Martinkų šeimos

Martinkų šeimos
Reg. Nr. 14438

Dėžė 1

1. Trys Tautos fondo padėkos lapai Klemui ir Stasei Martinkams – už $725
(1989 m.), $620 (1988 m.) ir $460 (1986 m.);
2. Kazys John Martinkus: Daktaro diploma (Dec. 31, 1982) ir Rho Chi
Pharmaceutical Honor Society Alpha Gamma Chapter (Nov. 19, 1979);
3. Plakatas, Kazys Martinkus: 1974 m. Advanced Microscopy, McCrone
Research Institute certifikacija;
4. „Reziumė“ ar Curriculum Vitae: Kazys J. Martinkus, Chou-Hong Tann, T. K.
Thiruvengadam, John J. Steckert; mašinraščiai;
5. A ir B (2 egzemploriai) Kazys John Martinkus – daktaro disertacija: „Studies
on the Biosynthesis of Streptothricin F“, 1982 m., University of Connecticut;
mašinraštis;
6. Kristina Martinkutė: Kristinos Martinkutės biografinis aprašymas pusl. 633-
634 iš JAV lietuviai enciklopedijos; lituanistinės mokyklos mokinio pažymėjimai
1962 (3 skyrius) – 1968 m. (8 kl.); bakalauro diploma (Roosevelt University) 1987
m.; The Loop College – City Colleges of Chicago identifikacijos kortelė 1972-73;
Walinger portrait Kristinos Martinkutės nuotrauka; Medical Laboratory Technician
1977 m. certifikatas; Kristina A. Martinkus 1970 m. Thomas Kelly High School
diploma ir nuotraukos; Kristina Maria Martinkus eighth grade graduation diploma
1966 m., Chicago Elementary Schools; sąskaitos balanso knygutė su padengtais
čekiais, pasirašytais Kristinos Martinkaitės ‚Dr. Kazys Martinkus Memorial
Scholarship Fund‘; vienas „void“ čekis Kristinos Martinkus, Independent
Administrator of the Estate of Kazys Martinkus;
7. Dėžutė su negatyvais bei asmens, narystės ir vizitinėmis kortelėmis ir fishing
license application/ žvejybos licenzijos paraiška (Kazio Martinkaus): K. Martinkus –
University of Connecticut School of Pharmacy asmens kortelė; New York Public
library borrower‘s card 1986, The Rockefeller University Faculty and Students Club
narystės kortelė 1984; Basic Cardiac Life Support/ CPR 3/84, Metropolitan
Museum of Art 1984; vizitinės ar bizniso kortelės – Rigo Hungarian Viennese
Pastry, Glasner Art Supply, Robert Goodwin, Elliot Saks, Pharmacia Fine
Chemicals/ Stuart Schenendorf, Algis Mitkus/ Baltic Tours, Byong Kak Kim,
Baltrušisd Romualdas, R. Marcinkevičius M.D., Vytautas Dudenas, Pranciškus-
Rimgaudas Dobrovolskis, Algimantas Kezys, Tom Murphy, Nicolet Magnetics
Corporation/ Richard Netherby, Virga Jelionis, Louis F. White/ Beckman
Instruments, O. James Purnell, III, Romualdas Požerskis, Edward R. Wietecha,
Zimmerman‘s World‘s Largest Discount Liquor Store, Healthy Food Restaurant,
Julia Biciunas, Theodore‘s Auto Center, Kestutis A. Keblys; 2 nenaudoti lipinukai
„Biomedical material“;
8. Įrankis vokų atidarymui;
9. Martinkus, Kazys: biografinis aprašymas iš JAV lietuviai enciklopedijos, p.
632-633; JAV pasas 1981-1986; K. Martinkaus straipsnis „Biosintezinės studijos
apie Streptothricin F“ (šaltinis nežinomas); (voke:) Certificate of Copyright
Registration „Studies on the Biosynthesis of Streptothricin F“, liepos 11, 1983; 3
Kazio rašytos atvirutės; mirties skelbimai, užuojautos, šventi paveiksliukai,
straipsnis (ir kopija) „Dr. Kazį Martinkų amžinybėn palydėjus“ (Draugas, 1984.I.26),
„Vieneri metai be dr. Kazio Martinkaus“, Draugas 1/19/85; „Gimimo diena prie
paminklo“, Draugas 6/19/85; kopijos mašinraščių ir rankraščių užuojautų,
užuojautos laiškų (R. Timkovich), kalbų – „As Dictated by Dr. Steven Gould,
Professor of Biochemistry University of Oregon“, „Mes draugai“, The Rockefeller
University biuletenio „Kazys Martinkus Dies“ (p. 3) su laišku jo tėvams ir seseriai
nuo Lary S Tryipek; Tautos fondo laiškas S. Ir L. Keruliams, kuriame dėkojama už
auką pagerbiant A.A. Kazį Martinkų; skelbimas Drauge apie Chemijos mokslų
sesiją IV Mokslo ir kūrybos simpoziume 1981 m., kurioje dalyvavo dr. Kazys
