ASTA VELIČKAITĖ

Asta Veličkaitė
Reg. Nr. 14229

1 dėžė

1) Marijonos Griškevičienės pasas (originalas);
2) Tėvų mirties liudijimų kopija;
3) Domo Veličkos tardymo dokumentai iš prokuratūros; rankraščiai ir kopijos;
4) 1) Elena Velička ir Domas Velička– medicininis mirties liudijimo
dokumentai (vertimai iš anglų kalbos); atšviestos kopijos; 2) Domo Veličkos ir
Aleksandro Dundulio laiškas p.Jonui Kavaliūnui, JAV LB Švietimo Tarybos
pirmininkui 1972.III.19; mašinraštis;
5) Giminių Bukowski / Bukauskis / Bucosky / Backauski gimimo, mirties
liudijimai, naturalization records bei susiję dokumentai; originalai, mašinraščiai,
rankraščiai;
6) Giminių bibliografiniai aprašymai (E.Veličkienės-Griškevičiūtės, D.
Veličkos) ir paieška dokumentų (gimimo, mirties, santuokos, testamento, kt.
giminystės ryšių) susiję su bent 7 giminėmis (jų tarpe Velička, Gauduts,
Kuzmarskuiti, Skinderis ir kt.) – įvairi korespondencija; mašinraščiai, atšviesti
dokumentai, rankraščiai, rankraščių kopijos;
7) Astos Veličkaitės mamos Elenos Veličkienės ir tėvo Domo Veličkos mirties
(mama 10/29/97; tėvas 3/18/72) susijusi korespondencija: užuojautos laiškai,
atsakymai, 2 simpatijos laiškai Elenai kai Domas mirė ir „beneficiary of Domas
Velicka payment for 30 months“; atšviestas 6/18/98 „Draugo“ straipsnis, kuriame
dr. A.Veličkaitė dėkoja dr. Jonui Dautarui už pateiktą medžiagą jos ruošiamam
veikalui apie savo tėvą; šeši „Draugai“ – 9/10/96, 10/22/97, 10/29/97, 10/30/97,
10/31/97, 12/9/97; laikraščiai, mašinraščiai, rankraščiai;
8) Nuosavybė Lietuvoje: 1996-2008 m. korespondencija ir dokumentai susiję
su Elenos Veličkienės-Griškevičienės paveldėjimo Lietuvoje atstatymu /
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą – Daugėliuose ūkio žemę ir Eržvilke
atskirą daržą; rankraščiai, mašinraščiai, atšviestos kopijos;
9) Korespondencija ir įvairūs dokumentai susiję su p.Elenos Veličkienės
Lietuvos pilietybės atgavimu; originalai, faksas, rankraščiai, mašinraščiai, įvairios
kopijos;
10) Asmeniniai, finansiniai dokumentai: čekių knygutę, hospital insurance;
Social Security Retirement, Survivors and Disability Insurance; Medicare kortelės
kopija, gimimo metrikų išrašo vertimas į anglų k., bankų knygutės; banko, vertimo
paslaugos, laidotuvių ir kt. kvitai; „retirement“ sveikinimo atvirutė, mokesčių
(taxes, pension fund) dokumentai; medicininės laboratorijos rezultatų kopijos;
11) Astos Veličkaitės kačių sveikatos dokumentai (buvo 28 katės su
lietuviškais vardais);
12) Sveikinimo atvirukai: šv. kalėdų, Naujųjų metų, Velykų, gimtadienio
proga; „tėviškėn sugrįžus;“
13) Laiškai Astai, jos motinai, tėvui, t.p. pačios Astos 1952, 1953,1974,
1976, 1986, 1987, 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004; rankraščiai;
14) 1998 m. kelionė į Lietuvą: bilietas, kelionės pastabos, nuotraukos,
laiškai, straipsnio kopija iš „Mokslo Lietuva“: „Pasaulio lietuvių Dešimtojo mokslo
ir kūrybos simpoziumo Čikagoje aidai“ 1998 m. liepos 9 d. Nr. 13 (171).

2 dėžė

1) Iš Lietuvos sveikinimo atvirukai iš giminių ir pažįstamų (pvz., Pauliko,
Sabaliausko, Ž.ir A.Veličkos, Volinčių šeimos Eržvilko sen., nuo Baranauskų) šv.
Kalėdų, Velykų, gimtadienio proga), padėkos laiškai (už paramą – pvz., Gyvūnų
namai, Partizanų globos fondas, „XXI Amžius“ katalikiškam lietuviškam laikraščiui,
Lietuvos kariuomenės karių…artimųjų sąjungai, giminėmis), keletas informacinių
lankstinukų (pvz., Valenčių traktorių gamyklos atstovai, Baltic American Clinic,
Auksučiai Foundation for Agricultural and Forest Development), asmeniniai
laiškai iš giminių ir pažįstamų 2002-2012 m.; iš JAV ir Kanados šventiniai
sveikinimai ir korespondencija nuo giminių, draugų, Southwestern Animal
Hospital, Catholic Charities of Chicago 1986-1996 m.;
2) Labaiusiai iš Amerikos įvairūs šventiniai ir asmeniniai sveikinimai –
atvirutės ir laiškai, kvietimai (keleta vardų, pavardžių: M.G. Cesas, P. Jonikas,
Kapočius, V. Gudas / Gudienė, Marie, Jonas ir Ona, Vaicekoniai) (ir tušti
adresuoti vokai) daugiausiai Astai Veličkaitei, bet t.p. jos tėvui Domui ir/ ar
motinai Elenai, ar visai šeimai, nuo ~1960 m. – 2002 m., bet labiausiai nuo 1983-
1998 m.;
3) Asmeniniai laiškai (ir kita korespondencija) Aldonai Griškevičienei (ir jos
vyrui Kazimierui / „Kay“) 1948 – 1973 m.; siuntėjai: Balys, Valė, Laima, Rita
(Austrlijoje); sesuo Eugenija, tėvas, Janina ir šeima, Antanina iš Biržų, Katherine,
M.A. Statkai (?), Edgar (Vokietijoje), tėvas Jonas Kidykas (Brazilijoje), alfred
Barber, Vanda Narušienė (Australijoje), Josephine („Josie“), Doma, J. Starkus,
Mary and Erwin Stevens; didžioji dalis laiškų 1960-1973; rankraščiai ir
mašinraščiai;
4) Tęsiasi (3) laiškai Aldonai Griškevičienei;
5) Astos Veličkaitės – Domo Veličkos fondas; įvairios lietuvių oranizacijos:
Laiškai lietuviams, Lithuanian Jesuit Fathers, Margutis, Lietuvių tautinės kapinės,
šv. Kazimiero seserys / Maria High School, Draugas, Lietuviu dienos, Dirva,
Žinomieji lietuviai, Lietuvių enciklopedija 1952-53; JAV Lietuvių Bendruomenės
krašto valdyba 1988-89, Balzekas museum 1997, Pedagoginis lituanistikos
institutas 1989-2002; mašinraščiai;
6) Domui Veličkai korespondencija, Lietuvių Enciklopedijos reikalais; 1952-
54 m., mašinraščiai, rankraščiai;
7) Tęsiasi (6): Domui Veličkai korespondencija, Lietuvių Enciklopedijos
reikalais; 1950-54 m.; mašinraščiai, rankraščiai;
8) Tęsiasi (6) ir (7): Domui Veličkai korespondencija, Lietuvių Enciklopedijos
reikalais; 1952-54 m.; mašinraščiai, rankraščiai.

