JUOZAS PRUNSKIS

Juozo Prunskio fondas /F. J. Pr./

Eil.nr. Medžiagos pavadinimas Metai S.vnt. Lapai Laikinas šifras

Personalija
1. Lietuvos Pasiuntinybė Vokietijoje. Führungszeugnis; Bescheinigung [Herr
Pfarrer Juozas Prunskis]. Berlin. Mašinr., mašinr. per kalkę. Vokiečių k. – Parašas :
Atache, Leiter der Konsularabteilung / Vytautas Čepas/. 1940 1
4 F. J. Pr.-1
2. Mykolas Leonas Krušas. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Vokiečių k.
Rašo apie oficialų pakvietimą į Ameriką. Žada pasirūpinti kelionės pinigais, kai bus
pranešta apie vizos gavimą. 1940 1 1 F. J. Pr.-2
3. Pažymėjimas Juozui Prunskiui, išduotas Panevėžio vysk. sekretoriaus kun.
Jono Gasiūno [?]. Panevėžys. Rankr. Anglų k. 194[?] 1 1 F. J. Pr.-3
4. [Prunskis Juozas]. Kun. J. Prunskio biografija. [Chicago]. Mašinr. Liet.
k. 194[?] 1 1 F. J. Pr.-4
5. Registration Certificate : [Mobilizacijos persiregistravimo kortelė (iš 1941 m.
liepos mėn.), išduota J. Prunskiui. Chicago. Spaud., užpildytas rankr. ir mašinr.
Anglų k. 194[?] 1 1 F. J. Pr.-5
6. 4-D statuso ėmimo į kariuomenę kortelė, išduota J. Prunskiui. Chicago.
Spaud., užpildytas rankr. Anglų k. 1941 1 1 F. J. Pr.-6
7. Pan American World Airways. [Pažymėjimas apie Tarptautinės datos linijos
perskridimą, išduotas J. Prunskiui]. Spaud. užpildytas mašinr. Anglų k.
1954 1 1 F. J. Pr.-7
8. Eurailpass : [Europos geležinkelių keleivio kortelė, išduota J. Prunskiui].
Spaud. užpildytas mašinr. Anglų k. 1977 1 1 F. J. Pr.-8
9. Joannes Pavlvs II Pont. Max. [Juozo Prunskio paskelbimo Garbės prelatu
raštas]. Roma. Spaud., užpildytas rankr., mašinr. Italų k. – Parašas : kard.
Cacaroli; Priedas : Teksto vertimas į lietuvių kalbą. 1987 1 2 F. J. Pr.-9
10. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Leidimas Nr. 46, išduotas J.
Prunskiui. Vilnius. Rankr., mašinr. Liet. k. 1991 1 1 F. J. Pr.-10
11. Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas. [Pažymėjimas apie
balsavimo lapelio įteikimą generaliniam konsulatui Čikagoje, išduotas J. Prunskiui].
Mašinr., rankr. Liet. k. 1992 1 1 F. J. Pr.-11
12. Emergency Medical Information [J. Prunskio]. Chicago. Plastikinė kortelė,
užpildyta rankr. Anglų k. – Autogr. : J. Prunskis. b. m. 1 1 F. J. Pr.-12
13. The Captive Nations Friends Committel. 1959 – 1969 Captive Nations
Eisenhower Proclamation Medal presented to Reverend J. Prunskis. Spaud. Anglų
k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-13
14. Heuse of Representatives U.S.A. The Raymond McDonald Community
Achievement Award Presented to Rev. Dr. Joseph Prunskis. Muzealija (medis,
metalas). Anglų k. 1986 1 1 F. J. Pr.-14
15. Lithuanian-American Republican League of Illinois [Apdovanojimas 1990
Metų Lietuviui Monsig. Juozui Prunskiui]. Lemont. Muzealija (medis, metalas).
Anglų k. 1990 1 1 F. J. Pr.-15
16. Kun. Dr. Juozo Prunskio trigubos sukakties minėjimo komiteto medžiaga.
Mašinr., rankr., spaud. Liet., anglų k. 1973 1 29 (1 v.) F. J. Pr.-16
Susirašinėjimas :
Įvairių asmenų laiškai J. Prunskiui
17. Adomonis Petras. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Utena. Rankr., spaud. Liet.
k. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-17
18. Aladžius [?]. Laiškas J. Prunskiui. Baltimore. Mašinr. Liet. k. 1973
1 1 F. J. Pr.-18
19. Alė Rūta. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Santa Monica. Rankr., spaud. Liet.
k. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-19
20. Andriūnas Feliksas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud., rankr. Liet., anglų
k. 1973 1 1 F. J. Pr.-20
21 Auginas Balys. Atvirlaiškis J. Prunskiui. [Chicago]. Rankr., spaud. Liet.
k. 1996 1 1 F. J. Pr.-21
22. Baltramaitis [Kazys ?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Paryžius. Rankr. Liet.
k. 1947 1 1 F. J. Pr.-22
23. [Balulis J. ?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Bostonas. Rankr. Liet. k.
1953 1 1 F. J. Pr.-23
24. Bilėnas Jonas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. [Chicago]. Rankr. Liet. k.
1985 1 1 F. J. Pr.-24
25. Bražėnas Vilius. Laiškas J. Prunskiui. Bonita Springs. Mašinr., spaud.
kopija. Liet. k., anglų k. – Priedas : medžiaga, raginanti OSI panaikinimą.
1994 1 8 (1 v.) F. J. Pr.-25
26. Brizgys Vincentas, vyskupas. Laiškai (2) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr.
Liet. k. 1978-1990 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-26
27. Butėnienė Dalia. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet. k.
1996 1 1 F. J. Pr.-27
28. Butkys Vaclovas. Laiškas J. Prunskiui. New York. Rankr. Liet. k. Liudijimas,
kaip bolševikai nukankino kun. St. Baltrimą. 1991 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-28
29. Butkus Petras, kun. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Sydney. Rankr. Liet. k.
1991 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-29
30. Cody John, cardinal, Archbishop of Chicago. Laiškas-sveikinimas J.
Prunskiui. Chicago. Mašinr. Anglų k. 1980 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-30
31. Čerkeliūnas Kęstutis. Atvirlaiškis J. Prunskiui. New York. Rankr. Liet.
k. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-31
32. Damušienė Jadvyga. Laiškas J. Prunskiui. Pompano Beach. Rankr. kop.
Liet. k. 1994 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-32
33. Deksnys Antanas, vysk. Laiškas J. Prunskiui. Bad Wőrishofen. Rankr. Liet.
k. 1991 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-33
34. Eretas Juozas. Laiškas J. Prunskiui; J. Prunskio atsakymas. Basel. Rankr.
Liet. k. Prašo atsakyti, kas turėjo didžiausią įtaką krikščioniškos kultūros raidai
Lietuvoje nuo 1880 m. ir J. Prunskio atsakymai. 1967 1 5 F. J. Pr.-34
35. Gargasaitė Dalia. Laiškas J. Prunskiui. Vilnius. Rankr. Liet. k.
1992 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-35
36. Gasparonis Pranas. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet. k.
1993 1 1 F. J. Pr.-36
37. Grabnickas Antanas. Laiškas J. Prunskiui. Kretinga. Mašinr. Liet. k.
1995 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-37
38. Grincevičius Česlovas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet.
k. 1994 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-38
39. Gybauskas Juozas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet., anglų
k. 1973 1 1 F. J. Pr.-39
40. Gustaičiai, Algirdas ir Juta-Jūra. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr. Liet. k.
b. m. 1 2 F. J. Pr.-40
41. Janavičiai, Marija ir Motiejus. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr. Spaud. Liet.,
anglų k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-41
42. Janušaitis Jurgis. Laiškas J. Prunskiui. Daytona Beach. Mašinr. Liet.
k. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-42
43. Jatulis Paulius, kun. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. Bad Wőrishofen. Rankr.
Liet. k. 1993 1 1 F. J. Pr.-43
44. Jėčiai, Dalia ir Kęstutis. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet.
k. 1996 1 1 F. J. Pr.-44
45. Jenkins Lawrence. W. Kvietimas J. Prunskiui. Chicago. Spaud. Anglų
k. 1994 1 1 F. J. Pr.-45
46. Yotka Kate. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud. Anglų k. b. m. 1
1 F. J. Pr.-46
47. Jurkus Paulius. Laiškai (3) J. Prunskiui. New York. Mašinr. Liet. k.
1991 1 5 F. J. Pr.-47
48. Kauneckas Jonas. Laiškas J. Prunskiui. Telšiai. Mašinr. Liet. k.
1994 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-48
49. Kaušyla Jonas, kun. Laiškai (2) ir atvirlaškiai (3) J. Prunskiui. Pivašiūnai.
Mašinr., spaud. Liet. k. – Priedas : kun. Dr. prof. J. Stakausko fotogr. 1986-
1994 1 11 (5 v.) F. J. Pr.-49
50. Koverienė L. Laiškas J. Prunskiui. Akademija, Kėdainių raj. Rankr. Liet.
k. 1995 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-50
51. Kriaučeliūnai, Irena ir Leonas. Kvietimas J. Prunskiui. Bridgeview, Ill.
Mašinr. Liet. k. 1981 1 1 F. J. Pr.-51
52. Kriaučiūnas Romualdas. Laiškas J. Prunskiui. Lansing, MI. Mašinr. Liet.
k. 1996 1 1 F. J. Pr.-52
53. Kubiliūtė Ramunė. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Evanston, Ill. Rankr., spaud.
Liet. k. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-53
54. Kucena Josef. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Mašinr. Čekų k. b. m.
1 1 F. J. Pr.-54
55. Kučėnai, Dalia ir Jonas. Atvirlaiškis ir laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr,
mašinr. Liet. k. 1983 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-55
56. Kuraitienė T. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr., spaud. Liet., ispanų k.
– Priedas : Iškarpos iš spaudos. 1981 1 5 (1 v.) F. J. Pr.-56
57. Kurklytė-Lukienė Ramunė, Stelmokaitė-Novak Eglė ir kt. Atvirlaiškis J.
Prunskiui. Chicago. Spaud., rankr. Liet. k. 1986 1 1 F. J. Pr.-57
58. Ladauskaitė Anastazija. Laiškas J. Prunskiui. Panevėžys. Rankr. Liet.
k. 1994 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-58
59. Laurinaičiai, Marija ir Povilas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet.
k. 1984 1 1 F. J. Pr.-59
60. Metzger Ray ir Dalia. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Mašinr., spaud. Anglų k.
1997 1 2 F. J. Pr.-60
61. Montvila Kazimieras. Laiškas J. Prunskiui. Marijampolė. Mašinr., rankr.,
fotogr. Liet. k. – Priedas : Kreipimasis dėl kun. K. Montvilos, nuskendusio su
„Titaniko“ laivu, ir kitų paskelbimo šventaisiais. Konvertito kun. Tomo Rounel
Dovydo Byles fotografija. 1992 1 5 (1 v.) F. J. Pr.-61
62. Morton Irene. Laiškas J. Prunskiui. Rankr. Anglų k. b. m. 1
1 F. J. Pr.-62
63. Nenienė Antanina. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet. k.
1981 1 1 F. J. Pr.-63
64. Pabedinskas K. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Rankr. Liet. k.
1993 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-64
65. Paplauskienė Virginija. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k.
1996 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-65
66. Paukštienė Jadvyga. Atvirlaiškis ir J. Paukštienės mišrios technikos
atvirukai (2) J. Prunskiui. Oak Lawn, Ill. Rankr. Liet. k. 1996-1997 1
3 F. J. Pr.-66
67. Petrauskis Hieronymus. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Sanctuarium Emmaus.
Mašinr. Liet. k. 1979 1 1 F. J. Pr.-67
68. Pikūnas Justinas. Laiškai (2) ir atvirlaiškis J. Prunskiui. Northville, MI.
Rankr., kop., spaud. Liet., anglų k. 1994 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-68
69. Poniškaitis Stanislovas Eugenijus. Laiškas ir atvirlaiškiai (5) J. Prunskiui.
Vilkaviškis. Rankr., spaud. Liet. k. 1994-1997 1 8 (1 v.) F. J. Pr.-69
70. Račiūnai, Kazimieras ir Donata. Laiškai (2) J. Prunskiui. Alytus. Rankr.,
mašinr. Liet. k. – Priedas : K. Račiūno eilėr. „Septyni Kristaus žodžiai“, „Dieviškasis
Amen“. 1992 1 7 (1 v.) F. J. Pr.-70
71. Račiūnas Pranas. Laiškas J. Prunskiui. Alytus. Mašinr. Liet. k.
1996 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-71
72. Rastenis V. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Rankr. Liet. k. 1994
1 2 (1 v.) F. J. Pr.-72
73. Raškinis Arimantas. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k.
1991 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-73
74. Rubšys Antanas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr. Liet. k. 1994
1 1 F. J. Pr.-74
75. Rutkauskas Vytas. Atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui. Rietavas. Rankr., mašinr.
Liet. k. 1994-1995 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-75
76. Sakas Augustinas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr. Liet. k. b. m.
1 1 F. J. Pr.-76
77. Somolinos Antonio Moya. Atvirlaiškis J. Prunskiui. El Ejido. Rankr., spaud.
Liet., ispanų k. 1985 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-77
78. Stančienė Dalia. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k..
1994-1997 1 5 (2 v.) F. J. Pr.-78
79. Stasiuliai [?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet. k. 1996
1 1 F. J. Pr.-79
80. Steiblienė Elena. Laiškas ir atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud., fotogr.
Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-80
81. Stetzko Jaroslaw. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. München. Rankr., spaud.
Anglų k. 1983, 1985 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-81
82. Stirblytė Ona. Atvrlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet. k.
1973 1 1 F. J. Pr.-82
83. Šalkauskas Julia. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud., fotogr. Anglų k. b.
m. 1 1 F. J. Pr.-83
84. Šimutis Leonardas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Chicago. Spaud. Su parašu-
autogr. Liet. k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-84
85. Šiugžda Edvardas. Atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet.
k. 1993-1994 1 9 (3 v.) F. J. Pr.-85
86. Šiurys J. Atvirlaškis J. Prunskiui. Telšiai. Mašinr., rankr. Liet. k.
1995 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-86
87. Šukevičiūtė S. Nijolė. Atvirlaškiai (2) J. Prunskiui. Marijampolė. Mašinr. Liet.
k. 1995 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-87
88. Tamkevičius Sigitas, vysk. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Rankr. Liet.
k. 1994 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-88
89. Taškūnas Algis. Laiškas J. Prunskiui. Sandy Bay. Rankr. Liet. k.
1996 1 1 F. J. Pr.-89
90. Trečiokienė-Dičiūtė Alodija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet.
k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-90
91. Trojanauskienė Vanda. Laiškas J. Prunskiui. Rankr. Liet. k. 1977
1 1 F. J. Pr.-91
92. Uzėnai, Ona ir Albinas. Atvirlaiškis ir fotogr. J. Prunskiui. Biržai. Rankr.,
fotogr. Liet. k. 1991 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-92
93. Užubaliai, Nijolė ir Vladas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet.
k. 1996 1 1 F. J. Pr.-93
94. Vaičius Antanas, vysk. Laiškas ir atvirlaiškiai (4) J. Prunskiui. Telšiai.
Rankr., spaud. Liet. k. 1993-1997 1 9 (4 v.) F. J. Pr.-94
95. Vaičiūnas V. S. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. su parašu. Liet.
k. 1997 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-95
96. Vaišnienė Elena. Laiškas J. Prunskiui. Rankr. Liet. k. 1973 1
1 F. J. Pr.-96
97. Vaišnora Juozas. Laiškas J. Prunskiui. Roma. Mašinr. Liet. k. b.
m. 1 F. J. Pr.-97
98. Valeikytė Apolonija. Laiškai (6) ir atvirlaiškiai (6) J. Prunskiui. Reguena.
Rankr., spaud. Liet. k. 1976-1993 1 21 (7 v. ) F. J. Pr.-98
99. Venskai, B. ir A. Laiškas J. Prunskiui. Paryžius. Rankr. Liet. k.
1984 1 1 F. J. Pr.-99
100. Vilkas Donatas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr., autogr., spaud.
Liet. k. 1995 1 3 F. J. Pr.-100
101. Vocentis Domininkas. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Bad Woerishofen. Spaud..
rankr. Liet. k. Perduoda vysk. A. L. Deksnio linkėjimus. 1996 1 3 (1
v.) F. J. Pr.-101
102. Voronavičius Jonas. Laiškas J. Prunskiui. Ringaudai. Rankr., spaud. Liet.
k. – Priedas : biuletenis „Lietuviškos knygos mėgėjas“; Dr. Paulinos Kalvaitytės-
Karvelienės fotogr. 1991 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-102
103. Voverienė Ona. Laiškas ir atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui. Vilnius. Rankr.,
mašinr., spaud. Liet. k. 1994-1996 1 6 (2 v.) F. J. Pr.-103
104. Zalanskienė Gražina. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Varėna. Rankr. Liet. k.
1991 1 3 (2 v.) F. J. Pr.-104
105. Zalatorė Snieguolė. Laiškas J. Prunskiui. Klaipėda. Rankr. Liet. k.
1992 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-105
106. Zapolis Frank. Kvietimas [J. Prunskiui]. Evergreen Park, Ill. Mašinr. Anglų
k. 1979 1 1 F. J. Pr.-106
107. Žemaitytė Aldona. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. Vilnius. Rankr., spaud.
