GAUČYS POVILAS

GAUČYS POVILAS
Reg. Nr. 14355
1 DĖŽĖ
Vertimai:
1. Bulgarų poezija
2. Čekų poezija
3. Ispanų poezija
4. Ispanų poezija
5. Ispanų poetų eilėraščiai, neįdėti į antologiją
6. Kataloniečių
7. Portugalų novelė
8. Prancūzų
9. Prancūzų poetų eilėraščiai, neįdėti į antologiją
10. Rumunų
11. Rusų
12. Vengrų
13. Vertimai iš įvairių kalbų
14. F. G. Lorca. Bernardes Albos namai
15. Herman Melville. Baltasis banginis. Romanas
16. J. E. Rivera. Praraja.
17. Medžiaga apie M. K. Čiurlionį (straipsniai, iškarpos)
18. Atsiminimų juodraštis
19. Iškarpos iš spaudos, straipsniai apie P. Gaučio kūrybą, vertimus
20. Kūrybos recenzijos
21. Lietuvių enciklopedijos leidybos dokumentai.
22. P. Gaučio įvairūs dokumentai: pažymėjimai, sutartys, pranešimai,
finansiniai dokumentai.

2 DĖŽĖ

1. Straipsniai ir vertimai (iškarpos, kopijos). 1954-1961 m.
2. Straipsniai ir vertimai. 1968-1969 m.
3. Straipsniai ir vertimai. 1972-1973 m.
4. Straipsniai ir vertimai. 1975-1979 m.
5. Straipsniai ir vertimai. 1980-1990 m.
6. Straipsnių ir vertimų sąrašai. 1923-1991 m.

3 DĖŽĖ
Korespondencija
Susirašinėjimas su organizacijomis:
1. „Aidai“
2. „Alka“
3. Amerikos lietuvių meno klubas
4. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija
5. Ateitininkų federacijos valdyba
6. Balzeko lietuvių kultūros muziejus
7. Bendrasis Amerikos lietuvių fondas
8. „Draugas“
9. JAV ir Kanados LB II Kultūros Kongreso komitetas
10. JAV lietuvių bendruomenė
11. Leidyklos
12. Lietuviški leidiniai
13. Lietuviškos organizacijos
14. Lietuvių draugijos-sąjungos
15. Lietuvių enciklopedijos leidykla
16. Lietuvių fondas
17. Lietuvių Kalvarijos parapija
18. Lietuvių katalikų mokslo akademija
19. Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga
20. Lietuvių meno ansamblis „Dainava“
21. Lietuvių rašytojų draugija (nr.1)
22. Lietuvių rašytojų draugija (nr.2)
23. Lietuvių rašytojų draugija (nr.3)
24. Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
25. Lietuvių Tremtinių Bendruomenė
26. Lietuvių Vasario 16 gimnazija
27. Lietuvių visuomenės komitetas Senatoriui Paul H. Douglas remti
28. Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje ir Ontario
29. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone
30. Lietuvos Raudonajam Kryžiui remti komitetas
31. Lituanistikos institutas (nr. 1)
32. Lituanistikos institutas (nr.2)
33. Nidos knygų klubas
34. Popiežiškoji Šventojo Kazimiero kolegija Romoje
35. Užsienio bibliotekos
36. Užsienio organizacijos
37. Užsienio universitetai
38. „Lietuvių kalbos vadovo“ Leidimo Komisijos perėmimo – perdavimo aktas
39. Atvirukai: A – Z
40. Atvirukai įvairūs (organizacijos, tik vardai, nepasirašyti – neperskaitomi)

