MIKAS ŠILEIKIS

Mikas Šileikis
Reg. nr. 14588

Dėžė 1
1. Asmeniniai (Miko Šileikio ir jo žmonos Paulinos) dokumentai susiję su
finansais: A) 1928 Chicago Typographical Union No. 16 Working card;
drabužių kvitai; informacija Harris ir Pioneer bankų; Allstate Direct Claims
Ofice 1985; senos bankų sąskaitų knygutės – Pioneer Trust and Savings
Bank 1969-1976, First National Bank of Chicago 1964-1980, Harris Trust
and Savings Bank 1966-1977; Continental Bank 1976, Home Savings Bank
1946-1975, The Boston Five Cents Savings Bank 1954-1976; Universal
Savings and Loan 1952-1976; kvitai, Medicare raštai; Medicare informacija;
1977 m. kvitai – telefono mok., dujoms; M. Šileikio 5,000 dol. Premijos fondo
dokumentai 1978.04.25; 1968 Edition Social Security Rights and
Responsibilities; Record Book United States War Savings Bonds 1942-
1947, 1975; akcijų certifikatai (certificates for shares in capital stock) –
Lithuanian News Publishing Co. 1932, 1934-1937, 1980; B) South Boston
Trust Company taupomosios sąskaitos knygutės 1917, Paulinos – The
Boston Five Cents Savings Bank knyg. 1920-1923, 1929, 1930-1932;
Paulinos – South Boston Savings Bank knyg. 1919, 1929, 1931; abiejų –
Pioneer Trust and Savings Bank knyg.1956-1969; First Union Trust and
Savings Bank knyg. 1931-1937, Continental Illinois national Bank and Trust
Company knyg. 1939-1965, The First National Bank of Chicago 1960-1963,
Home Savings Bank 19??-1946; Jatule, Pauline – Noel State Bank knyg.
1925-1931, kita to paties banko knyg. – 1931- Fidelity Trust and Savings
Bank – 1927-1948, [škaplierius tarp knygelių „Immaculate Heart of Mary
Pray for us“]; M.Š. Mokesčių knygelė Pašelpinės draugystės Lietuvos
dukterų ir sūnų 1918-1919, knyg. „Konstitucija „Draugystės po vardu“
Lietuvos sūnų draugystė Leechburg, Pennsylvania 1916; kortelė „So.
Bostono lietuvių Labdarystes Draugija“ 1918; MŠ Chicago Typographical
Union No. 16 Working card, 1922–1925, 1927 (iš viso – 5 kortelės); MŠ
1919-1921Northwest Trust and Savings Bank knyg., kita to paties banko –
1921-1922; Paulinos uždarbio kvitai iš Green Dress Co. 1943-1945;
Lithuanian Literary Society of Chicago kvitų knygelė dėl aukų (nr. 101-125);
vienas MŠ uždarbio kvitas iš Naujienų laikraščio 1977; Keleivis Publishing
Company – vokas su rašteliu naujam prenumeratui; Harris Bank informacija
Nov. 1976; asmeninė piniginė su moneta 5 pfennige danzig 1923 ir įvairiais
kvitais 1913-1928, t.p. nuotrauka Cynthia Jatul Oct. 1969; kvitas Favor Ruhl
& Co.; kiti;
2. Asmeniniai dokumentai – mašina, sveikata, žmonos dok.: Illinois
Certificate of Title 1940, Packard, 4 door sedan, City of Chicago vehicle
license kvitas (senior citizen) ir kopijos 1951 ir 1952, laiškas nuo Čikagos
City Clerk; Ilinojaus Blue Cross Blue Shield draudimas – 1966 Rider, 1968
new policy; vokas su žmonos dokumentais – Paulinos mirties certifikatas
1975, autopsy liudijimas 1975, MŠ giminių Lietuvoje adresai; kvitas
„Naujienoms“ paskolinta 500 dol. 1972, sveikatos draudimo kortelė, P.
užsienio registracijos kortelė; voke – „čia yra siūlas iš mano vidurių nuo
operacijos 1975.09.17“; M. Šileikio 1923 m. Central YMCA Schools mokslo
ataskaita ir mokesčių kvitai ir Central Day Preparatory School ataskaitos;
Last Will and Testament of Pauline Sileikis 1952;
3. Art Institute of Chicago, kt.: 1945 – Wawasee Art Gallery (Syracuse,
Indiana) Membership Card, „Artist“; 1952 – The Art Institute of Chicago Artist
‘s Ticket The Art Institute of Chicago Alumni Association ir Art Inst. Of
Chicago Press Ticket, 1926 V B „Brolis M. . Šileikis yra išpildęs savo
pareigas…“, The All-Illinois Society of Fine Arts 1951-1953, Press and
Special Ticket 1958, The Alumni Association of The School of the Art
Institute of Chicago 1964 ir 1977; kvietimas 1923.06,.15; „kvitai“ dėl
paveikslų „Mary“ ir „Housekeeper“ atrankos į Čikagos dailininkų parodas
1931 ir 1932 m.; 1951 laiškas nuo Meno instituto direktoriaus Daniel Catton
Rich, 1958 m. padėkos laiškas M. Š.iui nuo Marilew Kogan, Publicity
Director; Central Day Preparatory Schools; Ar Students‘ League of Chicago
1926 m. first prize – M. Šileikiui; Spring Showing of oil paintings at Mandel
Brothers 1947 m.; narystės kortelės – The Art Institute of Chicago Artist’s
Ticket 1954 ir 1956,The Art Insitute of Chicago Press Ticket 1953, 1954,
1956; The Art Institute of Chicago Alumni Association 1954; The Alumni
Association of The School of The Art Institute of Chicago 1955 ir 1956; The
All-Illinois Society of Fine Arts Feb. 1953 – Feb. 1957;
4. A) Dokumentai susiję su pusbrolio (Jono Šileikio) ir jo žmonos
(Agafijos Šileikis) emigracija: J. Sventickas – liudijimai – 1949 Mykolas
Mikolajunas, Vladas Mieželis, Alfonsas Valavičius, Bladas Daukantas, E.
Adamkavičius, M. Berghs, Z. Puzinauskas, B. Vyliaudas, J. Lenkevičius,
1950 – Juozas Šventikas; Valstybinė spirito monopolio Vilniaus sandėlis – J.
Šileikio liudijimas dėl darbovietės 1940 m.;1943 vertimas į anglų k.,
liudijimas. Marijampolės meras; 1947 m. dokumentai susiję su M.Š.
finansais, akcijomis; Notification of Validation of Assurances; 1949.12.05
Displaced Persons Commission laiškas, informuojantis M.Š., kad „J. Šileikis
was rejected under Section 13 of the Act“; MŠ 1950.01.26 laiškas J.
Valavičiui (dėl informacijos kodėl „J. Šileikis was rejected under Section 13
of the Act“); Paškevičius, Bakevičius ir Šileikis 1927.01.10 nuotrauka broliui
Mikui Šileikiui – J.J. Šileikis; 1950.01.31 laiškas Jonas ir Galia Šileikiai <-
>broliui Mikui ir brolienei Paulinai; B) Affidavit of Support (su dub.),
Individual Assurances for Relatives 1948 (Pastaba: žr. ir Dėžės 6, bylą 4);
5. M. Šileikio / M. Shileikio poezija, ankstyva – sąsiuvinis, rankraščiai,
mašinraščiai; 1913-1919, M. Mokinys (slapyvardis), t.p. 1938? [Metai
neužrašyti] ir kt. metai (žr. popierių „Pigiause spaustuve“….spauzdina M. J.
Szilaikis, Leechburg, PA, Draugystė Lietuvos sūnų);
6. Ankstyvi M. Šileiko publikuoti straipsniai, chronologija neaiški, iš
laikraščių „Kardas“, „….Darbininkų sąjungos“, iš M.Š. skyriaus „Menas“;
7. Pabiri parodos – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus meno galerijos
kvietimai 1971.03.7, 1969.04 ir 05, Supporting membership Michael J.
Šileikis 1974-1975; kvietimas į Bendrosios lietuvių dailininkų parodos
atidarymą 1980.05.16 ir kitoje kvietimų pusėje – sąrašas pavardžių;
Barboros Morkūnienės ir Miko Šileikio dailės paroda 1977 m., su
rankraščiais ir apyskaita už M. Š. parduotus kūrinius (mašinraštis);
8. Laiškai 1939-1956, A) laiškai – M. Šileikiui, jo žmonai rašo P. Rimša
1937, Mrs. Leonidas F. Smith 1943, Mildred Wirt 1947, Antanas Rūkštelė
1947-1948, Alfonsas Šileikis 1947, 1949, Prof. Adalbertas Staneika, Jonas
ir Galia Šileikiai 1947, 1949, 1951, 1956, Maria F. Yokubynienė 1948; Jurgis
Šileikis 1949, Valentina Šileikytė (giminaitė), Antas Valda;
9. Spauda 1923, 1927; – „Moksleivių keliai (Lietuvių moksleivių
susivienijimo organas)“ – M. Šileikis redagavo 1922-1925, „The Students‘
Corner 1925;
10. Miko Šileikio narystės knygutė – The Socialist Party of Illinois,
Boston, Mss. 1917-1920 m.;
11. MŠ 1958 m. parodos medžiaga: Miko Šileikio 65 metų sukakties
apžvalginė meno paroda 1958.11.1-9, kvietimas, katalogas; Paintings by
Michael J. Šileikis on Exhibit Jul 23-Sept. 30, 1962 at Standard Federal
Savings and Loan of Chicago; parduotų paveikslų sąrašai su kainomis –
rankraštis;
12. Laiškai, užrašai, paskaitos: A. Tamošaitis rašo M. Š‘iui 1963, I.
Barzdukienė 1967 ir paskaita „Tapyba iš praktiško taško“ rankraštis,
mašinraštis; paskaita 1966 „Estetinės sąvokos objektai“ mašinraštis;
rankraštis „Absurdo realizmas – Filmai“; rankraščiai užrašai, įvairūs;
paskaita „Saugios ir pavojingos spalvos“ mašinraštis;
13. Įvairūs: M.Š. straipsnelis „Absurd in Art“; A. Dargis 1960 dviejų
paveiklsų reproduckcijos; Kazys Varnelis – aprašymas;Wawasee Art Gallery
1943 informacija ir susirašinėjimas ,narystės kortelės 1943 ir 1944 m.; M.Š.
paveiklsų katalogas ir užrašai – kas ką nupirko 1958 ir kt.; sąrašas rusų
žodžių ir jų vertimai į lietuvių k.; rankrašščiai, mašinraščiai; nuotraukos – 185
kuopos v-ba, J. Paukštienė, G. R. Davis, kt.; The Art Institute of Chicago
laikraštėlis Fall 1986;
14. 1975-1977 laiškai, straipsniai: rašo M. Š‘iui – K. Petrauskas, Lietuvių
enciklopedijos leidykla/ A. J. Vasaitis 1975; užuojautos (mirė žmona Paulina)
– O ir A. Mikonai, A. ir A. Tamošaičiai, Valeria, A. V. Kedrok, B. Jatul, J.
Paukštienė, J. Daužvardienė 1975; certifikatas nuo Balzeko muziejaus 1976;
straipsniai – „Menas ir duona“, iškarpa Moksleivių keliai, red. M. . Šileikis;
eilėraštis „Laukų vėjas“; „James Ensoro paroda“ mašinr. Nauj., Arėjas
Vitkauskas, D. Adomaitis 1976; kalėdiniam num. „Kas yra spalvos“ mašinr.;
kopijos M. Š‘io rašytų laiškų, mašinr – mylimai sesutei, Elenytei, Aušrelei,
Juozui, Uršulei (su prisiminimais), Paulina, Janete, sesute, 1977; vienas
1961 m. laiškas nuo Art Institute of Chicago; straipsniai ar eilėraščiai,
mašinraščiai – „Dailininko Vl. Žiliaus paroda“, Margaryčiom eilėraščiai
(pasirašyta Don Pilotas) – Vakar buvo lietuvis, Šunų lenktynės, Laukų vėjas
(A. a. Paulinai), Prie jūros; Kultūra, menas ir laikas; Smurtai ir žiaurumai
Amerikoje; Akmenėlis (iškarpa); Amžinos kopos aplink Michigan ežerą;
Rudens spalvos, North side- Portorikiečių riaušės; Skulptorius; Pavasario
balada (iškarpa), Pavasario baladė, Žiema, Vasara; Zenono Kolbos mirties
penkmetis – truputį iš praeities; Blinstrubo paroda Balzeko muziejuje; M.
Šileikio kalba parodą atidarant; „Baltoji vandens lelija“ ir jos dainos – vertė
dail. M. Šileikis; Leonardo da Vinči?; Iš Vasario 16-tos parodos; Magaryčios;
Rekordinis parodos atidarymas; Pažanga ar dekadansas?; Visuomeninė
veikla (Feljetonas); Grafikos ir tapybos keliu – Iš dail. Magdalenos
Stankūienės parodos; Dail. Vaitiekūno vizijų sintezė (Parodos aptarimas);
Reinkarnacinė evoliucija; Nėra grybų; kalba – apie dail. A. Rūkštelę; kalba
apie dail. Vaitiekūną;
15. Paulinos Šileikienės pomirtiniai dokumentai: A) laikraščių iškarpos –
mirties skelbimai (1975.03.23), užuojautos, padėkos, straipsniai – „Mirė
Paulina Šileikienė“ ir kiti; vienerių, dvejų, trejų metų mirties sukaktys; gėlių ir
piniginių dovanų sąrašas; lankytojų knyga; B) kryžius; C) Mišios Romoje –
Salesian Missionof St. John Bosco;
16. Miko Šileikio, Miko ir Paulinos Šileikių šventiniai sveikinimai –
atvirutės; pasiųstų kalėdų kortelių sąrašai, rankraščiai – 1959, 1960, 1969-
1972, 1974-1977, 1984, 1986;
17. Šventiniai sveikinimai nuo kitų Šileikiams. Sveikinimus siunčia Mr.
and Mrs. P.A. Jatul, Bernice Balickas, Kazys ir Gabrielė Varneliai, Franklin,
Marčiulionių šeima, Stasė Pautienienė, Vytautas Ignas ir šeima, Algie,
Tričiai, A. A. Tamošaičiai, E. ir V. Vizgirdai, K. Paukštys ir šeima, Jadvyga ir
šeima, Phyllis Rasins 1948, Bernice Balickas Ryan, Luba and Anatole
Kolomayces (sp?), Bernice Balickas 1936, 1937, 1944, Dail. Dagys ir
žmona, ir kiti; atvirutėse pažymėti metai – 1936, 1937, 1944, 1947, 1948,
1961-1982; tušti vokai – Vyto Beliajus, M. J. Sileikis, Dr. Zubrick;
18. Laiškai – mašinraščiai, kalba, kvietimas: Z. Kolba 1957, tėv.
Vaišnys 1957; A. Rūkštelė 1957, Dr. A. C. Posz -> p. Tričys (vertimas)
1968.06.06; M. Šileikio rašyti – Aušrelei 1977.08.02; Uršulytei 1977.08.11;
sesutei ir šeimnėlei 1978.03.14; Paulinai ir šeimynėlei 1980.07.07; Uršulei
1980.07.09; Uršulei 1981.04.22; Janutai 1981.09.09; kalba – „Gerbiamosios
dailininkės – Vera Švabienė ir sofija Butkienė; kvietimas iš American Society
of Artists, Inc.