Liet. k. 1995 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-107
108. Žukienė Janina. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr., spaud. Liet.
k. 1995 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-108
109. Joana Danutė [?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Rankr., spaud. Liet.
k. 1995 1 1 F. J. Pr.-109
110. Nenustatyto asmens atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud., rankr. Ukrainiečių,
anglų k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-110
111. Izidorius [?]. Laiškas J. Prunskiui. Rankr. Liet. k. [1993] 1 2
(1 v.) F. J. Pr.-111
112. Janė [?]. Sveikinimai (2) J. Prunskiui. Druskininkai. Rankr. Liet. k. –
Priedas : Sveikinimas Onai Prunskienei. 1975, 1978 1 3 F. J. Pr.
-112
113. POvilas ir Marija [?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud., rankr. Liet. k.
Sveikina vardadienio proga. 1980 1 1 F. J. Pr.-113
114. Paulina [?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Saint Petersburg. Spaud. Liet.
k. 1941 1 1 F. J. Pr.-114
115. Stasė [?]. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. Miami Beach, Kennebunkport.
Spaud., rankr. Liet. k. 1976,1980 1 2 F. J. Pr.-115
116. Neišaiškinto asmens atvirlaiškis J. Prunskiui. Mexico. Spaud., rankr. Liet.
k. 19 [?] 1 1 F. J. Pr.-116
117. Jonas [?]. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Spaud., rankr. Liet. k. 1993
1 1 F. J. Pr.-117
118. Neišaiškinto asmens atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr. Liet. – Parašas : V.
G. 1983 1 1 F. J. Pr.-118
119. Angelė [?]. Laiškas J. Prunskiui. Mašinr., fotogr. Liet. k. – Priedas :
Tragiškai žuvusio kun. Juozapo Zdebskio fotogr. 1988 1 5 (1 v.)
F. J. Pr.-119
120. Aldona ir Vladas [?]. Laiškas J. Prunskiui. Medellin. Rankr. Liet. k.
1984 1 1 F. J. Pr.-120
Kolektyviniai autoriai
121. 25 m. žurnalisto darbo sukakties sveikinimai kun. Dr. J. Prunskiui. New
York, Strasburgas; Bostonas; Stamford; Lawrence; Toronto; Cicero; Chicago;
Cleveland; Los Angeles; Detroitas; South Bend; Birmingham; Brockton; Waterbury;
Peace Dale; Bogota; Montrealis; Hollywood; Medellin; Choenix; Reading;
Memmingen; Mantend. Rankr., mašinr., spaud. Liet. k. – Parašai : T. Žiūraitis, J.
Grinius, J. Meškaukas, V. Kulbokas, J. Rūtenis, J. Gliauda, E. Vasyliūnienė, I.
Vosyliūnas, T. Narbutas, P. Alūšėnas, M. Teofilė, S. Klimaitis, E. Skujenieks, P.
Jurgėla, M. Šimonis, S. Garliauskas, J. Voldemaras, J. Vėgėlis, S. Tamulaitis, S.
Barzdukas, J. B. Končius, S. Kolupaila, A. Saulaitis, M. Vaitkus, E. Pasalante-
Petrauskaitė, J. Aistis, M. Aukštaitė, D. Mitkienė, B. Cicėnaitė, A. Jakubauskas, S.
M. Cecilija, M. Budrienė, A. Astašaitis, Č. Grincevičius, J. Gasiūnas, P. Jankuvienė,
N. Butkienė, A. Ružancovas, J. Kralikauskas, V. Ironis, D. K. Oželis, Vl. Jakubėnas
ir kt. 1955 1 57 F. J. Pr.-121
122. Kun. Dr. Juozo Prunskio 65 metų amžiaus, 40 metų kunigystės ir 25 metų
darbo „Draugo“ redakcijoje sukakčių sveikinimo laiškai (32) ir atvirlaiškiai (34).
Rankr., mašinr., spaud. Liet., anglų, rusų k. 1973 1 72 (1 v.) F.
J. Pr.-122
123. Sveikinimo laiškai (10) ir atvirlaiškiai (6) J. Prunskiui 70 metų sukakties
proga. Rankr., mašinr., spaud. Liet., anglų k. 1977-1978 1 16 F.
J. Pr.-123
124. Sveikinimo laiškai (14) ir atvirlaiškiai (42) J. Prunskiui kunigystės 50 –
mečio ir 75 metų jubiliejaus proga. Rankr., mašinr., spaud. Liet., anglų k. – Priedas
: Jadvygos Paukštienės exlibris ir akvarelė, sukurti J. Prunskiui. 1982
1 72 (9 v.) F. J. Pr.-124
125. Laiškai (2) ir atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui, jo ligos 1983 m. metu. Chicago;
Los Angeles; Medellin; Sleepy Hollow. Rankr., spaud. Liet., anglų k. 1983
1 6 (1 v.) F. J. Pr.-125
126. Atvirlaiškis su parašais J. Prunskiui. New York. Rankr., spaud. Anglų
k. 1968 1 1 F. J. Pr.-126
127. Lietuvos enciklopedijų redakcija. Laiškas [J. Prunskiui]. Vilnius. Mašinr.,
kop., rankr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Birutė Abraitienė, Filologijos redakcijos
redaktorė. – Priedas : Vyriausiojo redaktoriaus Mykolo Mikalajūno kreipimasis į
tautiečius dėl paramos Lietuvos enciklopedijų leidyklai.Prašo užpildyti pridedamą
anketą arba parašyti išsamesnę autobiografiją. 1991 1 3 (2 v.)
F. J. Pr.-127
128. Kauno seserys benediktinės. Laiškas ir atvirlaiškiai J. Prunskiui. Kaunas.
Rankr., spaud. Liet. k. 1993-1995 1 7 (3 v.) F. J. Pr.-128
129. Vatikano radijo lietuviškosios programos darbuotojai. Laiškai (2) ir
atvirlaiškis J. Prunskiui. Roma. Ranke., mašinr., spaud. Liet., anglų k. – Autogr. :
Vincentas Pupinis. – Priedas : Radijo Vaticana prorammes. 1991-1997
1 8 (3 v.) F. J. Pr.-129
130. Lietuvos Caritas federacija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr.,
spaud. Liet. k. – Parašas-autogr. : Albina Pajarskaitė. 1993 1 3 (1
v.) F. J. Pr.-130
131. Lietuvos Švento Kazimiero seserys. Laiškas ir atvirlaiškis J. Prunskiui.
Kaunas. Mašinr. Liet. k. 1993-1997 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-131
132. „Caritas“ redakcija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas. Rankr., spaud. Liet.
k. 1994 1 2 (2 v.) F. J. Pr.-132
133. Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės. Atvirlaiškiai (2) J.
Prunskiui. Kaunas. Rankr., spaud. Liet. k. 1994 1 2 F. J. Pr.-133
134. Gyvieji akmenys iš Lietuvos. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Rankr., spaud. Liet.
k. 1994 1 1 F. J. Pr.-134
135. Katalikų pasaulio leidykla. Atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr.,
spaud. Liet. k. – Parašas-autogr. : R. Černiauskas, direktorius. 1994-
1995 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-135
136. „Katalikų pasaulio“ redakcija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Rankr.,
spaud. Liet. k. 1994 1 2 (21v.) F. J. Pr.-136
137. Kauno Jėzuitų gimanazija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas. Rankr.,
spaud., fotogr. Liet. k. . – Autogr. : Gediminas Vitkus. – Priedas : Jėzuitų kolegijos
345 –ųjų metinių minėjimo fotografijos. 1994 1 5 (1 v.) F. J. Pr.
-137
138. Broliai pranciškonai. Kvietimas ir atvirlaiškis J. Prunskiui. Kretinga.
Mašinr., kop. Liet. k. 1994-1995 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-138
139. Dieviškosios Jėzaus seserys pranciškonės. Laiškai (2) J. Prunskiui.
Kaunas. Mašinr., spaud. Liet. k. 1994-1995 1 10 (4 v.) F. J. Pr.-139
140. Ateitininkų namų valdyba. Atvirlaiškis J. Prunskiui. [Lemont]. Rankr. Liet.
k. 1996 1 1 F. J. Pr.-140
141. Vilniaus jėzuitų gimnacija. Laiškai (2) J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k.
– Parašas-autogr. : kun. A. Gražulis SJ, direktorius. 1996-1997 1 3
(1 v.) F. J. Pr.-141
142. „Artuma“ redakcija. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Spaud., liet. k.
– Parašai-autogr. : V. Ibianska, . Mališkaitė, R. Pupalaigytė. 1997 1 3
(1 v.) F. J. Pr.-142
143. Kauno mokyklos darželio „Šviesa“ bendruomenė. Atvirlaiškis J. Prunskiui.
Kaunas. Rankr., spaud. Liet. k. 1997 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-143
144. Kazimiero Paltaroko katalikiškosios vidurinės mokyklos bendruomenė.
Atvirlaiškis J. Prunskiui. Panevėžys. Mašinr., spaud. Liet. k. 1997 1 3
(1 v.) F. J. Pr.-144
145. Lietuvos kataliliškų mokyklų pedagogų asociacija. Atvirlaiškis J. Prunskiui.
Vilnius. Mašinr., spaud. Liet. k. 1997 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-145
146. Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras. Laiškai (4) J. Prunskiui. Chicago.
Mašinr. Liet., anglų k. – Parašas-autogr. : prof. Jonas Račkauskas, Ph. D., Litt. D.,
pirmininkas. – Priedai : laiškų Aliucijai Orentaitei ir JAV konsului Vilniuje
nuorašai. 1997 1 6 (1 v.) F. J. Pr.-146
147. Tėvai Jėzuitai. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Rankr. Liet. k. – Parašas-
autogr. : Antanas Saulaitis. – Priedas : Vyskupo Jono Borutos šventinimų
pavekslėlis. [1997] 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-147
148. Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys. Laiškas J. Prunskiui. Rankr. Liet.
k. b. m. 1 2 F. J. Pr.-148
149. „Tėvynės sargas“ redakcija. Atvirlaiškis J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet.
k. 199[?] 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-149
150. Atvirlaiškis su autografais [J. Prunskiui]. [Chicago]. Rankr., spaud. Liet.,
anglų k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-150
151. Atvirlaiškis su autografais [J. Prunskiui]. Rankr., spaud. Anglų k. –
Parašai : neišaiškintos mokyklos moksleivių. b. m. 1 1 F. J. Pr.-151
Kitiems asmenims adresuoti laiškai :
152. Polikaitienė D. Laiškas kun. A.Grausliui. Los Angeles. Mašinr., spaud.
Liet. k. 1979 1 1 F. J. Pr.-152
153. Prunskienė Ona. Laiškas Onai [Garūnienei]. Kaunas, [Chicago]. Rankr.,
spaud. Liet. k. – Priedas : „Brangiam sūneliui kun. Juozui“ [Prunskiui siunčiamas
šventas paveikslėlis]. 1960, 1961 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-153
154. Nenustatyto asmens laiškas kun. Aušvydui. Rankr. Liet. k. 1993
1 1 F. J. Pr.-154
Vokai be laiškų :
155-165. 155-165 s. vnt. 1973-1997 11 11 F. J. Pr.-155-165
Vizitinės kortelės :
166. Rev. Dr. Joseph Prunskis, editor. b. m. 1 1 F. J. Pr.-166
167. Paul Greenberg, Chicago Bureau Chief. b. m. 1 1 F. J. Pr.-167
Mokslinė veikla :
168. Joseph Prunskis. J. C. L. Comparative Law, Ecclesiastical and Civil, in
Lithuanian Concordat : a Disertation Doctor of Canon Law. Waschington. Spaud.
Anglų k. – Autogr. : kun. J. Prunskis. 1945 1 161 F. J. Pr.-168
169. Balanda Balys. Laiškas J. Prunskiui. Detroit. Mašinr. Liet. k.Pateikia žinias
apie Biržų gimnazijos moksleivių „Daigo“ kuopos (ateitininkų) ranka rašytą
laikraštėlį „Baras“ Lietuvių enciklopedijos Žurnalistinio skyriaus redaktoriui kun. dr.
J. Prunskiui. 1953 1 2 F. J. Pr.-169
170. The University of Chicago. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Anglų
k. – Parašas –autogr. : Morris L. Haimowitz, direktor. 1957 1 1 F.
J. Pr.-170
171. Pedagoginis Lituanistikos Institutas = The Lithuanian Institute of
Education. Garbės diplomas, įteiktas J. Prunskiui. Čikaga. Spaud. Liet. k. –
Parašai-autogr. : Jonas Račkauskas, rektorius; Birutė Tamulynaitė, sekretorė.
1987 1 1 F. J. Pr.-171
Tarnybinė veikla.
Kunigystė :
172. Archdiocese of Chicago. Office of the Archbishop. Laiškai (7) J.
Prunskiui; J. Prunskio laiškas Chicagos archivyskupui Joseph Cardinal Bernardin.
Chicago. Mašinr., kop. Anglų, lotynų k. – Parašai-autogr. : J. C. Cody, Archbishop
of Chicago.; R. A. Rosemeyer, Chancellor, J. C. Bernardin, Archbishop of Chicago;
Francis R. Snaw. O. P., assistant Chancellor. – Priedas : Archivyskupo
kanceliarijos pažymėjimai (4) J. Prunskiui. 1969-1991 1 15 (2 v.)
F. J. Pr.-172
173. Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų tarybos įgaliotinis Lietuvos
TSR. Dėl kultų įstatymų taikymo tvarkos. Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Yra J. Prunskio
autogr. 1969 1 9 F. J. Pr.-173
174. Dambrauskas Juozas, Marijonų vienuolijos Šv. Kazimiero provincijos
provinciolas. Kvietimas J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet. k. 1980 1
1 F. J. Pr.-174
175. Jubilee Celebration Rev. Jozeph Prunskis May 23, 1982 Noon St.
Symphorosa Church. [Chicago]. Mašinr., kop. Anglų k. 1982 1 6
F. J. Pr.-175
176. Department of the Navy. Office of the Chief of Naval Operations. Laiškas
J. Prunskiui. Wachington. Mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : Joseph w.
Estabrook.Atsakymas į kreipimąsi dėl kapeliono vietos laivyne. 1986
1 1 F. J. Pr.-176
177. Catholic Missions Office. Archdiocese of Chicago. Laiškas J. Prunskiui.
Chicago. Mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : William J. O‘Brien, Archdiocesan
Director. – Priedas : Helsinki Monitoring Commitee of Chicago. Agenda.
1986 1 1 F. J. Pr.-177
178. Apdovanojimas J. Prunskiui, įvertinant jo ilgametę tarnybą (1972-1987)
St. Symphorosa parapijos bendruomenei. Muzealija (metalas, medis). Anglų
k. 1987 1 1 F. J. Pr.-178
179. Baltakis Paulius A., OFM, vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje.
Vyskupo informacija. Vol. 9-10, [siunčiama J. Prunskiui.]. New York. Spaud. Liet.
k. 1994-1995 1 12 F. J. Pr.-179
180. Ąžuolas Petras. Laiškas J. Prunskiui. New York. Mašinr. Liet. k.
1988 1 1 F. J. Pr.-180
181. [Prunskis J.]. Medžiaga pamokslams. Chicago. Rankr. Anglų k.
