Balys Jacikevičius

Balys Jacikevičius (Varūnas)
Reg. Nr. 14607

Dėžė 1
1. Trumpas biografinis aprašymas, nuotraukos (4 vnt.), vokas adresuotas B.
Jacikevičiui, 560 Grant Ave., New York – Brooklyn 8, N.Y., U.S.A.; asmens
dokumentai;
2. Nepriklausomybės metai, prieš pirmąją rusų okupaciją: „Vlado Fedoto
Sipavičiaus Dramos teatro studija, vėliau pavadita Eksperimentinis dramos teatras ir
galutinai pakeista į Lietuvos Šaulių sąjungos eksperimentinis dramos teatras, p. 1-
43; užsilikę dokumentai – 4/16/1935 – Pažymėjimas, Eksp. Dramos Teatro Valdybos
pirmininkas, 6/23/1935 Teatro Direktoriaus liudijimas – lietuvių ir prancūzų kalbomis,
5/15/1934 – Lietuvos Šaulių Sąjungos Eksperimentinio Dramos teatro aktoriaus
liudijimas; Jurgis Jasinškas – Spaudos pabiros – 1972 ir 1973 m., Naujienos
strraipsniai; Papildant mano ankstyvesnius užrašus; Pod Nėbom Cholodnoj tėvyni;
Prieš žemaičių žemėje rukytus kumpius, lašinius ir kitas gerybes ir… pats tapo
išrukytas; Vertimai; Raudonasis siaubas eina. Likviduoju savo privatų bizmį –
čiužyklą; Privatinių prekybų ginklais konfiskavimas; Žydas, kuris bėgo nuo Stalino
pas Hitlerį
3. Pirmoji rusų okupacija, 1940.VI.15 – VII.27 laikotarpis: A) Voke – 1.Petras
Vitulskis, 2.Profesorius Augustinas Voldemaras, 3.Pulkininkas Aleksander Prystor
Buvęs Lenkijos ministeris pirminnikas, 4.Pulkinnikas Braziulevičius, 5.Privatinių
prekybų ginklais konfiskavimas, 6.Krata pas baldų fabrikantą Aloyzą Petriką, 7.
Vogtas automobilis ir agitpropas, 8.Kauno miesto ugniagesys ūkininkas Cikota, 9.
Rusų įgulos karys pakastas upokšnio pakrantės smėlyje, 10.Šabaniauskas ir
sužidėjusi Lietuva, 11.In vino veritas. Išgėrus nemeluojama, Martinonis; B) Faile –
rankraštis „Prasidėjus vokiečių – rusų karui; B. Jacikevičius, Kriminalinis Vyr.
Inspektorius; Ich Moche ein tag Froehlich Sein… (Norėčiau vineą dieną linksmas
būti…); Nikolaische buch Handlung; autobiografinis aprašymas
4. Vokiečių okupacijos metai, 1942-1944: Wilhelm Chmara-Gomars; Babtų
valsčiaus gyventojo Jonaičio byla ir Advokatas Pusdešris-Tautvila; Trio – Kauno
apskrities agronomas Čiapas, buvęs Kybartų Valkatėlis, Geštabininkas Schweitzer ir
buvusio Vidaus reikalų viceministerio žmona Giedraitienė; Sovietinių parašiutininkas
pats ateina į Kriminalinės policijos rūmus; Broliai, Jonas ir Kazys Gabrėnai;
Sipavičius – buvęs Lietuvos kariuomenės liktinis viršila; Kriminalinės policijos
tarnautojas Znotas; Medicinos studento Vlado Ramanausko byla; Klastojimai –
vagystės VII Kauno miesto Maitinimo ir aprangos punkte; Broniaus Kavaliausko byla;
Trumpai ir drūtai, tapau išgama ir geštapininku;
5. Antrasis pabėgimas – Vokietijoje karo metu, 1944-1949: Das ist mein, das ist
mein…; 100 gramų lašinių ar saujelė kavos pupelių raktas visoms durims;