3 dėžė

1) Ištrauka iš (Marijonos) krikšto metrikų knygos 1876 m., originalus
rankraštis ir atšviesta kopija; ištrauka iš (Kazimiero Griškevičiaus ir Marijonos
Bukauskytės) jungtuvių metrikos knygos 1903 m., originalus rankraštis ir
atšviesta kopija; Marijos Griškevičienės mirties liudijimas 1955 m., rankraštinė
kopija; Marijos Griškevičienės mirties akto įrašas, originalas (apgadintas) ir
atšviestos kopijos;
2) Laiškas ir šeimos dokumentuota istorija: laiškas Elenai nuo Emilijos
Jukonienės Paukštytės 1969 m., rankraštis; nuorašas; Marijonos krikšto liudijimo
dokumentas, rankraštis; rusų k. dokumentas, rankraštis; įgaliojimas Marijonai
Griškevičienei pilnai valdyti reikalus ir turtus, originalus dokumentas; dokumentas
liudijantis 1980 m.mirtį Kazimiero Griškevičiaus, originalus dokumentas; Marijos
Griškevičienės žemės Eržvilke dokumentas, originalas ir dvi atšviestos kopijos;
„Damas Vilicka“ delayed certificate of birth, dvi kopijos panašios į originalą;
Slanley Vilitska and Anna Uselis 1906 m. certificate of marriage, 1996 m.
certifikuota kopija ir jos kopijos, su atšviestomis nuotraukomis; Dominic Vilicka
1906 m. gimimo ir krikšto 1996 m.certifikuoti dokumentai; Kaziui Griškevičiui
pranešimas – nukeltas į Eržvilko pradžios mokyklos vedėju 1944 m. kopija;
mokslo susiję ir kiti dokumentų kopijos; liudijimas dokumentų teisingam vertimui,
certifikuotos kopijos;
3) Žemės tvarkymas: a) Žemės tvarkymo dokumentų kopijos (mažinraščiai,
atšviestos kopijos) 1997-1998 m.; b) advokato O. Radimonu susiję dokumentai,
kopijos; c) Bylos, metrikai, laiškai iš advokatų žemės tvarkymo reikalais 1994-
1998 m. Daugelių ir Eržvilko km., kopijos;
4) Astos Veličkaitės referatas: „Nathaniel Hawthorne – Literary Mirror of the
Manic „Urge to Speak (Suppressed)?,“ mašinraštis ir keletą kopijų; Rose
Hendon, „Synopsis: Research paper on Sleep Disturbances, 1983, atšviesta
kopija; Shirley Scott, „Sleep Disturbances,“ vienas atšviestas puslapis; atšviesta
santrauka ir išvados iš Ruth Thomas „Lying, Stealing, Truancy;“ atšviestas
puslapis iš Claude Levi-Stauss ‚The Savage Mind;“
5) Astos Veličkaitės 1994 m. mokinių darbai; rankraščiai ir mašinraščiai;
6) Eržvilko ir Vadžgirio parapijų ataskaitos vyskupui, jo vizitacijos proga 1995
m., atšviestos kopijos, kartu su Astai Veličkaitei dvejais laiškais nuo kun. Juozo
Čičirkos ir vienu nuo klebono Rimanto Gudelio; lapinukas apie Berčiūnus;
7) Piešinys Mamytei;
8) Tuščias nuotraukų albumas užrašytas „Mielam kolegai Domui Veličkai..“;
9) Griškevičių, Veličkų mokslu ir darbu Lietuvoje susiję dokumentai:
E. Veličkienės 1948 m. pažymėjimas iš Lietuvių Amatų Mokyklos, Moterų rūbų
kirpimo-braižybos skyriaus; du siuvimo sąsiuviniai, rankraščiai; dokumentas
medžiagai; Kazimiero Griškevičiaus VISA questionaire, originalas; E.
Griškevičiūtės VDU Teisių fakulteto liudijimas 1936 m., originalas, su 1940-1941
m Griškevičiaus Kazio mokslo metų pažymėjimu; Domo Veličkos vekselis 100 litų;
Elenos Griškevičiūtės-Veličkienės egzaminų įvertinimas 1939 m; poniai
Veličkienei – išrinkta teisėju, pareiškimas iš pareigų pasitraukti paduotas 1946
m.; Domo Veličkos pažymėjimas 1940-1943, 1946-1947 studijavęs Vilniaus
universitete ir Tiubingeno universitete; Domo Veličkos delayed certificate of birth;
Domo Veličkos atleidimas nuo Biržų apskr. pradžios mokyklos inspektoriaus
pareigų ir paskyrimas Tauragės apskr. Meldekviršių pradžios mokyklos mokytoju
– dokumentai;