1992 1 1 F. J. Pr.-181
182. The Jezuits. Chicago Province of the Society of Jesus. Laiškas J.
Prunskiui. Chicago. Mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : John F. Costello, SJ,
Provincial Assistant. 1996 1 1 F. J. Pr.-182
183. Prunskis Joseph. Lithuanian Roman Catholi Priests League of America
suggested Appeal for Lithuanian Missal. [Chicago]. Mašinr., kop. Anglų k. J.
Prunskio parengtas kreipimasis į Amerikos lietuvius kunigus ir vienuolius dėl aukų
Mišiolo lietuvių kalba išleidimui. 19[?] 1 1 F. J. Pr.-183
184. Queen of the Universe Church. [Pažymėjimas J. Prunskiui]. Chicago.
Rankr. Anglų k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-184
Žurnalistinis darbas :
185. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federaciija. Spaudos biuras.
Biuletenių spaudai Nr. 1-19 mašinraštis / Parengė J. Prunskis. [Chicago]. Mašinr.
per kalkę. Liet. k. 1945 1 93 F. J. Pr.-185
186. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija. Spaudos biuras. Biuletenių
spaudai Nr. 20-54 mašinraštis / Parengė J. Prunskis. [Chicago]. Mašinr. per kalkę.
Liet. k. 1946 1 229 F. J. Pr.-186
187. Eugene Field Society. National Association of Authors and Journalists.
Sertficate of Honorary Membership. St. Louis. Spaud. užpildytas rankr., mašinr.
Anglų k. – Parašai-autogr. : John George Hartwig, Prezident; Frank J. Galcyn,
Treasurer. 1946 1 2 F. J. Pr.-187
188. Neišaiškinto asmens atvirlaiškis J. Prunskiui. Milwaukee, Wis. Rankr. Liet.
k. 1947 1 1 F. J. Pr.-188
189. Padėkos laiškai J. Prunskiui už dalyvavimą renginiuose. Washington;
Springfield; Webster Groves. Mašinr. Anglų k. – Parašai-autogr. : S. Mary Joseph,
the Gallery of Living Catholic Authors; Hubert H. Humphrey, the Vice Prezident;
Brenda Edgar. 1952-1991 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-189
190. Navasaitis K. Laiškas. J. Prunskiui. Detroit. Rankr. Liet. k 1956
1 1 F. J. Pr.-190
191. Kroll‘s Otto. Laiškas J. Prunskiui. Oak park, Ill. Mašinr. Vokiečių k.
1965 1 1 F. J. Pr.-191
192. [Spaudos atstovo kortelės, išduotos J. Prunskiui]. Chicago. Spaud.
užpildyti rankr. ir mašinr., laminuotos fotografijos. Anglų k. 1965-1985
1 17 F. J. Pr.-192
193. City of Chicago. Office of the Mayor. Laiškas J. Prunskiui. Mašinr. Anglų
k. – Parašas-autogr. : Richard J. Daley, Mayor. 1968 1 1 F. J. Pr.-193
194. Draugas. The Lithuanian World-Wide Daily. [Pažymėjimas – J. Prunskio
charakteristika]. Chicago. Mašinr. Anglų k. – Parašas : Rev. Pr. Garšva.
1972 1 1 F. J. Pr.-194
195. The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property.
Laiškas J. Prunskiui. Mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : Gerald S. Campbell.
1976 1 1 F. J. Pr.-195
196. Sinkus Juozas. Laiškas J. Prunskiui. Sterling Hts. Rankr. Liet. k. Prašo
paskelbti įdomiausios knygos apie Kristaus gyvenimą konkursą. 1978
1 2 (1 v.) F. J. Pr.-196
197. Butkuvienė Antonia. Laiškas J. Prunskiui. St. Petersburg, Fla. Rankr.
Liet. k. 1979 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-197
198. Black Richard. Laiškas ir atvirlaiškis J. Prunskiui. New York. Rankr. Anglų
k. 1980 1 2 F. J. Pr.-198
199. Lietuvai išlaisvinti komitetas Argentinoje. Įgaliotas VLIKO. Laiškai (2) J.
Prunskiui. Saladillo. Mašinr. Liet. k. Parašas-autogr. : Aleksandras Artūras
Mičiudas, pirmininkas. 1981-1990 1 14 (1v.) F. J. Pr.-199
200. Chicago Tribune. Laiškas J. Prunskiui. Chicago. Mašinr., rankr. Anglų
k. 1983 1 1 F. J. Pr.-200
201. Stage Left Theatre Company. Laiškai (5) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr.
Anglų k. – Parašas-autogr. : Katheen Sykora, Publicity; Wilma Stiltz, Business
Manager.Dėkoja už recenzijas. 1983-1985 1 5 F. J. Pr.-201
202. „Naujoji Viltis“, politikos ir kultūros žurnalas. Laiškas J. Prunskiui. Beverly
Rd. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Aleksas Laikūnas, redaktorius.
1984 1 1 F. J. Pr.-202
203. JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba. Lietuvių Fondas
(mecenatas). Apdovanojimas žurnalistui kun. Dr. J. Prunskiui, laimėjusiam 1986
metų žurnalisto premiją. Čikaga. Muzealija (metalas, medis). Liet. k. 1987
1 1 F. J. Pr.-203
204. „Darbininkas“, the Lithuanian Weekly. Laškas J. Prunskiui. Brooklyn, NY.
Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Kornelijus Bučmys, OFM. 1991 1
1 F. J. Pr.-204
205. Pikūnas Justinas. Laiškas J. Prunskiui. Northville, MI. Rankr. Liet. k.
1991 1 2 (1v.) F. J. Pr.-205
206. News Digest-International. Laiškas J. Prunskiui. Parramatta, N.S. W.,
Australija. Rankr., mašinr., kop. Liet. k. – Autogr. : J. P. Kedys, redaktorius.
1992 1 3 (1v.) F. J. Pr.-206
207. The Royal London Max Muzeum, Ltd. [Pasas į muziejų, išduotas Pranui
Garšvai]. Chicago. Spaud., užpildytas mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : George
Drucker, Prezident. 1968 1 1 F. J. Pr.-207
208. Lithuanian Legation. Laiškas J. Prunskiui. Washington. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : P. Žadeikis, įg. ministras. 1947 1 1 F. J. Pr.-208
Straipsniai ir kalbos :
209. Prunskis Juozas. Buvusieji komunistai atakuoja Staliną : str. Chicago.
Mašinr. per kalkę, red. Liet. k. 1946 1 6 F. J. Pr.-209
210. Prunskis Juozas. Kiek bekalbėtum apie amžinybę, vis būtų per maža : str.
Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1946 1 4 F. J. Pr.-210
211. Prunskis Juozas. [Apie galimybes pagelbėti ištremtiems [?] lietuviams] :
str. [Chicago]. Mašinr. per kalkę, red. Liet. k. 1946 1 5 F. J. Pr.
-211
212. Prunskis Juozas. Facts About the Red Rule in the Occupied Countries :
str. Chicago. Mašinr. Per kalkę. Anglų k. 1946 1 9 F. J. Pr.-212
213. Prunskis Juozas. Stalinas vos „nelikvidavo“ Šostakovičiaus : Garsiąjam
Rusijos kompozitoriui sueina 40 metų : str. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet.
k. 1946 1 5 F. J. Pr.-213
214. Prunskis Juozas. What I Saw In Bolshevik Occupied Lithuania : str.
Chicago. Mašinr. Anglų k. 1946 1 5 F. J. Pr.-214
215. Prunskis Juozas. [Kalba per Lietuvių televiziją apie žydų klausimą Baltijos
valstybėse nacių laikais ]. Chicago. Mašinr. Liet. k. 1947 1 2 F.
J. Pr.-215
216. Prunskis Juozas. Vargonininkų credo : str. Chicago. Mašinr. per kalkę.
Liet. k. 1947 1 3 F. J. Pr.-216
217. Prunskis Juozas. [Apie kun. Dr. K. Urbanavičių] : str. Chicago. Mašinr. per
kalkę. Liet. k. 1947 1 3 F. J. Pr.-217
218. Prunskis Juozas. Šauksmas nuo sukruvintos lietuviškos golgotos : str.
Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1947 1 5 F. J. Pr.-218
219. Prunskis Juozas. [Pokalbis su dr. Kaziu Griniumi] : str. Chicago. Rankr.
Liet. k. 1947 1 15 F. J. Pr.-219
220. Prunskis Juozas. Įdomus prof. Bunham pareiškimas : Metęs revoliucinį
komunizmą, stoja kovon prieš raudonąją diktatūrą : str. Chicago. Mašinr., kop. Liet.
k. 1947 1 2 F. J. Pr.-220
221. [Padėka atlikusiems paskutinį patarnavimą prelato Mykolo Krušo
laidotuvėse]. Chicago. Mašinr. su rankr. papildymais. Liet. k. 1950 1
1 F. J. Pr.-221
222. Prunskis Juozas. [Kalba per Lietuvių televiziją prieš prasidedant Pasaulio
lietuvių dienoms Toronte]. Chicago. Mašinr. Liet. k. 1947 1 2 F.
J. Pr.-222
223. Prunskis Juozas. [Apie „Draugo“ 40 metų sukaktį] : str. Chicago. Mašinr,
red. autoriaus. Liet. k. [1949] 1 2 F. J. Pr.-223
224. Prunskis Juozas. Rašytojo vaidmuo tautos lobio išlaikyme : pranešimas.
Chicago. Mašinr., kop. Liet. k. 1954 1 6 F. J. Pr.-224
225. Prunskis Juozas. Šviesiam kan. Vl. Butvilos atminimui. Chicago. Mašinr.,
kop. Liet. k. 1961 1 5 F. J. Pr.-225
226. Prunskis Juozas. Ir eiti Lietuvos keliu : Atsiminimų pluoštelis apie a. a.
prof. Steponą Kolupailą : str. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. [1964] 1 4 F. J. Pr.-226
227. Prunskis Juozas. Universiteto viceprezidentas apie tikėjimą : str.
fragmentas. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. [196?] 1 1 F. J. Pr.-227
228. Prunskis Juozas. Biologijos kūrėjai ir religija : str. Chicago. Mašinr. Liet.
k. [196?] 1 12 F. J. Pr.-228
229. Prunskis Juozas. Lietuviškoji Vatikano suvažiavimo dokumentų laida : str.
– atsiliepimas. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. [1969] 1 3 F.
J. Pr.-229
230. Prunskis Juozas. [Kalba Lietuvių katalikų mokslo akademijos Čikagos
židinio surengtose 1973 m. žurnalistikos premijų įteikimo iškilmėse]. 2 variantai.
Mašinr. per kalkę, mašinr. su rankr. papildymais. Liet. k. 1974 1
4 F. J. Pr.-230
231. Prunskis Juozas. Vl. Juodeika apie marksizmo iliuziją : rec. Vlado
Juodeikos knygai „Didžioji iliuzija : Marksizmas teorijoje ir tikrovėje“. Chicago.
Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1978 1 6 F. J. Pr.-231
232. Prunskis Juozas. „Rytų Lietuvai“ pasirodžius : rec. Vilniaus krašto lietuvių
sąjungos veikalui „Rytų Lietuva“. Chicago. Mašinr. kop. Liet. k. 1980
1 3 F. J. Pr.-232
233. Prunskis Juozas. Lietuvos istorija paveiksluose : rec. Vlado Vijeikio
knygai „Lietuvos istorijos vaizdai“. Chicago. Mašinr. kop. Liet. k. 1980
1 2 F. J. Pr.-233
234. Prunskis Juozas. [Kalba Vasario 16 dienos minėjimui]. Chicago. Mašinr.
kopia. Liet. k. 1980 1 2 F. J. Pr.-234
235. Prunskis Juozas. Prasmingesnio gyvenimo besiekiant : str. Chicago.
Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1980 1 3 F. J. Pr.-235
236. Prunskis Juozas. Prasmingesnio gyvenimo mozaika : str. Chicago.
Mašinr. kopija. Liet. k. 1980 1 3 F. J. Pr.-236
237. Prunskis Juozas. Lietuviai ir žydai : Atviras laiškas. Chicago. Mašinr.
kopija. Liet. k. 1980 1 1 F. J. Pr.-237
238. Prunskis Juozas. Naujas Lietuvos albumas : atsiliepimas apie Algimanto
Kezio albumą „Lithuania – Througt the Wall“. Chicago. Mašinr. kopija, red.
autoriaus. Liet. k. [1985] 1 2 F. J. Pr.-238
239. Prunskis Juozas. Svarbu tėvams, mokytojams ir visiems : atsiliepimas
apie Justino Pikūno knygą „Nuo asmens iki asmenybės“. Chicago. Mašinr. kopija,
red. Liet. k. 1990 1 2 F. J. Pr.-239
240. Prunskis Juozas. Ašaromis rašyti Sibiro atsiminimai : atsiliepimas apie
knygą „Ešalonų broliai“. Chicago. Mašinr. per kalkę, red. autoriaus. Liet. k.
1991 1 3 F. J. Pr.-240
241. Prunskis Juozas. Vėlinės : str. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. b.
m. 1 3 F. J. Pr.-241
242. Prunskis Juozas. Devintųjų poezijos dienų įspūdžiai : str. Chicago.
Mašinr., kopijos, red. autoriaus. Liet. k. b. m. 1 4 F. J. Pr.-242
243. Prunskis Juozas. [Rašytojas, filosofas Thomas Merton] : str. Chicago.
Mašinr. per kalkę. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-243
244. Prunskis Juozas. [Apie religijos svarbą žmogaus gyvenime] : str. Chicago.
Mašinr. per kalkę. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-244
245. Prunskis Juozas. Dr. Hutton skelbia tikėjimą į Dievą : str. Chicago.
Mašinr. per kalkę, red. autoriaus. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-245
246. Prunskis Juozas. Lietuvių kultūros muziejus : str. 2 variantai. Mašinr., red.
autoraius. Liet. k. b. m. 1 7 F. J. Pr.-246
247. Prunskis Juozas. Apie Viešpaties gerumą : str. Chicago. Mašinr. per
kalkę. Liet. k. b. m. 1 5 F. J. Pr.-247
248. Prunskis Juozas. Religinė spauda JAV : str. Chicago. Mašinr. per kalkę.
Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-248
249. Prunskis Juozas. Nauja ir svarbu : str. Chicago. Mašinr., red. autoriaus.
Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-249
250. Prunskis Juozas. Atžalynas moralinio tvaiko atmosferoj : str. 2 variantai.
Mašinr., red. autoraius. Liet. k. b. m. 1 6 F. J. Pr.-250
251. Prunskis Juozas. Ydų vergai : str. Juodraštis. Chicago. Rankr. Liet.
k. b. m. 1 4 F. J. Pr.-251
252. Prunskis Juozas. Motina Teresė, pamilusi atmestuosius : str. Chicago.
Rankr. Liet. k. b. m. 1 21 F. J. Pr.-252
253. Prunskis Juozas. [Apie švarios sąžinės svarbą ] : str. Chicago. Mašinr.
per kalkę. Liet. k. b. m. 1 2 F. J. Pr.-253
254. Prunskis Juozas. Madona of Pažaislis : str. Juodraštis. Mašinr., rankr.
Anglų k. b. m. 1 15 F. J. Pr.-254
255. Prunskis Juozas. Katalikų spaudos biuras Lietuvoje : str. Chicago.
Mašinr., red. autoriaus. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-255
256. Prunskis Juozas. Pora iškalbingų pavyzdžių : str. Chicago. Mašinr. kopija,
red. autoriaus. Liet. k. b. m. 1 2 F. J. Pr.-256
257. Prunskis Juozas. Dvasios atgaivos oazės : str. Chicago. Mašinr. per
kalkę. Liet. k. b. m. 1 4 F. J. Pr.-257
258. Prunskis Juozas. [Apie artimo meilės apraiškas] : str. Chicago. Mašinr.
per kalkę. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-258
259. Prunskis Juozas. Redaktoriaus nuotykiai: str. Mašinr., red. autoriaus.
Liet. k. b. m. 1 5 F. J. Pr.-259
260. Prunskis Juozas. Netylėkim, protestuokim prieš beprotnamius, muitus,
neišleidimą : str. Chicago. Mašinr. kopija. Liet. k. b. m. 1 3 F. J.
