Kristupas Gudaitis

Dr. Kristupas Gudaitis
Reg. nr. 14596

Dėžė 1
1. Straipsniai, užrašai-rankraščiai: „Putinas okupacinėj gūdumoj“, M.
Slavėnienė; „Šaltiniai senovės lietuvių religijai pažinti,“ Juozas Kralikauskas
– Aidai, 1967 nr. 8; „Prutėnų-senprūsių moterys ir jų socialinė padėtis“ dr.
M. Anysas – Moteris, 1965 nr. 3; „Mūsų motučių gydymo priemonės“, Elena
Gimbutienė – Moteris, 1962, nr 2; „Žydų gyvenimas Kristaus laikais,“ Z. D. –
Moteris 1969 nr. 6; įvairūs užrašai-rankraščiai – bibliografija, duomenys;
iškarpos – Lietuvių tautos senovės ir vedos, Tumas-Vaižgantas ir prietarai,
Mohanda Karamchand Gandhi – Šventasis; This Stranger, My Son; ar yra
gyvybė kituose pasauliuose?; Psychosomatic Neurology; Medical Quackery;
Dateline in Science; Hipnozė: apgaulė ar gydomoji galia?; Raganos ir
raganų teismai; Priest Off for Fossil Study in London; The Medical Dilemma
of Modern Chemicals; Die Befundheits Fürung;
2. Straipsniai, laikraščiai: Gimtasis kraštas 1970.09.10; Čepėnas –
laiškas; Liuteronų bažnyčia… 1970;Liuteronų Bažnyčių išeivijoje kunigų ir
darbuotojų suvažiavimas, 1970; Pas Baltarusijos lietuvius, 1967; Rašiniai
apie Reformacija, Luteris ir Catholic World, Mintys prie kun. P. Dagio rašinio
ruošti; knygelė Mokslo ir kūrybos simpoziumas, 1969.11.26-30; Dirva
1971.08.25; Mūsų sparnai 1970.06, nr. 28;
3. Straipsniai, iškarpos: knygelė Die Medizin im Avesta, von Horst
Fichtner, 1924, t.p. užrašai/ rankraščiai; Kaunas Pirmam pasauliniam karui
prasidedant; „Lenkmečio 100 metų sukaktis ir kt.;
4. Iškarpos ir laiškai: Heavy casualties, 1964; 1972 – Koks Dr. Račkaus
istorinių darbų likimas?; Pope warns on heresies, asks conformity to tenets;
Kai Hitleirs ir Stalinas susispyko; Valstybės departamentas ir Lietuvos byla
Jungtinėse tautose; Lietuvių tautosaka – Raguvos pilies nugrimzdimas;
Laiškai – Dr. J. Kazickas 1972, baliūnui 1962J. E. Vysk. Brizgio Jubiliejaus
Akademijos Komitetas 1966; LPDA/ M. Krikščiunas 1961; K. Burbulys 1971;
Lietuviškos knygos klubas 1971; J. Lukošius; V. Tumėnas 1966; Rev. P.
Dagys 1972;Rev. P. Dilys 1971-1972; lapinukas apie knygą „Žymios
Lietuvos moterys“; Morkūnas Printing Co. 1962;
5. Laiškas Keleivio redakcijai 1954 m. su straipsniu – mašinraščiu
„Ilsėkis ramybėje!“– Iš prisiminimų su prof. V. Gaigalavičiu; Kristijono
Donelaičio rankraščiai – mašinraštis, rankraščiai;
6. Liaudies medicina – rankraščiai – Lietuvių liaudies medicinos istorijos
bruožai; Liaudies gydytojai, žyniai, burtininkai bei raganiai; Užkalbėjimai ir
burtai nėsčiai moteriai ir ypač jos gimusiam kūdikiui pakenkti; Užkalbėjimai ir
burtai nuo vaikų susirgimų, nugalavimų ir ligų; … nuo nupūslėjusio liežuvio;
IR KT.; Empirinio gydymo būdai; IR KT.;
7. Lietuvių liaudies medicinos pradžia – planas ir pavartotų šaltinių
sąrašas; Lietuvių liaudies medicinos istorijos bruožai; Senovės medicina ir
religija; Ar senovės lietuviai buvo pagonys? IR KT.; laišų vokuose –
Periodikos religinių straipsnių rodyklė mene ir bibliografinė apžvalga; Jono
Matuso 1956 m. laiškas;
8. Primaeres Lungencarcinom in Litauen (Seine Ursachen und
Pathologie, 1948;
9. Kollapstherapie der Lungentuberkulose im Lichte der neueren
pathologischen und klinischen Erforschungen, 1949;
10. Laikraščiai, straipsniai iš Draugo 1972;, Vienybės 1969-1970,
1975; Nepriklausoma Lietuva 1974; Nauienos 1974; pažymėtos temos –
Lietuvos kariuomenės kūrėjai, Detroito lietuvių organizacijų Centrui 30-metį
užbaigus, Dirmantas, Žvejai pabėgo Egiptui išvarius rusus; Čiurlionio
galerija, Reformatų kolegija, IL daktarai, „Skelbimas be titulo“; IL lietuvių
gydytojų draugija, Paskutinis Lietuvių enciklopedijos tomas; Ką galima laukti
iš Helsinkio dokumento IR KT.;
11. Liaudies medicinos juodraščiai;
12. Vysk. Motiejus Valančius – Žemaičių vyskupystė – užrašai,
rankraščiai;
