GRAŽINA IR DOMAS KRIVICKAI

GRAŽINOS KRIVICKIENĖS IR DOMO KRIVICKO FONDAS

1. Unamerican Comm Translation – raštai iš Lauren Keitt – Law Librarian
1954-1957. Anglų k. Aplankas
2. Iškarpos iš spaudos, Assembly of Captive European Nation – Document of
the Conference in Strasbourg 1963 05 07. medžiaga apie komunizmą, komunistus
1963-1964. Aplankas
3. Iškarpos iš spaudos apie Sovietų Sąjungą. Aplankas
4. Iškarpos iš amerikiečių spaudos apie komunistų lagerį, Sovietų Sąjungą
1984-1985. Aplankas
5. Iškarpa iš spaudos apie diplomatinį darbą Vašingtone (S. Lozoraitį).
Aplankas
6. Spauda (žurnalai) apie žmogaus teises, Helsinkio akto medžiaga 1979 m.
Aplankas
7. Lietuvos laisvės komiteto simpoziumo medžiaga (pranešimas, santrauka)
1966 m. New Yorke. Informacinis biuletenis, sovietinė Kapsuko vyriausybė. Teisės
reformos ir kai kurie bruožai (D. Krivickas – spausdintas mašinraštis). Aplankas
8. tautosaka – iškarpos iš žurnalų. Aplankas
9. Baltieji Rūmai – medžiaga apie Lietuovs okupaciją ir kt. Reikalai (Helsinkio
paktas, Molotovo-Ribentropo paktas). Aplankas
10. Žvilgsnis į gyvųjų ir mirusiųjų santykius lietuvių tautosakoje, 1973, Čikaga.
Gražina Krivickienė.
11. Eltos ir kt. Korespondencija, Dr. D. Krivicko straipsniai. Aplankas
12. Vilnius lietuvių liaudies dainose – rankraštis, gaidos, juodraščiai knygos
leidimui.
13. Recenzijos, melodijos 9Gaidos), dainos. Aplankas
14. Įvairūs straipsniai prancūzų kalba. Aplankas
15. Juliaus Šarkos straipsnis lietuvių ir prancūzų kalba “Lietuvių liaudies
melodijų elementai” Aplankas
16. Lietuviškų dainų gaidos. Aplankas
17. Istoriniai įvykiai – dainos apie juos (karą, Prūsiją, ir kt. ). Apalnkas
18. Bibliografija – dainų sąrašai lietuvių ir prancūzų k. Aplankas
19. Dangus- dainos lietuvių ir prancūzų k. Aplankas
20. Magiški pavirtimai – dainos lietuvių ir prancūzų k. Aplankas
21. etinės šventės – dainos lietuvių ir prancūzų k. Aplankas
22. Baladės lietuvių ir prancūzų k. Aplankas
23. Dievai ir dievaitės lietuvių ir prancūzų k – dainos. Aplankas
24. Knygos rankraščiai anglų k. “Dainos” padavimai, dainų tekstų
paaiškinimai. “Vilnius leituvių liaudies dainose” juodraščio medžiaga.
25. Atgrasiai, straipsniai – “Motulės dainos” apie trikalbę dainų plokštelę.
26. Pavergtų Europos tautų asamblėjos dokumentai, 12 sesijos
memorandumas ir daugelis kt. dokumentų, manifestas 1966 m. Pavergtų tautų
savaitės programa 1966 m., oficialūs aktai. Vokas
27. Dr.Domo Krivicko straipsnis apie Tarybų Lietuvos įstatymus, padėtį 1957
m. Highlights žurnale. Vokas
28. Antano Juraičio Rimšos byla Amerikos tesime dėl atsisakymo tarnauti
kariuomenėje (JAV) 1977 m. Vokas
29. Highlight leidiniai 1958-1959 m. Vokas
30. “Močiutės dainos”. 107 Liudvinavo krašto dainos. Mašinraščio kopija.
Aplankas