Gen. Stasys Dirmantas

Prof. gen. Stasys Dirmantas

Pastaba: Dauguma istorijos medžiagos šiame fonde rinkta tarp 1960 ir 1974 metų,
nors yra nemažai nepažymėtų šaltinių.
Verta dėmesio yra ats. mjr. Anatolijaus Reškos (gim. data 15.11.1889) asmeniniai
dokumentai, nuo 1921-1950 m.

Dėžė 1

1. Prof. inž. Gen. Stasio Dirmanto dokumentų, straipsnių ir rankraščių bylos.
Nr. 1 turinys: I. Asmeniniai – tarnybiniai raštai; II. Organizaciniai raštai; III.
Informacija; IV. Pasikalbėjimai spaudoje; V. Atsisveikinimai su a.a. gen. P.
Plechavičium; VI. Kalba, pasakyta 6.20.71 prie Lietuvos prezidentų eglučių; VII.
Susisrašinėjimai dėl Lietuvos karo istorijos; VIII. Pasiruošimas 6-tajam Sąjungos
skyrių atstovų suvažiavimui, 5.25.74; IX. Įvairūs straipsniai: 1. Kordinacinio komiteto
posėdis; 2. Lietuvos oro laivyno įsteigimą minint, 3. Paklaustas – atsakau, 4.
Lietuvių krikščionių demokratų partija, 5. Katalikų ir provoslavų bažnyčios, 6.
Polska Jagielonov, 7. DSK Wimmer, Jasienica, 8. Mūsų minėjimai, 9. Nežinantys
savo praeitis yra vaikas, 10. Apsaugok Viešpatie, 11. Įvairūs rankraščiai;
mašinraščiai ir rankraščiai, metai nuo 1919-1974;
2. Lietuvių veteranų sąjunga Ramovė, Karo istorijos komisija, Kovos dėl
Lietuvos nepriklausomybės 1918-1923 m. ir po 1940 m. I tomas iki 1920 metų,
redaktorius Pranas Čepėnas, Lietuvių veteranų sąjungos leidinys nr. 4, spausdino
Aleksandras. Turinys: Antanas Smetona, pirmasis ir ketvirtasis LR prezidentas,
Aleksandras Stulginskis, antrasis LR prezidentas, Dr. Kazys Grinius, trečiasis LR
prezidentas, Leidėjų pratarmė, Autoriaus žodis; Pirmoji dalis: I Lietuva ir lietuviai I-
jo Pasaulinio karo metu; II Lietuviai kariai I-ojo Pasaulinio karo metu; III. Lietuvos
kariuomenės steigimas Vilniuje; IV. Lietuvos vyriausybės sudarymas; V. Tautinės
mažumos Lietuvoje; VI. Sovietų Rusija; VII. Lietuvos vyriausybės persikėlus į
Kauną; VIII. Kariuomenės dalių steigimas kitose Lietuvos srityse; IX. Vokietijos
susitarimas su Sovietų Rusija dėl kariuomenės pasitraukimo iš Rusijos teritorijos;
Antroji dalis. Kovos su bolševikais. I Lietuvių pastangos sulaikyti invazija; II
Žemaičių žemėje; III. Bolševikai Vilniuje; IV. Ukmergės operacija; V. Lietuvos
kariuomenės persitvarkymas; VI. Karo operacijų pradžia prieš bolševikus; VII. Rytų
Aukštaitijoje; VIII. Zarasų operacija; IX. Pagalbinės karo tarnybos; X. Lietuvos taikos
sutartis su Rusija; Trečioji dalis. Kovos su bermontininkais. I. Bermontininkų
atsiradimas Lietuvoje (308-418); II. Lietuvos vidaus padėtis; III. Gen. H. A. Niesselio
misija Pabaltyje; IV. Karinių veiksmų pradžia; V. Dalinių karo veiksmai; VI.
Paliaubes ir vokiečių – bermontininkų kariuomenės evakuacija; Pastabos;
Literatūra; Santrumpos; Pavardžių ir vietovių vardynas. Mašinraštis;
3. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų byla nr. 3: I. Tautos, nežinančios praeities,
yra kaip vaikas; II. Temos; III. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos karyba; mašinraštis