13. Medicinos literatūra: „A Pictorial History of Medicine“, O. L.
Bettmann, su dr. K. Gudaičio užrašais;
14. Senovės medicina ir religija, kt. – įvairūs straipsniai ir užrašai:
egiptiečių balsavamimas (MD žurnalas, 1969); apie žynius ir raganavimą (iš
Naujienų 194 ir kt. šaltinių), lavonus; iš Kristijono Donelaičio minėjimo
Bostone 1964; įvairūs apie mediciną (Draugas 1963, 1972; Chicago Daily
News 1971, Naujienos 1964, 1966, 1967); laiškas iš Library of Congress
apie lietuviškos liaudies medicinos literatūrą, 8/16/1961; Metamucil reklamų
gydytojų paveikslai (3 vnt); anglų, lietuvių, vokiečiu k.;
15. Lietuvos medicina – straipsniai: „Nuo enzimo iki žmogaus“
Naujienos 1968.01.13; žurnalai Münchener Medizinische Wochenschrift,
1963.03, 1965.12.03; Amerikos lietuvių daktarų draugijos 1933.05.20
laiškas Lietuvos gydytojų sąjungai;
16. Straipsniai – medicina, literatūra, mokslas, politika, Lietuvos vardo
kilmė (Nauj. 1972.04) – Draugas, Naujienos 1971-1972.

Dėžė 2
1. K. Gudaitis – biografinė informacija: mašinraštis ir kopija bei
rankraštis; „Lietuvis daktaras;“ „Dar vienas lietuvis gygytijas“ mašinraštis; p.
21-23 Medicina nr. 1(52), 1976; reference dr. Gudaičiui nuo dr. med. Emil
Winteler, E.W. laiškas 1949, „Extract from my dissertation about primary
cancer of lungs in Lithuania“; „Amerikos ir nepriklausomos Lietuvos lietuvių
gydytojų bendravimas,“ sudarė med. Dr. K. Gudaitis; reklama „Užsisakykite
iš anksto dr. K. Gudaičio veikalą Lietuviai evangelikai“ (2 vnt.);
2. Programos, protokolas, nuotrauka: Mokslo ir kūrybos simpoziumas
1969.11.26-30 (3 vnt.); Lietuvių evang. Liut. Kunigų Konferencijos įvykusios
1932.11.30 protokolas; Kent State universiteto lituanistinė programa 1982-
1979; nuotrauka „Alte Kirche in Sapyschken aus der Zeit Vytauts“;
3. Laiškai: Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos centro
valdybos susirašinėjimai nuo 1966.06.19 iki 1968.06.21;
4. Jurgio Preikšaičio iš Toronto laiškai 1962-1968 su Ev. Liuteronų
lietuvių Vilties parapijos aplinkraščiais ir kita lietuvių evangelikų informacija
1960-; Rev. J. Pauperas 1951-1960; Rev. Ansas Trakis 1963; M. Nagys
1963; Rev. P. Nagys 1962; rakraštis ir mašinraštis „Ziono evangelikų
liuteronų lietuvių nepermainyto Augsburgo Išpažinimo parapijos 50 metų
jubiliejaus akto pirminė dalis;
5. Laiškai: J. Dainauskas 1962-1965; M. Gelžinis/ Gelzinis 1964-1965
(ir nuorašai dr K. Gudaičio laiškų Gelžiniui); P. Butėnas 1963-1964; Kun. P.
