GARMŲ ARCHYVAS

GARMŲ ARCHYVAS
Reg. Nr. 14328

Dėžė Nr. 1
Tekstai
A. Garmus.
Apie žydus (III sąsiuvinsi), Žydų golgota;
Aprašymai apie Joną Bielozarą;
Atominė bomba ir utėlė;
Bedieviai valdo Lietuvą;
Jonas Biliūnas;
Blaivybės klausimai;
Dr. K. Grinius kaip gydytojas ir visuomenininkas;
Du broliai Sauliai;
Feci quod potni (apie Kauno m. burmistro darbą);
Ferari;
Gydytojai abortmacheriai;
Griniuvienė Pavalkyė Joana;
Humbold parkas, Humbold Library (atsiminimai apie A. Varną, Leniną, L. Trockį),
Purim;
Istorija kartojasi;
Iš Tauragės teismo;
Kaimai ir dvarai;
Kaip buvo išspręsti socialiniai klausimai senoje caro Rusijoje;
Kaip man sekėsi burmistrauti;
Kas gi mums darytina?;
Kaunas, Kaunas XIX šimtmečio pabaigoje; Kiek buvo Nemuno pakrantėse
moksleivių?; Kodėl mes bėgome nuo bolševikų?;
Kelionės įspūdžiai;
Kokia buvo sveikatos būklė po I-jo pasaulinio karo Rusijoje;
Kova su džiova;
Kreipimasis į varpininkus;
Laisvės kovotojai praeityje ir dabar;
Legenda iš Kulmbacho pilies – Plassenburgo. Orlamundo grafienė (papasakojo
Emil Grimm, užrašė Schoepner);
Lietuvos kova dėl laisvės;
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmieji žingsniai (,,Medicina‘“1981 m.);
Lietuvos Raudonasis kryžius ir daktaras Rokas Šliūpas;
Mano dėdė knygnešys;
Mano dėdės sodnas;
Mano gimtinė;
Mano tėviškė, Kodėl aš bijodavau perkūnijos, Kunigėliai-svečiai;
Michigano pakrantės;
Miestelio kampininkai;
Miškai prie Nemuno;
Miško pirklys Abraomas Rozentalis; Muravjovo užrašai;
Natūralisto užrašai;
Nuo kryžiaus paliuosavo Dievo sūnų; Paskutinis pasimatymas su Paraščenko,
Išvežimai, Dr. Toby Goldgergas;
Pažaislio vienuolynas;
Pijušas apstatė krautuvininką;
Pine Crest sanatorija, laiškai jos direktoriui
Priedai: LAIC, leidžiamas Amerikos Lietuvių tarybos;
Prie LSDP istorijos;
Prisiminimai 1895-: Kiek buvo Nemuno pakrantėse moksleivių 1880-1895 m.;
Roosevelto malda (vertimas iš anglų k.);
Santykiai su žydais gydytojais;
Šabas Goy I ir II dalis;
Senatvė ir mirtis;
Silent Night; SOS! (Proga tremtinių suvažiavimo);
Studentija tautos avangardas;
Susitikimas;
Suvažiavimas Vilniuje;
Petras Šalna. Ant Nemuno kranto;
Šarvuočiai važiuoja vieškeliu;
Šiek tiek apie socialistines sroves bendrai ir dalinai Lietuvoje;
Šokančios meškos;
Tremties prisiminimai, I sąsiuvinis, Tremties metai, II sąsiuvinis (3 kopijos);
Trečia dalis, Trys lietuvių šeimos (kopija); Žąsys ir šuo Barkas;
Žydas prausia mirusį lietuvį;
Žuvęs kūdikis;
16-ta Vasario išeivijoje (pranešimas Bomberge 1947 m.);
16-tos Vasario kalba Uticoje 1950 m.;
16-tos Vasario minėjimas Schronenforte 1948 m.;
31 metines minint 1918 m. 16 Vasario;