ir rankraštis;
4. Gen. St. Dirmanto įvairių šaltinių byla nr. 4 turinys: Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos karyba; mašinraščiai, rankraščiai; lietuvių, rusų, lenkų, anglų (ir kt.?)
k., t.p. versta iš kitų kalbų į lietuvių k.;
5. Gen. Inž. Stasio Dirmanto įvairių raštų byla nr 5 turinys: I. Įvairūs
susirašinėjimai su ukrainiečių organizacijomis (Association of Ukrainian War
Veterans in U.S.A., Inc. (Chicago Branch), Ukrainian Banurist Chorus, Ukr.
Bendruomenės pučiamųjų orkestras, Ukrainiečių laisvųjų kazokų sąjunga,
Ukrainiečių literatūtinis fondas ir kt.; 1965-1970); II. Kpt. Čėsnos laiškai (ir vertiami)
gen. St. Dirmantui (1964-1970); III. Įvairūs rankraščiai bei straipsniai (yra straipsnių
pavadinimų ir rankraščių autorų sąrašas),; IV. Varios; 1959-1972 (ir citatų iš
ankstesnių šimtmečių); V. Lietuvos kariuomenės istorijos reikalų straipsniai;
lietuvių, ukrainiečių, ukrainiečių versta į lietuvių, rusų, lenkų, anglų (ir kt.?) k.,
mašinraščiai, rankraščiai, laikraščio iškarpos;
6. Gen. St. Dirmanto įvairių straipsnių ir rankraščių bylos nr. 6 turinys:
Pratarmėlė; I. Prūsijoje ir Mažojoje Lietuvoje – 1. Pirmosios stambiosios generolų
Rennenkampfe, Samsonovo, Hindenburge ir Ludendorfe operacijos Rytprusiuose,
2. Tolimesnės 1914 metų rudens kovos Suvalkijoje ir Prūsoje; 3. Padėtis fronte ir
dalyse apie 1914 m. Kalėdas ir 1915 m. sausio – vasario pirmomis dienomis; 4.
1915 m. vasario mėnesio vokiečių operacija Mozūrų- Prūsų ežeryno rajone ir
žuvimas XX armijos „lietuviško“ korpo Augustavo miškuose; 5. Šios operacijos
abiejų pusių veiksmų įvertinimas; II. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai – 1. Karo
teatro skirtumai ir karybos kaita; 2. Vokiečiai išstumia rusus iš visos Lietuvos; III.
Autoriaus karo žygių-kelionių išgyvenimų ir atsiminimų nuotrupos – 1. Ilgas buvo
mano kelias į frontą; 2. Ariergardinis mūšis ties Darkiemiu; 3. Rikio Šiurpio valdoje.
Vėl einame pirmyn; 4. Osovco tvirtovėje. Dovnarai; 5. Goniodz-gonionis ir dujų
ataka; 6. Balstogėje šaudau cepelinus. Visuomet pasienio miestas; 7. Didysis rusų
armijų traukimasis: po nuo Osovco ginu Gardino tvirtovę; 8. Ežeronių šiurpi
tragedija. Epizodėlis. Paskutinė pozicija ties Bakštais Nalibokų didgirios pakrašty.
Permaina tarnyboje. A. Mickevičiaus Užuosis. Kas pas mane liko daiktinio, matomo,
apčiuopiamo (ordenai, tarnybos lapas); IV. Rusų valdytoje Lietuvoje; V. Kazimieras
Semėnavičius; VI. 1794 m. Kuršės ir žemaičių fronto likvidacija; VII. 1794 m. karas
su Rusija; VIII. Įvairūs rankraščiai; mašinraščiai ir rankraščiai;
7. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių byla nr. 7 turinys I. Lietuvos
kariuomenė ir po 1569 m. buvo savita; II. Juozas Narūnas (rašėsi Jozeph
Naronowicz Naronski – XVII a. vidurio lietuvis karo inžinierius, matematikas,
mokslinių veikalų autorius) – jo Architecura militaris ir anų laikų Lietuvos karyba;
mašinraščiai, rankraščiai;