Dilys ir nuorašai Gudaičio laiškų Diliui 1955, 1969-1973; dr. M. Anysas
1956-1957, 1962; Martin Klumbies 1961; Rev. Matulaitis 1971; Lietuvių
bibliografinės tarnybos vadovui A. R. Ružancovui 1965; N. Meyne 1948;
6. Retesni laiškai ir rašteliai: the Newberry Library 1958, Hicks and
DemarAttorneys at Law 1963, J. Karvelis 1965-1966 (kvitai), Landsmann
1965 (vokiškai), Herr Mett 1965 (vokiškai), Jurgis Juodis 1967;
7. Theodor Wotschke – biografinė medžiaga, užrašai, 1966;
8. Laiškai 1953-1955, 1962-1963, 1966 ir kvietimas– Dipl. Inž. Br.
Banaitis 1963, KG kun. Dagiui 1954, Rev. P. Dagys 1954, 1955, Frank
Urbonas 196X; J. Švitra 1962, A. Rūkas 1962, J. V> Stanislavaitis 1962, V.
Alantas 1962, M. Šnapštys 1962, A. Baliūnas 1962; Valatkaitis 1954,
Lietuvos Gen. Konsului pulk. J. Budriui 1953; 1954: kun. Dagys ir R. Brakas
Lietuvių Ev. Liut. Sinodo valdybai; kvietimas lietuvių ev. Liuteronų
parapijoms ir kunigams; The Very Rev. Alfreds Skrodelis, Lic. Theol; Kunigo
Paupero peržiūrėtas 1954 m. Liet. Ev. Liut. Sinodo 1954.08.21-22
peržiūrėtas protokolas ir jo patarimas; ; M. Brakui nuorašas; Kun. A. Keleris
nuorašas; JAV ir Kanados Lietuvių Ev. Liuteronų Sinodo Valdyba/ Vaclovas
Biržiška; kun. Kostizenas (Pastor, First Lithuanian Lutheran Church)
nuorašas; Rev. H. H. Erdman; Kvietimas Lietuvių Ev. Liuteronų Parapijoms ir
kunigams; E. Gudaitis 1951; Dr. M. Anysas 1966;
9. Užrašai – rankraščiai ir mašinraščiai apie Reformaciją Mažojoje
Lietuvoje; Reformacija Prūsuose; Svečias 1957 nr. 3 (Lietuvių evangelikų
liuteronų laikraštis); nuorašai laiškų LE Redaktoriui 1966-1967;
10. Užrašai – rankraščiai, juodraščiai, mašinraščiai – Lietuvos
medicinos ir sveikatos reikalai;
11. Užrašai – rankraščiai, juodraščiaia – Viena iš seniausių liet. evang.
Liut. Parapija Amerikoje; reformacija, Christianity, Lietuvos krikštas,
bibliografinė medžiaga; Research on Teaching and Learning Medicine; The
Retreat toward Stalinism; sąsiuvinis – 1925 patologijos ir kiti medicinos
užrašai;
12. Įvairūs rankraščiai, užrašai – medicina, Lietuvos istorija;
13. Užrašai – rankraščiai – protestantai-evangelikai, Žygimantas
Augustas, šviesuomenė, liuteronai, Reformacija, M. Mažvydas, Šapoko
istorija, Prusija, Lenkija, Karaliaučiai;
14. K. Gudaičio straipsniai apie vėžį „Vėžio liga (karcinoma)“;
„Spinduliai ir žmogus“; – Naujienos 1955; „Vėžio atsiradimo, paveldėjimo ir
užkrėtimo klausimu“ (Medicina 5 nr. 1938); „Ulcus ventriculi et duodeni
dažnumas vaikystės amžiuje“ (Medicina nr 8, 1933); ir kiti rašiniai iš
disertacijos, kita literatūra apie vėžį, terapiją ir pan., dalis vokiečių k. – 1937-
1955 m.; du laiškai dr. Gudaičiui iš LaboratorijosWolfgang Schmidt
Vokietijoje, 1943 m.; 4 rentgenogramos;
15. Juodraštis-rankraštis ir galutinai parrašytas tekstas „Lietuviai
gydytojai Amerikoje“; Vokietijos L.B. Valdybos Informacijos nr. 7/8
1971.08.20;
16. Iškarpos – „Senprūsių giminių kovos dėl savo laisvės“, dr. Martynas
Anysas, Naujienos 1966.01.28 ir kt.; „Vytautas ir auksinė orda“, dr. M.
