KAZYS BAČAUSKAS

KAZYS BAČAUSKAS
JAV LB New York Apygardos veikėjas
Reg. Nr. 14382

1. Kazys Bačauskas. Ona Bačauskas. Asmeniai dokumentai. DP stovykla, Wiesbaden, Vokietija. JAV imigracijos dokumentai. Nuotrauka. 1946-1949
2. Užsienio lietuvių spaudos Bibliografijos tarnyba. Spaudos metraštis. Juodraštis. 1969 m.
3. Kazimiero Bačausko korespondencija: susirašinėjimas su Vladu Skrinska iš Lietuvos. Vlado Skrinsko nuotrauka. ,,Tiesos“ Laikraščio iškarpos, 1966-1969 m.
4. Kun. J. Petrošiaus pasikalbėjimas su Ernestu Galvanausku Prancūzijoje. Iškarpos iš laikraščių apie Ernestą Galvanauską. 1965 m.
5. Pasaulio lietuvių bendruomenė. Dokumentai, protokolai, susirašinėjimas. 1973-1974 m.
6. Baisiogaliečių klubo finansiniai dokumentai: pajamos ir išlaidos. 1959-1960 m.
7. K. Bačausko susirašinėjimas su Vlado Jankevičiaus giminėmis Lietuvoje: Viktorija Beresnevičienė, Ona Neverdauskiene ir Veronika Kubiliene; siuntinių į Lietuvą dokumentai ir pan. 1971-1973 m.
8. Lituanistikos Instituto medžiaga
a. Lituanistikos Instituto suvažiavimo talkos komiteto protokolas 1979 01 11
b. R.Šilbajorio laiškai A. Vakseliui
c. Knygai (Pėdos mirties zonoje) leisti komiteto posėdžių protokolai: 1974 09 10; 1974 10 19; platinimo sąrašas, 1975 01 30; 1975 04 20; 1975 03 11; 1975 04 24; 1975 11 06
9. Įvairūs dokumentai;
a. Kazimiero Bačausko korespondencija: gautieji laiškai (V.Stašinskas, ), siųstieji laiškai;
b. Pasikalbėjimas su inž. K.Pusniku –mašinr. Ir K.Pusniko laiškas-atsakymai į klausimus.
c. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Brooklyno pirmojo skyriaus narių sąrašas (65 nariai)
d. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Brooklyno pirmojo skyriaus pagerbimo lapas, skirtas ElenaI Kulbokienei
e. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmojo skyriaus valdybos posėdžio nutarimas įtraukti Petrą Katiną į Amerikos lietuvių nusipelniusiųjų sąrašą. 1954 11
27
f. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmojo skyriaus sudarytas “Senųjų Amerikos lietuvių, nusipelniusių Lietuvių tautai sąrašas. 1954 11 28
g. Įvairios žinutės spaudai.
10. Susirinkimų protokolai
a. LB New Yorko apygardos Vadybos posėdžio protokolai 1973 05 14; 1973 07 27; 1974 01 31; 1974 03 26; 1974 04 09; 1974 05 16;
b. L.Š.S.T Simo Kudirkos kuopos New Yorke Valdybos posėdžių protokolai 1974 07 13; 1974 08 24 (nubrauktas)
a. JAV LB NY apygardos įvairūs dokumentai
11. Susirašinėjimas su įvairiomis organizacijomis 1983-1989 m.
12. JAV LB įvairūs dokumentai 1955-1958 m.
a. JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto apyskaita 1955 m.
b. JAV LB Tarybos 1955 m. posėdžio protokolas
c. JAV LB Kultūros fondo statutas 1956 m.
d. Ridgewood apylinkės protokolai, narių sąrašai ir kiti dokumentai. 1955-1958
e. JAV LB Tarybos rinkimų taisyklės 1958 m.
f. JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto įvairūs dokumentai
13. JAV LB pranešimai, nutarimai, taisyklės, JAV LB Centro valdybos dokumentai 1966-1970 m.
14. JAV LB dokumentai 1979-1982
a. JAV LB Krašto valdybos veikla 1979-1982 m.
b. JAV LB Aplinkraščiai 1979-1982 m.
c. JAV LB korespondencija
d. JAV LB Tarybos rinkimų taisyklės
15. Kopijos straipsnių anglų kalba apir Karlą Marksą ir Komunistų manifestą.