Mikas Šileikis

Dėžė 2
1. A) ir B) Atvirutės, sveikinimai Mikui Šileikiui:
Siuntėjas – metai
Anti-Cruelty Society
A., Pranas – 1982, 1985
Andriekus, L. – 1983
Balzekas Museum of Lithuanian Culture – kelios atvirutės, be metų
Beliajus, V. F. – 1982, 1983, 1984, 1985, 1987
Blekys, P. – 1983
Brazdžionis, D. A. – 1982, 1983, 1984
Cherry, Valeria – 1982, 1983, 1984, 1985
Consilins, A. – 1984
Cooper, A. J. – 1982
Danilevičienė J. ir šeima – 1982
Daužvardienė, J. – 1983
Dembski, M.V.J. – 1983, 1984, 1985
Emerson, R. W. – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Farrelly, H. – 1982, 1983, 1984
Franklin, A. ir A. – 1982, 1983, 1984, 1985
Gelazius, J. – 1982, 1983
Harris Trust and Savings Bank – 1985
Ivanauskai, E. ir M. – 1982, 1983
Janutai, P. ir K. – 1983
Jatul B. – 1982, 1983, 1984, 1985
Jesuit Fathers – 1983
John, Joesphine, and Stefanie – ?
Juodvalkis, S. – 1984
Juškėnienė, E. – 1982
Kairys, J. – 1983, 1984
Kedrok, A. – 1985
Kolba, Em. – 1982, 1983, 1984, 1985
Laura, Keith, Keith Jr., Stefanie – 1985
Laurinavičius, P. – 1983
Mačėnas, dail. Juozas – 1983
Maciunas, Maciūnai – 1982, 1983, 1984, 1985
Mikužis, E. – 1982, 1983
Mironas, A. ir O. – 1982, 1983, 1984, 1986
Mitchell J. – 1982, 1983, 1984, 1985
Morkūnas, Morkūnienė B. – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Murinai, P. ir B. – 1982, 1983, 1984
Norton, L. – 1983, 1984, 1986 ir kiti
Paukštienė, J. – 1983-1984, 1984-1985, 1986
Pautienius, S. – 1982, 1984, 1985
Pavilionis, H. – 1983, 1985
Petrutytė, D. – 1982, 1983, 1984, 1985
Poshka, J. and L. – 1982, 1983, 1984, 1985
Priego J. and family – 1983, kt.
Rutenis, J. – 1983
Rūkštelytė, E. – 1984
Schweer, J. ir S. – 1983
Sister Mercedes – 1982, 1983, 1984, 1985
Stricker, L. And family – 1983, kt.
Strikol, S. – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Sundstrom, E. – 1982
Švabai – 1985
Tamošaitis, A. – 1983
Tomaras, H. – 1982, 1983, 1986
Tony – 1982, 1983, kt
Tricis J., Tričiai, Tričys – 1982?, 1984, 1986
Vaitiekūnas V. – 1982, 1983, 1984
Vaitis, A. and E. – 1983
Vaivada, A. S. – 1982, 1983, 1984, 1985
Vizgirda, V. – 1982, 1983, 1984
Walaitis, E. – 1983
Zarasiškių klubo – 1982;
2. Laiškai M. Šileikiui, 1980 -1987: siuntėjai – A. Grinius, I. Brazdžionis,
M. Ivanauskas, H. Pavilionis, Galerija (26 W. Superior St. Chicago), J.
Rutenis, Postalgram Chicago Lung Association, jaunimo centras, American
Red Cross, Art Institute of Chicago, Pr. V. Povilaitis, J. P. Sidlauskas, J.
Acres, Mr. Justin, The School of the At Institute of Chicago, Channel 11,
The Artists‘ Center, Disabled American Veterans, Salvation Army,
Lithuanian Christianity Jubilee, Inc., United Cancer Council, Balzekas
Museum of Lithuanian Culture;
3. „Meno žinios“, „Magaryčios“ (Don Pilotas), eilėraščiai ir kt.,
mašinraščiai, – Prof. Adomas Varnas, televizijoj, A. Nakas, T. Petraitis,
Prisiųsta paminėti, Gyvatę papjoviau, Zarasiškių klubo 45 metų sukaktis,
Olandų menininkai nebadauja, Baimės naktis, „tornadas“ Marquette parke,
Šventiški nusidavimai, A. a. prof. Adomo Varno metinės, Pagerbtas Vytautas
Beliajus, Negyvoji žemė, Melagių rungtynės, Kalėdos, Ką čia virsi, kad
nebuvo, Noras grybauti, Pasikalbėjimas Maikio su tėvu, Nuostabūs
modernaus gyvenimo faktai, Paskaita (Feljetonas), Neškite į kapines,
Kiauliškas darbas (iškarpa), Lova, Du kuolai, Veikėjas, Bučiuot reikie
mokėti, Dar garuoja, Hipnozės menas; Nuosmukio apraiškos, Ar verta
gembliaruoti?, Ar turėsime ko valgyti?, Ką žmonės valgo, Paslaptingosios
sardinės, Fanatizmo aukos, Fanatizmo aukos ir kas toliau?, Parodą
atidarant, Karalius, Zoologinė šeima, Michelangelo Pieta, Kas yra portretas,
Valdur Motės dailės paroda;
4. Spaudai – „Meno žinios“ ir kiti, „Magaryčios“ (Don Pilotas) –
mašinraščiai: Ar laivininkystė atgyveno?, Vienatvė, Kiekvienas amžius turi
aukų, Samuel Morse ir Thomas Eakins, Trys avinėliai, Pirmoji tautinė tema
paroda, Kūrėjas, Dail. T. Valių išlydėjus, Meno vagystės, Bangos, Ar galima
akimis pasitikėti?, Tylieji darbininkai, Tarp dangaus ir žemės, Reductio ad
absurdum, Santalkinė meno paroda, Graži Aleksandro Marčiulionio paroda,
Admoui Varnui 100 metų, Kalėdos, interviu, Prano Domšaičio paroda
Havajuose, Egzistuojančios meno srovės, Mirė dailininkas Vlada Vaičaitis,
Meno instituto šimtmetis, Kaip išvengti gaisro, Peizažas, Nuostabūs
modernaus gyvenimo faktai (Vasaros nuotykiai), Po kurortus pasižvalgius –
Balzeko piknikas, Halucinacijų apsėsti „menininkai“, Kas yra žmogaus teisės,
Hammurabio įstatymai ir žmogaus teisės?, J. Šmotelio atsiminimų skirsneliai,
Seno žmogaus problemos, Kaip atsirado anglis?, Dr. A. Lipskio darbų
paroda, Švabienės ir Butkienės paroda, A. a. Povilo Kaupo pomirtinė
paroda, Moterys dailininkės, G. Žumbakienės grafikos darbų paroda,
Epidemiškos meno vagystės, Tobulybės pajautimas, Paukščiai, kurie
juokiasi;
5. Maikis su tėvu, Magaryčios ir kiti M.Š. straipsniai, eilėraščiai (Don
Pilotas): Diktatorių maršas, Kaip pavojinga atominė radiacija?, Naujienoms
65 metai, Čia yra kitaip, Dailės parodoje, Trumpai, Los Angeles, Cal. – Dail.
Ilonos Brazdžionienės paroda, Ar Kalėdos pagoniškos kilmės?, Ar saugus
mūsų turtas?, Ką nors veikti yra sveika, Zarasiškių klubo gėgužinė,
Aleksandro didžiojo beieškant, Pasižymėję lietuviai, Dėl idėjos, atsisakiau
milijono, Mėgiamas darbas – ilgas amžius, Zarasiškių klubas, Palaidota
Eleanora skupienė, Orchidėjos, Dar apie dail. Eivaitės parodą, Prašau
balso!, Atidaryta Walaičio-Mačėno paroda, Lietuvos Aidai paminėjo
penkmetį, Walaičio-Mačėno paroda, Virgilijus – romėnų poetas, Banginis,
Kulinariniai nuotykiai, Kaip pažiūrėti oro pasikeitimu?, Vanduo, Spaudos
revoliucija, Atsimintinos datos, gyvatės, A. A. M. Page prisiminus,
6. Naujienų laikraščio ir kitų laikraščių iškarpos, straipsniai: Chicagos
plazos ir lauko menas 1975, Meno ir antimeno paroda 1974, Kontroversija
mene 1975, [Chicago Tribune – Voice of the People – „Art and ‚pseudo art‘,
Michael Sileikis], „Exhibit Sileikis‘ work – W. S. Times-Lawndale News 1974,“
Kada atsirado tapyba?, Dail. A. Nako paroda, ‚Dunes Painter‘ Shows Works
at Lith Museum, meniškos pančiakos, Lietuvių grafikos tekstai, Meno
temomis – Lietuvių tautodailė IX. Raižiniai; Lietuvių tautodailė 1945.09.15;
Lietuvių ornamentikos kilmė, Drožinėjimai, Kalėdų spalvos 1935.12.19;
Kalėdų pasaka – Paulina Šileikienė 1938.12.24; Pasakyk, Mikai, kur perki
teptukus ir dažus? Dailininko M. J. Šileikio pasižymėjimai; Traidenis ir Jūratė
(Baladė) 1947.09.15;Menas – Abstrakto ir surrealizmo paroda 1947.12.24;
Mirė vaistininkas Povilas Jatulis 1948.05.22; Žibanti nosis; Kaip
spausdinamos Naujienos; Menas – Henri Matisse ir jo kūryba; Da Vinčis ir
Mona Liza 1948; Chicago Post 1925 – Art Students‘ League Prizes Are
Awarded“;
7. Iškarpos iš laikraščių, c. 195X m. (datos dažniausia nepažymėtos):
Adomas Varnas – Laisvoji Lietuva 1955.03.17; Naujienų Meno žinios –
Dailės parodos; Aktualūs dalykai, Vincent Van Gogh‘o gyvenimas ir kūryba;
Vincent Van Gogh paroda Meno Institute 1950.02.03; 28,000 dol. Premijos;
Reprezentacinė dailės paroda Meno institute: Lietuviams atstovauja M.
Šileikis ir A. Cooper (Skupas); Aktualūs dalykai: Lemprė – žuvų vampyras
(Šepetys); Buvo įspūdingas ištikimybės D. minėjimas (Šepetys); Tapytojo
Vinco Van Gogh gyvenimo kelias; Dailės parodos; Ką rašo Šepetys – šis tas
apie žmogaus laimę; Gerieji ir nuodingi grybai 1951.10.31; Ant Varstoto –
rašo Dr. Albinos – Burtininkai išlupa $200,000,000 į metus; Apie visokius
burtininkus ir pranašus; Kada Naujienų piknikas prasidės (Vincent Van
Gundt); Vaiduoklį užmušė (Vincent Van Gundt); Lietuviai dalyvauja meno
parodoje; Kokie bus moderniški namai; Trumpai iš meno istorijos; Įdomi N.
Drapče meno paroda; ir kiti straipsniai;
8. M. Šileikio ir kitų straipsniai – maiše: Modernizmas tapyboje – 1940 m.
Vizgirdo straipsniai, Lietuvos aidas, Tėviškės garsas 1946, Mintis
1946.05.09 ir 1946.07.01; Aidai 1946.04.11; kiti straipsniai M. Š. – Kaip aš
susipažinau su Naujienom, A. Tamošaitienės 1961.07.27 laiškas M. Šileikiui
ir jos straipsnis „Tapybos principai mano kūryboje“ – rankraščiai; Naujienų
Meno žinios – Prof. A. Varno kryžių albumai: Didelis Varno nuopelnas;
Lietuvių dailininkai (tęsinys) [apie Miką Šileikį] 1936.01.16; Nauj.: Koks buvo
šv. Jurgio parapijonų susirinkimas?, pasirašė Katalikas; Kultūriškų, istorinių
vertybių rinkimas – I. C. N.; Jaunasis Balzekas parvyko namo; Nauj.
1960.02.13 – Po Dainavos ansamblio „vestuvių“ Detroite (kelios kritiškos
pastabos) – A. Nakas; Caricaturist turned Painter – Time, 1961.07.07; Steel
mills or park for sand dunes area? – 1962; story of a Show – Chicago
Sunday Tribune 1961.04.09; „To Hell with Culture“ – Chicago Daily News;
Of Change and Decay – New York Times – 1961.06.04;
9. Naujienų laikraščio iškarpos – M. Š. straipsniai, keli eilėraščiai (n.b.
dažnai data nepažymėta): Moksl. keliai; Lietuviai gražiai pasirodė – festivalis
sutraukė apie 40,000 žmonių – 1973.09.29; Nemirtingieji nepakartojami –
1974.06.21 irk t.; Impresionizmas; Istorinės datos; Modernizmas neribotas;
Mokslas nėra dovana; Menininkų menėje; Balzekas Art Gallery to Exhibit
Masters of Realism – 1969.12.03; Kaip žiūrėti meno veikalų (pasirašęs
Padegėlis Kasmatė) – kelios dalys; Lietuvių dailės studijos Chicagoje,
1966.11.19; Meno skulptūriai 1958; Įspūdžiai iš ukrainiečių meno parodos;
Brancusi skulptūra Meno institute 1970.04.01; Dailininkai turėję akių
sutrikimus; Archeologų ekskursija Viduržemio pakraščiais; Meno institute 63-
ji meno paroda; Renesansas Florencijoje; J. Paukštienės posūkis į
ekspresionizmą, 1963.06.08; Atostogos ant ratų; Standartų ir tradicijų
chaosas; Iš piemenėlio į garbę; Naujo kūrybinio laikotarpio pradžia M.
Šileikio gyvenime, 1958.11.22; Čikagai miegant…; Garbinga M. Šileikio
sukaktis; Kongresinė dailės paroda; Ivanovo ligos istorija; Likviduotas
Humboldt Park Lietuvių klubas; Vlado Mingėlos „Medinis dievas“,
1974.07.30; Galatėja; Midas ir midus; J. Kapačinsko „Išeivio dalia“,
1975.01.18; Kas yra infliacija; Jono Valaičio „Praeities apybraižos“, Beliajaus
populiarumas; Trumpai (Dail. Miko Šileikio žmona sunkiai serga); Tautiškoji
dvasia mene [serija – Juozas Bertulis] 1964.05; Gimtadienio vakaronė; Jūra;
Kalėdų naktis; Gydymas nemokamai, 1972.05.10;
10. Naujienų ir kitų laikraščių iškarpos – M. Š. Meno žinių ir kiti
straipsniai (n.b. dažnai data nepažymėta): Ukrainiečių grupinė dailės
paroda, 1974.09.26; nuotrauka iš nežinomo laikraščio – William Kent
bureau-bookcase; Nemirtingoji muzika ir muzikai; Kultūroa vagys; Dvejų
metų mirties sukaktis – Povilas Jatulis; Dail. M. Šileikis po operacijos
sveiksta…; Lenkų dailės paroda tenka nusivilti; Šileikio padėka; Kas yra
atmintis?; Stanley Balzekas Sr., laimėjo prof. dail. Adomo Varno…; Mokslo ir
meno analogija, 1973.02.16; Dailė serga vėžiu, 1974.03.12; Ar pasaulis
atrodys kaip supermarketas?, 1973.03.02; Trumpa kalendoriaus istorija;
Marquette galerijos atidarymas; Gotika (Iš mano užrašų), 1973.03.15;
Gimtadienio vakaronė; Įspūdžiai iš dail. Vaitiekūno parodos, 1972.06.06;
Persiorientavimo laikotarpis (iš mano užrašų), 1973.03.16; Išėjo 30-metinis
„Vilties“ numeris, 1972.04.12; Romėnų ir graikų dievai; Dailininko Šileikio
kūrybos rekordas; Dail. J. Paukštienės naujas veidas (Įspūdžiai iš parodos)
11. The Chicago Evening Post – Magazine of the Art World, 1929.10.15
– „Heavy Atmosphere Pervades German Modernism“ ir kiti straipsniai;
Draugas – Šimto metų gyvenimas: Dailininkas Adomas Varnas pasakoja
(Juozas Prunskis)“, 1978.12.02 ir kiti (serija)..1979.02.10 – dešimt dalių iš
viso;
12. Straipsniai – rankraščiai, mašinraščiai: įvairūs rankraščiai,
„Sumokėkite šimtą dolerių, daktare“; mašinraščiai – Pirmoji diena Amerikoj,
Sumokėk šimtą dolerių, Mano širšė (su laikraščio iškarpa tuo pačiu
pavadinimu), Ekskursija, Vagone su šuniu, Svaras duonos, Atmatų
valgytojai, Šuo išgelbėjo (pagal Jonathan Norton), Šermenys, Ekskursija,
Vilius Raitas; Spalvų reikšmė mūsų gyvenime; Estetikos hipnozė ir kiti;
13. Knyga Mikas J. Šileikis / Michael J. Sileikis, paruošė Domas
Adomaitis, Chicago, 1992.