Anysas, Naujienos, 1966.02.11; „Martyną Jankų prisiminus“Dirva 1966;
„Psichedeliška simfonija“ Dirva 1967; „Lietuviai, atminkim prūsų likimą!”
Naujienos 1969; “Padėkime išleisti istorinę knygą apie senuosius prūsus”
Dirva; “Martynas Reizgys ir jo direkcija” Naujienos 1968.04.13;
17. Straipsnių serijos, kalba: “Prūsų kovos dėl nepriklausomybės” Nauj.
1959; “Mažoji Lietuvatarptautinėse sutartyse” Nauj. 1956; Jono Stikloriaus
laiškas, M. rako kalbos tekstas “Rezistensinio sąjūdžio statutas”; K.G.
laiškas Stikloriui;
18. Laiškas ir straipsniai-mašinraščiai: dr. K. Gudaičio 1962.08.15
laiškas ViVi Printing/ p. Vijeikiui; dr. K.G. straipsniai “Abraomas Kulvietis –
tremtinys”; “Apie Donelaičio pasaulėžiūrą ir kūrybą”; “Bažnyčių vienybė”;
“Inž. Jurgis Preikštaitis – nenuilstamas lietuvių evangelikų veikėjas”;
19. Užrašai – rankraščiai – Servetus; menonitai;
20. Gaigalaitis, lietuviai evangelikai – iškarpos, dr. K. Gudaičio
straipsniai: “Gaigalaičio mirties penkiolikmetinė” Nauj. 1960; 1954 str; 1961
laiškai Naujienų redaktoriui; Paslas “Herald” – 1927.10.01; žurnalas
Margutis 1961.01; “Iš lietuvių ev. Liut. Buities” Nepriklausoma Lietuva
1959.09.23; užrašai, rankraščiai;
21. Straipsniai mašinraščiai – „Tillich. Paul Johannes“;“Amerikos
ministeris lietuvai dr. O. J. C. Norem‘as“; eilėraštis „Žemaičiai Konstancoj
teises iškovojo“; užrašai;
22. Atšviesta Vydūno knyga Jūrų varpai, 1920, Tilžė: Rūta;

Dr. Kristupas Gudaitis
Reg. nr. 14596

Dėžė 3
1. Brošiūros, maži spaudiniai, įvairūs smulkūs raštai: Friedrich von
Mueller, Spekulation und mystik in medizin; „Cholesteremia in Pregnant
Masai Women“ JAMA 1966.09.26; General Practice žurnalas 1958.12; apie
angina pectoris 1967; Pfizer vaistų reklama ir informacija; „Meet the
Nganaga“ Abbottempo 1964:2; Spectrum 1962 March-April (Indian medicine
p. 25 and 36); IR KITI medicinos ir raganystės straipsniai 1963-1970 ir
užrašai-rankraščiai; jotvingiai, Lietuvos ev. Reformatų bažnyčios XXV
Sinodas tremtyje; Kiek lietuvių, apie lietuvius; Heimatstimme 1969.10-11;
2. Korespondencija: su kun. Dagiu ir kitais, lietuvių ev. Sinodo reikalais,
Prof. sąjunga, S. Dirmantu ir kt., 1953-1966;
3. Literatūra: apie K. Donelaitį (1955-1956, 1960, 1964), Keleivis
1957.03-04-05; „Vienos kalipėdietės siaubingi atsiminimai“ Nauj. 1955; M.
Zablockas koresp. 1953; Nemuno kraštas 1, 2, 3/ 1970; 3 sąsiuviniai –
rankraščiai, žodynėlis ir užrašai apie sūduvius/ jotvingius, prūsus;
4. Įvairūs raštai: Ziono parapijos kost./ 40 metų sukaktis; asmeniški
laiškai (Keleris 1949, J. Kalvanas 1969, Megnis 1941, Stanaitis 1948,
Devenis, Devenienė 1947, Būtėnas 1948), K.G.; apie K. Būgą; Mackaus
Margutį; Smetonos mirtį, „The Story of the Lithuanian Lutheran Church“
(mašinraštis), Lietuvių profesorių draugija, Lietuvių istorijos draugija
(bendraraščiai, straipsnis, kvitai, kt.) 1967-1972, kiti straipsniai 1944, 1962;
vaistų kvitai 1949; kiti laiškai 1952; apie evangelikus; 1948-1949 laiškai nuo
broliaus;
5. Įvairūs raštai: knygos L.E. leidimo korespondecnija; Liet. enc.