10) Metrikos ištraukos, dokumentų nuorašai, laiškai susiję su žemės
Lietuvoje tvarkymu, atgavimu: Andriejaus Zukausko (?) gimimo-krikšto dok.;
laiškas iš LR Užsienio reikalų ministerijos apie gautus dokumentus 1995 m.; 1958
m. byla apie Broniaus Veličkos kaltinimą rusų k. dok. su vertimu į lietuvių k.,
aplausos protokolai prie bylos; korespondencija su Lietuvos Valstybės Istorijos
Archyvu 1997, 1996 m.; 1997.6.7 Elenos Griškevičiūtės metrikos ištraukos
lietuvių ir rusų k., ašviestos kopijos; 1997 ir 1998 m. laiškai iš Lietuvos Centrinio
archyvo ir Konsulato Niu Yorke; Rameinės laiškai, dokumentas, nuotrakos susiję
su žeme Eržvilie; Marijonos Griškevičienės mirties liudijimas – dublikato
nuorašas, kopija; 4/96- laiškas Elenai Veličkienei – josios adresu, bet dėdės
vardu – apie Marijoną G. ir josios turtą; Astos, Elenos V. JAV paso nuotraukų
kopijos; įvairios kt. ištraukos – studijų, gimimo, mirties dokumentai, nuorašos iš
metrikų knygų – lietuvių, anglų, rusų k.;
11) Susirašinėjimas su Lietuva: su broliene ir dukterėčia Elenai ir Astai nuo
Juzės Veličkaitės, Alg. Sabaliausko, Arūno Stanislovo, Juzefo ir kt.; kvitai iš
Transpak, Central Parcel Service;
12) 1998.02.02 laiškas Astai Veličkaitei nuo kun. Juozo Čičirkos, kartu su
Eržvilko bažnyčios istorijos aprašymu ir šv. mišių tvarkaraščiu už a.a. Eleną ir a.a.
Domą; rankraštis, mašinraščiai;
13) 1957, 1997, Laiškai ir dokumentų kopijos: laiškai nuo Jono Bukausko
(Juzei), Stefos Baranauskienės, Algimanto Veličkos, Prano Kurlinsko, Astos V.
Jonui Dautarui ir Juzei Veličkaitei; mokslo, gimimo, mirties ir kiti certifikatai su
vertimais iš rusų kalbos, nuotraukos;
14) Kazimiero Motiejaus Griškevičiaus paso vertimas iš rusų k. į lietuvių
kalbą (vertimas Vlado Juro); atšviestas pasas, vertimas mašinraštis ir rankraštis;
15) Eržvilko žemės dokumentas rusų k. ir vertimas į lietuvių k.; atšviestas
dokumentas, vertimas mašinraštis, rankraštis;
16) Stanislovo Ignoto Veličkos mirties liudijimas su vertimu į lietuvių k.;
atšviestos kopijos;
17) Dokumentai susiję su Domu Velička, šeima, ginkluotu pogrindžiu, teismu
– dauguma rusų k., Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
siųsta Astai Veličkaitei, atšviesta medžiaga; Lietuvių balsas (The Voice of
Lithuanians), Nr. 4 (307) – 1999 vasario 18; laiškas apie siutnimą truputį
medžiagos apie Mineralinį lagerį (dalis rusiškos medžiagos?), rankraštis;
DOMAS VELIČKA: KŪRYBINIS PALIKIMAS KOVOJANČIAI TAUTAI
18) Būsimo leidinio apie Domą Veličką turinys, tvarkytini pusl. 25-26;
mašinraštis, rankraštis; tvarkytinas pavadinimas su rankraštiniais pataisymais;
bendri tvarytinių puslapių užrašai – atšviestas rankraštis;
19) Tvarkytini pusl. 287, 291, Domo Veličkos I ir II Literatūros knygos dalyių
viršeliai su jų dedikacijomis – atšviestos kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
20) Tvarytini pusl. 265-266, Elenos ir Domo Veličkų mirties liudijimų
dokumentai, kopijos, su rankraštiniais pažymėjimais;
21) Taisytini pusl. 227, 229 Kristijono Donelaičio ir Kanauninko Mikalojaus
Daukšos pagalbinė medžiaga (?) (x2) su rankraštiniais pažymėjimais;
22) Tvarkytinas pusl. 185..“Į Čikagą atvyko šeštadienį…“ kompu spausdinta
su rankraštiniais redagavimais, pažymėjimais;
23) Tvarkytinas pusl. 164, atšviestas Domo Veličkos dokumentas
24) Tvarkytini pusl. 147-148, atšviesti dokumentai su rankraštiniais
redagavimais, pažymėjimais;
25) Tvarkytini pusl. 132, 142, dvi atšviestos nuotraukos su rankraštiniais
redagavimais, pažymėjimais;
26) Tvarkyini pusl. 116-118, atšviesti dokumentai su rankraštiniais
redagavimais, pažymėjimais;
27) Tvarkytinas pusl. 63, atšviesta Lietuvių enciklopedijos viršelis su
rankraštinias pažymėjimais;
28) Tvarkytini pusl. 42-45, kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
29) Tvarkytini pusl. 434, 442, 445-446, kopijos su rankraštiniais
pažymėjimais;
30) Tvarkytinis pusl. 452, kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
31) Tvarkytnis pusl. 462, kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
32) Patikrinti pusl. 322-327, kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
33) Tvarkytinas pusl. 366, kopijos su rankraštiniais pažymėjimais;
34) Korespondencija su „XXI amžiaus“ redakcija, Western Union kvitas,
„Valstiečių laikraščiui“ apmoka; čekio kopija;
35) Aldona Griskus dokumentai, „Ar jau įsigijote Lietuvos Respublikos pasą,
JAV paso informacija ir Astos Veličkaitės JAV pasas, atšviestas;
36) Registruoto pašto kvitai, straipsnis apie Domą Velčką, atšviesti;
korespondencija su ir straipsnis apie LKKAS; Suimtojo Razbadausko Įpolito, Jono
sūnaus, kvotos protokolas, atšviestas; korespondencija su Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutu, su „Valstiečių laikraščiu,“ trumpas A.Veličkaitės
biografinis aprašymas, atšviesta su pataisymais kopija; Domo Veličkos biografinis
aprašymas iš Enciklopedijos; sociolingvistinė apklausa; BALFO ir Akiračių
koresp.; Asta Velicka Designation of Beneficiary (Public School Teachers‘
Pension and Retirement Fund of Chicago) dokumento kopijos, atšviestos.

