M. ŠIMKUS

M. ŠIMKAUS ARCHYVAS
Reg. Nr. 12048

1 dėžė

1. A. Valdemaro knygos “Audra giedroje” straipsniai, iškarpos iš laikraščių.
“Lietuviai mūšyje ties Žalgiriu”. Vertimas iš de Amičio “Motinos beieškant” (iš italų
k.). A. Valdemaro kalba 1918 11 14 Valstybės tarybos posėdyje.
2. Šimkaus straipsniai apie Valdemarą, iškarpos ir ranraščiai 1974-1981 m.
3. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje B. Krištanavičius. Šimkaus straipsniai
apie Valdemarą, iškarpos ir rankraščiai.
4. Valdemaro raštų turinys. Iškarpos iš “Vilties” 1908-1922 m. “Valdemaras –
mokslininkas ir politikas savuose kraštuose”. Raštai 1973 m. Segtuvas.
5. A. Valdemaro “Lietuvos problemos” vertimas į prancūzų kalbą.
6. P. Dirkis “Profesorius Augustinas Valdemaras. Jo gyvenimas ir darbai”.
Įvairių autorių straipsniai apie A. Valdemarą. Vokas
7. Knygos apie A. Valdemarą. J. Navakas “Originali knyga”, “Prof. A.
Valdemaras”
8. Įvairių straipsnių kopijos, iškarpos iš spaudos apie A. Valdemarą, Lietuvą.
Segtuvas.
9. Spaudos kopijos anglų kalba. 1927 m. Vokas
10. Spausdinta medžiaga “Ir šviesa, ir tiesa…” apie Navako knygą “lietuvos
aido” redaktoriui. “Krėvė – romantikas bei klasikas” A. Valdemaras (datos nėra).
Vokas
11. Straipsnių iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą. Vokas
12. Iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą. M. Šimkaus straipsnis apie prof.
A. Valdemarą. 1969 m. Segtuvas.
13. Iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą. Vokas

2 dėžė

1. Knyga “A. Valdemaras” – knygos turinys ir knyga.
2. A. Valdemaro straipsnių rodyklė. A. Valdemaro raštai 1973 m., red. M.
Šimkus – kopijos arba perspausdinti. iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą
1907-1926. Segtuvas
3. Iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą 1909 – 1912, 1947-1974. Vokas
Nr. 1
4. Iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą. Vokas Nr. 2
5. Iškarpos iš laikraščių apie A. Valdemarą. Lietuvos įstatymai – 1922, leidinys.
Lietuvių svetainėj – minėjimo programa 1933 m. Lietuvių posto American legion
narių sąrašai. Vokai nr. 2-6
6. M. Šimkaus pastabos dėl “Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918-1940 m.”
Iškarpos iš laikraščių laiškas kun. P. Bučui LR URM 1920; M. Šimkaus laiškas V.
Matonienei 1989; “Šis tas ryšyje su P. Povilo Dirkio reikalu” 1972 m. –M. Šimkaus
straipsnis. Vokas Nr. 7
7. Nuotraukos, negatyvai, perfotografuota iš laikraščių – apie A. Valdemarą. A.
valdemaro laiško kopija 1918 m. Vokas Nr. 8
8. M. Šimkaus susirašinėjimas su žurnalų, laikraščių redakcijomis, knygų
leidykla “Nemunas” 1960 m.; rankraščiai dėl knygos papildymo, paaiškinimai su V.
Šidausku. Kelio dramos – scenarijai – V. Nogornoski, Šilerio feljetonai, iškarpos iš
spaudos. Segtuvas.
9.

3 dėžė

1. Knygos apie A. Valdemarą originalas.
2. M. Šimkaus patikslinimai apie prof A. Valdemarą Lietuvių enciklopedijai,
Švedijos enciklopedijai. 1972 m.
3. A. Valdemaro straipsnis “Kur einame”
4. A. Valdemaro straipsnis “Lietuvos sostinė ir rytinės sienos”
5. “Dėl “Lietuvos istorijos” ir “Bažnyčiosistorijos” kritikos” – atsakymas prof. A.
Valdemarui – A. Alekna 1922
6. Lietuvos vyriausybės memorandumas, įteiktas Prancūzijos, Didžiosios
Britanijos, Italijos akredituotiems ministrams Lietuvos respublikoje – URM raštas
1927 m. Iškarpos iš laikraščių. 1927-1930.
7. M. Šimkus “Lietuviai Amerikoje” – straipsnis 1973 m. Amerikos lietuvių
tautinės sąjungos Baltimorės skyriaus trumpa apžvalga 1949-1961 m. LS
“Ramovė” Baltimorės skyriaus meno vakaro programa 1954 m.; Lietuvos
kariuomenės minėjimo programa 1963 m. M. Šimkaus laiškai J. Girniui 1970 m.
Iškarpos iš spaudos apie lietuvius Baltimorėje.
8. Iškarpos iš spaudos. Segtuvas.
9. Iškarposiš spaudos. Asmeninė korespondencija 1971 m.
10. Kun. V. Bartuška “Lietuvos nepriklausomybės kryžiaus kelias. Kritiškas
1914-1919 įvykių ir asmenų įvertinimas. 1937 m. Aplankas
11. Prof. A. Valdemaras “Universitetas ir mokslas” 1922 m. knyga.
12. M. Šimkaus korespondencija 1961-1963 m. Segtuvas.
13. A. Valdemaro straipsnių suvestinė. Aplankas
14. M. Šimkaus rankraštinė mdžiaga apie straipsnius laikraščiuose.
15. Seimo stenogramos 1926-1927 m.
16. Iškarpos iš spaudos anglų kalba 1928 m.
17. Įvairios programos, kvietimai, pranešimai ir reklama apie susirinkimus,
vakarienes Baltimorės aplinkėse, apier radijo valandėles Baltimorėje. Cezaris
Surdokas “Baltimorės lietuvių literatūrinio gyvenimo apžvalga”. Iškarpos iš spaudos
1940-1980. Segtuvas.
18. A. Valdemaro laiškai rusų kalba ir M. Šimkaus vertimai į lietuvių kalbą
1940-1941. Iškarpos iš laikraščių.
19. M. Šimkaus susirašinėjimas dėl knygos apie Valdemarą leidimą. Iškarpos
iš laikraščių.
20. Straipsnių kopijos arba perspausdinti straipsniai.
21.

4 dėžė

1. La Lituanie moderne – 1933 m. Paris. Vokas
2. Atletų klubas: sporto žaidynės 1981, katalogas, programa. Atletų klubo
negatyvai. Atletų klubo veikla – rankraštis 1923-194m. M. Šimkus, nuotraukų
sąrašas ir pažymėtos pavardės. Programos.
3. Iškarpos iš spaudos 1988. Vokas
4. Iškarpos iš spaudos apie kun. Antaną Maluką. Recenzija ir jos rankraštis,
kitos recenzijos. Vokas
5. Lietuvių dienos apyskaita 1916-1917 m. “Lituanus” žurnalui remti koncertas
– meno vakaras, programa 1958 m., kt. Koncertų programos. Knygų platinimo
apyskaitos. M. Šimkaus korespondencija. Iškarpos iš spaudos. Vokas