Mikas Šileikis

Dėžė 3: Laikraščių iškarpos – Meno žinios, Maikis su tėvu ir kt.
1. 1 knyga. M. Šileikio redaguotų „Meno žinių“ rinkinys, 201 psl. – Meno
žinios: straipsniai meno klausimais, parašyti dipl. Dail. Miko Šileikio 1921-
1948;
2. 2 knyga. M. Šileikio redaguotų ‚Meno žinių“ rinkinys, 135 psl., 1959-
1962 m.;
3. 3 knyga. M. Šileikio redaguotas „Meno žinių“ rinkinys, 108 psl., 1962-
1963 m.;
4. 4 knyga. M. Šileikio redaguotų „Meno žinių“ iškarpų rinkinys, 1963-
1965 m.;
5. 5-ta knyga – 1973 „Meno žinios“;
6. 6-ta knyga – Meno temomis, 1938, 1966-1967 ir kitų nepažymėtų
metų laikraščių iškarpos;
7. M. Šileikio „Biologija ir botanika“ laikraščių iškarpų albumas, metai
nežinomi;
8. „The Scrap Book of Michael J. Šileikis, 1516 N. Kedzie Avenue,
Chicago, Ill., 1923, 1926, 1928, 1932-1934, 1939-1940, 1946, 1947 m.
laikraščių iškarpos ir 3 egz. „Viltis“ June 1947, vol. 5, no. 2 – su straipsniu
„Mikas Šileikis“ by Petras Kiaulenas; narystės kortelė „Society for Sanity in
Art, Inc. 1941;
9. Laikraščių straipsniai, daugiausia Miko Šileikio – A) Meno žinios 1979-
1982; B) kiti straipsniai, M.Š. ir kitų (Naujienos, Draugas, Laisvoji Lietuva,
Chicago Tribue) – 1971, 1978-1981; C) Maikis ir tėvas, Magaryčios, Don
Pilotas – 1978-1982.

Mikas Šileikis

Dėžė 4
1. „Literatūra, straipsniai – originalai, parašyti dipl. Dailininko Miko
Šileikio (daug raštų čia nėra – žuvę – M.Š. pastaba) 1921-1948 m. –
laikraščių iškarpų albumas;
2. A) „Be tėvynės“ – 2 dal. Romanas, M. Šileikis; mašinraštis, juodraštis;
B) „Į Ameriką“ – romanas, M. Š., mašinraštis ir rankraštis;
3. Albumas „Vertimai – įvairių autorių apysakos, versta Miko Šileikio“:
Saninas (M. Archibaševas), Gyvenimo ilgis (versta iš armėnų kalbos);
Batsiuvis ir nešvari jėga; Žinomas vyras (A. Chechov, vertė M. Mokinys);
Paskutinė galingoji (A. P. Čechov); Emeraldo žiedas (Helen Spieler);
4. A) M. Šileikio novelių vertimai – Kruvinos studijos – romanas;
Paukščių karas; Apleistas; Paveldėjimas; Vasaruotojai; Per daug žmonių;
Naktis prieš teismą; „Moksleivių keliai“; B) Liucija – knygos mašinraštis ir
publikuotos dalys iš laikraščio;
5. Sąsiuvinis-albumas laikraščių iškarpų apie M. Šileiką ir jo kūrybą;
katalogas „M.Š. 65 metų sukakties apžvalginė meno paroda 1958.11.01-09“
(2 egz.); straipsnis „Mikas Šileikis ir jo kūryba“ – Iš minties ir gyvenimo“ (2
egz.);
6. „Apsakymai“ – piešiniai knygai, užrašai – rankraštis; „Pirmasis darbas
“ ir „Rašytojas“ – mašinraščiai;
7. Atšviesta medžiaga – eilėraščiai vokiečių kalba;
8. Svečių knyga – „iš mano pagerbimo banketo Martinique rest. 1975
m.;
9. 1969 m. Balzeko muziejaus su meno parodomis susiję mokinių-
lankytojų laiškai; 1971 m. John Fabio, Anthony Coper, Michael Sileikis meno
parodos lankytojų registracijos knyga;
10. Miko Šileikio paveikslų, kas juos nupirko ir už kiek jie parduoti
sąrašai;
11. Įvairūs: knygelė „Excerpts from speeches made at the Society for
Sanity in Art, Inc., 1940 ir „Masterpiece“ užrašai mašinraščiai –
Michaelangelo, the Uffizi palace, Vincent Van Gogh, Toulouse-Lautrec;
straipsnis „From Pagan Rome to Christendom“ Awake!, 1972.06.08;
rankraštis “D” (Dailininkai) 1963 m.
12. Laikraščių iškarpos: nuotrauka „Noted scholars visit Balzekas
Museum“; Vydūno portretas; straipsnis „Dviejų dailininkų paroda“, Dirva,
1969.12.26; „Art Exhibit“, Brighton Park and McKinley Park Life; „Extensive
Art Show Planned at State Fair“, Chicago Sunday Tribune: 1947.06.15;
„Exhibits – Here ‚N‘ There…“ The Downtown News 1974.12.03-09; „Localite
discovers photo concept“ (apie M. Ivanauską), Cicero Life, 1974.11.22;
nuotrauka „Balzekas exhibit“ Economist Newspapers, 1970.01.18; „Realizmo
ir abstraktizmo santykis“, Draugas, 1962.09.08; „Museum Opens Art Exhibit“
(M. Šileikis ir A. Cooper), Brighton Park Life, 1972.04.06; laikraštėlis
Museum Review (Balzekas Museum of Lithuanian Culture) skelbia M.Š
parodą, 1974.09 ir 10;
13. Rankraščiai, straipsniai, laiškai: M. Š. 1954.11.18 laiškas Art
Publishing Company; Adult Education Council of Greater Chicago laiškas
1962; rankraščiai – Masinis galvojimas ir demokratija, Dailė, Meno amžius,
Liet. men. kl. su laišku nuo V. F. Beliajus; mašinraščiai-juodraščiai: Tulpės,
Draugai, Dail. Mikas Šileikis – autobiografija; laiškas (nebaigtas?) V.
Vizgirdai 1938.04.06; rankraštis „Š. Amerikos dailininkai“; mašinraštis-
juodraštis „Amerikos lietuvių dailininkai ir menas; mašinraščiai „The Sculptor
Alexander Archipenko“, „Abstrakto ir surrealizmo paroda – Paroda
kūrybinga ir įdomi“ ir vertimas į anglų k. „Abstrakto ir surrealizmo paroda – 4
metų pažangos triumfas“, eilėraštis „Kalėdų vakaras“, mašinraštis –
juodraštis;
14. Laikraščių iškarpos apie meną: Naujienos – Apie meno vertinimą,
Juozas Mieliulis, 1958.11.08; Kūrybinis nusistatymas, 1958.11.01;
Moderninio meno apgaulė, 1958.07.19; Ponios S portretas, Pavasaris
(aliejus) M.Š.,1968.07.13; nežinomas laikraštis – Antaną Žmuidzinavičių
prisimenant, Antanas Rūkštelė; Draugas – Broniaus Murino parodos proga,
J. Mieliulis, 1962.03.24; Daugiaklostis meno kūrinio matavimas, dr. P.
Celiešius, 1960.04.30; Drąsa būti savimi – Viktoro Petravičiaus parodos
proga, J. Mieliulis, 1961.12.02; M. K. Čiurlionį minint – pasakoja dail.
Adomas Varnas, kiti, 1961.11.25; Lietuvių balsas – Meno žinios, M.Š.,
1987.01.22; nuotrauka su M. Š., A. Varnu, A. Jakkštu ir žmona, 1987.02.05;
Dirva – Dailininkas – diplomatas Antanas Liutkus, Paul Deltombe,
1963.08.09; Žiburiai – lietuvių savaitraštis, Augsburgas, 1948.07.17;
15. Naujienų iškarpos, M. Š. ir kitų straipsniai – Meno žinios ir kt.–
straipsniai be datų: Petro Rimšos kūryba; Svečiai iš Lietuvos ir Amerikos
lietuviai; Pirmoji diena Amerikoj, Rozalija Bonheur romantikos dailininkė;
Ašara; Prof. A. Varno nuopelnai; kiti straipsniai apie meną iš Naujienų –
1968.02.03, 1968.01.27, 1968.06.15, 1968.06.08, 1966.07.09, 1957.01.26,
„Meno įvertinimas“ 1937.03.20, 1957.02.02, 1966.07.02, 1969.01.18,
1969.01.04, 1969.12.16, 1969.12.17, 1969.12.18, 1970.05.07, 1969.06.07,
1969.05.03 nuotrauka, 1970.11.13, 1969.05.10, 1969.05.24, 1969.05.17,
1969.04.19, 1969.04.26, 1969.07.12, 1969.06.14, 1969.11.28, 1970.11.20,
1970.10.15, 1970.03.11;
16. Laikraščių iškarpos: Iš Naujienų – straipsniai be datų – Reductio ad
absurdum; Dail. A. Rūkštelės paroda; Dail. Vaitiekūno vizijų sintezė
(parodos aptarimas); Vertinga nauja knyga; Ar verta investuoti?; Don
Pilotas (D.P.) – Dega!; Dailė hipnotizmo įtakoje; Pirmasis darbas, D.P.;
Samuel Morse ir Thomas Eakins; Liaudės dainelė, D.P. (eilėr.); Grybai
sudegė, D.P.; Muzika, D.P.; modernių laikų karalius, D. P.; Lova, D.P.;
Veikėjas, D.P.; Bando grobti Amerikos lietuvių palikimus; Zarasiškių klubo
banketas; Teisinė pagalba vyresniesiems veltui, V. A. R.; Tvirta sveikata;
Kelionė į namusnežinomo laikraščio – Palikimų klausimu; Bostono
‚knygnešys‘; Bronius Grikens iškeliavo amžinybėn; Miko Šileikio parodos
atidarymas; Avangardo aukštinkojizmas, D.P.;iš Naujienų – 1976.11.26,
1978.04.15, 1978.03.29, 1978.03.25, 1978.03.15, 1978.02.17, 1978.01.21,
1978.01.25, 1978.04.07; 1960.02.27;
17. Iškarpos iš Naujienų – reklamos M. Š. knygai „Liucija“, meno
nuotraukos, Maikis su tėvu, eilėraščiai, kiti M.Š. straipsniai – 1983.03.30,
1983.04.23, 1984.08.08, 1984.08.15, 1984.04.19, 1984.05.03; 1984.05.10,
1984.01.18, 1984.03.07, 1984.04.04, 1984.01.25, 1982.10.14, 1982.10.20,
1983.03.16, 1983.05.04, 1982.05.20, 1983.04.27, 1983.04.20, 1982.06.03,
1982.05.26, 1983.02.23, 1983.03.09, 1983.02.09, 1983.02.16, 1983.02.02,
1983.0.05, 1982.12.08, 1982.11.03, 1982.10.06, 1982.09.29, 1982.11.10,
1982.10.27; Laisvoji Lietuva, 1984.05.17 – „Paskutinės naujienos apie
antrąjį „Čiurlionį“ – Domsheit- Domšaitį“, Dail. Papartis;
18. Naujienų reikalai – dokumentų kopijos 1914,1920, 1936, 1937 ir
kt.; laiškai 1980, 1986.

