LEO VENCKUS

Leo Venckaus fondas (Anglijos lietuvių klubas)

Reg. Nr. 13735

1. Čikagos Anglijos lietuvių klubo istorija 1968-1980. Knyga
2. LB Grand Rapids apylinkės valdybos biuletenis, susirinkimų dienotvarkės,
pranešimai. Laikr. “Bendruomenės balsas”. Aukų lapai, korespondencija, laikraščio
iškarpos
3. “Mūsų šeimos istorija” Josephine ir Leo Venckus. 1997. Susegta knyga
4. B. K. Balutis – paminklo reikalai – įvairi korespondencija, iškarpos iš
spaudos, aukų paminklui sąrašai, pranešimai, straipsniai. J. Balutis – gyvenimas ir
darbai 1970-1998 m. Vokas
5. Čikagos Anglijos lietuvių klubo istorija. L. Venckus. Rankraščiai, laiškai,
klubo įstatai. 1969-1973. Aplankas
6. Mažosios Lietuvos fondas – Canada. Susirašinėjimas su L. Venckumi dėl jo
išleistos knygos “Mūsų šeimos istorija”. Atsiliepimai. Knygutė “Lietuva ir
Karaliaučiaus kraštas”. Vokas
7. Artimoji Anglija – originalūs dokumentai, kopijos, susirašinėjimas 1947,
1952 m. Vokas
8. Biografija, korespondencija, laikraščių iškarpos, eilėraščių verimai iš
vokiečių k. Straipsniai apie V. Gėtę. Aplankas
9. Smūtkelis – Rūpintojėlis – iškarpos, eilėraštis. Vokas
10. Mažosios Lietuvos fondas – laiškai Buntinui ir Šernui 2001-2002. Vokas
11. Korespondencija Reagano laiškas venckui, Tautos fondo aktyvai ri
pasyvai, laiškai senatoriams, Senatorių laiškai. Vokas
12. Kaip lietuviai gelbėjo žydus nuo nacių – 4 baimės ir pasiaukojimo metai.
Birutės Straupytės prisiminimai. Iškarpos iš “Draugo” 2000 03. Vokas
13. Korespondencija su religinėmis bendruomenėmis ir jų nariais 1970-1980.
Giesmės, natos, iškarpos iš spaudos, katalogai, atvirlaiškiai. 2 Aplankai
14. Viskas paie Simą Kudirką – iškarpos 1971-1978. Vokas
15. Susirašinėjimas su JAV Department of Justice Immigration and
Naturalization Service 1972-1986, laiškai prez. Nixon, Bush, įvairios formos. Vokas
16. L. Venckaus užrašų knygelė 1977 m.
17. Medžiaga apie Vl. Šlaitą – laikr. Iškarpos, laiškai, raštai 1970-2001;
literatūros vakaro 1969 m. programa, eilėraščiai 1976 m. Šlaito laiškų kopijos, S.
Jalionienės laiškai. Vokas
18. Amerikos lietuviai – įvairūs raštai JAV prezidentams, iškarpos iš spaudos;
ALTO informaciniai pranešimai 1980-1990, Baltic Bulletin 1982 m.
2 dėžė

1. Lietuvos šaulių sąjunga, partizanų judėjimas – iškarpos iš spaudos 1980-
1983. Laiškai 2002.
2. Knights of Columbus Closing Ode – spausdinta medžiaga 1991.
3. ALTO pranešimai 1996; V. Adamkaus kalba 1998; Tautos fondo raštai,
atsišaukimas 1991 m. Amerikos lietuvių suvažiavimo dienotvarkė 1995m.
4. Anglijos lietuvių rašytojų vakaras 1969 m. 2 garso juostos
5. Iškarpos iš spaudos, žurnalai 1964-1965, DBLS įstatai. Zosės
Baranauskienės lietuvio pasas, išduotas 1952 m. D. Britanijoje.