Korespondencija; PAS lietuvis; Hollandische katechismus ‚Urdze‘; Kirche im
Osten; Lutherische Kirche ‚Jahrbuch‘; PLB Vokietijos krašto valdybos
Informacijos 1965, 1971, kt.; Svečias 1971 nr 4; „Das Deutsche
Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes“; 1956-197X; „Lietuvių
evangelikų liuteronų bažnyča tremtyje“, mašinraštis; KT.;
6. Raštai, įvairūs: lietuviai evangelikai, krikščionybė, tikėjimas, mirtis,
radicijos, Reformacija; Lietuvių liaudies medicina – rankraštis; Reformacija
Prūsuose – rankraštis;
7. Medicinos užrašai, rankr, mašinr. – gali būti dr. K. Gudaičio
disertacija (?);
8. Retos knygos kopija: Erste Littauische Liedergeschichte ans Licht
gestellet (Gotfrido Ostermegerio Pirmoji lietuviškų giesmių istorija);
9. 1777 m. knygos kopija: Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der
Reformation an den Lutherischen Kirchen in Oustpreussen (Trumpai
atpasakotos žinios nuo visų Reformacijos liuteronų bažnyčių rastų Prusijoje
pasakyti pamokslai), apie Samland, Königsberg, D. H. Arnold;
10. Dr. K. Gudaičio medicinos straipsniai, užrašai – mašinraščiai,
rankraščiai: „Plaučių tuberkuliozės ir pirminės karcunomos priežasties
sąryšis“; paskaita Liubeke Pabaltijo gydytojų sąjungos (Baltic Medical
Society) – „Ursachliche Beziehungen der Vergesellschaftung von
Lungentuberkulose und Lungencarcinom“ (mašinraštis ir rankraščiai);
„Terapija“ – rankraštis; užrašai, mašinr. – Alexander, J. u. Aight, C., Lambert
A., kt. (vokiškai).

Dr. Kristupas Gudaitis
Reg. nr. 14596
Dėžė 4
1. Straipsniai – iškarpos iš laikraščių ir mašinraščiai: daugiausia
medžiagos apie Evangelikų istoriją Lietuvoje; lietuviai evangelikai Amerikoje,
Akademinė vienybė, Lietuvių enciklopedija, Zion Lutheran Church 1910-
1950 (knygelė), kiti Ziono parapija, Krikščionybės kelias į Lietuvą,
Evangelikų bažnyčios Lietuvoje, Liuterio reformacija Lenkijoje, Lietuviai
reformatoriai, Bažnyčios istorija, Žygimantas Augustas ir kt.; Naujienos,
Nepriklausoma Lietuva 1952-1959, 196X;
2. Amerikos lietuvių gydytojų bibliografija, rankraščiai;
3. Raštai – Jurgis Pabrėža, paskaitų medžiaga – iš Lietuvių liaudies
medicinos, straipsniai „Vėžys biologo akimis“; kova dėl Lietuvos
nepriklausombės atstatymo;
4. Religijos ir medicinos temų literatūra – Illinois Medical Journal Feb.
1972; bažnyčia, Vatikanas, protestantizmas, liturgija, lietuvių parapijos,
popiežius, žydai, Bažnyčia demokratėjimo kelyje, Bažnyčių vienybės pažiūra,
methodists; Naujienos, Dirva, Draugas, The Telegraph Herald,
Nepriklausoma Lietuva, Dirva; 1963, 1965-1966; eilėraščių knyga Žinučių
varpeliai, E. Valionienė; įvairūs rankraščiai-užrašai – Gelžinis, Hoffman,
Vymeris; Tauragės mokytojų seminarija; Heimat 1963.07-08; koresp.