Dėžė 2
1. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių byla nr. 8 turinys: I. Senovės
Lietuvos karybos santrauka; II. Karo mokykla; III. Palanga; IV. Iš Lietuvos-Lenkijos
karinių santykių; V. Susirašinėjimai su Z. Rumša; VI. Polska Jagelonov; ištraukos iš
istorijos knygų, kursų (pvz., Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokykla 1919-1939
m., Karys 1940 m., Aukštieji karo technikos kursai 1924-1944 ir kt.); mašinraščiai,
rankraščiai; 1959-1967 ir kt.;
2. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių byla nr. 9 turinys: I. Laiškai
(Prašymas -Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai 1919 m., Karo mokyklos
viršininko pagelbininkui raportas 1919 m., prašymas Krašto apsaugos ministerijai
1922 m.; laiškai – Krašto apsaugos ministeris 1936, V. Grybas skulptorius 1935
m., Juozas Gruzdas 1974, P. Gudelis 1973, St. Juras ir kiti); II. Technikos žodis; III.
Gen. St. Dirmanto mintys apie mūsų literatūrą; IV. 700 ir 550 metų; V. Skyrių
atstovų suvažiavimo raštai ir apyskaitos; VI. Reguliarinė DLK kariuomenė; VII.
Lietuvių dalys lenkų kariuomenėje XIX a.; VIII. LKVS Ramovė statutai; 1922-1974;
mašinraščiai, rankraščiai;
3. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių byla nr. 10 turinys: I. Įvairūs laiškai
(1960, LVS „Ramovės“ garbės nariui Gen. Povilui Plechavičiui 1967, Raulinaičio
1964, J. Tumo 1971, Jono Matonio 1958 m. nuorašas ir kt.) ir nekralogai (velionis
Antanas Beleiša 1972, Jurgio Čiurlio m.?); II. Lietuvos karininkijos likimas po 1939
metų; III. Pastabos dėl Laisvės Kovos metų; IV. 1534-35-37 metų kampanijos; V.
Lietuvos laisvės paminklas; VI. Metalų ir ginklų pramonė Lietuvoje; VII. Kokia buvo
senovės bajoriškos Lietuvos kariuomenė; VIII. Kauno įspūdžiai 1919 metais sausio
mėn. pradžioje; IX. Lietuvos karių ginklavimas 1918-1941 metais; X. Kai kurių
asmenų charakteristikos; XI. Patrankų gamykla Vilniuje; XII. Mūsų ginklai 1795
metais; XIII. Vėliava karyboje; XIV. Kartografija; mašinraščiai, rankraščiai;
4. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių byla nr. 11 turinys: I. Lietuvos
karybos istorija; II. Karinėm temom; III. Plk. ltn. Vl. Strimo atsiminimai apie 9 p. pulko
tragedija; IV. a. Plk. P. Genio ir gen. št. plk. J. Rapšio mirties nekralogai; b.
Susirašinėjimas gen. St. Dirmanto ir dr. A. Rukšos; V. Gen. št. plk. P. Žilio
susirašinėjimas su LKVS Ramovės centro valdybos pirmininku gen. St. Dirmantu
(1966-1970); mašinraščiai, rankraščiai;
5. Gen. St. Dirmanto bylos nr. 12 turinys: I. Įvairūs susirašinėjimai (Jo
Ekselencijai Vyskupui Brizgiui 1965, Ramovės centro valdybai 1966, J. Šepetys
1965, 1973; N. Mieželis 1966, LE papildomo tomo 1954 m. redaktoriui, ir laiškai (su
1970.X.23 Pabaltijos tautų karių veteranų organizacijų konferencijos Washingtone
protokolo santrauka, 1941 m. liepos mėn. 2 d. Radviliškio posėdžio protokolu ir
kt.); II. Įvairūs susirašinėjimai „Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“ leidžiamo
veikalo reikalu (Ramovė); III. Vokas su ats. mjr. Anatolijaus Reškos (gim. data
15.11.1889) asmeniniais dokumentais (ypač vokiečių okupacijos meto: 1941-1944,
bet bendrai nuo 1921-1950 m.) – Savanorių medaliu apdovanojimo liudymas 1929,
Trumpas gyvenimo aprašymas (1889-1941) „Šiaulių dupynų“ direktoriaus,
vokiškas „Abschrift Dienstzeitbescheinigung“ 1949, vokiškas 15 Nov 1944,
Radviliškio miesto Burmistrui – Majoras Radviliškio karo komendantas 1941, ats.
Mjr. Reško Anatolijaus Radviliškio miesto Komendanto pareigas ejęs 1941-VI.26 d.
iki 1941.VII.12 d. pažymėjimas, Lietuvių tremtinės bendruomenės mokesčių
knygelė (1949 ir 1948), 1936 m. Pulkininkas leit. Kauno m. ir apskrities
komendantas – liudijimas, 1929 m. išduotas pasas ir kiti; bylos metai ~1929-1973;
mašinraščiai, rankraščiai, Karys, laikraščių iškarpos (Draugas, Darbininkas,
Nepriklausoma Lietuva, Naujienos), pabėgėlio kortelė (rusų k.) išduota 1948 m.
Graiko ortodokso komiteto;
6. Gen. St. Dirmanto įvairių raštų ir šaltinių bylos nr. 13 turinys: Gen. St.
Dirmanto Lietuvos karyba – mašinraščiai, rankraščiai, žemėlapių kopijos iš
negatyvų;
7. Sąsiuvinis „Byla nr. 13 Ultimatumai Lietuvai“ – laikraščių iškarpos:
straipsniai – „Lietuvai įteiktų keturių ultimatumų nagrinėjimas“ Naujienos 1963;
„Lenkų ultimatumas Lietuvai“ Draugas 1963; „Ar senovės Lietuva buvo feodalinė?
“; „Ar supramonėję rusai bus civilizuoti?“; „Lenkų istorikas apie peoviakų
perversmą Lietuvoje“; „Antibolševikinių tautų blokui 25 metai“ Mūsų pastogė nr. 46
1968 m.; „Kas gyvas – kovoja“ Mūsų pastogė nr. 46, 1968; „Karo mokslo skyrius
Lietuvos kariuomenėje“ Mūsų pastogė nr. 46 1968; „Lenkai klaidina amerikiečius ir
erzina Čikagos lietuvius“ Naujienos 1966; Dirmanto (?) rašytas (mašinraštis)
puslapis „Pas mus dabar klesti ir bujoja visokie visokiausi malonūs menai, dainos…
“; „Dalyvavęs Klaipėdos atvadavime“ L. Lietuva 1967 m.
8. Gen. Dirmanto medžiaga knygai Lietuvos pilys: A.) nuotraukos, iliustracijos,
žemėlapiai; tekstas, užrašai – mašinraščiai, rankraščiai; B) iliustracijos: Vilnius,
Trakai, Kaunas; C) iliustracijos „(ne Lietuvos Didž.)“; D) Iliustracijos, porą iškarpų.