Pr.-260
261. Prunskis Juozas. Poezijos dienos Chicagoje. Mašinr per kalkę. Liet.
k. b. m. 1 16 F. J. Pr.-261
262. Prunskis Juozas. Motina pasakoja apie istoriką a. a. Z. Ivinskį : str.
Chicago. Rankr. Liet. k. b. m. 1 22 F. J. Pr.-262
263. Prunskis Juozas. Paskaitėlė apie spaudą : str. Chicago. Mašinr., red.
autoriaus. Liet. k. b. m. 1 4 F. J. Pr.-263
264. Prunskis Juozas. [Apie naujai išleistą veikalą „Kaip išvengti skaistyklos“].
Mašinr. Liet. k. [195?] 1 1 F. J. Pr.-264
265. Prunskis Juozas. [apie laikraštininko uždavinius] : str. Chicago. Mašinr.
per kalkę. Liet. k. b. m. 1 3 F. J. Pr.-265
266. Prunskis Juozas. Enciklopedija – tai lituanistinės aukso kasyklos : str.
Mašinr. per kalkę. Liet. k. b. m. 1 2 F. J. Pr.-266
267. Prunskis Juozas. [Apie lietuvių katalikų leidžiamus dienraščius „Draugas“
bei „XX I Amžius“] : str. juodraštis. Chicago. Rankr. Liet. k. b. m. 1
7 F. J. Pr.-267
268. Prunskis Juozas. Kodėl ir kaip bėgome iš savo Tėvynės Lietuvos ? : str.
Mašinr. Liet. k. [1980] 1 2 F. J. Pr.-268
269. [J. Prunskio atsakymai į žurnalisto klausimus [?]. Mašinr. per kalkę, rankr.
Liet. k. b. m. 1 1 F. J. Pr.-269
270. Knyga „Lietuviai Sibire“ ir jos autorius : Pokalbis su kun. Juozu Prunskiu.
[Chicago]. Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1981 1 4 F. J. Pr.-270
Straipsnių sąrašai :
271. Prunskis Juozas. Mano rašiniai 1940-1941-1943-1944-1945-1947.VII.11.
[Chicago]. Rankr. – autogr., liet. k. J. Prunskio parengtų straipsnių spaudai sąrašai
su duomenimis apie publikavimą. b. m. 1 48 F. J. Pr.-271
272. Prunskis Juozas. Prunskis Juozas. Mano rašiniai 1947.VII.14-1948-1952.
[Chicago]. Rankr. – autogr., liet. k. 1947-1952 1 50 F. J. Pr.-272
273. Prunskis Juozas. Mano rašiniai tremtyje (3 – čias sąsiuvinis). [Chicago].
Rankr.-autogr. Liet. k. 1952-1968 1 48 F. J. Pr.-273
274. Prunskis Juozas. Mano straipsniai [1968 liepos mėn. – 1980 sausio
mėn.]. [Chicago]. Rankr.-autogr. Liet. k. 1968-1980 1 40 F. J.
Pr.-274
Kūrybinė ir leidybinė veikla
275. Prunskis J. [Medžiaga knygos „Lietuva bolševikų okupacijoje“ I daliai
„Atsiminimai ir liudijimai“]. Agawam; Atlanta; Chicago; Hope; Linden; Londonas;
New York; Quincy; Palm Springs; Sopotas; Strator. Rankr., mašinr. per kalkę, kop.,
spaud. Liet., rusų k. 1951-1978 1 103 (11 v.) F. J. Pr.-275
276. Prunskis J. Bolševikų prievarta Utenos-Zarasų apskrityse : [knygos
„Lietuva bolševikų okupacijoje“ I dalies, I skyriaus, I skirsnio mašinraščio variantas].
Rankr., mašinr. red. Liet. k. [1978] 1 25 F. J. Pr.-276
277. Prunskis J. [Medžiaga knygos „Lietuva bolševikų okupacijoje“ II daliai
„Bolševikų nužudytieji Lietuvoje“]. Rankr., mašinr. red. Liet. k. [1978] 1 353 F. J. Pr.-277
278. Stakauskas Petras. Laiškas J. Prunskiui; Ruošiamos spaudai knygos
„Gyvenimo atsiminimai iš kelionės per pasaulį“ ištraukos, tilpusios „Laisvoje
Lietuvoje“. Hot Springs. Mašinr., spaud. Liet. k. 1979 1 20 F. J.
Pr.-278
279. J. Prunskio susirašinėjimo dėl medžiagos knygai „Bėgome nuo teroro“
fragmentai. Ascot Vale; Birmingham; Hamilton; Niagara Falls; Philadelphia;
Phoenix; Arizona; Winnipeg. Rankr., mašinr. Liet. k. 1 F. J. Pr.
-279
280. J. Prunskis. Bėgome nuo teroro : knygos mašinraščio variantas;
Straipsnių autorių sąrašas; Medžiagos knygai fragmentai. Chicago. Mašinr. red.
autoriaus, rankr., kop. Liet. k. Yra knygoje nepublikuotas str. : Jonas Grigaitis-
Grigaliūnas. Artimųjų išvežimai privertė bėgti. 1980 1 385 F. J. Pr.
-280
281. J. Prunskis. Lietuvių Fondo pelno skirstymo komisijai : [Finansinės
paramos prašymas knygos „Lietuviai Sibire“ išleidimui]. Chicago. Mašinr. Liet.
k. [1975] 1 1 F. J. Pr.-281
282. J. Prunskio susirašinėjimo dėl medžiagos knygai „Lietuviai Sibire“
fragmentai (20 laiškų). Boston; Chicago;Calgary; Hamilton; Montrealy; New York;
Toronto; Waterbury; Worcester. Rankr., mašinr., kop. Liet., anglų k. 1976-
1977 1 41 (9 v.) F. J. Pr.-282
283. Lithuanian Library Press, Inc. Laiškas kun. dr. J. Prunskio vardo fondui.
Chicago. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Algimantas Kezys, LLP valdybos
pirmininkas. Prašo paremti kun. dr. J. Prunskio knygos „Lietuviai Sibire“ išleidimą,
kad knygos techninis apipavidalinimas suteiktų reprezentacinį vaizdą.
1977 1 1 F. J. Pr.-283
284. J. Prunskis. Lietuviai tremtiniai ir kaliniai Sibire : [knygos „Lietuviai Sibire“
įvadinių straipsnių ir I dalies, I skyriaus „Tremtinių tragedija“ mašinraščio variantas
ir medžiaga skyriui]. Chicago. Rankr., mašinr, kop., mašinr. per kalkę, red. Liet.,
anglų k. – Pastaba : Trūksta str. „Jurgis Yla ir jo šeima“. 1978 1
276 F. J. Pr.-284
285. J. Prunskio sudarytos knygos „Lietuviai Sibire“ fragmento atspaudas.
Spaud. Liet. k. [1981] 1 1 F. J. Pr.-285
286. J. Prunskis. Kalinių kančia : [knygos „Lietuviai Sibire“ I dalies II skyriaus
mašinraščio varinatas ir medžiaga skyriui]. Chicago. Mašinr., rankr., kop., mašinr.
per kalkę, red. Liet. k. 1978[?] 1 108 F. J. Pr.-286
287. J. Prunskis. Išvežtųjų laiškai : [knygos „Lietuviai Sibire“ III dalies
mašinraščio variantas; Redakcinės kolegijos pastabos; Knygoje nepublikuota
medžiaga]. Chicago. Mašinr., red., rankr., kop. Liet. k. 1978 1
128 F. J. Pr.-287
288. J. Prunskio susirašinėjimas dėl medžiagos knygai „Bolševikų nužudyti
šauliai“ (55 laiškai). Avocado Largo; Berwyn; Chicago; Clevelend; Cicero;
Brooklyn; Dearborn Hits; Desert Hot Springs; Juno; Gary; Hope; Hamilton; Lake
Geneva; Lemont; Niagara Falls; New York; Parma; Pahoa; Richmond Hill; Sudbury;
St. Petersburg; Sydney; Toronto; Union Pier; Montrealis; Los Angeles. Rankr.,
mašinr. Liet. k. 1980-1982 1 151 (47 v.) F. J. Pr.-288
289. J. Prunskis. Warga miesa… : No lietuvju volodas tulkojis Emils
Skujenieks. Chicago. Mašinr., mašinr. per kalkę, red. Latvių k. b. m.
1 44 F. J. Pr.-289
290. To paties autoriaus : [J. Prunskio knygų sąrašas]. Chicago. Mašinr., red.
Liet. k. 1980[?] 1 1 F. J. Pr.-290
Visuomeninė veikla
Amerikos Lietuvių Taryboje :
291. [J. Prunskio susirašinėjimas Amerikos Lietuvių Tarybos klausimais].
Rankr., mašinr., kop. Liet., anglų k. 1978-1992 1 18 (1 v.) F. J.
Pr.-291
292. Kun. J. Prunskio kalba, pasakyta prispaustųjų demonstracijoje Chicagos
miesto centre 1985 m. sausio 30 d.; [Amerikos Žydų komiteto leidinys „Heritage“].
Chicago. Mašinr. kop., spaud. Anglų k. „Heritage“ cituojamas J. Prunskis.
1985 1 4 F. J. Pr.-292
293. Polish American Congress, Inc. Laiškas J. Prunskiui. Washington. Mašinr.
kopijos. Anglų k. – Parašas-autogr. : Aloysius A. Mazewski, Prezident.
1985 1 1 F. J. Pr.-293
294. Illinois Consultation on Ethnicity in Education. Laiškai (3) J. Prunskiui.
Chicago. Mašinr. Anglų k. Parašas-autogr. : Jonathan Shamis, Associate
Coordinator. 1985 1 4 F. J. Pr.-294
295. Kaiman Arnold G., rabinas. Laiškai (2) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr.
Anglų k. Kviečia skaityti paskaitą „Lithuania Jews and the Holocaust“. 1985-
1986 1 2 F. J. Pr.-295
296. [Renginių dalyvio kortelės, išduotos kun. Dr. J. Prunskiui]. Chicago,
London. Rankr., mašinr. Anglų, liet. k. 1986- 1 4 F. J. Pr.-296
297. [Skelbimas apie dr. kun. J. Prunskio paskaitą Northwestern universitete
„Moral Holocaust : Current Persecution of the Catholic Church Behind the Iron
Curtain]. Chicago. Rankr., kop. Anglų k. 1986 1 1 F. J. Pr.-297
298. Lithuanian American Council, Inc. = Amerikos Lietuvių Taryba (ALT).
[Informacinė medžiaga, siunčiama J. Prunskiui; ALT leidiniai. Chicago. Mašinr.,
kop. Liet., anglų k. 1991-1996 1 92 (6 v.) F. J. Pr.-298
299. J. Prunskis. Jūsų dėmesiui. Ne spaudai : laiškas dr. K. Bobeliui; dr. A.
Butkui; Razgaitienei, dr. V. Stankui, dr. M. Samatienei, dr. L. Kriaučeliūnui, K.
Palčiauskui, dr. K. Šidlauskui, inž. Gr. Lazauskui. Chicago. Mašinr. red. autoriaus.
Liet. k. 19[?] 1 3 F. J. Pr.-299
Lietuvių katalikų mokslo akademija
300. Lietuvių katalikų mokslo akademijos Putnamo židinys. Laiškas A. Liuimai,
LKMA pirmininkui. Putnam. Mašinr., mašinr. per kalkę, kop. Liet. k. – Parašas-
autogr. : Stasys Yla, židinio vicepirmininkas. – Priedas : Lietuvių katalikų mokslo
akademijos įteisinimo JAV kronika; Lietuvių katalikų mokslo akademijos vidaus
veikimo taisyklės. 1973 1 5 F. J. Pr.-300
301. Lietuvių katalikų mokslo akademijos =Academie Lituanienne Catholique
des Sciences. Bendraraščiai; Renginių programos, kvietimai; Antanės
Kučinskaitės, mokslinės sekretorės laiškas J. Prunskiui. Vilnius; Roma;
Druskininkai; Utena; Klaipėda; Kaunas. Rankr., mašinr. kopijos, spaud. Liet. k. –
Autogr. : Antanė Kučinskaitė. 1991-1995 1 32 F. J. Pr.-301
Kita visuomeninė veikla
302. Kvietimai į kun. dr. J. Prunskio garbei rengiamus renginius. Chicago.
Mašinr., spaud. Anglų, liet. k. – Parašai-autogr. : Jonas V. Prunskis, Stasys
Balzekas. 1957, 1882, 1985 1 6 F. J. Pr.-302
303. Filatelistų draugija „Lietuva“. [Pažymėjimai, išduoti kun. dr. J. Prunskiui].
Chicago. Spaud. užpildytas rankr. ir mašinr. Liet., anglų k. 1963, 1970
1 2 F. J. Pr.-303
304. [Įvairių organizacijų nario kortelės, išduotos prel. J. Prunskiui]. Chicago,
Manchester. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų, liet. k. 1973-1992
1 4 F. J. Pr.-304
305. United Stattes Senate. [Leidimai (4) lankytojui]. Washington. Spaud.
užpildytas rankr. Anglų k. – Parašas-autogr. : senatorius Charles H. Percy.
1974-1978 1 4 F. J. Pr.-305
306. U.S. House of Representatives. [Leidimai (3) lankytojui]. Washington.
Spaud. užpildytas rankr. Anglų k. – Parašai-autogr. : John B. Anderson, Edward J.
Derwinski. Philip M. Crane – kongresmenai. 1977-1978 1 3 F. J.
Pr.-306
307. National Geographic Society. Laiškas J. Prunskiui; Reklaminiai laiškai;
Nacionalinės Geografų Draugijos nario pažymėjimas, išduotas J. Prunskiui.
Waschington. Spaud., mašinr. kopijos. Anglų k. 1977-1992 1 7
F. J. Pr.-307
308. The Glenview Volunteer Bureau. Certificate of Appreciation. Awarded to
Father Joseph Prunskis. Spaud. užpildytas rankr. Anglų k. 1978 1
1 F. J. Pr.-308
309. The White House. Pranešimai – kvietimai (2), atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui.
Washington. Spaud., mašinr. Anglų k. Sveikinimo, padėkos laiškai, kvietimai į
renginius Baltuosiuose Rūmuose. 1978-1990 1 5 (1 v.) F. J. Pr.
-309
310. Lapinski William O. [Padėkos raštas ir kvietimas J. Prunskiui]. Chicago.
Spaud. Anglų k. – Parašas : William O. Lapinski, Chicagos miesto tarybos
narys. 1979 1 2 F. J. Pr.-310
311. The United Latvian Associations of Chicago. Kvietimas J. Prunskiui.
Chicago. Mašinr. Anglų k. 1983 1 1 F. J. Pr.-311
312. Topinka Judy Baar, Senator. United States Senate. Laiškas – kvietimas J.
Prunskiui. Springfield. Mašinr. Anglų k. 1985 1 1 F. J. Pr.-312
313. Simon Paul, Senator. United States Senate. Laiškas J. Prunskiui.
Washington. Mašinr. Anglų k. 1985 1 1 F. J. Pr.-313
314. [Pažymėjimas Rev. mons. Juozui Prunskiui, nusipelniusiam už nepaprastą
ir pasiaukojančią tarnybą Pavergtų Tautų Taryboje]. Muzealija (medis,
metalas). 1987 1 1 F. J. Pr.-314
315. Lietuvių Skautų Sąjunga. Vidurio Rajono Vadas. Laiškai (6) J. Prunskiui;
LSS Romos Katalikų Dvasios Vado Jono Pakalniškio laiškas J. Prunskiui. Chicago;
New York. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Paužuolis, Lietuvių Skautų
Sąjungos Tarybos narys, Brolijos Skautininkų Skyriaus Vedėjas. – Priedai : LSS
stovyklų darbotvarkės (13 lapų).Rašo apie J. Prunskio paskyrimą Vidurio Rajono
Dvasios Vadu. 1987-1993 1 21 (1 v.) F. J. Pr.-315
316. State of Illinois. Ofice of the Governor. Laiškas ir kvietimas J. Prunskiui.
Chicago. Mašinr. kopija. Anglų k. – Parašas-autogr. : Pat Michalski, Special
Assistant the Governor for Ethnic Affairs, Elena Kezelis, Counsel for the Governor;
Jim Edgar, Governor. 1991, 1997 1 3 F. J. Pr.-316
317. State of Illinois. Eighty-sixth General Assembly Senate. Senate
Rezolution Nr. 1541, offered by Senator Judy Baar Topinka. Springfield. Mašinr.