GARMŲ ARCHYVAS
Reg. Nr. 14328
Dėžė Nr. 2
Beletristika (rankraščiai ir spausdinti tekstai)
Tekstai ,,Naujienoms“. Išrašai iš Naujienų 3, 4, ?, 5 sąsiuviniai (1941-1942 m.)
Informacija medicinos temomis
A. Garmaus rankraščiai, straipsniai, užrašai, iškarpos, vadovėliai, kiti leidiniai.
Straipsniai: Alkoholizmas ir jo pasekmės ir kovos priemonės; Ar galima skiepyti nuo
džiovos?; Blaivybės klausimai; Džiovos trumpa istorija; Kas yra tuberkuliozė?; Kova
su vaikų TBC (Hanau stovyklos duomenimis); Mikrobų kongresas; Susirūpinkime
džiova;
Įvairūs tekstai, užrašai
Iškarpos iš laikraščių
A. Garmaus tekstai:
ALT rezoliucijos; Angliakasio atsiminimai; Antrąjį pasaulinį karą prisiminus; Anų
laikų daktarai 1880-1890 m.; Felicija Bortkevičienė, Žiburėlio motina; Būties
paslaptys, Gegužės pirmoji Lietuvoje; Joną Bilūną atsiminus; Karo prisiminimai; Ką
laisvasis demokratinis pasaulis turi žinoti apie Maskvą; Lietuviai gydytojai;
Meditacijos tiese; Nemuno pakrantėmis; Norėjo pagelbėti neturtingiems; Vieniša
sala; 1905 metai Marijampolės ir Kalvarijos kalėjimuose (5-46 d.).

Dėžė Nr. 3
Laiškai
A. Garmui
P. Abelkis, Alfred Aeschbacher, Ambrazas, Antanas Ambrusevičius (Tony
Ambrusewiecz), Aleksas Andriūnas (Skirma ir Alis Andriunas), Antanas, A.
Antanavičienė, A. J. Banišauskas, W. Berger, Vladas Biržietis, M. Bliūdžius
(Bliudzinskis), H. Brazaitis, J. Brazauskas, Ignas Budrys, S. Bulota, S. Butvila, V.
Čivinskas, A. Dolnevičienė, Liudas Dovydėnas, W. Drinkmanas, R. Drykšaitė, B.
Dunda, B. Dundulis, Ona ir Jurgis Elisonai, Gabrys, J. Gajauskas, Jadvyga Gordon-
Galinskaitė, Jurgis Gimbutas, dr. P. Grigaitis, K. Grinius, B. Chlamauskienė, Br.
Ivanauskas, A. Jankauskaitė, kun. L. Jankauskas, Urtė Jankutė, P. Jaras, Petras,
Marytė, Birutė Jarai, E. Jasevičiūtė, N. Jonuška, E. Jovaiša, gyd. Juozas
Juozevičius, V. Ingelevičius, J. Kardelis, H. Kazakaitis, Kazys?, Kipras?, Stasys
(Stanley) J. Klimaitis, dr. S. Koroljow, V. Košienė, Vincas Krėvė, Ona
Krikščiūnienė, P. Kukter, Frank Lavinskas (susirašinėjimas dėl knygų spausdinimo
ir su Banišausku), V. Labokas, Lukauskas, A. Mačius, Jonas Makauskis, Jonas
Mašiotas, Pranas Matulevičius, Fr. Matulewicz, dr. B. Matulionis, R. Matulis, Tadas
Matulis, A. Mažiulis, J. Meškauskas, Vytautas Naujenis, J. Nemickis, dr. Paprockas,
Vladas Petrauskas, Vytautas Petrauskas, Elzė Petrikonienė, Petrikoniai, J.
Petrikonis, prof. Bronius Prapuolenis, Stasys Pundzevičius, Stepas?, Matas
Putinas, prof. J. Puzinas, Friedrich Rupprecht, Herman Rupprecht, Hans
Sauernebst?, Ona Saulaitienė, Schaff, Robert Shiller jaunesnysis (vokiečių kalba 4
vnt.), Justyna Senkowysz, Zenonas Sidaravičius, Vytautas Staneika, Vytautas
Stanevičius, J. V. Stanislovaitis, pulk. Vytautas Staškevičius, Stasė Statkevičienė,
Vladas Šarūnas, A. Šova, Frank Šulaitis, Viktoras Š., J. Talalas, dr. E. Tallat-
Kelpša, Tamašauskas?, dr. Albert N. Tarulis, V. Tercijonas, Truškauskai, Kazys
Uleckas, J. Vardelis, Juozas P. Varkalys, Elena Večerskienė, Ona Vileišis, C.
Zienius, K. ir J. Zilinskai, Stepas Zobarskas, E. Wintler.