Martinkus; Kristinos Martinkutės straipsnis „Dr. Kazio Martinkaus (1953-1984)
pomirtinis stipendijos fondas“ Draugas 1990.IX.14; Ilinojaus valstijos dviejų
dokumentų kopija susiję su „Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund“;
didelė dr. Kazio Martinkaus nuotrauka; kita nuotrauka – Kazys Martinkus, pirmas iš
kairės, kartu su Illinois Institute of Technology studentais, apie 1976 m.;
10. HIP HMO (Health Insurance Plan – Health Maintenance Organization):
Rockefeller universiteto sveikatos draudimo asmens kortelė, informacija ir
dokumentai;
11. Kazio Martinkaus IRS (Internal Revenue Service) dokumentai 1978-1982;
12. Kiti Kazio Martinkaus finansiniai dokumentai – Chemical Bank sąskaitos
balansų knygutė, čekių knygutė, Money Market Account; Chicago Federal Savings
and Loan Assn kvitai; Union Federal Savings and Loan; State Farm Mutual
Automobile Insurance Company; Midas Muffler, Seven Continents Travel, Tiendas
Donato, John Wiley and Sons, Inc., American Chemical Society, Illinois Institute of
Technology; The Willimantic Trust Company; State of Connecticut; Rockefeller
University; University of Connecticut, biblioteka; employee benefits plan
Rockefeller University; padengti čekiai; Rockefeller University library, PLB Valdyba,
Cameraland, Inc., Lexington Luggage Ltd., Peter A. Leermakers Symposium, AM
Chem Soc/ Symposium Series shipping order, Dr. Morton J. Schloss; telefono ir
nuomos sąskaitos ir kt;
13. Kazio Martinkaus „Atarax Oral (hydroxyzine HCl)“ popierius, knygutė
„Programs & Activities of the American Chemical Society: A Handbook for Members
“; The Rockefeller University Tower Building Room bilietai pietums; „Fourtenn
Basic Precepts of Science“; mašinraščiai;
14. „April 5-12, 1992“: Sudarytas albumas iš įvairių laikraščių iškarpų (Chicago
Tribune, Christian Science Monitor, Tėviškės žiburiai, Chicago Sun-Times,
Draugas, Dirva, Darbininkas);
15. 5 metų mišių pažadas Klemensui Martinkui – „Divine Word Missionaries
Mission Mass League“ rugsėjo 26, 1990; dovanojo Grozvyda Giedraitytė;
16. Receptai – krupnikas, naminė sriuba „Swiss potato-leek“, kiaulienos
kotletai (pork chops); sauerbraten, ham hocks/ sauerkraut, spagečiai, pyusmka?;
mašinraštis, rankraščiai;
17. Metalinis portretas kunigaikščio, menininkas P. Rimša;
18. Laiškai iš Lietuvos Klemui ir Stasei Martinkams: [apipelėję –atmetu –
Danutė (Šilalė) teko išmesti nuo 1956 metų]; 1957 Kazys, 1958 Kazimieras, 1958
Emilija, 1972 Vaclovas ir šeima, 1973 Laimutė Getautaitė, Ona Getautienė, 1976
Alma Butkienė; laiškai vokuose: K. Martinkui, dėdei, dėdienei, Kristutei, šeimai rašo
– Danutė Garalevičienė, Danutė Martinkutė Šetkuvienė, Donata Šetkuvienė,
Šetkus, su šeimomis, Donatas, Kazys, Kazimieras, Benediktas Šetkus 1977-1990;
Ona Getautienė, Vaclovo Getauto šeima, Izabelė, 1975-1991; Laima Butkienė
1981-1990; Stasė Petkienė, Antanas 1980-1988; Antanas Martinkus metai?;
rankraščiai; senas vokas adresuotas ‚P. ir P. Martinkai, USA 20 c; 2 atvirutės
Kaziui Martinkui – nuo Mildos (1983) ir Rickert (1979); Kristinai Martinkutei 1986,
1990;
19. Kazio Martinkaus chemijos kursų sąsiuviniai: „Chem 471 Peptides and
Amino Acids“ ir „Chemistry 550 Structural and Quantum Chemistry“; rankraščiai;
20. „„Aušrinė“ 1945-1947“ – Kristinos Martinkutės leidinukas apie Aušrinės
chorą;
21. Videojuosta „Plauskinių tragedijos paminėjimas 7/22/89“ ir dalis straipsnio
„Plauskinių tragedija“ Kibirkštis, 1988 m. gruodžio 8 d.;
22. Nuotraukos, 6 vnt.: Kristina Martinkutė ir Rūtos ratelis (Maria Hish School)
– Lithuanian TV 5-15-1968 (4 vnt.); Kristina Martinkutė kapinėse su Romualdu
Požerskiu Čikagoje 2003 m.; Kazimiera Požerskienė, Kristina, R. Požerskis, ?,
Milda Aponavičiūtė-Scrima spalio 8, 2004 m. Lietuvoje;