Anglų k.Rezoliucija, pasiūlyta senatorės Judy Baar Topinka dėl Lietuvių-
Amerikiečių Respublikonų Lygos nusipelniusiųjų pasveikinimo. Tarp jų – prel. J.
Prunskis – Metų Lietuvio Premijos laureatas. Išvardinti J. Prunskio nuopelnai. Taip
pat rašoma apie A. Maskaliūną, Darių Polikaitį. 1991 1 5 F. J. Pr.
-317
318. Lithuanian-American Community, Inc. Cultural Council. Laiškas J.
Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Dalia Kučėnienė, Kultūros
Trybos pirmininkė. 1991 1 1 F. J. Pr.-318
319. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Laiškas J. Prunskiui.
Waschington. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : dr. Domas Krivickas, Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirminin ko pavaduotojas.Kviečia į VLIK‘o
Seimą. 1991 1 1 F. J. Pr.-319
320. Čikagos Vajaus Garbės komitetas Lietuvos ambasadai Vašingtone remti.
Kvietimas J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet., anglų k. 1992 1 3 (1
v.) F. J. Pr.-320
321. Veterans of Foreign Wars of the United States. Certificate of
Appreciation. This Certificate is issued to Rev. Joseph Prunskis… Chicago.
Spaud., mašinr. Anglų k. 1992 1 1 F. J. Pr.-321
322. Consulate General of the Republic of Lithuania. Kvietimai J. Prunskiui.
Spaud. Anglų, liet. k. Chicago. – Autogr. : Alė Keželienė. 1993 1 5 (1
v.) F. J. Pr.-322
323. Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė. Visiems Vytauto Didžiojo Šaulių
Rinktinės nariams. Biuletenis. Chicago. Mašinr., kop. Liet. k. – Priedas : Šaulio
priesaika. 1996 1 5 (1 v.) F. J. Pr.-323
324. [Tarptautinės platformos asociacijos nario pažymėjimai, išduoti J.
Prunskiui]. Spaud. užpildyti rankr. Anglų k. b. m . 1 5 F. J. Pr.-324
325. [Visuomeninių organizacijų apdovanojimai J. Prunskiui]. Muzealijos
(medaliai). 1 3 F. J. Pr.-325
326. [Visuomeninių organizacijų sveikinimo laiškai J. Prunskiui artėjančios 90-
čio sukakties proga]. 1997 1 F. J. Pr.-326
Mecenatoriška veikla.
Visuomeninių organizacijų veiklos rėmėjas. Premijų
mecenatas.
Susirašinėjimas materialinės paramos programų vykdymo, fondų steigimo
klausimais. Padėkos laiškai ir paramos prašymai. Ataskaitos apie paramos
panaudojimą :
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
327. Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. Laiškai (4) J. Prunskiui. New York.
Rankr., mašinr., spaud. Liet., anglų k. – Priedas : Constitution and By-Laws of
Lithuanian Catholic Religious Aid incorporated. 1971-1975 1 17 (1
v.) F. J. Pr.-327
328. Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. Prunskis Foundation, Inc. turto
perkėlimo Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. dokumentai. Mašinr. anglų k. Yra
advokato Sauliaus Kuprio laiškas ir kt. 1984-[1985] 1 4 F. J. Pr.
-328
329. Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. = Lietuvių Katalikų religinė Šalpa.
Susirašinėjimas Prunskio Fondo reikalais. New York; Roma; Chicago. Rankr.,
mašinr., kop. Liet., anglų k. – Parašai-autogr. : K. Pugevičius, LKRS Reikalų
vedėjas; P. A. Baltakis, vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje; J. Prunskis; A.
Bartkus; M. Skabeikis ir kt. 1985-1996 1 50 (6 v.) F. J. Pr.-329
Lietuvių katalikų mokslo akademija
330. J. Prunskis. Laiškas Antanui Liuimai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
pirmininkui. Chicago. Mašinr. per kalkę. Liet. k. 1971 1 2 F. J. Pr.-330
331. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos kun. dr. Juozo Prunskio Fondas.
Reguliamino projektas; Premijų įteikimo nuostatai. Mašinr. per kalkę. Liet. k.
b. m. 1 8 F. J. Pr.-331
332. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija = Academie Lituanienne Catholique
des Sciences. Laiškai (36) J. Prunskiui. Roma; Belalp; Blatten; Vicarello. Mašinr.
Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Liuima, Centro valdybos pirmininkas. – Priedas :
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos kun. dr. Juozo Prunskio Fondo Premijų
įteikimo nuostatai. 1971-1973 1 45 (1 v.) F. J. Pr.-332
333. Lithuanian Catholic Academy of Sciences, Inc. jury komisijos pažyma apie
premijos paskyrimą prof. dr. Juozui Eretui; J. Ereto padėkos laiškas J. Prunskiui.
Basel. Rankr., mašinr. Anglų, liet. k. 1973 1 2 F. J. Pr.-333
334. Antanas Maceina. Laiškas J. Prunskiui. Münster. Mašinr. Liet. k.
1974 1 1 F. J. Pr.-334
335. Vytautas Balčiūnas, Lithuanian Catholic Academy, Inc. sekretorius,
„Krikščionis gyvenime“ reikalų vedėjas. Laiškai (6) J. Prunskiui. Putnam;
Thompson. Rankr., mašinr., kop. Liet. k. – Priedai : V. Balčiūno laiško A. Liuimai,
LKMA pirmininkui kopija; „Krikščionis gyvenime“ veiklos nuostatai. 1973-
1993 1 13 (1 v.) F. J. Pr.-335
336. Lithuanian Catholic Academy of Sciences, Inc. Laiškai (4) J. Prunskiui.
Putnam. Mašinr. kopija. Liet. k. – Parašai-autogr. : kun. dr. Valdemaras Cukuras;
prel. Pranciškus M. Juras; prel. Vytautas Balčiūnas – Laikinosios Valdytojų
Tarybos vadovai. 1973-1990 1 5 (1 v.) F. J. Pr.-336
337. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija = Academie Lituanienne Catholique
des Sciences. Laiškas J. Prunskiui; Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos kun. dr.
Juozo Prunskio Fondo steigimo dokumentas. Roma. Mašinr. Liet. k. 1990
1 3 F. J. Pr.-337
338. Stasys Antanas Bačkis. Laiškas J. Prunskiui. Louveciennes. Rankr. Liet.
k. 1991 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-338
339. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija = Academie Lituanienne Catholique
des Sciences. Laiškai (32) J. Prunskiui. Roma. Mašinr. Liet. k. – Parašai : A.
Liuima; R. Krasauskas, sekretorius. 1974-1995 1 48 (5 v.) F. J.
Pr.-339
340. Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas (ALKA). Laiškai (4) J. Prunskiui.
Putnam. Mašinr. kopija. Liet. k. – Parašai-autogr. : J. Kriaučiūnas, Direktoriato
pirmininkas; [J. Žygas (?)], ALKA iždininkas. 1992-1995 1 5 (1
v.) F. J. Pr.-340
341. Paulius A. Baltakis, vysk. Laiškas J. Prunskiui. New York; Vilnius. Rankr.-
autogr. Liet. k. – Priedai : A. Kučinskaitės parengti priedai Nr. 1 ir Nr. 2; LKMA
laiškas.Perduoda LKMA prašymą. 1994 1 15 F. J. Pr.-341
Lietuvos Vyčiai
342. Knights of Lithuania = Lietuvos Vyčiai. Laiškai (9) J. Prunskiui. New York.
Mašinr., kop. Liet., anglų k. – Parašas-autogr. : L. Stukienė, Lietuvos Vyčių Centro
Valdybos Pirmininkė; F. Petrauskas, Prezidentas; V. Mickūnas, Recording
Secretary. – Priedai : Lietuvos Vyčių Aukščiausiosios Tarybos posėdžių
medžiaga. 1985-1996 1 31 (1 v.) F. J. Pr.-342
343. Knights of Lithuania Foundation, Inc. Laiškai J. Prunskiui. New York.
Mašinr., kop. Liet., anglų k. – Parašas-autogr. : L. Stukienė, Lietuvos Vyčių Centro
Valdybos Pirmininkė.- Priedai : Lietuvos Vyčių Fondo rengiamų esė konkursų
rezultatai. 1986-1997 1 22 (1 v.) F. J. Pr.-343
Ateitininkai
344. J. Prunskio finansinės paramos ateitininkijai dokumentai. Chicago; Oak
Lawn; Vilnius. Rankr., mašinr., kop. Liet., anglų k. Yra Ateitininkų Federacijos
premijų skyrimo komisijų raštai; J. Prunskio laiškas (?); Ateitininkų Federacijos
Fondo laiškas; Ateitininkų Federacijos laiškas; Lietuvos Ateitininkų Sendraugių
Sąjungos laiškas; „Ateities“ žurnalo redakcijos laiškas; MAS Centro Valdybos
laiškas. 1977-1996 1 31 (3 v.) F. J. Pr.-344
345. Ateitininkų Federacijos valdyba. Laiškai (11) J. Prunskiui. Bethesda;
Sleepy Hellow; Palanga. Rankr., mašinr. Liet., anglų k. – Parašai-autogr. : J.
Laučka, Prezidentas; K. Pemkus, Ateitininkų Federacijos Vadas; V. Malinauskas,
Ateitininkų Federacijos Pirmininkas. 1980-1997 1 12 (1 v.) F. J.
Pr.-345
Lietuvių Sautų Sąjunga
346. Lietuvių Sautų Sąjunga. Skaučių Seserijos Vadija. Laiškai (2) J.
Prunskiui. Chicago. Rankr., kop. Liet. k. – Autogr. : I. Kerelienė; LSS Seserijos
Vyriausia Skautininkė; A. Laucienė, LSS Skaučių Seserijos Skaučių skyriaus
Vedėja. 1981 1 5 F. J. Pr.-346
347. Lietuvių Sautų Sąjunga. Laiškai (10) J. Prunskiui. Custer; Clarendon Hills;
Villa Park; Shrewsbury. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : P. Molis, LSS Tarybos
Pirmijos Pirmininkas; S. Miknaitis, LSS Tarybos Pirmininkas; K. Jėčius, LSS
Tarybos Pirmininkas; B. Banaitienė, LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkė. 1985-
1997 1 17 (5 v.) F. J. Pr.-347
Vydūno Fondas
348. Vydūno Fondas. Laiškai (5) J. Prunskiui; Vydūno Jaunimo Fondo
padėkos raštas J. Prunskiui; 1997 m. Vydūno Fondo ir prel. J. Prunskio
susitarimas. Chicago. Mašinr., kop. Liet. k. – Parašas-autogr. : Vytautas P.
Mikūnas, Vydūno Fondo Valdybos Pirmininkas; Juozas Prunskis. – Priedai :
Valdybos darbų ir išlaidų planai 1995-1997 metais; Laiškas Fondo rėmėjams;
Aukotojų sąrašas. 1994-1997 1 F. J. Pr.-348
Lietuvių Fondas
349. Lietuvių Fondas = Lithuanian Foundation, Inc. Suvažiavimų medžiaga;
Pelno skirstymo komisijos pranešimai; Sutartys su J. Prunskiu. Chicago. Rankr.,
mašinr. kopijos, su J. Prunskio pastabomis. Liet., anglų k. 1984-1997
1 37 (2 v.) F. J. Pr.-349
350. Lietuvių Fondas = Lithuanian Foundation, Inc. Laiškai ir laiškų J.
Prunskiui nuorašai (14); J. Prunskio laiško kopija. Chicago. Rankr., mašinr., kop.
Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Steponavičienė, Valdybos Sekretorė / Reikalų
Vedėja; K. Barzdukas, Sekretorius Iždininkas.J. Prunskis praneša apie pinigų
įteikimą ilgalaikiui investavimui. 1977-1997 1 19 (2 v.) F. J. Pr.
-350
Kitos visuomeninės organizacijos
351. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė = Lithuanian World Community. Laiškai
(3) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr., kop. Liet. k. – Parašai-autogr. : V. Kleiza,
Pirmininko Pavaduotojas; Vytautas Kamantas, Valdybos Pirmininkas. – Priedas :
Garbės mecenato pažymėjimai, įteikti J. Prunskiui. 1966-1721 1
8 F. J. Pr.-351
352. Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija = World Lithuanian Catholic
Confederation. Susirašinėjimas J. Prunskio premijų skyrimo klausimais; J. Prunskio
laiškai (4) L. Sidriui, pirmininkui. Chicago. Rankr., mašinr., kop. Liet., anglų k.
1966-1989 1 8 F. J. Pr.-352
353. Republican National Committee. [Rėmėjo pažymėjimas, išduotas J.
Prunskiui]. Washington. Spaud. Anglų k. 1981 1 1 F. J. Pr.-353
354. Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba.
Laiškai – kvietimai (3) J. Prunskiui. Cleveland. Mašinr. Liet. k. Parašas-autogr. :
Ingrida Bublienė, JAV LB Kultūros Tarybos Pirmininkė. 1984-1985
1 F. J. Pr.-354
355. Lithuanian Human services Council of the USA, Inc. [Susitarimas dėl prel.
dr. Juozo Prunskio “Vyresniųjų Lietuvių Fondo” įkūrimo]. Chicago. Mašinr. Liet. k. –
Parašai-autogr. : J. Prunskis, Fondo steigėjas; B. Jasaitienė, JAV LB Socialinių
Reikalų Tarybos Pirmininkė; A. Šmulkštienė; JAV LB Socialinių Reikalų Tarybos
Vicepirmininkė. 1996 1 1 F. J. Pr.-355
356. United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. = Bendras Amerikos
Lietuvių Šalpos Fondas (BALFAS). Laiškai (2) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet.
k. – Parašas-autogr. : Maria Rudienė, Centro Valdybos Pirmininkė. 1997
1 2 F. J. Pr.-356
Premijų mecenatas
357. [Medžiaga apie J. Prunskio premijų įsteigimą, paskyrimą ir įteikimą].
Chicago. Rankr, mašinr., kop., spaud. Liet. k. 1971-1988 1 46 įr.
F. J. Pr.-357
358. [J. Prunskio premijų komitetų laiškai ir konkursų vertinimo komisijų
protokolai, premijų paskyrimo aktai; J. Prunskio laiškų (2) juodraščiai; Duomenys
apie premijų išmokėjimą iki 1985 metų]. Roma; Chicago; Arlington, Buenos Aires;
Ontario; Putnam. Rankr., mašinr., kop. Liet. k. – Parašai-autogr. : J. Prunskis; J.
Gimbutas; D. Bindokienė; B. Kviklys; Vl. Butėnas; S. Semėnienė; J. Meškauskas; P.
Kaupas; A. Steigvilas; K. Trimakas; A. Tamošaitis; J. Skombskas; L. Simutis; K.
Šidlauskas; J. Jakštas; T. Remeikis; J. Račkauskas; B. Kulpavičienė; J. Plačas; L.
Sidrys; I. Skurdenienė; R. Marcinkevičienė; D. Zabielaitė; P. Celiešius; R.
Račiūnas. – Priedai : Premijuotų darbų kopijos. 1974-1996 1 62 (1
v.) F. J. Pr.-358
359. [J. Prunskio premijų laureatų padėkos laiškai (13) J. Prunskiui]. Chicago;
Richmond Heights; Varšuva; New York; Cleveland; München. Rankr., mašinr., kop.
Liet., anglų k. Parašai-autogr. : A. Grinienė; A. Gillen; K. Pugevičius; R. Bublytė; S.
Stasienė; B. Makauskas; R. Gešmantaitė, V. Žemaitytė, J. Vilutis; V. Bublytė; M.
Polikaitis ir kt. 1974, 1983-1989 1 15 (2 v.) F. J. Pr.-359
360. [Medžiaga J. Prunskio remiamam ATO‘o konkursui „Už Lietuvos reikalų
kėlimą kitų tautų spaudoje“]. Baltimore; London; Saladillo; Schrewsbury. Mašinr.,
spaud. iškarpos. Liet., anglų , Brazilijos portugalų k. Yra : M. Laupinaitis. Laiškai
(3) ir medžiaga konkursui.E. V. Meilus. Laiškas ir medžiaga konkursui.C. Surdokas.
Laiškas ir medžiaga konkursui.A. A. Mičiudas. Laiškas ir medžiaga konkursui.A.
Ryan. Laiškas ir medžiaga konkursui.Church Times. Laiškas ir medžiaga konkursui.