A. Garmaus laiškas dienraščio ,,Draugas“ redaktoriui, draugams, komitetui, laiškas
Liudui ?, knygyno direktoriui W. Scheffler, Lietuvos konsului, redaktoriui (kopija)
S. Garmienei laiškas iš Lietuvos konsulato dėl sūnaus laiško; W. Berger; Fritz
Drescher; Drinkmanas; J. Grigienė, Stasiūnienė, V. Staškevičius
Garmams – dr. Pranas Ancevičius, Antanas, Anastazija Antanavičienė, Renate
Belendorff, Ignas Daukas, Grete Heinz, Romualdas Juozaitis, Henrikas Kazakaitis,
Johanna Krasnauskienė, Lionginas Leknickas, Jonas Mildažis, V. Plakunov, dėdė
Pranciškus, V. Staškevičius, Vladas Šilūnas, Anelė Tamulevičiūtė, A. Valtas,
Vjelke, C. Zienius.
Įvairūs laiškai
Albertui – Petras, Mamai ir tetei – Krikščiūnienė ?, Liudo Krolio -tėvui, Ulekui 2
laiškai iš Leningrado
Nežinomų žmonių laiškai
Garmų įvairūs dokumentai
A. Garmus. Gyvenimo aprašymas (lietuvių ir anglų k.)

A. Garmaus diplomo kopija ir raštas iš Kauno apygardos archyvo dėl diplomo
perdavimo Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejui.

A. Garmaus gimimo pažymėjimo, mokslo baigimo, liudijimo apie žemės
nuosavybę, žemės pardavimo akto išrašo, migracijos dokumentų, socialinės
apsaugos pažymėjimo, skiepų pažymėjimo kopijos

