J. K. ENCHERIS

J. K. ENCHERIO NUOTRAUKŲ ARCHYVAS

1. Lietuvių tautinio muziejaus komitetas. 400 metų lietuvių kultūros pažangos
parodos proga 1947 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Vyčių salėje. Sėdi iš k.: kun. I.
Albavičius, J. K. Encheris. Stovi 1 eil. iš kairės: L. Šimutis, O. Morkūnienė, E.
Samienė, M. Pakeltienė, A. Kazlauskienė (Kass), O. Meistininkienė, kun. J.
Prunskis. 2 eil.: D. Varnas, J. Tubelis, J. Pilipinskas (Philips), T. Tubelienė, G.
Mozeliauskienė, V. Jodeikis, J. Kazlauskas (Kass). Stankūno nuotr.
2. Balf Čikagos apskrities valdyba ir skyrių delegatai 400 metų lietuvių kultūros
pažangos parodos proga 1947 m. lapkričio 16-23 d. Lietuvos Vyčių salėje.
3. Amerikos lietuvių kultūros trečioji paroda 1950 m. Rengimo komitetas ir
dailininkai. Pirmoje eilėje sėdi iš k. į d.: kun. Dr. J. Prunskis, dail. V. Valeška, dail.
A. Varnas, pirm. J. K. Encheris, dr. Alm. Račkus, ir R. Mazeliauskienė. Antroje
eilėje: L. Šimutis, O. Meistininkienė, Kass, E. Samienė, A. Bacevičius ir Irena
Norbutienė. Trečioje eilėje P. Cibulskis, A. Balaišis, J. Brazauskis,, J. Kazakevičius
(Kass), B. Babrauskas ir dail. Kaz. Varnelis. Stankūno nuotr. 5 vnt.
4. Viršutinė eilė iš k. Viktoras Jasaitis, 2-3-4-?, 5-Julius, Antanas Vasiliauskas,
6-7, 8- Paukštys, 9-Česlovas Pakuckas, 10- J. Bružikas; 1-?, 2- Antanas Kučas, 3-
Antanas Juška, 4 – Vincas Dovydaitis, 6-7-8-?, 9-Povylas Gaučys; 1-Vladas
Kareiva, 2- Kazys Šapalas, 3- Juozas Mičiulis, 4-Antanas Balč?; 1-Jadvyga
Česaitytė, 2- Stefa Paliulytė, 3- Jurgis Krasnickas, 4-Ignas Česatis, 5-Petras
Karvelis, 6-7-?, 8-Paulina Gerv?, 9-?, 10-Juozas Mičiulis: 1-Juozas Leimonas, 2-
Kazys Augys, 3-Petras Spetyla, 4-V. ?uškaitė, 5-Bernardas Žukauskas, 6- Stasys
Lipčius.
5. J. Brazauskas. J. B. Kudirkos nuotr. (Cicero, IL)
6. Lietuvių RK Fondo valdyba. Cicero, IL. K. A. Mikalausko nuotr.
7. Šv. Kazimiero gvardija ir draugija. Brighton Park, Chicago, 1918 m.
Paukščio nuotr.?
8. Am. lietuviškos vestuvės. 1914 m. Čikaga, IL. J. G. Kawall nuotr.
9. Liet. skautai Brighton Park. 1945?,1947? m. A. S. Precin nuotr. 2 vnt.
10. Liet R. K. federacijos Čikagos apsk. valdyba ir komisijos. Iš k. pirma eilė:
E. Širvinskienė, Jul. Šliogeris,, B. Nenartonis, V. Balanda pirm., K. Zaromskis, E.
Šanienė raš., R. Paulienė, II eilė J. A. Kazlauskas (kan.), N. Širninskas, J. Valskis,
J. Brazauskis, V. Jodelis, J. Balenskis, J. L. Encheris.
11. Kat. Federacija 19. Brighton Park, Chicago, IL. 1939.
12. Am. lietuvių kultūros trečios apžvalginės parodos rengimo komitetas 1950
m. Čikaga, IL. Stankūno nuotr.
13. Šv. Kazimiero naujokės. Čikaga. 1944 m. Stankūno nuotr.
14. Nekaltojo Prasidėjimo mokykla Brighton Park, Čikaga, IL.
15. Vienuolynas iš vakarų pusės.
16. J. J. Elias Cook pavieto komisijonierius. 1914 m.
17. Garbės lenta kariams. 1943 m. Čikaga.
18. Čikagos Lietuvių Taryba. 1949 m.
19. Anthony Ercher. Čikaga, 4401 Mozart Av.
20. J. K. Encherio šeima. 1949 m. Čikaga. A. S. Precin nuotr.
21. Čikagos lietuvių vestuvės. 1944 m. A. S. Precin nuotr.
22. Liet. tautinio muziejaus ir liet. kultūros 400 metų pažangos parodos
komitetas. 1947-1947 m.
23. Liet. tautinio muziejaus komisija. 1947 m.
24. Petro Rimšos skulptūra ,,Artojas”.
25. JAV armijos kariai, tarp jų – K. J. Encheris. Kentucky. 1948 rugpjūtis.
26. Vaikai su kunigu. 1940. Stankūno nuotr.
27. Nežinomo žmogaus portetas.
28. Vyskupas Jurgis Matulaitis. Stankūno nuotr. 1926 .
29. Vinjetė.
30. Nežinomo dvasininko portretas.

Saugoma Budrio foto archyve