Franciszek Bugainy; Ruso, karo belaisvio išdaiga; Tremtinys, pabėgėlis, išvietintas
asmuo ar išeivis?; Vadavo mums rusaiiš vergijos ir laikrodėlių…; Jakys – Lukys;
Pašto vagono plėšikai; Lietuvių Tautinis ansamblis; 1948 metų IRO skryningas;
Seligenstadto Lietuvių Stovyklos Metraštis; Seligenstadt b. Wurzburg stovyklos
Supply Officer pareigose; Amerikanku ketru marku, turku za du marku; Nuo
kunigaikščio pykčio iki tarptautinės institucijos; Priedai – Lietuvių Tautinio Ansamblio
adm. raųtas; asmens liudijimas; 1948 metų IRO skryningas; International Refugee
Organization Certificate 3/19/1949; rankraštis 1944 m.; Geštapo jieškomi bėgliai
gastroliuoja…; Mudvi lietuvininkės ponuli, lietuvininkės…;
6. Jungtinėse Amerikos Valstybėse: Pastabos iš nutikimų gyvenant Jungtinėse
Amerikos valstybėse – Mano tėvo eilėraštis…; Anonimu prisiųstas mano parašs
išpjautas iš kaž kokio dokumento…; knygynas ir spaustuvė Laima; Mano redaguoti
periodiniai leidiniai; Mano redaguoti neperiodiniai leidiniai; Mano paruošti knygoms
bei kitiems leidiniams viršeliai; Mano pastabos apie Rapolo Skipičio knygą
‚Nepriklausoma Lietuva‘; Ankykščių šilelio Weimaro laidos negatyvai ofseto spaudai;
Apie kompozitorių K. V. Banaitį; Liečia profesorių Mykolą Bižišką; Visuomenės
veikėjo krokodilo ašaros; Didingi geraširdiškumo pasireiškimai…; Užgrajino ant
didžiosios triūbos…; Lietuvių piliečių klūbas Brooklyne; Kosyginui raudonas batukas;
Nėra kelio atgal prisipažino komunistinio laikraščio „Laisvė“ redaktorius Rojus
Mizara; priedai – laiškai, kt. ;
7. Leidykla „Pašvaistė“ 1946-1961: kur ir kada leidykla veikė; DP Camp 1947 m.
Certifikatas pažymantis, kad B. Jacikevičius yra Pašvaistės „right owner“; Certificate
of Balys Jacikevičius, Conducting Business under the name Pašvaistė pursuant to
440 Penal Law; straipsniai ir laiškai 1950, , 51, 1952, 53, 59, 68; 1970; Pašvaistės
išleistos knygos, leidiniai, plokštelės, atvirukai, jų aprašymai; pavyzdžiai;
8. Pragaro Pašvaistės atošvaistėse- Recenzijų ir atsiliepimų rinkinys apie
Vytauto Alanto romaną Pragaro Pošvaistės „Mano paruošta ir išleista knyga“
(1955); kam nenumeruoti egzemploriai įteikti; leidinio reikalu susirašinėjimas su G. I.
Židoyte Vėbriene, Br. Raila, A. Rannit, autorium V. Alantu, kitais; straipsniai/
laikraščių iškarpos- – atsiliepimai apie knygą, 1971-73;
9. Susirašinėjimas, daugiausia su L. Dovydėnu: t.p. Liulevičius, P. Alšėnas, S.
Tamulaitis, Boleslovas, 1967-1975;
10. Kitas susirašinėjimas:Leon. ?, Leonardas Ž., Balys Pavabalys, Švitrigailos
vėliavnešys (- tas pats žmogus);
11. Įvairūs rankraščiai – Kaip tikrumoje buvo su kpt. Majumi?; Kazio Kemėžio
atsiminimų knyga; Pranas burba; Papildant mano ankstyvesniuosius užrašus; Vlado
Sipavičiaus Dramos teatro studija…; priedai – kopijos liudijimų;
12. Žara, nr. 1 sausis, 1969 – rašo ir B. Jacikevičius.