Vilkaitis;
5. Straipsniai, literatūra, užrašai-rankraščiai, mašinraščiai – USSR,
Hinduism, The Rig Veda, India – Upanishads, Sumero-Akkadians; Karolis
Barthas; nuorašas laiško Pauperiui 1962; nuorašas laiško Kereliui 1954 ir
Burbuliui 1961; pakvietimas į steigiamąjį Lietuvių evangelikų Spaudos
centro 1961; „How Medicine put its Stamp on History“ Medical World News
1970.02.06; „Kova dėl Klaipėdos krašto“ Dirva; Prūsų Lietuva 1932; Keleivis
– Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis 1951-1954; apie Antaną Smetoną,
Dirva 1969; „Du svarbūs klausimai“ Nepriklausoma Lietuva 1966, kt.;
6. Žurnalai, knygelė: Talismanas – novelės, Pranys Alsenas, 1946;
Akėčios 1967.06 nr 2(11); Karys 1956.10 ir 1960.03;
7. Du žurnalai: Mūsų sparnai – Lietuvos ev. Reformatų leidinys tremtyje
1951.06; Knygų lentyna 1964.10-12 nr 4;
8. Lietuvos pajūris 1971 nr 2-3(40-41);
9. Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje (LPDA) suvažiavimas – KG
straipsniai spaudoje – Naujienos 1964.10.10; pirmininko tikrinti protokolų
nuorašai, 1957, 1959, 1961, 1963-1964;
10. Vokietijos LB Informacijos nr. 1 (290) 1972 sausio 31 ir nr. 8 (87)
1967 kovo 20; Pasaulio lietuvis nr 22/ 58 1972 gėgužė;
11. Straipsniai: Jonas Valaitis, Švietimas Maž. Liet., Naujienų iškarpa;
Pr. Alšėnas, Lietuvos kaimynų kraštų istorija, Vokietija Naujienos;
Lietuviškos giesmės…, Šlaža, stalistinė medžiaga apie ev. Liut. Parapijas
Lietuvoje;
12. Straipsniai – iškarpos iš laikraščių, mašinraščiai: „Evangelikų
bažnyčios D. Lietuvoje (mašinr.); „Ragainės reikšmė Lietuvos istorijoje“
(Sandara, 1971.08.20); apie Martyną Reizgį 1962; Mažąją Lietuvą
literatūroje ir kt., Mūsų kelias 1949; „Prieš 60 metų – Apie Lietuvių giedotojų
draugiją, Dirva 1955; lietuvių evangelikų parapijų aprašymai (Būtingės,
Skuodo, Skaudvilės, Palangos, Kelmės ir kt. – mašinraščiai); Weygelius
Georgius (mašinr., rankr.); Mikaljous Radvila, rankr.; „Religion in the Soviet
Union“, rankr.; Dr. Maciūnas, Spaudos draudimo laikus prisimenant“
Draugas 1964 su rankr. užrašais; IR KT. straipsniai susiję su bažnyčios
istroija, Mažąja Lietuva, apie dr. K. Gudaitį – Naujienos 1952.03.11, Daily
Journal 1952.03.03; Draugas 1954.11.20; Naujienos 1954.10.09 ir
195511.14, Laisvoji Lietuva 1954.11.11;
13. Dr. Martynas Anysas – straipsniai apie jį irjo darbus su senprūsiais,
mažlieuvius 1963-1965;
14. Straipsniai susiję su sveikata, K. Donelaičiu, Mažąja Lietuva,
religija, prūsus, Klaipėda, Palanga, liuteronus lietuvius, vysk. Krivaičiu,
Birštonu, kun. Pauperiu, Šviesa-Santara 1966; Sigutės ir Jūros (vaikų) siųsti
straipsniai (Lithuanian biochemist Vidas Janulaitis, 1992 ir „IS this what the
15 people at the TV Tower Died for?“ 1992); „Klaipėdiečio įspūdžiai
Lietuvoje“ serija straipsnių Nauj. 1962; Čikagos lietuviai protestantai
akademikai – serija straipsnių 1962 Nauj.; „Rusai apie Jurgį Baltrušaitį“;
15. Lietuvių ev. Liuteronų medž.: kvietimas, reklama dr. KG Lietuviai
evangelikai; kun. Anso Trakio laiškas 1965; JAV ir Kanados lietuvių ev.
Liuteronų Sinodo protokolas ir protokolo priedai 1954.08.21-22; Kazio
Ališausko „Savanoriai ir žemė (istorinė apžvala) – gautas nuorašas;
16. Dr. K. Gudaičio straipsniai, rankraščiai, mašinraščiai, susiję laiškai:
medicina, lietuvių kalbos vadovas, Aleksandrynas, Lietuvių profesorių
draugija Lietuvoje, LG biuletenis, Budrys; dr. Jonas Basanavičius;
Klaipėdos krašto bažnyčios; Reformacija Vokietijoje, lietuvių evangelikų
istorija; dr. Mümzer biogr.; dr. K. Gudaičio Žalgirio pergalė.