Mikas Šileikis

Dėžė 5: Straipsniai, eilėraščiai – žodinė kūryba ir finansų dokumentai
1. M. Š. įvairūs rankraščiai – Leonardo da Vinči; Michaelangelo; V. O.
Virkau; Tradicinė realybė…; Išvadoje kolažo srityje…; Natural numbers…; A.
Žmuidzinavičius; Petras Kalpokas, Piero Della Francesca; Paolo Veronese;
Įdomi filma iš Lietuvos; Vaizduojamasis menas ir mes; Vilniuje; Valeška;
Aušros sūnųs; Vakagijos; Draugai; Liūdnoji Madison gatvė; Mokslo ir meno
sintezė; Fiedleris įspėja…; Matymo kriterijus; žodynėlis; Skurdą padaro
šventieji; apie estetiką (su mašinr.); Dail. siekia universalios…; Žuvėdros
skraidė ežero pakrašty…; Australijos dailininkai atidarė savo parodą;
Nesusipratimas; Apie meną ir menininkus; Mikolas Angelas; Primityvus
menas…; Generolai turi reikalo su…; Utelės (feljetonėlis); Įvairūs dalykai;
Menas, bezdžionės, griovikai; Ekskursija į Dailės institutą; kt.;
2. Publikuoti, dauguma neaiškios chronologijos straipsniai (dauguma
„Meno žinios“ – Naujienose: A) Pirmojo šimtmečio (1400-1500 m.)
Klisografijos Paroda Art Institute; Margos mintys; Aktualūs dalykai – Milžinas
atbudo (Šepetys); Bedaiktiškumas mene; Lietuvių grafikos paroda; Onos
Kaskas ir Stasio Liepo koncertas (Šepetys); 50 metų kaip mirė Louis
Pasteuras (Šepetys); Dvi naujos knygos (Šepetys); Ar tiksliai matome?, Kas
yra abstraktinis menas?; Kas yra abstraktinis menas? – tęsinys; Dėl
studentų parodos; Foto nuotraukų paroda; Moderniojo meno filosofija; Iš
dailininkų susirinkimo – išrinkta valdyba; Religinio meno paroda; B) Dail. B.
Morkūnienės tapybos paroda aplankius; Graikų skulptoriai; Dail.
Paukštienės netiesus kelias; Graikai ir jų didingas menas; Kodėl daug
absurdo ir iliuzijų mene?; Islamo menas; Barbarų menas; Dail. V. Zigirdos
paskaita apie Lietuvos meną; Bizantija – ankstyvojo krikščionių meno
lopšys; C) (Naujienų „Moksleivių keliai“) – Graikų būdas; Spalvos
psichologija, 1924.03.08; Atastogos, M. Šilas, 1924.04.18; Atostogos ant
ratų; Atostogautojo laiškas „Visuomenei“; Prie baro geriau (Šmakštas); Mirė
vaistininkas Povilas Jatulis, 1948; Virgilijus – romėnų poetas; Margučio
dažymas – Velykos netoli; Palaidota E. Yuciūtė – buvo žiauriai nužudyta (ir
anglų k. duomenys/ straipsniukai apie ją); Įžymaus dailininko netekus;
Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, Garsas; kiti;
3. M. Š. straipsniai, mašinraščiai- juodraščiai: Motinos dienynas;
Estetika; Temos estetika; Ant varstoto dr. Albinos; Kas yra rakoko?; Spauda
ir kritika; Menas ir grožis estetikos šviesoj; Kūrybinis auklėjimas moksle ir
mene; apie muziką..; Estetika; Pavasaris; Kaip bolševikas spyčių sakė; Ar
liaudis atsikratys diktatūrų; Jie liko; Prisnudęs vikimas; Dailės parodos ir
kitos pusės, Edvardas Krasauskas; Reprezentacinė dailės paroda Meno
institute – lietuviams atstovauja M. Šileikis ir A. Cooper (Skupas); Reporterio
raportažas; Įvadas; Varnelis Kazys (LE); Įvadas studentų pas. Katalogui
1962/4.23; Dail. V. O. Virkau paroda Gres galerijoje; Dail. Jadvyga
Dobkevičiūtė-Paukštienė; Dail. Mikas Šileikis gimęs..; Bronius Murinas;
Didieji atsiekimai mene – muzikos meno epocha; Kaip augmenija gyvena;
4. M. Š. poezija – rankraščiai-juodraščiai-mašinraščiai: Kopos; Vakaras,
Pavasaris (1945.03.28); Pavasaris kopose; pavyzdžiai (kitų – Vasaros
daina; Šokis); Mėnulis (Paulinai laiškutis kitoje lapo pusėje); Pavasaris A. a.
Paulinai; Tarpe sniego piramidžių; Tavo akys..; Prie jūros; Pavasario daina;
Mūsų keliai (A. a. Paulinai); Apie pavasario poeziją; Rugiagėlė (Motinai);
Pavasaris laukuose; Atostogos (Don Pilotas); Sauleleidis (Šileikių Mikas);
Ruduo (Šileikių Mikas); Momentai (Šileikių Mikas); Vaiduokles (1924.01.17);
Kareivis (Mokinys); Įspūdis žiemos išvakary (1923.12.22, Nauj.); Tabokeros
(1926.09.18); Mano dievmedis; Zarasai; Jai…; Laukuose; Pavasaris
Lietuvoj; Miško broliai; Jaunystė; Gėlės pievoj; Vakaras Nemune (1920 m.
Čikaga); Jaunystė; Žiema; Mano pavasaris; Mūsų takai (A. a. Paulinai);
Dialogas; Mano sapnas (1975 m., Čikaga); Ašara iš akies (1976 m.;
Čikaga); Tu išėjai…; Turim laiko iki ryto; Pora; Tai buvo laikai; Baltosios
lelijos poezija; Kūrėjas; Reikia anksti gulti; Triumvirato giesmė (Nata kaip
„sukasi frakai“); Vakaras; Per visą gyvenimą brilijantus rinkau…; kitų autorių
– O tėviške…; Smėlio pilis ir tu, Rami klajosiu;
5. M. Š. straipsniai – mašinraščiai, juodraščiai, nežinomos chronologijos
(„Meno žinios“, Moksl. keliai ir kiti): V. R. Moksl. kel. Atostogos (tęsinys);
Gera tapyba ir bloga dažyba; Ateities rūpesčiai; „Dailės“ grupės paroda
gerai suruošta – dalyvauja 17 dailininkų; Dail. J. Kelečiaus kūrybą reikia
pažinti iš vidaus; Iš Northsaidės lietuvių praeities; Atostogos; Sapnas,
Nusivylimas; apie Petro Rimšos meną anglų k. (ne M.Š.); Sėkminga
Tamošaičių paroda; 71-ji Amerikos dailės paroda; Ar moksleiviai stato save
ant juoko?; Moksleivių judėjimas; Idealizmas ir realizmas; Kaip sena yra
žemės gyvybė?; 10 kasmetinė religinio meno paroda – dalyvauja du
lietuviai; Graikai ir jų didingas menas; Kas yra skonis? „Dėl skonio
nesiginčijama“; Grafika – medžio raižiniai; Lietuvių rateliuose – įspūdžiai iš
moksleivių vakarėlio (Nauj.); Lietuvių pažangiosios moksleivijos susirinkimas
(Nauj.); Daile ir karas; Žioplys; Reklamai reikalingas saikas; Susipažinkime
su dail. E. Budriu; Įspūdžiai iš dail. Vaitiekūno parodos; Chicagos istorijos
muziejuje švedų komunos paroda; Balzeko muziejui penki metai; Jie sukūrė
impresionizmo mokyklą; M. K. Čiurlionis pripažintas pasauliniu dailininku (j.
pt.); Dail. A. Žemaitis; Spalvos psichologija; kiti;
6. Publikuoti M.Š. straipsniai: Apie meną ir menininkus (1924.04.27);
Lietuvių rateliuose – keli ruožai iš A. Žemaičio paveikslų parodos
(1924.04.11); Kalėdos (1923.12.22, Nauj.);
7. Kitų autorių straipsniai apie meną ir kt., anglų k.: Meno skyrius,
1959.10.11 (New York Times –NYT); Makers and Shakers – Twentieth-
Century Pioneer Painters and Sculptors in Local Galleries, 1960.01.17,
NYT; Scoffer May Be Searcher for Truth; Note on Art, NYT; Pravada Hints
Arts in for Freeze, Chicago Tribune, 1963.05.26; apie Rimšą, Boston
Evening Transcript, 1937.02.06; Olmsted‘s way: Influencing the nature of
things; Bathing for Health and Beauty;
8. Parodų medžiaga: Art Exhibit of Young Lithuanian Professional and
Amateur Artists‘, 1936; Six Artists to Show at Museum, Journal; Vitamin C
and Circulatory Heart Ills; Balzekas museum to exhibit work of 3 Chicago
artists, 1971.03.03, Journal; Harold Haydon/ Art – Fine exhibits all over
town, 1971.03.14, Chicago Sun-Times; Museum Features Art Exhibit, 1969,
Brighton Park and Mc..; Museum Features 2 Chicago Artists (Cooper,
Šileikis), Comm. Reporter, 1969.12.03; Current Balzekas exhibit,
1971.03.11; Mik. Ivanausko1969; Lelde Kalmite 1972; Second Annual
Lithuanian Art Exhibit – sąrašas menininkų, jų kūrinių bei kūrinių kainų; The
art Institute of Chicago – September through December 1973; Apžvalginė
meno paroda 1974 – Adomas Varnas; Parodų salėse – Gimtasis kraštas,
1973.09.20; Prano Gailiaus grafikos 1963-1973 paroda, Alfonso Dargio
dailės paroda; Darbų sąrašas rengiamai prof. Adomo Varno parodai
(katalogui); iš knygos Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Bibliografija,
Vilnius: Vaga, 1970 – sąrašas M. Šileikio kūrybos, paminėtos knygoje; M. Š.
Evaluation of Paintings (5 kitų dail.); M.Š. oil paintings ir kainos;
9. Straipsniai – mašinraščiai, juodraščiai: Mikolas Angelas – jo kūryba ir
trumpa biografija („Moks. Keliai“); Laumės ir medžiai (lauminėjimas);
Šarkelė; Gėgužių medžioklė; Vėlių vingiai; Iš meno istorijos; Fine Arts and
the Artists; Prieš 75 metus (1976 m. rašyta); Sofija; Meilė menui – Čiurlionio
šimtmečio proga; Pokalbis su inž. M. Ivanausku, 1975 m.; interviu klausimai
M. Šileikiui; Č. G. naujų patalpų atidarymas [Midland Savings and Loan –
IAJ]; Zarasiškių klubas; Estetika ir amatas; Meno krizės laikas; Revoliucija
Jeffersono giriose – vieno veiksmo komedija, parašė Amžinas Poeta; Kaip
krikščionių dailė vystėsi iš pagonijos tradicijų? ir M. Šileikio paskaita;
Centralinės kuopos mitingas – kai kurie svarbūs nutarimai („Moksl. keliai“);
Debatai; A. A. Inž. Jonas Lazdauskas; Žmogus ir mokslas; Kalėdos
(apsakymėlis iš gyvenimo); Guy de Maupassant – Pavasario naktis – vertė
M. Šileikis; Sleceschsmaltsbergeris. „Pesimistas“ ir „neurastenija“
(Alegoriškas feljetonas); Lietuvos nepriklausomybė; Estetikos tobulybė; Nuo
bezdžionės ii aukščiausios dievybės; R. Milišauskas ; užmirštas mūsų
darbuotojas (Moksleivių keliai); Karo paliaubų diena (Moksl. keliai); Liaudies
tribuna gruodis, 1929 [laikraštėlis]; Vertinga nauja knyga; Suktybės
medicinoje; Ko verta meno interpretacija?; Bostono „knygnešys“; Dega
(feljetonas, Magaryčios); Čiurlionio galerijos, Inc. veikla (Meno žinios); Dar
garuoja (vietoj feljetono); Dieve, duok jiems dangų (Feljetonas); Protestas
prieš šarlatanus; Dailė hipnotizmo įtakoje;
10. Straipsniai – mašinraščiai, kopijos: Dailė serga vėžiu; Trumpai apie
save; Lietuvių dailininkų susiorganizavimo reikalu, su kpija rankraščio
1973.11.12 laiško nuo D. Adomaičio ir rankr. „Lietuvių dailininkų
susiorganizavimo reikalu“; Dail. P. Kapoko išpažintis, Vytautas Braziulis,
Cleveland, Ohio; Menas ne pyragaičių kepykla – pokalbis su Alfonsu Dargiu
(Akiračiai, 1973 rugs.); Motina; 19 – 20 amžiaus meno raidos ir nuosmukio
nagrinėjimas; Kada tsirado tapyba?; Ekskursija Viduržemio pakraščiais; Apie
liet. liaudies meną; M. K. Čiurlionis, J. Vienožinskis; „N.R.“ 1935.10.20;
Kūryba – pastabos; Impresionizmas ir poimpresionizmas; Adomo Varno 95
metų sukaktį minint – dailininko nuopelnai; Įvadas (dail. prof. Adomas
Varnas); Zitos Sodeikienės kūryba, M. Ivanauskas, 1971.03, Aidai; Menas ir
kritika; Meno aptarimas; Meno kritika –nuorašas 1973 m….pasiųsta kun.
Prunskiui); Mirė prof. Boris Anisfeld; Jaučiuosi, kaip mažas krislas dideliuose
rėmuose..; Justinui Vienožinskui mirus, su atitinkamu rankraščiu; Dail.
Murino meno paroda Detroite; Mirė dail. J. Šileika; Scenos menas; Meno
sintezė; Surrealizmo forma; Menas ir intelektas; Fulguritai; mikas Šileikis ir jo
kūryba – Iš minties ir gyvenimo, 1969, nr. 6; Translation: Abstract and
Surrealist art Show – The Show is Characteristic and interesting (ir susijusi
medžiaga); Ekspresionistinis menas; Kritika ir kritikai (su rankraščiu);
Gyvenimo reikšmė, 1951.03.04; Šis tas apie žmogaus laimę, Šepetys;
Žmogaus kelias;
11. Kiti straipsniai: Nusivylimas, M.Š.; Menas yra kultūros istorija, M. Š.,
Meno žinios; „Dzūkų žemelė pagerbia Rojų Mizarą“, Gimtasis kraštas,
1967.11.23; „Į graviūras atėjo darbo žmogus“, Lietuvos TSR Rašytojų
sąjungos savaitraštis, 1963.01.26;
12. Sąrašai – mašinraščiai, rankraščiai: Italų dailininkų ir kitų dailininkų
gimimo datos; asmenų telefono numeriai ir adresai; firmų (paslaugų )
telefono numeriai;
13. Finansiniai dokumentai – bankų knygutės, kvitai; income taxes, kiti:
Michael J. Sileikis Pioneer Trust and Savings Bank (4000 West North
Avenue, Chicago) čekių knygutė ir susiję dok.; The First National Bank of
Chicago knygutė; St. Anthony Savings and Loan Association knygutės;
Uptown National Bank of Chicago knyg.; Universal Savings and Loan Assoc.
Knyg.; Continental Illinois Bank; Harris Bank; Federal Reserve Bank;
marquette National Bank; testamento reikalų dokumentai (neišpildyti) iš
Lithuanian National Foundation, Inc. (Tautos fondas), c/o Pranas Povilaitis,
1986 m. ir kt. (7); The Campaign for Chicago‘s Masterpiece, Art Institute of
Chicago – padėka už 100 dolerių auką; The School of the Art Insitute of
Chicago – „100 metų“; Mirrortone Corp. Kvitas; Korean Relief, Inc.;
Mokesčių dokumentai – Income taxes – 1922-1928, 1968-1969, 1971-1986;
Blue Cross Blue Shield dokuumentai mokesčiams; kvitai už dovanų siuntimą
– gift parcel receipts – 1984;
14. Draudimo dokumentai: Universal Savings and Loan vokuose–
mašinai/ automobile insurance, Rypkus Insurance Agency, National-Ben
Franklin Insurance Co. of Ill. – 1968-1969, 1971-1975, 1978; Blue Cross
Plan for Hospital Care;
15. U.S. Savings Bonds – sąrašai – 1943-1944, 1946, 1947, 1968-
1969-1970.