4 dėžė
1) 1949, 1950 m. laiškai nuo Juozo Mitriaus, Makso Stepputbio (?), Veros
Romeikaitės; rankraščiai (ilgame faile, dėžės šone);
2) Kazys Griškus/ Griškevičius, Aldona Griškienė: asmens dokumentai
(originalai), studijų knygelė, LVLS Chicagos kuopa – narių sąrašas, nuotraukos
(originalios), CV, kt. liudijimai, dokumentai, laiškai, atvirutės, 1948-1956;
rankraščiai, mašinraščiai;
3) Elenos ir Domo Veličkų originalūs dokumentai: pasai, JAV Lietuvių
Bendruomenės Nario knygelė, Švenčiausiosios Panelės Marijos gimimo
parapijos, užrašų knygutės, krūtinės paršvietimo nuotrauka, darbo ir mokslo,
sutuoktuvių dokumentai, krikšto, kelionių, pilietybės, gyvenimo vietų, Lietuvių
sąjungos, Immigrant and Naturalization Service, Identifikacijos kortelės, Social
Security, „Displaced person,“ public library, Lietuvos Raudonojo kryžiaus,
Immunisations, Pirkimo leidimas, „Draugo“ laikraščio užsakymas, ženklai, kt. 1938-
1955; originalai;
4) Veličkų dokumentai Lietuvos: gyvenimo vietos, mokslo, darbo, maisto,
Lietuviškosios enciklopedijos orderis, už leidimą naudotis radijo imtuvu kvitai, ir
kt. 1940-1972;
5) Laiškai, kitas paštas: M. Griškevičienei 1926, Astai iš Lietuvos 2000, beveik
visa korespondencija E. Veličkienei ir Domui Veličkai 1946-52 m., daug nuo
Petrošių, Kamensky, Gaddy, Janush ir kt., rankraščiai, mašinraščiai;
6) Finansai: Astos Veličkaitės bankų knygutės, kvitai iš Public School Teachers‘
Pension and Retirement Fund of Chicago, Hard Asset Account Passbook/
American Fiancial Planners, Čiurlionio meno galerijai (ir kt.) išrašyti čekiai –
kopijos; Domo Veličkos kvitai iš The Mutual Bank of Chicago ir Carl Winter
Universitätsverlag G.m.b.H., individual income tax return 1963 m., asmeninės
darbo identifikacijos kortelės ir kt.;
7) Laiškai, sąrašai susiję su Astos Veličkaitės finansais; mašinraščiai, atšviestos
kopijos;
8) Finansai: Domo Veličkos unemployment compensation/ bedarbystės
kompensacija 1951 m. bei laiškas nuo draudimo 1950 m.; Astos Veličkaitės
Designation of Beneficiary, mokesčių kvitai, rašyti čekiai,
9) Dvi knygelės: Jurgis Baltrušaitis, „Ašarų vainikas,“ VL 1942, Nurašyta
Unserlenningue DP Camp 653, 1946-III-23, D. Veličkos, rankraštis;
10) Astos Veličkaitės asmeniniai dokumentai: gimimo metrikų iįrašas, JAV
Certificate of Naturalization, Lietuvos pasas, dvi šeimos užrašų knygelės, ir kt.
(banko, draudimo, bibliotekos identifikacijos kortelės ir t.t.);
11) A. Veličkaitės mokslo dokumentai: pradžios ir aukštesniosios mokyklos
pažymėjimai, Čikagos Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos padėkos bei garbės
kvietimas, užrašai 1975 ir t.t., first communion, daktaro disertacijos santraukos
atspaudos leidinys, Pedagoginio lituanistikos instituto garbės diplomos kopijos,
absolventų išleistuvių kvietimas, Certificate of Merit, National Honors Society ir t.t.;
12) Kazimiero Griškevičiaus gimimo dokumentas nuo 1923 m., Marijonos
Griškevičienės laiškai 1932-1956; Elenai Veličkienei 1956-1970; Jonui Bukauskui
nuo Stanislovo 1957 m, Aldonai Griskevicius 1971 ir anksčiau Aldonai ir
Kazimierui nuo Stanislovo 1965; Bolesovo Skridulio adresas ir planas kaip pas jį
nuvažiuoti; rankraščiai;
13) Laiškai 1949-1954 m.: dauguma Domui Veličkai, t.p. prieteliams, Elenai
Veličkienei ir Astutei; nuotraukos; rankraščiai, mašinraščiai;

