerto programa1945 05 13; Alice Stephens atminimo koncertas 1994 03 13
8. Leidinys – Lietuvos TSR liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-
Kubertavičienė. Kaunas, 1956. Leidinys – Vytautas Bacevicius „Four Lithuanian
Dances“ su autoriaus autografu Valerijai Tysliavienei; leidinys: Lithuanian in Post-
War Europe as a Free and Independent State, 1943. Leidinys – P.Rusecko
Lietuva I-V. Lietuvos kunigaikščiai ir vadai (28 atvirukai) 1935 m.
9. Alice Stephens atvirukas M.ir A. Vaivadoms; Salomėjos Aleksiūnaitės
(Choro Pirmyn) laiškas A. Vaivadai 1938 07 19, Kaunas, Lietuva; Charles F.
Stephens laiškas A. Vaivadai 1943 m.
Nuotrauka: 1. Alice Stephens choras, 2 vietos laimėtojas Tribune Festival 1940 m.
2. Choras „Pirmyn“ St. Louis 1939 02 20; 3. Be aprašo.
10. Genovaitė Giedraitytė: koncerto programa 1937 11 14; Genovaitės
Giedraitytės nuotrauka, Almos Giedraitytės nuotrauka.
11. Argentinos lietuvių medžiaga: renginių programos 1957 06 14, 1957 02
17; 1957 06 15; 1956 11 25; 1957 06 08, 1957 12 08; Argentinos lietuvių balso
red. Prano Ožinsko laiškelis Vaivadoms ir pakvitavimas; Aukų Argentinos lietuvių
bendruomenei kvitai (5 vnt), Lietuvių centro Argentinoje laiškas A. Vaivadai 1958
01 06.
12. Nuotr.: Amerikos konsulato darbuotojai Kaune 1937 08 25; Amerikos
konsulato darbuotojai Kaune (metai nežinomi); Pranas ir Mary Agnes Lubinas
Kaune 1939 10 07 (autografuota); Lietuvos diena Čikagos Pasaulinėje parodoje
1933 m. (38 nuotr); Eva Paul (Paulekiute) – „Miss Lithuania“ Čikagos pasaulinėje
parodoje 1933 m.; Eva Paul ir palyda Čikagos pasaulinėje parodoje 1933 m.;
„Naujienų“ spaudos akreditacijos kortelė iš Čikagos pasaulinės parodos; Raštelis,
patvirtinantis, kad A. Vaivada nupirko 300 bilietų į „A Century of Progress“ 1933 05
16; kvietimas į „A Century of Progress“ 1933 m.; A. Vaivados laiškas V.
Matusevičiui dėl Violetos Tursaitis dalyvavimo Lithuanian Day Queen konkurse.
13. Nuotraukos: Naujienų redakcijos kolektyvas 1934 m.; Naujienų darbininkai
ir vedėjai 1929 m.; Jaunosios Birutės Dainų ir muzikos meno 4 sezono atidarymas
(apie1930 m.); Lietuvos scenos mylėtojų ratelio vakarėlis 1917 02 17; Miss
Lithuania of Philadelphia 1930 m.
14. Naujienų“ piknikų nuotraukos 1933-1936(?) 20 vnt.
15. „Naujienų“ biuro darbuotojos (2 nuotr.), Pijus Grigaitis ir ? prie „Naujienų“
pastato; Pijus Grigaitis 1968 m.; Dr. Pijaus Grigaičio 80 metų sukakčiai paminėti
banketo programa; Grigaičio laidotuvių nuotraukos (3 vnt.); P. Grigaičio portretinė
nuotrauka; P. Grigaičio laiškai A. Vaivadai 1946 02 16; 1943 05 31; 1945 06 09;
1945 06 15; Lietuvių Dienos plakatas 1946 02 17 – Detroit, MI.
16. Laiškai: Walter Neffas 1944 02 28; Jonas Krencius 1938 12 06; Kvietimas į
Lidy and Petraitis teisininkų biuro atidarymą 1935 11 30; Kvietimas į kun. Aniceto
Lingaus pagerbimą 1939 04 16; Konnie (?) 1938 08 31; Joe (?) laiškas Mildai
Baronas (Vaivada) apie Lietuvos krepšininkų pergalę Europos krepšinio čmpionate
1937 05 07.
17. Michalina Baronas nuotraukos: SLA seimas Bostone 1975 m. (5 vnt.),
Chamber of Commerce 1955 05 15; Susivienijimo 134 moterų kuopos banketas
(45 metai) 1968 10 13; Apšvieta banketas Čikagoje, 1984 m. spalio mėn. (2 vnt.);
SLA 134 kuopa 1936 m.; 1962 m. taryba (?), tarybos kongresas 1961 m.
18. Nuotr. Savaitraščio „Kova“ redakcija. (apie 1920); J. Smelstorius 1910 m.
19. Kazimiero Barono laiškai Vaivadoms 1948-1949 m.
20. Spaudos iškarpos apie Eva Paul
21. Vytauto Alseikos laiškai A.ir M. Vaivadoms 1961 01 05, 1991 11 11, 1992
04 24, 1992 06 16, 1995 07 10, 1997 12 15, 1998 12 08, įvairūs sveikinimo
atvirukai 1966-1989; korespondencija su Library of Congress 1938 m.