Mikas Šileikis

Dėžė 6: Laiškai ir nuotraukos –
1. M. Šileikiui rašo – A) ir B) Laiškai: daugiausia nuo šeimos Lietuvoje –
-Barbora – metai?
-Bukienė, Aušra – 1981, 1982, 1987,
-Dagilis, A. – metai?,
-Juškėnienė, Elena, sesutė – 1959, 1960, 1975 su laidotuvių nuotraukomis,
1976, 1976 ir dvi nuotraukos Rasytės 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
-Kairys, John – 1976
-Kavaliauskienė, Valia, dukterėčia – 1982?, 1983, 1984, 1985, 1986,
-Kerr, Mrs. Wm. J. – 1975
-Kozakienė, Stefa, dukterėčia – 1986, 1987,
-Leipienė, Danutė, dukterėčia – 1986,
-Manikienė, Janė – 1977,
-Mieželienė, J. – 1972
-Mieželis, Antanas – 1960, 1976, 1981, 1983, nežinoma ko nuotrauka tarp
Mieželių laiškų – senelė ir senelis su pypke, basas, prie namo, 1987,
-Mieželytė, Aušra – 1969 nuotrauka Aušrelės, 1977,
-Miškinienė, Uršulė, sesuo – 1959, 1960, 1967, 1967 nuotrauka. – sesuo
Uršulė su dukra ir anūke Elenomis ir proanūku Andriuku, 1976, 1977, 1977
nuotrauka gerb. Dėdei prisiminimui nuo Aušros Mieželytės, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, [mirė 1984].
-Naujalienė, E. – 1967, 1984, 1985
-Petraitis, Ema and family – 1977
-Šešplaukis, A. – 1986
-Šileikienė, Arielė – 1959
-Šileikienė, Lionė – 1980,
-Šileikis, Bronislavas ar Bronius, sūnėnas – 1958, 1960, 1977, 1979, 1980
su tėvelių a.a. nuotrauka (kapas – Šileikiai, Juozas (1900-1967) ir Elena
(1904-1978)) ir Lione (Stasio žmona), Danute – Broniaus žmona, Stasiu ir
Broniu; 1981,1982, 1982 nuotraukos – Gitana 1982, Gitana su žmona
1981, Bronius, Gitana, žmona, sesuo Janė, jos duktė 1981; 1983, 1984,
1986 (su nuotrauka šeimos 1982 ir kita 1985), kitame 1986 laiške
nuotrauka su šeima prie ežero Žemaitijoje, kitame 1986 laiške vėl prie
tėvelių kapo, 1987,
-Šileikis, Faustas, krikšto sūnus – 1959, 1960, 1977, 1983, 1984,
-Šileikiai, Jonas ir Agota – 1959, 1960
-Šileikiai (?) Šiauliuose – 1984,
-Šileikis, Juozas, brolis – 1957, 1976, 1977, 1983, 1985,
-Šileikis, P. – 1959, 1960
-Šileikis, Petras – 1959
-Šileikis, Stanislovas – 1967, 1967 nuotrauka su žmona, 1977, 1979, 1981,
1982, 1983, 1985, 1986, 1987,
-Šileikis, Stasys – 1957, 1976, 1977 nuotrauka- Stasys-Lionė-Danutė prie
dovaotos mašinos, 1981, 1983, 1984,
-Vareikienė, Paulina – 1970, 1970 ir daug nuotraukų (visos su užrašais),
1974, 1974 su nuotraukomis; 1976, 1977, 1978, 1979 tėtės kapo
nuotrauka, 1980 su nuotraukomis – sūnus Stasys, sūnus Vydas, visa šeima
(1979 m.), 1980, 1981, 1982, 1982 su 1981 m. nuotrauka – sūnus Stasys
su žmona, 1982 – su mamos laidotuvių nuotraukomis (1981), 1982 –
dukters Lionės vestuvių nuotrauka, duktė Lionė su savo vyru Vytu, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, nežinomų metų nuotrauka – Paulinos namas,
Vabalninko miestelio vaizdas, Vabalninko bažnyčia 1969,