5 dėžė
1) Du albumai ir simpatijos atvirukai a.a. Atoinette Janush nee Bukauskas 1947.
XI.23.; a.a. Anthony J. Jaskowiak 1946.XI.15; a.a. Stanley M. Janush 1952.V.31;
2) Nuotraukos, daugiausiai 196x-197x m., Janush šeimyna, su 1993 m. laišku ir
1921 m. atviruku;
3) Trijų šeimų nuotraukos: vienoje, dešinėje pusėje sėdi Tadas Petrošius, o jojo
dešinėje sėdi Stasė Petrošienė…viena stovinti moteris panaši į Griškevičiūtę?..
kairėje pusėje sėdi tikriausia J. Bukowski / Bukauskis; antroje gal Stanley Vilitska
ir Anna Uselis (Domo Veličkos tėvai)?; trečia – neaiškios paskirties (moteris – H.
H. Bussian? Panaši į Antoinette Bukauskis Janush?) ;
4) Nuotrauka E. Griškevičiūtės (trečioje eilėje, kairėje), 1928-1929 Raseinių
Valdž. Gimn. V-ji Laida;
5) Astos Veličkaitės Pirmoji komunija – 5 nuotraukos;
6) Kay Ray Janush: Bakaulauro laipsnio diploma ir nuotrauka; Bachelor of
Science in Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, June 1950;
7) Bukowski (Bukauskis) nuotraukos: dvi J. Bukowski, trečia – kartu su vyru;
8) Domas Velička – nuotraukos: iš Vokietijos, JAV (ir gal kitur);
9) Domo Veličkos fotoatspaudos lit. dėstymui;
10) yearbook/ aukštesniosios mokyklos metraštis The TEMULAC 1940, Calumet
High School, Chicago, IL;
11) Nuotrauka: Asta Veličkaitė su akordionu;
12) Nuotraukos – „Dėdyna Aldona (Griskus / Griškienė / Griškevičienė)“ (2) su
(tikriausiai) vyru Kazimieru (2) ir viena neaiški; D. Velička (?) / laidotuvės; Janush
(Roots Studio, Oglesby School, Parks Air College);
13) Įvairios nuotraukos, dauguma (jei ne visos) Janush šeimynos (?) ir apie 195x
m. ir ; bombos, Janush – US Naval Explosive Ordnance, kariuomenėje,
vestuvėse, lėktuvai, kelionėse;
14) Senos nuotraukos: Janush, Bukauskas, Bukowski, Cinovec, Petrošius, kitų
neaiškių giminių.;
15) Nuotraukos: Grandmother Januskiewiz and Uncle Stanley;
16) Dvi paminklų (T. Kościuszki ir K. Pulaski) nuotraukos su parašais;
17) Jaunojo Janush nuotrauka, įrėminta;
18) Sena nuotrauka: Antoinette? Bukauskis, būsima Janush?;
19) Sena nuotrauka: Stanley Janush;
20) Antoinette [Bukauskis] Janush (c. 1947) įrėminta nuotrauka;
21) Sena nuotrauka: Viduryje – Antoinette Bukauskis-Janush su vyru Stanley, su
dvejomis kitomis poromis vestuvėse;
22) Moneta: „Memorial of First Communion“

6 dėžė
1) a. Audiokasetės (3), b. DVD (5), c. videokasetė (1): a. Lietuvių kalbos garsai
ir priegaidės. Domas Velička 1967 m.; Kristijono Donelaičio sukaktuvinis vakaras
1964m. 5 mėn. 9 d. (x2); b. Velička Book 2 Quark Xpress 1.0, Velička Book 2
PDFs, PIX 1, PIX 2, PIX 3; c. „Sugrįžus prie savo ištakų 2005 07 17 Daugėliai.“
2) Astos Veličkaitės mokytojavimu susiję dokumentai, labiausia rekomendacijos
laiškai;
3) (Akordiono failas) Aldonos ir Kazimiero Griškių laiškai, paštas (ir po „V“ –
straipsnelis iš laikraščio apie a.a. Domo Veličkos veiklą Lietuvoje) apie 1973-
1978 m.;
4) (a.-e.) 5 vokai: Ana Silickas (Irena Baleišis) – laiškai 1973, 1981-1989;
5) Elenos Veličkienės susirašinėjimas su Petru Kmitu Lenkijoje; rankraščiai;
6) Domos Šleževičienės laiškai Aldonai Griškus 1971-1973 m.; Domos
Šleževičienės mirtis skelbimas, in memoriam (laikraščio) straipsniai, originalūs;
7) Biržiečių laiškai Aldonai Griškus 1972 m.;
8) A-I (iš viso devyni vokai) Aldona ir Kazimieras Griškus – LAIŠKAI; rankraščiai,
mašinračiai;
9) Astos Veličkaitės susirašinėjimas su Lietuva, labiausiai su Alfonsu ir Terese
Rainiu, žemės atgavimo Lietuvoje reikalu; rankraščiai, mašinraščiai, atšviestos
kopijos.