22. Nuotr. ALT delegacija pas Kersten (apie 1954); nuotr. – V. Beliajus su
šokių ansambliu.
23. Nuotraukos (data nenurodyta): Antanas Smetona su karininkų palyda (2
vnt.); Lietuvos komiteto prieglaudų vaikai, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl
karo šelpti valgyklėlė, vaikai; Lietuvos kareivių nuotraukos (5 vnt.); Vytautas
(Lietuva 1933 m. – 2 vnt.); mergina prie lėktuvo (3 vnt.); Beatrice (?); kun.
Vladislovas Dembskis 19831-1913; Regensburg 1945 07 Meno kolektyvas
(Jasaitis, Liutkutė, Mikulskis, Stempužis, Ruzgas, Gelžinytė, Jameikienė, G.
Balukas, Kanytė, giedraitis, Nikvilkaitė (?), Kavaliūnas, Svogūnėlis, M. Baronaitė ir
kt. SLA konferencija Bostone (1970-1980?); Perfotografuota: Juozas Brazaitis ir
M. Krupavičius 1945 Wurzburg, ir kt. (7 vnt.)
24. Laikraščių iškarpos
25. Asmeninės nuotraukos iš įvarių lietuviškų renginių, demonstracijų
(maždaug nuo 1980 m.)
26. Antanas Pilkauskas – atvirukai-nuotraukos su autografais 1934 (6 vnt.),
Genevieve Giedraitis (2 nuotr.); įvairių lietuviškų renginių bilietai 1932-1939 m.; K.
Barono „Naujienų“ darbo užmokesčio šaknelės 1936 m. Alice Stephens ansamblio
narės paplūdimyje – 1943 m. (nuotr.); Čikagos lietuviškų vietų vaizdai (2 vn.t)
27. Vytauto Beliajaus laiškas ir atsiminimai apie 1936 m. lietuvių meno parodą;
Antano Vaivados atsiminimai (užrašyti Mildos Vaivada); ALT suvažiaivmo 1974 m.
darbotvarkė ir iždininko atsakaita.
28. Genevieve Giedraitis (video); M. Baronienės atsiminimai 1972 08 29
(garso kasetė)
29. Nuotr. Flying Fortress B-17 (lėktuvo) krikštynos 1944 01 09 (Philadelphia,
PA)
30. Nuotr. SLA 44 susirinkimas 1946 m. birželio 18 d., New Haven, CT
31. Nuotr. Banketas dr. Kaziui Griniui pagerbti, surengtas Čikagos lietuvių
tarybos 1947 balandžio 19 d.
32. Nuotr. Jaunųjų demokratų susirinkima sPalmer House 1940 m.spalio 12 d.
33. Nuotr. Rapolą Skipitį išleisti vakarienė 1935 birželio 26 d., New York.
34. Nuotr. SLA pokylis 1940 m. birželio 26 d. Chicago, IL
35. Nuotr. SLA 41 susirinkimas Chicago, IL.
36. Nuotr. SLA Philadelphia skyriaus susirinkimas 1944 m. lapkričio 5 d.
Philadelphia, PA
37. Nuotr. SLA 5 seimas 1926 m. birželio 18 d
38. Joe Wylksess (?) , Lenora Butkus (Wilkes Barre, PA), James Miller and ?
Antanas Vaivada? 1937 m.; įvairūs asmeniniai sveikinimai; lietuvių moterų
draugijos „Apšvieta“ nario knygelė (Mikalinos Baronas); Agurkų artistų kolegijos
diplomas, išduotas Vincui Poškai-Kniskiui 1932 02 21

ANTANAS VAIVADA
REG. NR. 14161

1 dėžė

1. Vertimai:
Maksim Gorki. Žmogus. Vertė K. Baronas. (rankr.)
Atitiko kirvis kotą. Vieno akto vodevilis. Vertė J. Grybas ir I. Vainorienė. Mašinr.
Milijonas metų žmogaus kūdikystės. Sulietuvino J. Lapaitis (rankr.)
Arkadij Averčenko. Naujas Milijonierius. Vertė K. Baronas. (rankr.)
Nathaniel Peffer. Užkariavimų beprasmingumas (rankr.)
Michael Graham. Pinigų šmugeliavimas iš Vokietijos. (mašinr.)
A. P. Čechovas. Sužieduotuvės. Vertė K. Baronas. (mašinr.)
K. Baronas Meksikos kelias. (mašinr.)
2. Žemaičių padėtis Vytauto Laikais (1392-1430 metais). Juozas Pronskus.
(mašinr.)
3. Tadas Blinda. Drama (mašinr., kitų duomenų nėra)
4. Vertimai:
Ieškojimas aukso Sovietų Rusijoj. Inž. John Littlepage. Vertė K. Baronas. (rankr.)
Guy de Maupasant. Velkė. Vertė K. Baronas (?)(rankr.)
Arkadij Averčenko. Musė. Vertė K. Baronas. (rankr., mašinr.)