2. Laiškai, atvirutės, 1933-1980 laikotarpis ir nepažymėtų metų: 1933 –
Barbara Vinson, Director, John P. Harding Art Gallery; Walter G. Hjerstedt,
Instructor at Roosevelt Senior High School; 1938 – Lietuvod Dailininkų
sąjunga, Ad. Smetona, Pirmininkas ir R. Kalpokas, Sekretorius; 1939 – P.
Rimša, Anthony Valda; 1941 – Arėjas Vitkauskas, P. Rimša; 1943 – Mrs.
Chester Smith, M. Šileikio nuorašai Mrs. Smith; 1945 – Anthony Waivada
(?), Sonja Pipiraiti, P. A. Jatul (voke yra nuotrauka „Stoughton Lietuvių
Moterų klubo… grupe ‚klubiečių‘); Shop hours, from foreman; 1946 – Mrs.
Leonidas Smith, Hoosier Salon Patrons Association, Executive Chairman; F.
E. Marsh, Nora Sugienė, Mrs. A. L. Gilliom, Mrs. Chester Smith; 1947 – A.
Valda; 1948 – Petras Šileikis, P. Kiaulėnas; 1949 – Leslie Raw, Mildred Wirt
for the Altrusa Club and the Gary Public Schools, Alfonsas Šileiis; 1950 –
Antanas Rūkštelė, Frederick A. Sweet, Associate Curator of Painting and
Sculpture or The Art Institute of Chicago, Kęstutis K. Miklas, Alfonsas
Šileikis, James J. McTigue, General Counsel for Displaced Persons
Commission, dail. Ad. Varnas, nuorašas – A. S. Trečiokas, pas. Jonas
Valaitis (United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.), Gertrude Segur of
Illinois Federation of Women‘s Clubs, J. G. Sagevich of Lithuanian
Engineers and Architects – Society of New York ir kiti; 1951 – Gertrude
Segur, A. S. Trečiokas of Lithuanian Council of New Jersey, mrs. Leonidas
F. Smith – Executive Chairman of Hoosier Salon Patrons Association, Sr.
Ernesto Tagle; 1952 – Bernice F. Matuzas (?), A. Rūkštelė, Paulina Sharka;
1953 – P. Kiaulėnas; 1955 – A. Rūkštelė; 1956 – E. Vasiliauskaitė, J. ir A.
Šileikiai, Mrs. A. L. Gilliom, Dorothy B. Gilbert – Editor of Who‘s Who in
American Art, Peter Pollack – Public Relations Counsel or The Art Institute
of Chicago; 1957 – A. Galdikas, Jerūnas (?), Daniel Catton Rich – Director
of The Art Institute of Chicago; 1958 – (M. Š. laiško nuorašas ?) p. M.
Gudeliui; 1960 – Nelle J. Kerr; 1964 – Pr. Čepėnas – Lietuvių enciklopedijos
leidykla; 1968 – Br. Kviklys, Jurgis Juodis; 1969 – Cooper, Bronius Kviklys;
1971 – Šveikelis – Jurgelis (M.Š. nuorašas?); 1972 – tėv. J. Kubilius; 1974 –
Juozas; 1977 – Juozas Poška (Poshka Advertising, Inc.); 1978 – Juozas
Žilevičius (Lietuvių Muzkologijos archyvas), kun. Leonardas Andriekus, Aidų
red., Jadvyga Paukštienė; 1979 – K. Zvironas, Jonas Adomėnas; 1980 –
Jonas Rūtenis, N.Y. Liet. D-kų S-gos pirmininkas, Sofija Akelaitienė; 1981 –
Hermanas Pavilionis; be metų / chronologija neaiški – A. Vanagaitis, Rev.
Aloysius J. Wycislo (Assistant Executive Director, War Relief Services –
National Catholic Welfare Conference), A. Varnas, Anelė Fabukienė (?),
Bertash, S. Tamulaitis, Jurgis Jašinskas, A. Tamošaitienė, M. Šileikio
nuorašas laiško „velionio Juozo šeimai ir giminėms“, Sesuo Perpetua
(Muziejaus kuratorė), Z. Kolba, Algis T. Antanaitis, M. K. Ivanauskas, M.
Šileikio (?) juodraštinis laiškas Aušrelei, Milda ir Antanas Vaivadai ir šeima,
John and Barbara Fabion, J. Šileikio adresas (rankraštis) ir kiti;

3. Laiškai, 1928-1979 m. laikotarpio ir nežinomų metų: 1928 – Ant.
Rukštelė, Mok. Markelis ir kiti; 1934 – Nora Gugis / Gugienė; 1936 – Petras
Rimša; 1937 – P. Rimša; 1938 – P. Rimša; 1940 – Theodore Glass; 1941 –
Carl Tolpo; 1943 – Miclakovas (Keleivis), Mrs. Leonida F. Smith (Hoosier
Salon); 1944 – Anthony Vaivada, M. F. Jokubynienė; 1946 – Mrs. Leonida
F. Smith (Hoosier Salon), Mrs. A. L. Gilliom, Mildred Wirt for the Altrusa Club
and the Gary Public Schools, Ant. Rūkštelė, P. A. Jatul; 1947 – M. Šileikio
nuorašas laiško Miss Eleanor Jewett, Petras Kiaulėnas, Nora Gugienė, Mrs.
A. L. Gilliom, P. A. Jatul, Jennie Purvin, Ant. Škėma; 1948 – A. Rūkštelė,
Nora Gugienė, J. Daužvardienė, Daniel Catton Rich (Director, The Art
Institute of Chicago, Vaičiulaitis, Viktoras Petravičius (JAV Lietuvių meno
parodai rengti komiteto organizatorius), P. A. Jatul, Vaclovas Rataiskis –
Ratas, Petras, P. Kiaulėnas; 1949 – Leslie Raw (State Art Chaiman, Illinois
Federation of Women‘s Clubs), Antanas Rūkštelė, A. Slautkevičius (?),
Kazimieras Varnelis, Jurgis Šileikis; 1950 – Albertas Cizikas (?), kitas; 1951
– Antanas Rūkštelė, James W. Mulroy (Office of the Governor, Springfield),
Ign. Šlapelis, Mildred Wirt and Jane Fowler (School City of Gary); 1952 –
Mildred Wirt and Jane Fowler (School City of Gary), K. Sčesnulevičius,
Pauline Sharke; 1953 – Antanas ir Elena Rūkštelės, A. Galdikas; 1954 –
Antanas T (?), Petras Kiaulėnas, The Art Institute of Chicago; 1955 –
Jadvyga Paukštienė, Bronius Murinas; 1956 – A. Rūkštelė, Jadvyga
Paukštienė, Pr. Čepėnas; 1957 – Jonas Balkūnas, A. Gintneris ir kiti; 1958 –
M. Šileikio laiškas Petrui Babickui; 1959 – V. Ignas, L. Dambriūnas, J.
Glaiuda, Dagys, Stasys Tamulaitis; 1960 – A. Vaičiulaitis, A. Gintneris; 1961
– A. Vaičiulaitis, Vizgirda, Lietuvių dienos, Leonardas Andriekus (Aidai),
laiškas Z. Kolbai nuo E. Aavik, Anastazija Tamošaitienė, N. Kerr ir kiti; 1962
– Vitauts V. Simanis, J. Adomaitis, A. ir A. Tamošaičiai, V. Vizgirdas, Bronius
Murinas, LAM klubo valdyba, Br. Macevičius, Birutė Bulotaitė; 1963 – Helen
T. Findlay (Secretary, Findlay Galleries Inc.), Pranas Čepėnas, Lietuvių
enciklopedijos leidykla, William J. Witkus ir kiti; 1964 – Pr. Čepėnas, V.
Vizgirda, Leonardas Andriekus (Franciscan Monastery), Peter Kacer,
Anthony Winfisky (Assoc. Prof., Salem State College); 1965 – Zenonas, Pr.
Čepėnas, Br. Murinas; 1966 – Bronius Kviklys, Anthony J. Vaiksnoras; 1969
– J. Kelečius; 1972 – Jurgis Jašinskas, Girnius; 1973 – Edgar E. Aavik; 1974
– Antanas ?, Mik. Ivanauskas (Lietuvos Generalinis konsulas); 1975 –
Chicago Tribune; 1978 – Juzė Daužvardienė (Lietuvos Generalinė konsulė),
Inž. Domas Adomaitis, Rev. L. Andriekus; 1979 – Watchtower Bible and
Tract Society of New York, Inc., Edgar E. Aavik, Joana ir Zenonas
Danilevičiai, M. Ivanauskas; Datos nepažymėtos – A. Tamošaitienė, P.