L. Paukšta. Laiškas ir medžiaga konkursui.J. Gliauda. Laiškas ir medžiaga
konkursui.V. S. Vardys. Laiškas ir medžiaga konkursui. 1981 1 133
(1 v.) F. J. Pr.-360
Katalikiškų mokyklų ir švietimo įstaigų rėmėjas
Lietuvoje :
361. Lietuvos Respublikos Kultūros ir Švietimo ministerija. Padėkos raštas J.
Prunskiui. Vilnius. Spaud. užpildytas mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Darius
Trinkūnas, ministras.Dėkoja už paramą Lietuvos mokykloms. 1994 1
1 F. J. Pr.-361
362. Tėvai Jėzuitai = Jezuits Fathers. Laiškai (4) J. Prunskiui; J. Prunskio
paramos Lietuvos katalikiškoms mokykloms paskirstymo dokumentai; Lietuvos
katalikliškų mokyklų sąrašas. Chicago. Rankr., mašinr., kop. Liet. k. – Parašai-
autogr. : J. Bačkis, J. Kidykas, A. Saulaitis. 1991-1996 1 39 (4
v.) F. J. Pr.-362
363. [Laiškai (4) apie Lietuvai skirtos J. Prunskio materialinės paramos
paskirstymą]. Kaunas, Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : L. P. Zaremba, T.
A. Tamošaitis, R. Grigas. 1993-1995 1 6 (2 v.) F. J. Pr.-363
364. Lietuvos Katalikiškųjų Mokyklų Pedagogų Asociacija. Laiškai (2) J.
Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. Parašas-autogr. : G. Vitkus, SJ. 1996-
1997 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-364
365. Kazimiero Paltaroko katalikiškoji vidurinė mokykla. Laiškas ir atvirlaiškis J.
Prunskiui. Panevėžys. Rankr., mašinr. Liet. k. 1995-1997 1 10 (2
v.) F. J. Pr.-365
366. Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla. Laiškai (6) J. Prunskiui. Kretinga.
Rankr., mašinr. Liet. k. Autogr. : Asta Radikienė, direktorė. – Priedas : fotogr. (5),
važtaraščiai, sąskaitos, mokinių padėkos laiškai (4). 1994-1997 1 25
(6 v.) F. J. Pr.-366
367. Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus vidurinė mokykla. Laiškai (9) J.
Prunskiui. Telšiai. Rankr., mašinr., spaud. Liet. k. – Autogr. : A. Raudienė,
direktorė. Priedas : fotogr. (3), sveikinimo atvirukas. 1993-1997 1 22
(10 v.) F. J. Pr.-367
368. [Padėkos laiškai (5) J. Prunskiui už materialinę paramą Lietuvos jėzuitų
mokykloms]. Kaunas, Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : A. M. Baniulis,
Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius; A. Gražulis, Lietuvos jėzuitų ekonomas,
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos direktorius; G. Vitkus. – Priedai : Pranešimai apie
pinigų gavimą. 1992-1997 1 11 (4v.) F. J. Pr.-368
369. Panevėžio katalikiškoji mergaičių žemės ūkio mokykla. Laiškai (4) ir
atvirlaiškis J. Prunskiui. Panevėžys. Rankr., mašinr., kop., spaud. Liet. k. – Autogr.
: A. Grinevičius, direktorius. – Priedas : ataskatos apie panaudotas labdaros lėšas,
čekių kop., sutarčių kop. 1993-1996 1 18 (4v.) F. J. Pr.-369
370. Utenos katalikiškos dvasios „Saulės“ vidurinės mokyklos bendruomenė.
Laiškai (4) J. Prunskiui; Padėkos raštai (2) J. Prunskiui. Utena. Rankr., spaud. Liet.
k. – Autogr. : P. Aleknavičius, direktorius; Kun. P. Adamonis, kapelionas. – Priedas
: Renginių programos, sveikinimo atvirukai, fotogr., anglų kalbos konkurso
protokolo išrašas. 1993-1997 1 9 (2 v.) F. J. Pr.-370
371. [Padėkos laiškai (19) J. Prunskiui už materialinę paramą Lietuvos
mokykloms]. Alytus, Daugailiai, Kaunas, Kretinga, Kupiškis, Marijampolė,
Panevėžys, Rietavas, Skuodas, Šiauliai, Telšiai. 1993-1997 1 51 (20
v.) F. J. Pr.-371
372. [Padėkos laiškai (4) J. Prunskiui už materialinę paramą Lietuvos
aukštosioms mokykloms]. Kaunas, Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : A.
Stasiulevičiūtė, Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedros vedėja; V. S.
Vaičiūnas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas; J. Masalskienė,
bibliotekininkė. 1 F. J. Pr.-372
373. [Padėkos laiškai (4) J. Prunskiui už materialinę paramą Lietuvos kunigų
seminarijoms]. Kaunas, Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : A. J. Bačkis,
Vilniaus arkivyskupas; E. Rudokas, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos
rektorius; E. Bartulis, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius; P.
Tamulevičius, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius (1995); St.
Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1 F. J. Pr.-373
374. Šv. Antano kolegija. Laiškai (4) J. Prunskiui. Kretinga. Mašinr. Liet. k.
Parašai-autogr. : A. Babickienė, A. Motuzas, A. Kungys, P. Puzaras. 1995-
1997 1 7 (3 v.) F. J. Pr.-374
375. Padėkos laiškai (10) ir atvirlaiškis J. Prunskiui už materialinę paramą
Lietuvos Katalikų bažnyčios katechetikos centrams. Kaišiadorys, Vilkaviškis,
Vilnius. Rankr., mašinr. Parašai-autogr. : L. Rimkevičiūtė, Vilkaviškio vysk. k.c.
vedėja; B. Grižienė, Kaišiadorių vysk. k.c. vedėja; S. Tamkevičius, Lietuvos
Katalikų bažnyčios katechetinės komisijos pirmininkas ; V. Kaupaitė, Vilniaus ark. k.
c. vedėja. 1 F. J. Pr.-375
376. Onutė Mikailaitė. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Rankr. Liet. k. Prašo
paramos tikybos vadovėlių leidimui. 1993 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-376
377. Padėkos laiškai (14) ir atvirlaiškiai (4) J. Prunskiui už materialinę paramą
Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio mokymo įstaigoms. Vilnius, Panevėžys,
Marijampolė, Kaunas, Utena, Kupiškis. Rankr., mašinr. Liet. k. 1993-1997
1 51 (19 v.) F. J. Pr.-377
Parama jaunimui ir vaikams
378. Padėkos laiškai (8) ir atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui už materialinę paramą
Lietuvos katalikiškam jaunimui. Alytus, Kaunas, Neringa-Nida, Šiauliai, Varėna,
Vilkaviškis, Vilnius. Rankr., mašinr., spaud. Liet. k. – Priedai : Atvirukai (4), fotogr.
(2), VI-osios Pietų Lietuvos krašto stovyklos darbo programa. 1993-1995
1 25 (9 v.) F. J. Pr.-378
379. Padėkos laiškai (5) J. Prunskiui už materialinę paramą Lietuvos vaikams.
Chicago, Klaipėda. Rankr., mašinr. Liet. k. Yra Lietuvos vaikų vilties komiteto
laiškai (2); Lietuvos našlaičių globos komiteto laiškai (2); V. Šliogerio, RS
nacionalinio komisaro. 1995-1997 1 11 (5 v.) F. J. Pr.-379
380. Lietuvos Caritas Federacija. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras.
Laiškas J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k. Prašo paramos stovyklų vaikams jų
atostogų metu organizavimui. – Parašas-autogr. : Marija Einorienė, Šeimos c.
direktorė. 1996 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-380
381. Lietuvos Caritas Federacija. Kauno skyrius. Laiškas J. Prunskiui.
Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Parašas : O. Virbašiūtė, skyriaus reikalų
vedėja. 1 F. J. Pr.-381
Užsienyje
382. JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba = Lithuanian Educational
Council of the U.S.A., Inc. Laiškai (6) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : J. Kavaliūnas, pirmininkas; J. Plačas, „Tėvynės žvaigždutės“
redaktorius. – Priedas : Kun. dr. J. Prunskio duotos temos „Kodėl aš turiu laikytis
Dešimties Dievo Įsakymų“ konkurso baigiamasis aktas /Nuorašas. 1983-
1885 1 7 F. J. Pr.-382
383. Lietuvos Gimnazijoms Remti Komitetas. Laiškai (3) J. Prunskiui. Los
Angeles; West Covina. Mašinr., kop. Liet. k. – Parašai-autogr. : D. Polikaitienė; Ž.
Brinkienė. – Priedas : Lietuvos Respublikos Kultūros ir Švietimo ministerijos laiškas
Ž. Brinkienei. 1984-1994 1 7 (1 v.) F. J. Pr.-383
384. Padėkos laiškai (8) ir atvirlaiškis J. Prunskiui už materialinę paramą
lituanistinėms mokykloms išeivijoje. Brockton; Chicago; Cleveland; St. Petersburg;
Toronto. Rankr., mašinr. Liet. k. – Priedas : LB Švietimo Tarybos padėka su
fotogr. 1983-1985; 1991-1995 1 12 (1 v.) F. J. Pr.-384
385. Maria High School. Laiškai (3) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr., kop. Anglų
k. – Parašai-autogr. : E. Cherney; M. Zolot ir kt. 1990-1993 1 3
F. J. Pr.-385
386. Lituanistikos Katedra. The Endowed Chair of Lithuanian Studies
University of Illinois at Chicago. Laiškai (2) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : Vanda Aleknienė, Lituanistikos Katedros Reikalų vedėja.
1982-1983 1 2 F. J. Pr.-386
387. Poetės Marijos Aukštaitės Tyrimo Fundacija. Laiškai (3) J. Prunskiui. Port
Hope. Mašinr. Liet. k. 1994-1995 1 13 (1 v.) F. J. Pr.-387
388. Pontificio Collegio Lituano S. Casimiro. Laiškai (16) J. Prunskiui. Roma.
Mašinr., spaud. užpildytas rankr. Liet., anglų k. – Parašas-autogr. : A. Bartkus,
rektorius. 1985-1996 1 42 (13 v.) F. J. Pr.-388
389. Adomas Pupšys, kun. Laiškas J. Prunskiui. Westerly. Mašinr., rankr., kop.
Liet. k. Perduoda Amerikos Romos Katalikų Kunigų Vienybės Seminarijos Fondo
Komiteto prašymą Telšių kunigų seminarijai paremti. 1996 1 4 (1
v.) F. J. Pr.-389
Parama vaikams ir jaunimui
390. J. Prunskio paramos Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos
Dainavos Jaunimo stovyklai dokumentai. Chicago, Manchester. Rankr. mašinr.,
spaud, užpildytas rankr., kop. Liet., anglų k. Yra Tarybos laiškai (4) J. Prunskiui;
Apyskaita : 1995 m. sausio 1d. – gruodžio 31d.; Akcininko pažymėjimai (5).
1966-1996 1 11 F. J. Pr.-390
391. Albinas Arubino, kun. Laiškai (3) J. Prunskiui. Tokyo. Rankr. Liet. k.
Dėkoja už aukas. 1979-1985 1 3 F. J. Pr.-391
Spaudos ir radijo redakcijų rėmėjas
Lietuvoje
392. „Blaivioji Lietuva“ redakcija. Laiškas J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : J. Jurevičius, redaktorius. 1994 1 2 (1 v.) F. J.
Pr.-392
393. „XXI amžius“ redakcija. Laiškai (8) J.Prunskiui. Kaunas. Rankr., mašinr,
spaud. Liet. k. – Parašas-autogr. : E. Šiugžda, redaktorius. 1992-1997
1 15 (4 v.) F. J. Pr.-393
394. „Katalikų Pasaulis“ redakcija. Laiškai (4) ir atvirlaiškiai (2) J. Prunskiui; M.
Katiliūtės (3) laiškai J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr., spaud.. Liet. k. – Parašai-autogr.
: A. Belickas, vyr. redaktorius; M Katiliūtė, atsakingoji sekretorė; R. Černiauskas,
direktorius ir kt. – Priedas : M. Katiliūtės fotogr. 1992-1996 1 18 (9
v.) F. J. Pr.-394
395. Katalikų TV studija. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : D. Vilkas. 1995 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-395
396. Lietuvių Katalikų Bažnyčios Informacijos Centras. Laiškai (4) J. Prunskiui.
Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : G. Žukas, pirmininkas; M. Paulauskas,
reikalų vedėjas.- Priedas : Lietuvių Katalikų Bažnyčios Informacijos Centro
pranešimas apie pradedamą leisti žurnalą kunigams; Biuletenis „Katalikų Bažnyčia“
Nr. 11. 1992-1997 1 25 (1) F. J. Pr.-396
397. Lietuvos Cariytas Federacija = Lithuanian Caritas Federation. Laiškai (8)
J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Priedai : Išlaidų ataskaitos; Konkurso
„Dekalogas apie šeimą“ (IV, VI ir IX įsakymai) medžiagos svarstymo rezultatų
protokolas. Dėkoja už paramą žurnalui „Caritas“. 1993-1997 1 16 (7
v.) F. J. Pr.-397
398. „Logos“ redakcija. Laiškai (4) J. Prunskiui. Vilnius. Rankr., spaud. Liet. k.
– Autogr. : M. Stančienė, redaktorė. 1993-1995 1 13 (4 v.) F. J.
Pr.-398
399. „Mažoji studija“ = Lithuanian Catholic Radio “Lttle Studio”. Laiškas J.
Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : Julius Sanauskas OFM,
direktorius. 1997 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-399
400. ‚Naujasis Dienovidis“ redakcija. Laiškai (4) J. Prunskiui; P. Baltakio
laiškas J. Prunskiui. Vilnius. Rankr., mašinr., kop. Liet. k. – Parašai-autogr. : A.
Žemaitytė, redaktorė. – Priedas : A. Žemaitytės laiško vysk. P. Baltakiui kop.
1993-1995 1 14 (5 v.) F. J. Pr.-400
401. „Naujasis židinys“ redakcija. Laiškas J. Prunskiui. Vilnius. Mašinr. Liet. k.
– Prašas-autogr. : P. Kimbrys, vyriausiasis redaktorius. 1994 1 2 (1
v.) F. J. Pr.-401
402. Pranas Gavėnas, kun Atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui. Alytus. Spaud.
užpildyti rankr. Liet. k. Dėkoja už paramą „Saleziečių žinioms“. 1996-1997
1 12 (4 v.) F. J. Pr.-402
403. „Šaltinis“ redakcija. Laiškas J. Prunskiui. Panevėžys. Rankr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : kun. dr. P. Kavaliauskas, redaktorius. 1997 1 2 (1
v.) F. J. Pr.-403
404. Janina Tumėnaitė. Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. Dėkoja
už rūpinimąsi katalikiška spauda. 1997 1 1 F. J. Pr.-404
Užsienyje
405. „Aidai“ redakcija. Laiškai (3) J. Prunskiui. New York. Mašinr. Lilet. k. –
Parašas-autogr. : L. Andriekus, Leidėjų įgaliotinis „Aidų“ reikalams ir
redaktorius. 1985, 1988 1 3 F. J. Pr.-405
406. „Darbininkas“ redakcija. Laiškai (3) J. Prunskiui; Premijos paskyrimo
protokolas. New York. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : K. Bučmys. – Priedas :
straipsnių apie „Darbininko“ jubiliejų kop. 1985-1988 1 5 F. J. Pr.
-406
407. Draugo Fondas = Draugas Foundation. Padėkos laiškai (9) J. Prunskiui;
1996 metų sutartys su J. Prunskiu. Chicago. Rankr., mašinr., spaud. užpildyti
rankr., kop. Liet. k. – Parašai-autogr. : B. Juodelis, Tarybos pirmininkas; B.
Jasaitienė, Tarybos sekretorė; J. Prunskis. – Priedas : Trečiojo laipsnio Garbės
diplomas už gausią paramą „Draugo“ Fondui. 1993-1997 1 14 (2
v.) F. J. Pr.-407
408. „Eglutė“ redakcija. Laiškai (5) J. Prunskiui. Putnam. Rankr. Liet. k. –
Autogr. : D. Sadūnaitė, O. Mikailaitė, redaktorė. 1 F. J. Pr.-408
409. „Į Laisvę“ redakcija. Laiškai (3) J. Prunskiui.; J. Prunskio atsakymas V.