7 dėžė
1) (a-w) Medžiaga knygai apie Domą Veličką; rankraščiai ir atšviesta medžiaga;
2) Studentų darbai / rašiniai adresuoti Ponui Veličkai; mašinraščiai;
3) Pedagoginio lituanistikos instituto reikalais – prašymas, diplomos juodraštis
anglų k., Globos komiteto atsišaukimas, straipsnis apie Juozą Daumantą, laiškas
JAV LB Švietimo Tarnybos Pirmininkui; mašinraščiai, rankraštis; straipsnis
„Lituanistikos institutas Chicagoje pradėjo darbą, atšviestas; padėkos laiškas
Domui Veličkai nuo „Tėvynės pašvaistės“ redakcijos, 2 atšviestos kopijos;
Pedagoginio lituanistikos instituto kortelės; tuščias vokas iš Carl Winter /
Universitätsverlag Vokietijoje;
4) Įvairūs: „Senga“-Hand dyed picture, Kunststrick Muster Von Erich Engeln i
išsiuvinėtų darbelių knygutė (galbūt E. Veličkienės iš Lietuvos Amatų Mokyklos
dienų?), trys aukų sąrašai, malda Marijai, Dalios Šlenienės laiškas Algimantui,
kvietimas atsilankyti Čiulionio galerijoje, rankraštinis laiškas – neaiškus kieno,
neaišku kam, 1968 m. degtukai; rankraščiai, mašinraščiai;
5) 1969-1971 m.? lietuvių kalbos gramatikos skaidrės; Domo Veličkos „Kirčių
vietos nustatymas“, 1969 J. Kavaliūno laiškas Lituanistinių mokyklų direktoriams
ir vedėjams, tėvų komitetams (x2); 1969 m. lietuvių mokytojų studijų savaitės
„santrauka“; mašinraščiai, atšviestos kopijos skaidrės;
6) Rimanto Veličkos (protesto) korespondencija su Lietuvos respublikos
prezidentu, aplinkos ministeriu ir kitais dėl gamtos apteršimo Panevėžio
apskrityje; rankraščiai, mašinraščiai, atšviestos kopijos;
7) 1944 m. dienoraštis (Domo Veličkos?); dvi dėžutės Elenos Veličkienės
(Griškevičiūtės) ir Domo Veličkos maldyno paveikslėlių; vienas maldyno
paveikslėlis Kazimiero Griškaus ir vienas – Aleksandros Raslavičienės
Bernotavičiūtės;
8) Astos Veličkaitės tėvo ir mamos laikrodžiai (2 vnt.);
9) „Mariaus Katiliškio raštų žodynas“, Astos Veličkaitės diplominis darbas,
Pedagoginis lituanistikos institutas, Čikaga, 1968 m.; mašinraštis;
10) Astos Beitneris (Veličkaitės) „Milton‘s Nativity Ode: The Argument in the Sky,
“ referatas 1973 m.; mašinraštis;
11) Astos Veličkaitės 1978 m. užrašai „on how to accent specific Russian names
in Crimes and Punishment“; rankraštis, mašinraštis, atšviesti puslapiai;
12) Astos Veličkaitės poezija anglų ir lietuvių k., susiję laiškai 1978-1985 m.;
mašinraščiai, rankraščiai, atšviestos kopijos;
13) Aldonos Griškienės 1987 m. dienoraštis ir įvairųs užrašai – Portugalų,
receptų, telefono numerių, adresų, darbo – draudimo; 1977-1987 m.; rankraštis;
14) Aldona Griskus – korespondencija su Lietuvių fondu, Pasaulio lietuvių
bendruomene, Pasaulio lietuviu 197X-198X m.;
15) Aldonos Griškienės 1984 m. įvairių asmenų slaugymo (?) užrašai; rankraštis;
16) Aldonos Griškienės 1982-1984 m. dienoraštis (?) / įvairių asmenų slaugymo
(?) užrašai; rankraščiai;
17) Aldona Griskus 196X-199X m. laiškai, telefono pokalbiai su senatoriais,
Lietuvių fondu ir t.t.; kita korespondencija su Lietuva; mašinraščiai, rankraščiai;
18) Aldona Griškienė, „Biržų nuosavybės popieriai,“ rankraščiai, mašinraščiai.

8 dėžė
1) Nuotraukos: Elenos Veličkienės-Griškevičiūtės laidotuvių, Vilniaus, Sterbis,
antkapių ir kt.
2) Nuotraukos: Astos Veličkaitės katės;
3) Nuotraukos: Domo Veličkos pomirtinė kaukė;
4) Astos Veličkaitės (Bitneris) identifikacijos kortelės (ID badges) (viena Domo
Veličkos, Carson, Piere, Scott) iš studentavimo dienų ir iš įstaigų, kurioje ji dėstė;
dvi segės: National Honors Society, Loyola University;
5) Korespondencija tarp Astos Veličkaitės ir Algirdo Sabaliausko 1989-1998 m.
(ir vieni sveikinimai nuo Stefos ir Jono Baranauskų 1998 m.);
6) Laiškai, sveikinimai Astai Veličkaitei (ir Bitneris), t.p. jai ir jos motinai kartu;
rankraščiai;
7) Laiškai Elenai Veličkienei, Mr. and Mrs. D. Velička, receptas; rankraščiai;
8) „In Memoriam Elena Veličkienė-Griškevičiūtė (1910.I.18 – 1997.X.29)“
Apsilankytojų knyga, pora padėkos atviručių;
9) Astos Veličkaitės Aukštesniosios mokyklos (high school) diploma nuo Chicago
Public Schools; 1959 m. birželio mėn. 26 d.; McCormick Place Airie Crown
Theatre planas; Certifikacija „Eligibility of Substitute Teachers,“ 10-22-1966 su
sveikinimo laišku; knygelė „Chicago Teachers College Honors Convocation May
24, 1962;“ du egzemploriai knygelės „Chicago Teachers College South
Commencement The 296th, Thursday, December 19, 1963, Aire Crown Theatre,
McCormick Place“ kartu su laiškeliu „Instructions to Graduates“;
10) Astos Kornelijos Veličkos daktaro diploma iš Loyolos universiteto 1983 m.;
mokslo brolijos Phi Delta Kappa certifikacija 1984 m.;
11) Astos Veličkaitės asmeniniai užrašai, vestuvių (1970 m.) kvietimas; 2007
Senior Freeze Exemption aplikacija – negalioja, bet vertinga dėl Astos įrašytos
informacijos apie buvusią santuoką;
12) Įvairūs popieriai A.Veličkaitės kačių reikalais;
13) Astos Veličkaitės finansiniai popieriai (banko, Credit Union), kvitai, senior
citizen statuso susiję dokumentai, buitiniai dokumentai (Marshal Field‘s – kortelė,
baldų bei kilimų kvitai), social security, laiškas iš Konsulato apie balsavimą;
14) A.Veličkaitės legalūs popieriai – nuo advokatų giminių turto išskirstymo
reikalais, laidotuvių ir paminklų (antkapių? Peter Troost Monument Co. ) kvitai, iš
šv. Kazimiero kapinių, susiję su Beitneriu, draudimu (gyvenimo, automobilio);
keturi giminystės sąrašai (1. Meno John Janush, 2. laiške advokatui
Lietuvininkui, 3. Astos „Contacts“ rankraštis, 4. laiške nuo pusseserės Barbara);
15) Dokumentai susiję su Elenos Veličkienės ir Astos Veličkaitės namais –
draudimas, joint tenancy, home equity assurance, residential appraisal ataskaita,
E.Veličkienės mirties certifikato kopija.