Marčiulionis, J. Mielulis (?), A. Mačius, Montridas (?), Nora Gugienė, Ilona
Brazdžionienė (nuotrauka), Olga Vaičaitienė, Abraham G. Dulcer
(Contemporary Jewish Record), Pr. Čepėnas, Mrs. A. L. Gilliom, S. Butkienė
ir kiti; Miko Šileikio nuorašas Zarasiškių klubui 1985, M.Š. vokas J. Šileikiui;
atvirutė (be užrašų) prie vaistinės; nuorašas „Gerbiamas ir mielas tautieti –
su pagarba, Komitetas L. T. M. Š.; Florence M. Marx (Chairman, Art rental
and sales gallery, The Art Institute of Chicago);
4. Šileikio šeimos laiškai ir dokumentai: dokumentų, susiję su Jonu
Šileikiu (daugiausiai su jo darbu, vienas – patikslinimas dėl žmonos teisingo
vardo, vienas – žmonos pasporto vertimas į anglų k.), nuorašai ir vertimai į
anglų k. (vienas – vokiečių k.) – 1924-1949 – „For Purpose of I.R.O. and
Resettlement Missions; vienas 31 of May 1949 certifikatas „Jonas Šileikis…
was an acting member of the … „Lithuanian Front“… (Pastaba: žr. ir Dėžės 1
bylą 4); laiškai –
– Faustas Šileikis 1958
– Jatulevičiūtė, P. (brolio duktė) 1945
– Jonas Šileikis – 1935, 1936, 1937, 1938 (Agafija ir Jonas), 1939,
1947, 1948 (J. ir G.), 1949, 1953,1955, 1963
– Juozas Šileikis, brolis – 1939
– Justinas Šileikis 1935, 1940 m. („paskutinis tėvo laiškas“)
– Miškinis, Jonas 1939
– Naujaliai, Elė ir Bernardas 1938 m. vestuvinė nuotrauka / atvirukas,
kiti tų pačių metų su nuotrauka, 1939;
– Paulina 1928;
– Rūkštelė, Antanas 1948
– Uršulė 1935 (su švogeriu Jonu ir kt.),1937, 1938
– Z. Šileikytė 1932, 1933;
5. „Degučių piliakalnis“, rankraštis;
6. Įvairūs: straipsnio „Dailininkas pranašauja savo profesijos galą“
kopija – 1965 Vienybė; nuorašas LE „William J. Witkus“ (mašinraštis, trumpa
biografija); rankraštis apie Lietuvių dailės draugiją; mašinraštis „The Art of
Make-up“ by Helena Chalmers; „The Artist Mikas Šileikis“ –Petro Kiaulėno
mašinraštis; programos lapinukas „A. J. Barausko dailės pomirtinė paroda“
1948; rankraštis „Kodėl nuslėpti senosios kartos dailininkai?“; rankraštis „2
metų Šlapelio mirusio sukaktis“; Rankraštis „Santrauka minčių, tartų per M.
Š. parodos atidarymą“; sąrašas, rankraštis 51 vertimų ir jų vertėjų;
„Information for Biographical Sketch“, by Michael J. Sileikis, mašinraštis;
rankraštis „Dailin. Kazimieras Varnelis; Jaunųjų dailininkų paroda (sąrašas
dailininkų ir jų darbų kainų, mašinr.); moters eskizas; laikr. Iškarpos –
„Exhibits works“ (M.Š.); Museum readies Sileikis Art Show“; „1968 and
Lithuanian Art – A List of Anniversaries“; Michael J. Šileikis – laiškų
popierius; Marquette Part Lithuanian Homeowners Association, Inc. – laiškų
popierius; tuščias vokas Universal Savings and Loan Assn „Valuable Papers
“; Knygų lentyna (biuletenis) sausio – kovo mėn. 1956; Petro Kiaulėno
mašinraštis „Dailininkas Paulius Augius (Augustinavičius); M. Š. laikr.
Iškarpa „Laiškas iš Australijos“; D. Adomaičio mašinr. „Dail. Mikas Šileikis
atžymi 85 metų sukaktį“; M. Š. lietuvių ir anglų k. mašinr. „The Final Words
of Varnas in Art“; mašinr. „Moderniojo meno raida 1863-1965 – Paskaitų
ciklas skaitytas „69“ Art Gallery; lapelis „Marks of Criticism used by Dudley
Crafts Watson“; „Atgimimas architektūroje: Frank Lloyd Wright“, V.
Kiaulėnienė; nuorašas, mašinr. „Exhibition of Paintings by Nelly Deachman;
eilėraštis, rankraštis „Gilumoj nakties“; Telesforas Valius – biografinis
aprašymas; skelbimas apie Igno Šeiniaus knygą Vyskupas ir velnias; Jurgis
Mikaila – raštelis; rankraštis „Laiškų lietuviams klišės“ sąrašas; 1980 m.
kvietimas į „Metinę dailės darbų parodą“ Čiurlioio galerijoje; rankraštis „SLA
134 kuopa nupirko Č. Galerijos kūrinį“; kvietimas „The Society for Sanity in
Art, Inc.“ Čikagoje;
7. A) ir B) Nuotraukos (dauguma su aprašais ar apibudinimo laiškais):
Balzeko muziejaus siųstos nuotraukos M. Šileikiui, Naujienų laikraščio
redaktoriui. Nuotraukos yra dailininkų ir muziejaus lankytojų, daugiausia
1968 metų, t. p. 1967 m. ir viename voke – 1969-1974 m.;
8. Jonas Šileika – dailininko, gyvenančio Kaune, meno reprodukcijos ir
atvirutės/ laiškai Mikui Šileikiui 1929-1940 m. laikotarpyje;
9. Laiškai, atvirutės:
– Akelaičiai, Sofija ir Vincas, 1980, 1981 su nuotraukomis
– Aleksa, Petras – raštelis be datos
– Ivanauskas, M. 1971, 1975
– Jatulevičiius, J. ir M. Jatulevičienė 1934
– Jatul, P. – Paulinos brolio duktė 1947
– Jokubynienė, Maria F. Ir vyras Jonas 1958 , su negatyvais
– Juškėnienė, Elena J. 1978
– Kolbaitė, D. 1967, kt.
– Paulina (dukterėčia) 1978
– Stankūnė, Magdalena (vokas – J. Stankunas) 1968, su nuotraukomis ir kt.
– Šileikiai, J. ir G. 1949
– Šileikis, Jonas 1963
– Šileikis. Bronius 1978, su motinos laidotuvių nuotraukomis
– Sonė ir Harry Tomarai 1968, su 1960 m. nuotraukomis, 1973
– Tomaras, Harry 1968 (eilėraštis Mikui, 75 m. jubiliejaus proga)
– Vaidelys, Jonas 1965
– Vaišnys, tėv. J. 1957
– Vareikienė, Paulina (ir visi namiškiai) 1978- Vasiliauskaitė, Elytė 1961,
1963
– Vizgirda 1967;
10. Iš kitų dailininkų gauti laiškai, atvirutės: J. Šileikis 1954 ir 1956; Dagys
1960; V. B. Ignai 1963; M.A. Vaivadai, M. Baronienė; J.K. Paukščiai 1963-
1964; E. V. Vizgirda 1976; A. ir A. Tamošaičiai 1985, 1986 ir kt.; J. Grybienė
1965; A. ir O. Mironai 1987; prel. Juras portretų pavyzdžiai;
11. Laiškai: A. Vitkauskas (World-Wide News Bureau redaktorius) rašo M. Š
‘iui (Naujienų red.) 1982 ir 1983; nuo Tautos fondo 1984 ir 1985; M.Š.
kopija 1981 m. Ad. Varno paminklo reikalu (laiškas ir iškarpos); B. Naujalis
1982; M. Ivanauskas 1983, 1984, 1987; Andrius ir Ona Mironas 1984;
Frank Sakal 1985; Irena Gelažius 1984; Ada V. Kedrak 1985; Andriekus
1984; T.G. Rijauskas 1985; A. Vaivada 1985; Zarasiškių klubas 1985;
Elizabeth Barauskas- Petrokas (vokas su tel. nr.), vokas „Gerb. Ponui Mikui
Šileikiui Amerikos Lietuvių Dailininkų Dr-jos Pirmininkui“; popieriai su
antrašte „Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija“; „Michael J. Sileikis –
adresų etiketės;“
12. Domo Adomaičio sudarytas dail. Miko Šileikio giminių Lietuvoje sąrašas
kuriems skiriama dail. Miko Šileikio monografijos po vieną knygą.