Rociūnui, redaktoriui. Independence, Chicago; Bakevsfield. Rankr., mašinr., kop. –
Parašai-autogr. : V. Rociūnas; J. Prunskis; J. Prakapas, „Į Laisvę“
administratorius. 1 F. J. Pr.-409
410. Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos valdyba. Padėkos laiškas J.
Prunskiui. Toronto. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : V. Gerūnienė, pirmininkė;
A. Mališkienė, sekretorė.Dėkoja už paramą pradedant leisti „Moterį“. 1956
1 1 F. J. Pr.-410
411. [Įvairios katalikiškų laikraščių ir žurnalų redakcijos. Laiškai (5) J.
Prunskiui. Avellaneda, Frankenthal, Putnam, New York. Rankr., mašinr. Liet. k. –
Parašai-autogr. : A. Steigvilas, „Laikas“ red; P. Jurkus, „Varpelio“ red.; „Krivūlės“
redakcija; V. Balčiūnas, „Krikščionis gyvenime“ redakcija; J. Vaišnys, „Laiškai
Lietuviams“ red. 1985,1988 1 5 F. J. Pr.-411
412. „Lietuvių Dienos“ redakcija. Laiškai (4) J. Prunskiui. Los Angeles. Rankr.
Liet. k. – Autogr. : A. Skirius, leidėjas. 1985-1990 1 3 F. J. Pr.
-412
413. Radio Vaticana. Laiškai (6) J. Prunskiui. Roma. Rankr., mašinr. Liet. k. –
Parašai-autogr. : K. Navaitis; kun. V. Pupinis; kun. K. Ambrasas; kun. A.
Jonušas. 1991-1993 1 11 (1 v.) F. J. Pr.-413
414. „Šaltinis“ redakcija. Laiškai (2) J. Prunskiui. Nottingham. Rankr. Liet. k. –
Autogr. : kun. Steponas Matulis, MIC, redaktorius-leidėjas. 1988 1
2 F. J. Pr.-414
415. „Tėviškės aidai“. Laiškai (4) J. Prunskiui. Melbournas. Mašinr. Liet. k. –
Parašas-autogr. : P. Dauknys, redaktorius. 1985-1988 1 5 (1 v.)
F. J. Pr.-415
416. „Tėvynės Sargas“ redakcija. Laiškai (4) J. Prunskiui. Chicago. Mašinr.
Liet. k. – Parašas-autogr. : J. Kasulaitis, redaktorius. 1985-1988 1
3 F. J. Pr.-416
417. „Tėviškės žiburiai“ redakcija. Laiškai (7) ir atvirlaiškis J. Prunskiui.
Mississauga. Rankr., spaud. Liet. k. – Autogr. : kun. Pranas Gaida, red; J.
Andriulis. 1980-1995 1 11 (3 v.) F. J. Pr.-417
418. „Vytis“ redakcija. Laiškai (3) J. Prunskiui. Ceterville. Mašinr. Anglų k. –
Parašas-autogr. : Aldona Ryan, Editor. 1985 1 3 F. J. Pr.-418
Parama moterų vienuolijoms
Lietuvoje
419. Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija. Laiškai
(3) J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : s. Albina Pajarskaitė;
LMVA Vyresniųjų konferencijos pirmininkė. – Priedas : J. Prunskio atsiųstų lėšų
moterų vienuolijoms paskirstymas. 1997 1 10 (3 v.) F. J. Pr.-419
420. Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės Bendruomenė. Laiškas J. Prunskiui.
Krikštėnai (Ukmergės raj.). Rankr., mašinr., kop. Liet. k. 1997 1 10 (3
v.) F. J. Pr.-420
421. Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės. Laiškai (5) J.
Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. 1993-1997 1 8 (4 v.) F. J. Pr.
-421
422. Dievo Apvaizdos seserys. Laiškai (10) J. Prunskiui. Panevėžys, Vilnius.
Rankr., fotogr. Mašinr. Liet. k. 1993-1997 1 23 (11 v.),4 fot. F. J.
Pr.-422
423. Eucharistinio Jėzaus Seserų Kongregacija. Laiškai (9) ir atvirlaiškiai (5)
J. Prunskiui. Vilnius, Kaunas. Rankr., mašinr. Liet. k. –Autogr. : V. Alksnin; T. G.
Šnipaitytė; D. Šlapkauskaitė. Parašas-autogr. : K. Kuodytė, generalinė vyresnioji;
G. E. Šuliauskaitė, Vilniaus Namų vyresnioji. 1993-1997 1 24 (12 v.),
1 fot. F. J. Pr.-423
424. Kauno Seserų Benediktinių Kongregacija. Laiškai (5) J. Prunskiui.
Kaunas. Rankr., mašinr. Liet. k. – Autogr. : B. Širvinskaitė, kongregacijos
vyresnioji. 1993-1994 1 11 (5 v.),3 fot. F. J. Pr.-424
425. Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių Kongregacija. Laiškai (5) J.
Prunskiui. Kernavė. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : E. Žitkevičiūtė, generalinė
vyresnioji. 1994-1997 1 10 (5 v.) F. J. Pr.-425
426. Kristaus Karaliaus Seserų Kongregacija. . Laiškai (7) J. Prunskiui. Vilnius.
Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Dalgėdaitė, kongregacijos generalinė
vyresnioji. 1994-1997 1 14 (7 v.)1 fot. F. J. Pr.-426
427. Lietuvos Šv. Kazimiero Seserys. Laiškai (10) J. Prunskiui. Kaunas.
Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : J. Z. Budrytė, generalinė vyresnioji. 1992-
1997 1 18 (8 v.) F. J. Pr.-427
428. Living Stones Community, Laiškas J. Prunskiui. Kaunas. Rankr. Anglų k.
– Autogr. : Audronė Kurklietienė. 1995 1 3 (1 v.) F. J. Pr.-428
429. Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Mergelės Marijos Seserys = Sisters of
the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Lithuania. Laiškai (4) J.
Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Pajarskaitė, generalinė
vyresnioji. – Priedai : „Prelato Juozo Prunskio atsiųstų Lietuvos moterų
vienuolijoms lėšų (10 000 JAV dolerių) paskirstymas“. 1993-1997 1 8
(4 v.) F. J. Pr.-429
430. Šv. Jėzaus Širdies Kongregacija. Laiškai (5) J. Prunskiui. Kaunas,
Šiauliai. Rankr., mašinr. Liet. k. – Autogr. : E. Krušinskaitė. – Priedas :
Pakvitavimas. 1993-1995 1 11 (3 v.) F. J. Pr.-430
431. Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus Seserų
Kongregacija. Laiškai (3) ir atvirlaiškiai (3) J. Prunskiui. Kaunas, Kretinga. Rankr.,
mašinr., spaud. Liet. k. – Autogr. : V. Jacevičiūtė, Edita Gedmintaitė. 1993-
1997 1 11 (5 v.) F. J. Pr.-431
432. Šv. M. K. Kotrynos Seserų Kongregacija. Laiškai (3) J. Prunskiui.
Kaunas, Panevėžys. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : E. Raicevičiūtė, ekonomė;
M. Bieliauskaitė, provincijos vyresnioji. 1993, 1994 1 6 (3 v.) F. J.
Pr.-432
433. Šv. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos Seserų Kongregacija.
Laiškai (3) ir atvirlaiškis J. Prunskiui. Kaunas, Marijampolė. Mašinr., spaud. Liet. k.
– Parašas-autogr. : L. Rimkevičiūtė, generalinė vyresnioji. 1994-1997
1 7 93 v.) F. J. Pr.-433
434. Šv. Nekaltosios Mergelės Marijos Seserų Tarnaičių Kongregacija.
Lietuvos Provincija. Laiškai (4) J. Prunskiui. Panevėžys, Vilnius. Rankr., mašinr.
Liet. k. – Autogr. : G. Gailiušytė, provincijos vyresnioji; Parašai-autogr. : D.
Jacevičiūtė, E. Auškalnytė. 1993-1996 1 8 (4 v.) F. J. Pr.-434
435. Šv. Šeimos Seserų Vienuolija. Laiškai (6) J. Prunskiui. Marijampolė.
Rankr., mašinr. Liet. k. – Autogr. : N. Šukiavičiūtė, generalinė vyresnioji; L. A.
Striokaitė, generalinė vyresnioji. 1993-1997 1 11 (6 v.) F. J. Pr.
-435
436. [Padėkos laiškai (12) ir atvirlaiškiai (5) J. Prunskiui už materialinę
paramą Lietuvos moterų vienuolijoms]. Kaunas, Kelmė, Vilnius. Rankr., mašinr.
Liet., anglų k. Turinys : Lietuvos Marijos Krikščionių Pagalbos (FMA) Dukterys.
Atvirlaiškiai (2); Dievo apvaizdos Kongregacijos Mažosios Seserys. Laiškai (2);
Marijos Širdies Dukterų Kongregacija laiškas ir atvirlaiškis; Basųjų Karmeličių
Vienuolynas. Laiškai (2); Šv. Pranciškaus sesrys Bernardinės. Laiškai (2); Vilniaus
Domininkonės. Atvirlaiškis; Šv. Elzbietos Seserų Kongregacija. Atvirlaiškis; Šv.
Benedikto Dukros Vilniuje. Laiškas; Šv. Šeimos Seserys Misijonierės. Laiškai
(3). 1993-1997 1 36 (11 v.) F. J. Pr.-436
Užsienyje
437. Franciscanas Misioneras De Maria. Laiškai (11) J. Prunskiui. Requena,
Lima. Rankr., mašinr. – Parašas-autogr. : A. Valeikaitė. Paramos prašymai (4);
Padėkos laiškai (8). 1973-1994 1 21 (6 v.) F. J. Pr.-437
438. Poor Sisters of Jezus Crucified and the Sorrowful Mother St. Mary‘s Villa
Convent Elmhurst. Laiškas J. Prunskiui. Elmhurst. Mašinr., kop. Anglų k. – Parašas-
autogr. : Sister Virginija CJC. – Priedas : laiško „United Nations Association of
Greter Gcranton“ kopija. 1984 1 2 F. J. Pr.-438
439. Sisters of Jesus Crucified Our Lady of Sorrows Convent. Laiškas J.
Prunskiui. Brokton. Mašinr. Anglų k. 1990 1 1 F. J. Pr.-439
440. Sisters of St. Francis. Laiškai (5) J. Prunskiui. Pittsburg; Oak Brook.
Mašinr.-autogr. : S. Henso, M. Carney. – Priedas : kvietimas. 1990-1994
1 13 (3 v.) F. J. Pr.-440
441. Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary =
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys. Laiškai (6) J. Prunskiui. Putnam. Rankr.,
mašinr. Liet. k. – priedai ; Protokolai prel. Juozo Prunskio premijai skirti ir kt.
1986-1997 1 15 (4 v.) F. J. Pr.-441
Parama parapijoms ir vyskupijoms
442. Merkys Eitvydas, Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios prefektas.
Laiškai (2) J. Prunskiui. Vilnius. Rankr. Liet. k. 1994 1 4 (2 v.) F.
J. Pr.-442
443. Paroquia Pessol dos Lituanos Sao Casimiro = Šv. Kazimiero Asmeninė
Lietuvių Parapija. Laiškai (5) J. Prunskiui. Sao Paulo. Mašinr. Liet. k. Parašas-
autogr. : kun. Pranas Gavėnas. – Priedas : Pakvitavimas siuntiniui. 1980-
1987 1 9 (3 v.) F. J. Pr.-443
444. Vaičius Antanas, Telšių vyskupijos valdytojas. Laiškai (5) J. Prunskiui.; A.
Pupšio atvirlaiškis. Telšiai, Westerly. Rankr., mašinr., spaud., kop. Liet. k.
1993-1997 1 14 (6 v.) F. J. Pr.-444
445. Juozas Žemaitis, Vilkaviškio vyskupas. Laiškas J. Prunskiui. Marijampolė.
Mašinr. Liet. k. 1995 1 1 F. J. Pr.-445
Parama katalikiškoms draugijoms
446. Kanados Lietuvių Katalikų Centras = Les Conseil De Lituaniens
Canadiens. Laiškai (2); Laiškai (2). J. Prunskiui. Toronto. Mašinr. Liet., anglų k. –
Parašai-autogr. : K. Manglicas, O. Gustainis, J. Sungaila. 1976 1
2 F. J. Pr.-446
447. Lietuvos bažnytinės muzikos šv. Cecilijos draugija. Laiškas J. Prunskiui.
Kretinga. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : J. A. Remesa, draugijos
pirminikas. 1994 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-447
448. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Vargoninkų Draugija. Kauno skyrius. Laiškas
J. Prunskiui. Kaunas. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : A. Tavoras,
pirmininkas. 1994 1 2 (1v.) F. J. Pr.-448
449. Pope Leo XIII Literary Fund, Inc. Laiškai (3) J. Prunskiui. Chicago,
Tompson. Rankr., mašinr. Liet. k. –Autogr. : P. Jokubka, iždo sekretorius. –
Parašas-autogr. : Č. Masaitis, fondo tarybos pirmininkas. 1993-1997
1 9 (3 v.) F. J. Pr.-449
450. Lietuvos Krikščionių demokratų partija. Laiškas J. Prunskiui. Vilnius.
Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : P. Katilius, LKDP pirmininkas. 1993
1 2 (1 v.) F. J. Pr.-450
451. Lietuvos Tremtinių Sąjunga. Padėka J. Prunskiui už materialinę pagalbą.
Kaunas. Spaud., užpildyti rankr. Liet. k. 1993 1 1 F. J. Pr.-451
452. Materialinės paramos prašymai, atsiųsti J. Prunskiui. Bedford,
Panevėžys. Spaud. užpildyti rankr., spaud., kop. Liet. k. Yra : Regina Pacis
Benedictine Sisters atvirlaiškis J. Prunskiui.; Iškarpa iš spaudos apie Panevėžio
kateros klebono ir katedros pastoracinės tarybos pagalbos prašymą. 1978 –
[?] 1 2, 2 fot. F. J. Pr.-452
Parama Pranciškonų vienuolijai
453. Franciscan Fathers = Tėvai Pranciškonai. Laiškai (3) J. Prunskiui. St.
Catharines; New York. Mašinr. Liet. k. – Parašas-autogr. : J. K. Butkus, T. P.
Giedgaudas. 1991-1997 1 4 F. J. Pr.-453
454. Franciscan Monastery. Laiškai (2) J. Prunskiui. New York. Mašinr. Liet. k.
Leonardas Andriekus rašo apie LKMA kun. J. Prunskio Fondo Žurnalistikos
premijos paskyrimą Juozui Brazaičiui. Dėkoja už aprūpinimą informacija. 1972-
1976 1 2 F. J. Pr.-454
Parama kultūros institucijoms, renginiams, įvairiems
projektams
455. Kultūros institucijų ir renginių padėkos laiškai už paramą J. Prunskiui.
Chicago, Lemont. Mašinr. Liet. k. – Parašai-autogr. : A. Mališkienė; A. Jasaitytė; V.
Radžius; J. Daudžvardienė; B. Polikaitis; I. Kriaučeliūnienė. 1956, 1986-
1996 1 6 (2 v.) F. J. Pr.-455
456. The Balzekas Muzeum of Lithuanian Culture. Certificate of. Recognition,
presented to Msgr. Dr. Joseph Prunskis. Chicago. Parašas-autogr. : Stanley
Balzekas, prezidentas. Apdovanojimas už materialinę paramą. 1990 1
1 F. J. Pr.-456
457. Pasaulio Lietuvių Centras = Lithuanian World Center. Laiškas J.
Prunskiui. Lemont, Ill. Mašinr. Liet. k. 1996 1 1 F. J. Pr.-457
459. Alina Grinienė. Laiškas J. Prunskiui. Miunchenas. Mašinr. Liet. k.
Kreipiasi į mecenatą dėl Vaižganto laiškų leidimo. 1981 1 1 F. J.
Pr.-459
460. Algirdas Mošinskis. Laiškas J. Prunskiui. Sao Paulo. Mašinr., mašinr. per
kalkę, kop. Liet. k. – Priedas : Laiško, rašyto Gintautui Vėžiui, nuorašas. Kreipiasi
dėl paramos Lietuvos didžiosioms bibliotekoms, aprašo padėtį Lietuvos mokslinėse
bibliotekose, taip vadinamus, „spec. fondus“. 1983 1 7 F. J. Pr.