9 dėžė
1) Laiškai Astai Veličkaitei nuo Paulikaičių Lietuvoje;
2) Laiškai Astai Veličkaitei nuo giminių, draugų 197X-198X m. (dažnai nuo Ruth,
Sakiko), vienas 1961 m.; kita korespondencija;
3) Astos Veličkaitės susirašinėjimas mokykloje ar mokslo reikalais, t.p. UN,
Senatu 197X-199X m.; rankraščiai, mašinraščiai;
4) (žaliojoje papkėje) Astos Veličkaitės Paskutinis testamentas (ir kopija),
paruošė advokatas Vytenis Lietuvininkas.
5) Elenos Veličkienės įgaliojimai dėl sveikatos; Passionist Spiritual Enrollment;
6) (geltonoje papkėje) Elenos Veličkienės Paskutinis testamentas, paruošė
advokatas Vytenis Lietuvininkas.
7) 2 videokasetės ; viena nekonvertuota į JAV sistemą; antroje – apie 2 ½ val.
Vytauto Matulevičiaus laidos; likusi videojuosta (maždaug 15 minučių) susijusi su
CARNA, Rimantu Veličku ir kova už švarią gamtą Panevėžio apskrityje;
8) Programa: Pedagoginio lituanistikos instituto „Martyno Mažvydo atminimas“,
Jaunimo centro rūmai, Čikaga, 1963 m. gėgužės 11 d., 7 val. vakaro – 3
egzemploriai;
9) Astos Veličkaitės, Domo Veličkos, lituanistų, pedagogikų straipsniai; originalai
ir atšviestos kopijos; sąsiuvinis „Čikagos aukštesnioji lituanistikos mokykla“;
10) Dr. Pranas Skardžius, „Rašybinis lietuvių kalbos žodynas“, Pratarmė – 2
egzemploriai, atšviestas rankraštis; P. Skardžiaus gyvenimo JAV akimirkos – 3
nuotraukų atšviestos kopijos; kiti su P. Skardžiumi susiję atšviesti puslapiai;
„Lietuvių kalbos enciklopedija“, „Gimtojo žodžio baruose“, Prano Skardžiaus
„Rinktiniai raštai, T. 3: Bendrinė kalbos kultūra,“ – atšviesti tituliniai puslapiai;
11) Pedagoginis lituanistikos institutas, Domas Velička, „Sakinio struktūra ir jo
skyryba‘, Čikaga, 1964 m.; 2 knygelių kopijos, mašinraščiai;
12) Pedagogo Domo Veličkos kūrybinis palikimas 1933-1972. Bibliografinė
rodyklė“, sudarė dr. Jonas Dautaras; LTSC ir PLI, Chicago, 1997; originalas;
13) Domo Veličkos mirties pranešimai iš „Draugo“; atšviestos kopijos;
14) „Mokytojui Domui Veličkai (1906-1972) – Jo 90-jai gimimo šventei atžymėti,
rugsėjo 5 dieną,“ nuotrauka ir kalba, A. Veličkaitės; 2 atšviesti egzemploriai;
15) Astos Veličkaitės autobiografinis straipsniukas; Mokslo ir enciklopedijų
leidyklos redaktorės laiškas; D. Veličkos buvusios studentės D. Miceikienės-
Binkytės ‚sveikinamasis raštas‘; atšviestos mašinraščio kopijos; A. Nevardausko
1963 m. rugs. 14 d. laiškas Domui Veličkai; 1971.X.30 laiškas neaišku ko ir kam.
Rankraštis; tėvų jėzuitų aukų prašymas;
16) Korespondencija su Asta Veličkaite – nuo Peter Troost Monuments, Bridges,
Lithuanian National Foundation, S. Petersonienės, Bradūnaitės, Konsulato,
LDM, Bukauski, Laiškai lietuviams, LKKAS, Aldonos Griškus.
17) Apie Feliksą Stungevičių – nuotraukos, straipsniai;
18) „Life“ 1956 m. žurnalas „Hungary‘s Fight for Freedom“; su laikraščių
straipsnių iškarpomis;
19) „Pagalba Lietuvai konferencija 1995 m. gėgužės mėn. 13-14 d. Chicago“;
20) Keletą laikraščio straipsniai („Pirmaujančios pasaulio kalbos“ ir Astos
Veličkaitės geležinių vartų projekto paveiksliukas, „Apie Stalino mirtį“ 1953 m.,
Chicago State University Bulletin 1972); Šiaulių universiteto savaitraščio;
atšviestas straipsnis iš Lituanus: „Linguistic Probelms in Translations“,1969 m.;
poema „I Call the Dead“;
21) 1938-1940 m. atšviesti laikraščio straipsniai bei rašomaja mašinėle
perspausdinti straipsniai susiję su Lietuvos belaisvės žiniomis;
22) D. Veličkos kalbotyros dėstymo medžiaga (su įvairiais Lietuvos tarmių ir t.t.
žemėlapiais); rankraščiai ir mašinraščiai;
23) Literatūros dėstymo medžiaga; rankraščiai, mašinraščiai, atšviestos kopijos;
24) Maldos, juostos, atvirutė „Sekmadienis Lietuvoje“, raktelis, rastas Astos
Veličkaitės dokumentų lagamine;
25) Astos Veličkaitės diplomos – pradinės mokyklos, aukštesniosios / high
school, Honors Society certifikatai, mokytojavimo certifikatai; bakalaurinio
laipsnio; magistro laipsnio; 1963 m.baigimo kepurės kutas;
26) Astos Veličkaitės 2006-2016 m. JAV pasas, nuotraukos; Kappa Mu Epsilon
narystės kortelė (nuo 1961 m.); Social Security card; gimimo-krikšto metrikos
ištrauka, liudijimas ir kopija, vertimas į anglų k.; patvirtinimo sakramento
certifikatas; trumpas mokslo aprašymas; LKKAS narystės kortelė; Astos Beitner
skyrybų dokumentai; Asta K. Beitner dokumentai susiję su pavardės atkeitimu į
Veličką;
27) Astai Veličkaitei: balsavimas paštu ir daugiamandatės rinkimų apygardos
kandidatų sąrašai, 2008 m.;
28) Elena Velicka / Veličkienė identifikacijos kortelės, pilietybės popieriai, pasai
(Lietuvos ir JAV), krikšto ir gimimo metrikos ištrauka; pradinės JAV mokyklos
diploma 1951 m.;
29) Domo Veličkos pensijos, darbo, mirties certifikatai, atšviestos identifikacijos
kortelės;
30) Elenos ir Domo Veličkų vestuvių (su vertimu į anglų k.), mirties liudijimai,
kun. Adolfo Paukščio certifikatas (dipukų stovykloje); Astos piešinėlis mamytei;
31) Dokumentai susiję su Domo Veličkos JAV pilietybe;
32) Kazimiero Griškevičiaus dokumnetai: gimimo, krikšto, sutuoktuvių,
naturalization, mirties;
33) Estate of Meno John Janush: paveldo dokumentai. NB: dokumentų tarpe
yra labai geras giminių sąrašas;
34) A. Kezio nuotraukos, laiškai; nuotraukos yra Urugvajaus prezidento
laidotuvių;
35) Elenos Veličkienės įrašai į „Salesian Purgatorial Society“ ir į „Passionist“
bendruomenę; Domo Veličkos įrašas į „S.M.A. Perpetual Mass Association“;
Veličkos nupieštam antkapiui „Tu davei man pažinti gyvenimo kelius; tavo veidas
padarys mane pilną linksmybės“;
36) Laidotuvių nuotraukos: Marijonos Griškevičienės (Elenos mamos), Elenos
Griškevičiūtės-Veličkienės, Domo Veličkos;
37) Aleksandro Dundulio kalba A.A. Domo Veličkos mirties proga 1972 m. kovo
mėn. Čikagoje;
38) Sąrašas, neaiškus – knygų ir žmonių..