A. Lavrovski. Aš mačiau. (rankr.)
Leonid Andreev. Diena rūstybės. (rankr., mašinr.). Spausdinta “Karde”?
Krikščionybė ir socializmas. Versta iš brošiūros “Vokietijos reichstago ir landtagų
parlamentinis veikimas ir socialdemokratija” Leipzig, 1874 m. (?)
5. Įstatai lietuvių moterų draugijos “Apšvieta”. 1949 m. (mašinr., rankr.)
6. Lietuvių darbininkų literatūros draugijos Čikagos rajono įstatai. Priimti 1923
m. kovo 11 d. (mašinr.)
7. Oro bangomis. Dviejų veiksmų muzikinė komedija. Ž .E.Bradley, M. D.
Wilson. Statoma leidimu leidėjų Carll Fisher, Inc., New York. (mašinr.)
8. K. Virsnis. Baltbokščio giria. Jos fauna ir flora. Philadelphia, PA. (rankr.)
9. Antano ir Mildos Vaivadų susirašinėjimas su Vilniaus Universiteto biblioteka.
1990-1994 m.
10. Korespondencija 1985-1993:A. Gudonytė (dėl Šlapelių namo-muziejaus),
Agnė ?, M. Lukšienė, Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, B. Gaidžiūnas, Pranas ?, A.
Gamziukas, V. Alseika, N. Cicėnienė (nuotraukos), A. Alonderis, Valdas Sarapinas,
Alfonsas Eidintas, dr. K. Bobelis, Romas Kasparas, J. Mugevičius, L. Kublickas, G.
Guokienė, A. Sikorskienė.
11. Susirašinėjimas su Edmundu Jasiūnu. 1987-1992. Foto negatyvai.
12. Korespondencija 1933-1970. J. Armonas, A. J. Mažeika, A. Vilis, S.
Jokubauskas, Vincas Grebliūnas(?), C. D. Kojouharoff, dr. K.Drangelis,
Grėbliūnienė, dr. Graičiūnas (dėl Laisvamanių etinės kultūros draugijos 10-mečio),
Parmiškienė(?), B. Lipšienė, L. Mačiūnienė, V. Banaitis, Vaivada (tėvas), M. F.
Yokubynienė(?), B. K. Balutis (sveikinimas), J. Grybas, J. Pronskus, G. Wilenijski
(?), L. Baikštienė, J. Smotelis, N. Kenter, Aldona Olis.
Petro Varkalos laiškas J. P. Varkalai (dėdei), Stasio Lukoševičiaus laiškas Lucijai
Vaickauskas (1935)

13. Vokietijos DP stovyklų dokumentacija: Laiškai: Inž. Kazim. Salde(?), J.
Vilkaitis, N. Šimkus, Vytautas (?), E. Valterytė.
Nuotraukos 1. daug neatpaintų – Kamantauskas, Eimaitytė, Kamantauskienė,
Bielinis, Biržiškutė-Zakevičienė, Wurzburg, 1945; 2. Ambrozevičius ir Krupavičius;
be užrašų.
Giminių ieškojimo užrašai.
Sertifikatas (pranc. k.), išduotas Pranui Padalskiui, dėl kelionės į Paryžių per
Liuksemburgą. 1945 gegužės 26 d.Wurzburg.
14. Kazio Barono laiškai (3 vnt.) lietuvių, anglų ir lenkų kalba. 1948 m.
15. Lydijos Vaišvilienės, Amerikos pasiuntinybės Kaune darbuotojos liudijimas,
1941 m. birželio 20 d.; Prof. M. Biržiškos išleistuvių į Lietuvą vakarienės programa,
1931 m. balandžio 23 d., New York. M. Smečechausko nuotr. 1935 03 11 (prata
kokybė) – renginys teatre(?), kuriame dalyvavo A. Smetona. Fotografija – Antanui-
Rapolas 1928 m. Esperanto grupės nuotr. 1926 09 26 (S. Uronas, J .K. Drūtas,
Sologubov, St. Sabalis, P. Zalcbergas, J .Kazlauskas, V .Karosas. Esperanto
grupės nuotr. 1926 09 26, Tijūnėlis, Kanavičius, J. Kazlauskas, Diska,
Budrevičiūtė, Marcinkevičiūtė, Pangonytė, Šikšnytė, Montigerdas, Atroška,
Zalcbergas, Vronas, Drūtas, Sabalis, Holodničius, Karosas, Kazlauskas. Nuotr. be
užrašo.
16. Biografija chorvedžio Steponavičiaus (?) (rankr.)
17. Iškarpos iš Amerikietiškos spaudos apie Lietuvą ir lietuvius.
18. Įvairios iškarpos iš lietuviškos spaudos.
19. Iškarpos iš spaudos apie Stasį Lozoraitį.
20. VLIKo, Tautos fondo, Lithuanian American Information Center
atsišaukimai dėl padėties Lietuvoje; Statement of Dr. Algirdas Statkevičius To the
Commision on Security and Cooperation in Europe.
21. Anthony Simon Vaivada. A Memoir. Parašė Milda Helen Vaivada.
22. Čiurlionio ansamblio negatyvai (5 rit.)