Dėžė 2
Antano Martinkaus (Klemenso Martinkaus brolis) vaizdo įrašai:
1. 1959 m. (?) vakarienė…
2. Ateitininkų kongreso eisena iš Maria High iki bažnyčios;
3. B. Račkausko ūkyje (eglę pataisus);
4. Beverly Shores parko atidarymo iškilmės;
5. Neįrašytas?;
6. Communism Must Die;
7. Benruomenės ?uvas 9.25.60 Jaunimo centre;
8. Pabaltiečių minėjimas 14 birželiio 1955 metai; Kun. Prunskis, Galvanauskas,
Semenienė iš Estijos;
9. Balfo piknikas ir Internation exchange paroda;
10. Dainų šventės; dalyviai iš pamaldų, šv. Kryžiaus bažn., 1961 m. liepos 2 d.;

Dėžė 3
Antano Martinkaus (Klemenso Martinkaus brolis) vaizdo įrašai:
1. Liepčienės mok. interviu Voice of America;
2. „Vytuko“ (1958 m.?);
3. Californijos, Los Angeles Alė Rūta, Gustaitis, Šulaičiai Švaistas; gale: 7
metus buvusi Sibire Getautienė su dukra ir žentu, be to Aukškalniai ir Rasutis;
4. Menininkų paroda (paveikslai);
5. 8.30.58 Elvkytės vestuvės šv. Kryžiaus bažn.;
6. 41 galas V. Martinkaus dipl. ?; Šimučio pagerbimas, trumpai pasirodo
Tysliava, kalba Šimutis ir Rudis;
7. Vysk. Brizgys Rel. IL (?) plaza;
8. Menininkų paroda Jaunimo centre ir Zurn kur (Žurnalistikos kursų?)
atidarymas 3.5.60;
9. Bacevi(čius?) pag. (studentų;
10. Skaidrės: Captive Nations Parade.