Juozo Dėdino liudijimo apie A. Garmaus lietuvišką veiklą kopija

Lietuvių gydytojų tremtinių sąjungos raštas dr. Garmui dėl sveikatos reikalų
tvarkymo išlaisvintoje Lietuvoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ? skyriaus pirmininko laiškas dėl UNRA pagalbos
lietuviams stovykloje.
LSS centro komiteto sekretoriaus J. Buivydo laiškas kuopos pareigūnams,
adrsuotas A. Garmui
International Refugee Organization raštas dr. Garmui ? dėl darbo Pakistane.
Lithuanian American Council, Inc laiškai A. Garmui, pasirašyti P. Grigaičio, dėl
atvykimo iš Vokietijos į JAV
J. P. Varkala & Company finansinis dokumentas dėl sąskaitos audito.
Dokumentas vokiečių k. dėl Kunigundos Garmutės mokslo?
LPDA aplinkraštis
Malda už tėvynę.
Savitarpinės pagalbos DP? stovykloje įstatai
New York‘o lietuvių gydytojų draugijos įstatai (projektas), A. Garmaus kalba apie
lietuvius gydytojus Amerikoje
Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje įstatai
Aukų lapas
Antano Sabockio šelpimui aukų dokumentai, laiškai
,,Naujienų“ finansiniai dokumentai 1952 m.
Tėvynės mylėtojų draugijos knygų katalogas.
Knygų pardavimo apskaita (2 sąsiuviniai)
Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje firminiai laiškai ir vokas
A. Garmaus šaržas
Žemėlapis ir diagramos: Migration move of Lithuanians. D. P. Camps Schweinfurt.
1947-1948 m.
Europos žemėlapis. 1969 m.
Pasaulio žemėlapis.
A. Garmus. Rusijon išvežtų ir nužudytų sąrašas 1-602.
Iškarpos iš laikraščių apie A. Garmų. A. Garmaus straipsniai spaudoje. 1955-1993
m.
Laisvės kovų archyvas apie A. Garmų kopija.
Tekstas ir nuotraukos apie Jurgį Garmų, žuvusį1936 m.
Sveikinimų atvirukai, vokai.
Medicininiai užrašai vokiečių k.
Nuotraukos
1. A. Garmus-studentas. Marijampolė.
2. Kalvarijos kalėjimo 1905-1906 m. politinių grupė, išleista 1906 liepos mėn.
Johanos Grinienės pastangomis. Tarp jų – A. Garmus.
3. Penza 1914 m. Ligoniai ir gydytojas.
4. A. Garmus karo metu Rusijoje. Pemza. 1916 m. 2 nuotr.
5. Garmus, Matukas, Ūsas. Kaunas, Panemunė. 1932 m.
6. Kauno Panemunės Raudonojo kryžiaus sanatorijos vietos apžiūrėjimas.
Vilkaitis, Matukas.1932 m.
7. Kauno Panemunės Raudonojo kryžiaus sanatorijos įkūrimas. A. Garmus,
Maciunas, Makauskas, Vilkaitis. 1932 m.
8. Kauno Panemunės Raudonojo kryžiaus sanatorijos darbuotojai. A.
Garmus, Bielskus, Klimavičius. Apie 1934 m.
9. Sofija ir Antanas Garmus su šeima: sesuo Sofija, Irena, Jurgis Garmus.
Japonijos diplomatinis atstovas, Bielskus, Kizlaitis, Klimavičienė, Klimavičius. Apie
1934 m.
10. Ligonių kasa. Kauno savivaldybė: A. Garmus, Ūsas, Vilkaitis 1934-36 m.
11. A. Garmus. Komitetas, atvykęs į Zakopanę dėl J. Biliūno palaikų perkėlimo.
Bortkevičienė ir kt. 1939 m. 2 nuotr.
12. A. Garmus Lisabonoje (Portugalija) prieštuberkuliozinėje Europos ?
konferencijoje 193? m. Kopija
13. Buv. Darbo rūmų salėje – didysis kalinių gerbimas. A. Garmus, A.
Venclova, Gedvila, Meškauskienė, Paleckienė, Mickys, Liudas Gira. 1940 m.
14. A. Garmus – paskutinis Kauno burmistras ir Vileišis – I Kauno burmistras.
1940 m.
15. Sofija Garmutė 1940 m.
16. A. Garmus su Šulaičiais? Augsburg. 1947 m.
17. A. J. S. ,,Šviesa“ 1947 m.
18. Prie Schweinfurt‘o grybaujant 1948 m.
19. A. ir S. Garmai Statkevičienę išlydint į Ameriką. Dr. Stasiūnas,
Čižinauskienė 1949 m.
20. A. Garmus ir dr. Golup Schveinfurt, Resettlement center, 1949 m.
21. Margučio piknike, Čikaga. 1950 m.
22. A. Garmus. 1950 m. ir kt.
23. I. ir A. Garmai Irenai Laurinaitytei apsilankius. Kalkorienė, Kalkoriūtė. 1950
m.
24. 4 nuotraukos iš Vokietijos 1943-1950 m.
25. Nežinomas susirinkimas: A. Garmus, Staugaitis, K. Grinius
Jurgis Garmus
26. J. Garmus.
27. Aušros berniukų gimnazija, J. Garmus, 1936 m.
28. Buriavimo mokyklos mokiniai. J. Garmus. Klaipėda, 1936 m.
29. J. Garmaus žuvimo dieną. Klaipėda, 1936-07-17.
30. J. Garmaus laidotuvės. Panemunė, Kaunas, 1936 m.
31. Buriavimo mokykla 1940 m.
32. J. Garmaus ir S. Niemcinavičius mirties metų minėjimas. Klaipėda. 1937 m.
33. Niemcinavičius. Klaipėda 1939 m.
34. Vokiečių lenta Garmaus ir Niemcinavičiaus žūčiai atminti. Ji buvo išardyta.
35. Skautai. Florentina ir Aldona Vintartaitė Labokienė?; Palangos sąskrydis,
prezidentas A. Smetona, Estijos prezidentas 1933 m.; skautai: Nemcinavičius ir ?;
Jūrų skautų skiltis (yra J. Garmus?); latvis Janis 1938 m. (dvi nuotraukos); Rubikių
ežeras
36. Abiturientų balius. 1972-3.