-460
Knygų dovanojimas
461. Padėkos laiškai J. Prunskiui už atsiųstas knygas. Kun. J. Prunskio vardu,
įvairioms mokykloms pasiųstų knygų sąrašas (1985 m. liepos 26 d.). Chicago.;
Kaunas; Hartford; Sterling Hts.; N. Y.; Vilnius; Pittsburgh; Weinheim. Rankr.,
mašinr. Liet., anglų k. – Parašai-autogr. : D. Doveinienė, L. Simonaitienė, O.
Rasutienė, J. Marcinkevičius, J. Masalskienė, J. Prunskis. 1984-1996
1 14 (2 v.) F. J. Pr.-461
462. Draugo Fondas = Draugas Foundation. Laiškas J. Prunskiui. Chicago.
Mašinr., kop. Liet. k. – Autogr. : Bronius Juodelis, Direktorių Tarybos Pirmininkas.
Rašo apie knygų siuntimą į Daugailių m. biblioteką; Laiško Daugailių m. bibliotekos
vedėjai kop; J. Prunskio dovanotų knygų sąrašas. 1997 1 3 F.
J. Pr.-462
Finansiniai dokumentai
463. Investors Diversified Services, Inc. Stockholders Account record for Rev.
Joseph Prunskis. Chicago. Spaud., užpildytas mašinr. ir rankr. Anglų k. 1951-
1955 1 2, įr. F. J. Pr.-463
464. State of Illinois. Office of the Secretary of State. [Prunskis Foundation,
Inc. steigimo dokumentai; Prunskis Foundation, Inc. įstatai.]. Springfield. Spaud.,
užpildytas mašinr. Anglų k. – Parašas-autogr. : J. Lewis, Secretary of State; J.
Prunskis. 1971 1 11 F. J. Pr.-464
465. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. Apmokėjimo čekių
šaknelės. Spaud. užpildytas rankr. Anglų k. – Autogr. : J. Prunskis. 1972-
1973 1 64 F. J. Pr.-465
466. Prunskis Foundation, Inc. Letters [1972-1973]. Chicago. Rankr. Anglų
k. 1972-1973 1 54, įr. F. J. Pr.-466
467. Prunskis Foundation, Inc. Pajamų ir išlaidų 1972-1990 registracijos
knyga. Chicago. Rankr. Anglų k. – Autogr. : J. Prunskis, Albinas Garūnas, John
Prunskis. 1972-1990 1 83, įr. F. J. Pr.-467
468. Prunskis Foundation, Inc. Minutes of the Meetings of the Board’s
Directors. Chicago. Rankr. Anglų k. – Autogr. : J. Prunskis; Parašai-autogr. : John
Prunskis, Albinas Garūnas, P. P. Činikas, Česlovas Grincevičius, Juozas Prunskis,
G. Kijauskas. 1972-1993 1 88, įr. F. J. Pr.-468
469. [Privalomi skelbimai „Draugo“ laikraštyje dėl Prnskio Fondo (Prunskis
Foundation, Inc.) metinių ataskaitų. 1 F. J. Pr.-469
470. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1981 m. gegužės 1 d.
-1988 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago. Rankr.,
spaud. užpildytas rankr., kop. Anglų k. 1982-1988 1 64, įr. F. J.
Pr.-470
471. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1971 m. gegužės 1 d.
-1972 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos; IRS
korespondencija; Illinois valdžios ir advokatų korespondencija. Chicago,
Springfield, Kansac C. Rankr., spaud. užpildytas rank., kop. Anglų k. 1971,
1972 1 12 F. J. Pr.-471
472. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1972 m. balandžio 1 d.
-1973 m. kovo 31 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago. Spaud.
užpildytas mašinr., kop. Anglų k. 1972, 1973 1 29 F. J. Pr.-472
473. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1973 m. balandžio 1 d.
-1974 m. balandžio 1 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas C.,
Springfield. Rankr., spaud. užpildytas rankr. ir mašinr., kop., mašinr., mašinr. per
kalkę. Anglų k. 1973-1974 1 46 F. J. Pr.-473
474. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1974 m. balandžio 1 d.
-1975 m. balandžio 1 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas C.,
Springfield. Rankr., spaud. užpildytas rankr. ir mašinr., kop., mašinr., mašinr. per
kalkę. Anglų k. 1974-1975 1 38 F. J. Pr.-474
475. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1975 m. gegužės 1 d.
-1976 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1975,1976 1
32 F. J. Pr.-475
476. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1976 m. gegužės 1 d.
-1977 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1976,1977 1
15 F. J. Pr.-476
477. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1977 m. gegužės 1 d.
-1978 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1977-1979 1
21 F. J. Pr.-477
478. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1978 m. gegužės 1 d.
-1979 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1979 1 33
(1 v.) F. J. Pr.-478
479. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1979 m. gegužės 1 d.
-1980 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1979, 1980
1 21 F. J. Pr.-479
480. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1980 m. gegužės 1 d.
-1981 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1980, 1981
1 20 (2 v.) F. J. Pr.-480
481. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1981 m. gegužės 1 d.
-1982 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1981, 1982 1
26 F. J. Pr.-481
482. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1982 m. gegužės 1 d.
-1983 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1882, 1983
1 36 F. J. Pr.-482
483. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1983 m. gegužės 1 d.
-1984 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield, Kansas C., Prairie Vilage. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų
k. 1984-1986 1 24 F. J. Pr.-483
484. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1984 m. gegužės 1 d.
-1985 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C., Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1984, 1985
1 43 (2 v.) F. J. Pr.-484
485. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1985 m. gegužės 1 d.
-1986 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, New York.
Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1985, 1986 1 36 (1
v.) F. J. Pr.-485
486. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1986 m. gegužės 1 d.
-1987 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago. Spaud.
užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1986, 1987 1 23 F. J. Pr.
-486
487. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1987 m. gegužės 1 d.
-1988 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C. Mašinr., kop. Anglų k. 1987, 1988 1 3 F. J. Pr.-487
488. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1988 m. gegužės 1 d.
-1989 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C.. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1988-1991 1 40 (1
v.) F. J. Pr.-488
489. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1989 m. gegužės 1 d.
-1990 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago. Spaud.
užpildyti rankr., rankr., kop. Anglų k. 1989, 1990 1 35 F. J. Pr.
-489
490. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1990 m. gegužės 1 d.
-1991 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago,
Springfield. Spaud. užpildyti rankr., kop. Anglų k. 1990,1991 1 31
F. J. Pr.-490
491. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1991 m. gegužės 1 d.
-1992 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C.. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1992 1 19 F.
J. Pr.-491
492. Prunskis Foundation, Inc. = Prunskio Fondas. 1992 m. gegužės 1 d.
-1993 m. balandžio 30 d. periodo pajamų mokesčių ataskaitos. Chicago, Kansas
C., Springfield. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr., kop. Anglų k. 1993-1995
1 20 (2 v.) F. J. Pr.-492
493. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1972 – April 30,
1973. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1972, 1973
1 39 F. J. Pr.-493
494. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents April 1, 1973 – April 1,
1974. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1973, 1974
1 42 F. J. Pr.-494
495. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents April 1, 1974 – April 30,
1975. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1974, 1975
1 47 F. J. Pr.-495
496. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1975 – April 30,
1976. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1975, 1976
1 40 F. J. Pr.-496
497. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1976 – April 30,
1977. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1976, 1977
1 44 F. J. Pr.-497
498. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1977 – April 30,
1978. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1977, 1978
1 48 F. J. Pr.-498
499. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1978 – April 30,
1979. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1978, 1979
1 65 F. J. Pr.-499
500. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1979 – April 30,
1980. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1979, 1980
1 66 F. J. Pr.-500
501. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1980 – April 30,
1981. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1980, 1981
1 46 F. J. Pr.-501
502. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1981 – April 30,
1982. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1981, 1982
1 136 F. J. Pr.-502
503. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1982 – April 30,
1983. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1982, 1983
1 86 F. J. Pr.-503
504. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1983 – April 30,
1984. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1983, 1984
1 290 F. J. Pr.-504
505. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1984 – April 30,
1985. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1984, 1985
1 173 F. J. Pr.-505
506. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1985 – April 30,
1986. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1985, 1986
1 195 F. J. Pr.-506
507. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1987 – April 30,
1988. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1987, 1988
1 68 F. J. Pr.-507
508. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1988 – April 30,
1989. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1988, 1989
1 39 (4v.) F. J. Pr.-508
509. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1989 – April 30,
1990. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1989, 1990
1 8 (1 v.) F. J. Pr.-509
510. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1991 – April 30,
1992. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1991, 1992
1 28 F. J. Pr.-510
511. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1992 – April 30,
1993. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1992, 1993
1 17 F. J. Pr.-511
512. Prunskis Foundation, Inc. Financial Documents May 1, 1992 – April 30,
1993. Chicago. Spaud. užpildyti rankr. ir mašinr. Anglų k. 1992, 1993
1 4 (1 v.) F. J. Pr.-512
513. The Will of Kazimieras Mikalajunas. Chicago. Mašinr., kop. Anglų k. –
Parašas-autogr. : K. Mikalajūnas ir kt. Minimas J. Prunskis. 1991 1
9 F. J. Pr.-513
514. J. Prunskio aukų Lietuvos katalikiškoms mokykloms kvitai. Kaunas.
Spaud. užpildyti rankr. Liet. k. Atsiųsta kun. Leono Zarembos. 1995
1 26 (1 v.) F. J. Pr.-514
515. Prelato J. Prunskio dovanos. Kaunas. Rankr., spaud. užpildytas rankr.
Liet. k. Lietuvos švietimo įstaigoms perduotos piniginės paramos paskirstymo
sąrašas ir kvitai. Perduota per kun. L. Zarembą. 1997 1 28 (1
v.) F. J. Pr.-515
Smulki buitinio pobūdžio ir kt. medžiaga
516. Special Users Travel Card [Važiavimo miesto susisiekimo priemonėmis
nuolaidos kortelė seniems piliečiams, išduota J. Prunskiui]. Chicago. Lamin.
Fotografija ir spaud. užpildytas rankr. Anglų k. b. m. 1 1 F. J. Pr.
-516
517. National Safety Council Defensive Driving Campaign. Certificate of
Completion to Rev. Joseph Prunskis. Chicago. Springfield. Spaud. užpildytas
mašinr. ir rankr. Anglų k. – Priedas : Jim Edgar (Illinois Valstijos sekretorius) laiškas
vairuotojui. 1983 1 2 F. J. Pr.-517
518. Misiones de la Consolata. [Kasdieninių Mišių intensijos įrašas]. Medellin.
Mašinr. Ispanų k. 1982 1 1 F. J. Pr.-518
519. Kvietimai J. Prunskiui į kultūrinių ir visuomeninių organizacijų renginius.
Chicago. Mašinr., spaud., rankr., kop. Liet., anglų k. – autogr. : Izabelė
Motekaitienė; Mongirdas Motekaitis. 1980-1993 1 15 F. J. Pr.-519
520. Iškarpos iš spaudos religine tematika. Chicago. Spaud. iškarpos. Liet. k.
Yra kun. J. Prunskio ir kitų str. 1949-1956 1 226, įr. F. J. Pr.-520
521. Iškarpos iš spaudos religine tematika. Chicago. Spaud. iškarpos. Liet. k.
Yra kun. J. Prunskio ir kitų str. 1950-1970 1 279, įr. F. J. Pr.-521
522. Kun. J. Prunskio perskaitytos knygos : sąrašai su pastabomis. Chicago.
Rankr. Liet. k. 1940-1985 1 228 (5 sąs.) F. J. Pr.-522
Apie J. Prunskį
523. Mundo Cristiano : žurnalas, siunčiamas neišaiškinto asmens „K. Š.“.
Madridas, 1983. rugsėjis (Nr.249). Spaud. Ispanų k. P.19 – str. apie J.
Prunskį. 1983 1 95 F. J. Pr.-523
524. Saint Symphorosa Parich. The Guide : parapijos leidinys. Spaud. Anglų
k. Rašoma apie J. Prunskį. 1982, 1985 1 2 F. J. Pr.-524
525. Aldona Vasiliauskienė. Gyvenimas – Dievui ir Lietuvai : knygos apie J.
Prinskį mašinraščio variantas. Vilnius. Mašinr. red. autorės. Liet. k. [1997] 1 192 F. J. Pr.-525
526. Aldona Vasiliauskienė. Klausimai Gerb. Prelatui dėl knygos; J. Prunskio
atsakymai. Vilnius, Chicago. Mašinr., rankr., kop. Liet. k. – Autogr. : Aldona
Vasiliauskienė; Ona Garūnienė, J. Prunskis. 1997 1 17 F. J. Pr.
-526
527. Aldona Vasiliauskienė. Laiškai Aliucijai Orentaitei. Vilnius. Tekstas
kompiuteriu. Liet. k. Susirašinėjimas elektroniniu paštu dėl informacijos knygai apie
J. Prunskį. Fragmentas. 1997 1 21 F. J. Pr.-527
528. Straipsniai apie J. Prunskį, atsiųsti prof. Antano Liuimos. Kop., spaud.
Liet. k. 1993, 1994 1 4 (1 v.) F. J. Pr.-528
Fototeka
529. Kun. J. Prunskis rodo savo motinos Onos Prunskienės fotografiją :
reportažinis portretas / United Press International fotogr., UPI informacija. Chicago.
Fotogr., mašinr. Anglų k. 1960 1 2 F. J. Pr.-529
530. J. Prunskis religinių apeigų metu.: foto juostos kontaktlapiai. Distributed
by Masel Supply Co Corp. Chicago. 1982 1 2 F. J. Pr.-530
531. Vilniaus mokykla „Versmė“ : video filmas. (Pritaikyta Lietuvai)
1983 1 1 F. J. Pr.-531
532. Video filmas apie J. Prunskį. 1983 1 1 F. J. Pr.-532
Kitų asmenų medžiaga
533. Svirnelis Jonas. Sveiki sulaukę šv. Velykų. North Lakhimpur. Spaud. Liet.
k. Velykinis sveikinimas. Minimas susitikimas su dr. J. Prunskiu Indijoje; J. Svirnelio
ir J. Prunskio fotografija. 196[?] 1 1 F. J. Pr.-533
534. Juozo Ereto atsiųsta spaudinio fragmento kopija kun. Adolfui Stašiui.
Basel. Kop. Lenkų k. Ant voko – J. Ereto autogr. 1976 1 11 (1 v.)
F. J. Pr.-534
535. Kreipimasis į Kongreso biblioteką dėl katalogo numerio. Chicago. Rankr.,
spaud. užpildytas rankr., kop. Anglų k. Atsiųstas J. Prunskiui. 1978 1
5 F. J. Pr.-535
536. Vincentas Sladkevičius, kardinolas; Vladas Michelevičius, Sigitas
Tamkevičius, vyskupai. Mieli Kunigai ! Brangūs broliai ir seserys Kristuje ! :
kreipimasis. Mašinr. kopija. Liet. k. Atsiųsta J. Prunskiui. 1996 1
2 F. J. Pr.-536
537. Įvairių asmenų atsiųsti šventi paveikslėliai [J. Prunskiui]. Spaud. Liet.
k. 1 12 F. J. Pr.-537
538. Pro memoria : Senojo Testamento laida vienoje knygoje. Mašinr. Liet. k.
Informacija apie ST knygų vertimą, leidimą, adresatus.Minimas J.
Prunskis. 1 F. J. Pr.-538
539. Jadvyga Paukštienė. Chicago ankstų rytą : akvarelė. ChicagoDarbas
atsiųstas J. Prunskiui. 1969 1 2 (1 v.) F. J. Pr.-539
540. Anastazijos Tamošaitienės paveikslai, atsiųsti J. Prunskiui. Grafika, atsp.
Kingston (Kanada). 1969, 1975 1 4 (2 v.) F. J. Pr.-540
541. Antano Rūgštelės piešinys, atsiųstas J. Prunskiui. New York. Tušas.
1987 1 3 (2 v.) F. J. Pr.-541
542. Santa Maria Miraculosa. Maracay lietuvių dovana. Muzealija (medis,
metalas). 1949 1 1 F. J. Pr.-542
Viso : 542 s. vnt.
Sąrašą parengė Aliucija Orentaitė, Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių
skyrius 1997 m. spalio 14 d.