4 DĖŽĖ
Korespondencija
Susirašinėjimas su žmonėmis:
1. A-B
Adamkus Valdas
Aistienė A.
Aistis Jonas
Andriekus Leonardas
Arbienė Rūta
Audėnas J.
Augienė D.
Aukštuolis Mantas
Avižienis Algirdas
Babrauskas Benas
Bacevičius Vytautas
Bačkis Stasys
Bakūnai Adolfas ir Ona
Balys Jonas
Barauskas K.
Bartuškienė Ramutė
Bendorius Antanas
Bertulis Juozas
Bradūnas Kazys
Brazaitis
Brazdžionis Bernardas
Brizgys V.
Bulotas A.
Butėnas Petras
Būdavas S.
2. C-Č
Cikienė Stasė
Ciplijauskaitė Birutė
Čapkauskienė G.
Čekanauskas
Čepėnai Albina ir Pranas
Čepėnaitė Ina
Čiuvinskas Juozas
Čižiūnas V.
3. D-E
Daniliūnas E.
Dargis Vladas
Daučiulis Jonas
Daugėlaitė Ž.
Daugirdienė Eugenija
Davalga Juozas
Dilys Paulius
Dutkus Antanas
Dzikas St.
Dziuvenas A.
Eretas Juozas
4. G
Gaidžiūnas Balys
Gailiūnaitė Ona
Gaižutis Kazys
Galdikienė Marija
Galva Gediminas
Garbačiauskas Jonas
Gaučys Ksaveras
Gaučytė Jadzė
Gerutis A.
Giedrys J.
Gimbutas J.
Girdžius D.
Gylienė Julija
Gylienė Marija
Gylys A.
Gylys Jurgis
Gliauda Jurgis
Golomštokas Igoris
Gražulis Balys
Grincevičius Česlovas
Grinius J.
Griškėnaitė Giedrė
Gritrimas V.
Gunienė Elena
Gustaitis Algirdas
5. Goštautas Stasys (atskiras aplankas)
6. I-J
Ignatavičius Z.
Ivanauskas M.
Ivinskis Zenonas
Jacikevičius B.
Jankauskas S.
Jankus Jurgis
Jankus L.
Jasaitis Domas
Jasiūnas Edmundas
Jatulis Paulius
Jonikas P.
Jonynas Vyt.
Jonušienė Elena
Juknevičius K.
Juras M.
Jurelevičienė Gražina
Jurgėla Petras
Jurkus Paulius
Jurkūnas Jonas
7. K-L
Kairys Anatolijus
Kaladė Petras
Kapočius Juozas
Karalius Juozas
Karuža Kazys
Karvelienė
Karvelis Jonas
Kasulaitis Algirdas
Katiliškis Marius
Kazėnas Antanas
Keblys Kęstutis
Kelertienė Violeta
Kezys Algimantas
Kolba Z.
Kralikauskas Juozas
Krasauskas M.
Kraučiūnas
Kravauskas R.
Krupavičius
Kubilius J.
Kulpavičius Nora
Launiškis
Laupinas M.
Laurušonis Vincentas
Lozoraitienė V.
Lukas
Lukaševičius Henrikas
8. M-O
Macevičienė B.
Mačiulis P.
Mačiulis Vincas
Makausas Jonas
Maldeikis P.
Martinkonytė Bronė
Matulionienė A.
Merkelis A.
Mikulskis
Mošinskienė Halina
Mulokienė Jadvyga
Murinas Bronius
Naciuškis M.
Narkėliūnaitė Salomėja
Najokaitis Pranas
Navikūnas S.
Okuvienė Irena
Omilaitė
9. P-R
Paliokas Balys
Paštukas J.
Paulaitis Antanas
Paulauskas V.
Pauliukonis P.
Penikas Domas
Petraitis Alfonsas
Petrošius
Pivariūnas Juozas
Platelis A.
Positas Endre
Prielgauskas M.
Puzinas J.
Puzinienė Austra
Raila Bronys
Rannit Aleksis
Ratnikas Algis
Rekašienė Aldona
Repšys
Rėklaitis M.
Rimašauskas Jonas
Rimeikis Jonas
Rudis Antanas
Rutkauskas A.
Ružancovas A.
10. S-Š
Sakalauskas J.
Santvaras Stasys
Santvarienė Alė
Saulaitis Antanas
Serapinas
Sidrys Giedra
Sidzikauskienė Regina
Sinkevičius V.
Siručiai G. ir A.
Slavėnas J.
Sriauka Jurijus
Sruogienė V.
Steponaitienė Stasė
Sužiedėlis Antanas
Šantaras Stasys
Šešplaukis A.
Šidlauskas K.
Šileikis M.
Šileiva
Šimutis Leonardas
Šlepetys J.
Šlepetytė – Janačienė Aldona
Šlerienė Danutė
11. T
Tallat – Kelpša E.
Tamulaitis Stasys
Tenison Zenta
Tomai Jadvyga ir Juozas
Tomarai Haris ir Sonė
Totoraitienė P.
Trimakas Kęstutis
Tumasonienė Vida
12. V
Vaičiulaitis Antanas
Vainauskas Pranas
Vaisis Julius
Vaisiūnienė Aleksandra
Vaitiekūnas V.
Vaitkus Mykolas
Valančius G.
Valinčius V.
Valiukaitė – Imbrasienė Liuda
Varniai A. ir M.
Venclova Tomas
Vembrė Mykolas
Vepštienė Henrieta
Vileišis Petras
Viliamas Vladas
Vilutis Antanas
Visvydas Pranas
Vitėnas Juozas
13. Z-Ž
Zobarskas Stepas
Žadeikis Jonas
Židonis
Žiūraitis Tomas
Žychowskis J.
Žmuidzinas Jonas
Žukas J.
Žvirblis Povilas
14. Pasikartojantys laiškai (tik vardai)
• Elytė
• Jadzė M.
• Kęstutis
• Rolandas
• Stasė
• Valė
15. Pavieniai laiškai (tik vardai)
16. Laiškai užsienio kalba
17. Neskirstyti laiškai (nepasirašyti arba neperskaitomi)
18. Povilo Gaučio rašyti laiškai
19. Nuotrauka – P. Gaučio pagerbimas restorane Terraso Italia. S. Zalatorės
nuotr.