10 dėžė

Nuotraukos. Pastaba: labai daug jų galima rasti Astos Veličkaitės sudarytoje
(dviejų tomų) knygoje „DomasVelička: Kūrybinis palikimas kovojančiai tautai“,
2006 ir 2007 m., Čikaga. Ten nuotraukos geriau aprašytos.

1) Dokumentai susiję su Veličkų šeimos imigracijos į JAV vizų gavimu, 194X
m. (keliavimo, gyvenimo, finansų, Affidavit of Support (Mr. Tady Petroszus
[Tadas Petrošius], Antoinette K. Janush, Kay Ray Janush) ir asmeniniai susiję
laiškai, darbo, Application for Assistance, dokumentai Vokietijoje – registracija,
darbas, military service; kt.) ir t.t.; t.p. dokumentai susiję su Domo Veličkos
pastangomis atgauti JAV pasą / JAV pilietybę – laiškai iš konsulato, „Information
Concerning Citizenship Education to Meet Naturalization Requirements“ ir kiti
dokumentai bei korespondencija;
2) Dokumentai susiję su Daugėlių žemės paveldu, tvarkymu;
3) Astos Veličkaitės nuotraukos: portretai, jauna, su motina, Astos namai,
katės, PLI/ JC/ Loyolos universitete ir kt.;
4) Domo Veličkos nuotraukos: portretai, „lektorius“, seminarijoje, su
studentais ir kitais dėstytojais PLI/ JC, grupinės Lietuvoje ir Europoje, su šeima ir
pažįstamais ir kt.;
5) Elenos Griškevičiūtės-Veličkienės nuotraukos;
6) Šeimos nuotraukos: Domo,Elenos, Astos;
7) Nuotraukos: Aldona ir Kazimieras Griškevičius / Griškus;
8) Laiškas ir nuotraukos – Rainiai ir jų namo („Jūsų gimtieji“) Eržvilke, 1996
m.;
9) Janush šeimos nuotraukos c. 1944, 1947 ir kt: Meno John, Kay Ray;
Antoinette, Stanley;
10) Astos Veličkaitės ir Elenos Veličkienės 2 įrėmintos nuotraukos;
11) Negatyvai;
12) Nuotraukų dublikatai;
13) Senas krupniko receptas ir LAIŠKAI 1939, 1949-1954 m.: kun. Antanas
Šeškevičius, Rapolas Serapinas, Medžarke (2 nuotraukos), dr. Valančius, P.
Žumbakis, Namickas, Jurgis Daugirdas, Adamkavičius, Stulginskaitė-
Juozevičienė, asta Veličkaitė, B. Kviklys, A. Žalpys, A. Indreika, kt.

Atskirai, kartone virš dėžių:

Elenos Griškevičiūtės (Astos Veličkaitės mamos) TEISININKĖS DIPLOMA iš
Vytauto Didžiojo universiteto, 1936 m. gėgužės mėn. 14 d.