IRENA IR LEONAS KRIAUČELIŪNAI

IRENOS IR LEONO KRIAUČELIŪNŲ ARCHYVAS
REG. NR. 14358

1. Leono Kriaučeliūno disertacija veterinarijos srityje vokiečių k. Hanoveris.
1947 m.
2. Mokslo pažymėjimai vokiečių k. 1945-1953 m.
3. Dokumentai dėl dr. l. Kriaučeliūno lėšomis rekonstruoto Veterinarijos
akademijos pastato dalies ir technologijos, įrangos, aparatūros, instrumentų
finansavimo. Dovanojimo aktas, įgaliojimas, pastato brėžiniai, darbų priėmimo
aktas, Kauno miesto mero potvarkis dėl memorialinės lentos įrengimo. 1996 m.
4. Iškarpos apie L. Kriaučeliūną, mirties pranešimas, užuojautos, knygos apie
L. Kriaučeliūną ,,Tai mano Lietuva” pristatymas ir kt.
5. Eugenijaus Kriaučeliūno (1958-1977) gimimo pažymėjimas, nuotraukos,
iškarpos iš laikraščių apie jį, Irenos Kriaučeliūnienės tekstas apie Eugenijų, ligos
istorija.
6. Eugenijaus Kriaučeliūno pasas, vairuotojo pažymėjimas, E. Kriaučeliūno
jaunimo premijos dokumentai, nuotraukos, iškarpos iš laikraščių. 1978-1990 m.
Nuotraukos
7. Dr. L. Kriaučeliūnas: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūrinės talkos
taryba, JAV LB Kultūros Fondas; PLB Kultūros tarybos vajus- rėmėjai ir John
Evans 1966 m.; lietuviai su viceprezidentu Hubert H. Humphrey 1967 m.;
Viceprezidentas Spiro Agnew 1969 m.; Patricia Nixon 1972 m.; lietuviai su atstovų
rūmų pirmininku T. O. Neill 1982 m.; lietuviai su senatorium Diksen 1986 m.;
lietuviai su Gerald Ford.
8. L. Kriaučeliūno (1919-1997) nuotraukų ir iškarpų, užuojautų dėl jo mirties
albumas.
Vinjetės
9. 2-ojo pėstinininkų D.L.K. Algirdo pulko karininkai 1918-1938 m.
10. Marijampolės valdžios gimnazijos IX laida 1933-1934 m.