Įvairios nuotraukos

Albertas Dabsys. Lietuvos vaizdai. Kaunas. 1983-1986 m. Du atvirukai.
Darius ir Girėnas ? Ostern. 1922 m.
Šančių 26N mokyklos kanklininkės ir dalyviai. Vakarėlis.1928 m.
Joana Kaukoriūtė-Krutulienė.
Žibuntas Mikšys 1949 m. ir Žibunto Mikšio grafikos darbų parodos Čikagoje 2013
m. katalogas
Pas Martyną Jankų.
Kar. pusk. Bronius M. Kaunas. 2 nuotr. 1938 ir 1939 m.
Mama ir Gimbutienė
Marytės Antanavičiūtės ir Henriko Kazakaičio vestuvės 1937 m. Kaunas.
Jacob Gediminskas Kalbere . 1986 m.Teresė Grigaliūnaitė ir
Zigmas Zales(c)kis. Vestuvės. Miunchenas. 1949 m.
Teresė Grigaliūnaitė Zales(c)kis fabrike. 1945 m.
Dailininkas Kiaulėnas. 1950 m.
Adomas Rumša, Liudas Arbačiauskas, Viktoras Seliukas
Jurgis Laurinaitis
Sigitas Nenarta, Jurgis Medelis,
Vilniaus kraštas Švenčionėlių raj. 1951 m.
Sodyba sename Alko kaime Rietavo raj. 1952 m.
Juozaičio (Garmų giminaitis) kapela 1956 m.
Rebecca Gediminskas. 1964 m.

Dėžė Nr. 4
Mikalojus Garmus (A. ir S. Garmų sūnus)
Dokumentai apie M. Garmų: gimimo liudijimo kopijos notaro patvirtinimas rusų k.;
Vokietijos Raudonojo kryžiaus pažymos apie Mykolą (Micky) Garmų (5 vnt.); PLB
Vokietijos krašto valdybos laiškas A. Garmienei dėl M. Garmaus, LTSR
Aukščiausiojo teismo reabilitavimo pažymėjimas (3 kopijos); banko ,,Snoras“
pažyma apie pinigų pervedimą M. Garmui.
Paso kopija
M. Garmaus prisiminimai, ištraukos iš Zigmo Toliušio knygos ,,Mano kalėjimai“ apie
M. Garmų, kai sėdėjo kalėjime su Toliušiu
J. ir M. Garmų laiškai, sveikinimų atvirukai Irenai Rimavičienei ir Antanui Garmui
M. Garmaus mirties pranešimas. ,,Draugas“, 2006-11-10 m., užuojautos
Straipsniai apie M. Garmų
Nuotraukos
M. Garmus, šeima, giminės, draugai, darbas. M. Garmus ir skautai, 1937 m.; VDU
Medicinos fakulteto Medicinos sk. XXI laida. 1945 m.; Prie Kuršių marių 1960 m.;
Dr. M. Garmus darbe, 1966 m.
Sofija Garmutė-Vietrinienė
Prekybos instituto baigimo pažymėjimas, Lietuvos valstybinio kūno kultūros
instituto tarnybinė charakteristika, mokytojos pažymėjimas, namų dalių
paskaičiavimas, skelbimas apie varžytinėse parduodamą S. Vietrinienės turtą,
mirties pranešimas, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padėka už
muziejui dovanotą A. Žmuidzinavičiaus paveikslą, Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos
dokumentai dėl kario savanorio teisinio statuso pripažinimo A. Vietrinui,
dokumentai dėl leidimo išvykti į JAV aplankyti giminaičių: pareiškimas,
charakteristikos, Aro Rimavičiaus susirašinėjimas su JAV valdžia dėl leidimo atvykti
į JAV, iškvietimas (Invitation), instrukcija gavus užsienio pasą. Algio Glemžos
atvirlaiškis.
Nuotraukos: mokykloje, išvykose, su šeima, draugais. Mokykla Šančiuose 1928 m.
kanklininkės ir choras, 3 klasė; ,, Aušros“ berniukų ir mergaičių gimnazija 1936 m.;
studentų varpininkų suvažiavimas Vokietijoje 1947 m. S. Garmutė Aviacijos leit.
Grinos ir Gimbutaitės vestuvėse Kaune 1938 m.
Alfonsas Vietrinas. Iškarpos iš laikraščių apie jį.
Nuotraukos: A. Vietrinas, draugai, sportininkai
RIMAVIČIŲ ARCHYVAS
LAIŠKAI
Irenai Garmutei-Rimavičienei (A. ir S. Garmų duktė) – Vladas Bakūnas, Balys S.,
Vladas Biržietis (Storulis), Vladas Bložė, Stasys Burokas, E. Gaska, Elena
Gimbutienė (Karosaitė), Deinam Herman (vok. k.), Inga, Pajauta Januškevičiūtė,
Joana, Juzius, Jūra, Kęstutis?, Liudmila, Lydekas, Raimundas, Vladas ir Regina
Ramauskai, Romualdas J., Viktoras Sciukas, Bronius Siliūnas, Stasys, Dana
Turlaitė, Eugenija Urbonaitė (Australija), Vytautas K. Vaitkevičius, Algė (?)
Žemaitis, Ženius.
Irenos Rimavičienės laiškai artimiesiems.
Irenai ir Antanui Rimavičiams – Birutė Pūkelevičiūtė, Marta ir Kazys Januliai, Vida ir
Algis Kabailai, Kazys, prof. Motiekaitis.
Atvirlaiškiai, atvirukai, LR prezidento valdo Adamkaus ir kt., sveikinimo telegramos
RIMAVIČIŲ DOKUMENTAI
Antano Rimavičiaus Susivienijimo lietuvių Amerikoje mokesčių knygelė
Irenos Garmutės istorijos užrašai anglų k.
Gyčio Krikščiūno tekstas ,,Kelionė į Švediją“
Birutės Pūkelevičiūtės sveikinimų, tekstų kopijos
Vytauto Zelenio atsiminimai apie Valentiną Skirgailą ir jo laidotuvių nuotraukų
kopijos. Naujametinis sveikinimas (siųsta I. Rimavičienei).
Vytauto Zelenio ,,Mano gyvenimas‘
Įvairūs kvietimai, sveikinimai
Rentgeno nuotrauka
Irenos Garmutės gimnazijos laikų nuotraukų albumas. 1935-1940 m.
Irenos Garmutės nuotraukų albumas.
Dr. A. Garmaus buteliukai ir švirkštai. 1881-1955 m.