Mikas Šileikis

Dėžė 7: Nuotraukos, laiškai
1. Miko ir Paulinos (Jatulytės) Šileikių vestuvių (1928 m., Čikaga)
nuotraukos (10 vnt.);
2. Senos portretinės nuotraukos: Mikas Šileikis – 1913 ar 1914 m.
(Mikolas Szilejkis box 111 Leechburg, Pa), 1919, 1920, 1923, 1924, 1926,
su žmona (c. 1928) – 18 vnt.; Paulina Šileikienė c. 1920 m. – 3 vnt.; Povilas
A. Jatulis (M. Šileikio švogeris), jaunas ir vyresnis – 2 vnt.; Povilas Jatulis ir
Paulina Šileikienė – 2 vnt.; M. Š. pusbrolis Jonas Bernotas – 2 vnt.; jau
vyresnis Mikas Šileikis – 2 vnt.;
3. Portretas: Antanas Vanagaitis (photo by Stankunas);
4. „Mano Paulinytės motinos laidotuvės“ – 1 vnt.;
5. Laidotuvės, kapai, paminklai: A) Paulinos Šileikienės laidotuvės
(1975 m.) – 30 vnt. su negatyvais ir 5 nuotr. gyvos Paulinos; B) M. ir P.
Šileikių paminklas (su negatyvais) – 15 vnt.; C) Paulinos (ne Šileikienės)
tėvelio laidotuvės (1893-) 1978 m., Vabalninkas – 4 vnt.; D) kiti paminklai,
kapai – Jonas Šileikis, dr. Petras Daužvardis, Ignas Šlapelis, Yurkus, Juozas
J. Balchunas, Gedvilai, Boyev Santaras, kt.- 10 vnt.;
6. Įvairios gamtos nuotraukos ir atvirutės; meno atvirutės; susiję
negatyvai;
7. Miko Šileikio meno nuotraukos, reprodukcijos ir jų negatyvai (184
vnt. neskaitant negatyvų);
8. A. Rūkštelės meno nuotraukos: „Tremtiniai“ ciklas (2), „Dunojus prie
Dillingeno“ (1946), „Rugių gubos“ (1946), „Skalbėja (1947), „Dunojaus
gatvė Dillingene“ (2) (1947), „Chimsee“ (1947), „Tėviškės laukai“ (1948) (9
vnt.);
9. Kitų menininkų menas, įvairus, jų tarpe Walaitis (5), Janis Strods,
John S. Sargent (2), P. Kacer, kun. Pijus Brazauskas; 24 vnt.;
10. Parodų nuotraukos: žinomi asmenys – Mykolas Šileikis, Paulina
Šileikienė, Tomarienė, Ad. Varnas, M. Stankūnienė; John F. Kimbark,
Paulius Leonas inž. Mikalojaus Ivanausko „Liepsnos tapybos“ parodoje; Z.
Kolba, Juozas Pautieniuis, Alvydas Biciūnas, Ona Baužys, Eleanor Zapolis,
Stanley Balzekas, Frank Zapolis, A. Zelis, Kostas Zalagėnas, p.
Kacinskienė, Barbara Morkūnienė, Onutė Ruibienė, Jadvyga Zalagėnienė,p.
p. Vladas Vaičaitis, dr. P. Daužvardis, St. Pilka, ses. Mercedes, St. Orentas,
J. Ilčiukas IR KITI (130 vnt.);
11. Paulina ir Mikas Šileikiai, kitos giminės – nuotraukos: Paulina (1964
m. ir kt.) – 13 vnt., Mikas (1964 m. ir kt.) – 16 vnt., Šileikiai prie jūros
tropikuose – 18 vnt., Mikas ir Paulina Šileikiai – 5 vnt.; kitos giminės – 16
vnt. – jų tarpe sesutė Uršulė Miškinienė 1977 m kai jai suėjo 80 m., Elena ir
Zosia 1929 m., Paulinos brolis Jatul (?) – keleta nuotr. 1947 m. ir kt., sena
nuotr.: sesuo Zosė, vyr. sesuo Anelė, sesuo Elenutė, motina Marijona,
sesuo Uršulė, brolis Juozas; dail. Miko Šileikio sesuo Anelė ir švogeris
Mieželis iš Bružo kaimo; Jonas J. Šileikis ir Antanas Rukštele 1927 m.; viso
68 nuotraukos ir keli negatyvai;
12. Mikas Šileikis su kitais dailininkais, draugais, kolegomis, žmona –
įvardinti 1940, 1954, 1960, 1977, 1980 m.; įvardinti, atpažinti M.Š., Ad.
Varnas, Zarasiškių klubas, V. Ir K.K., Z. Kolba, P. Petrutis, A. Rugytė, p.
Petersonienė, M. B. Stankūnė; 100 m. prof. A. Varnui pagerbti komiteto
pabaigtuvių posėdis Čiurlionio galerijoje; kun. Zakarauskas; gen. konsulas
dr. P. Daužvardis, Birutės kalno koplytėlė, M. Šileikis ligoninėje, Balzekas;
foto- Noreika, Ivanauskas, J. Kasakaitis, kt.;
13. Senos nuotraukos: atvirutės – nuotraukos, su užrašais ir be jų;
užrašai – „Pirmasis mano paveikslas Amerikoje, 1913 Leechburg, Pa.; M.
Šileikis 1919, 1920; Juožas su žmonu ir Ursulie su dukteri, Žiosia ir galena
1927; Jurgio sūnus J. Šileikis 1924.06.10; Mikas Šileikis 1922; Mikas Šileikis
ir Beržinis 1913; Beržinis 1913; Salako miesti; Žarasu gimnazijos kudamento
pašvintimas; R. Šidžiūnas 1919, 1920; Helena Petrušauskaitė; Kuniaikščio
Vasileikovo rūmai Jurbarke prieš d. karą; tie patys rūmai po d. karo; (Miko)
brolis Jonas ir brolienė Agafija Šileikienė 1935, 1938; Jonas Šileikis 1929;
Paulina Ana Jatulučiutė; sesutės Zosė ir Heliutė Šileikytės; Bronė
Juozėnaštė 1923;Juozapa žmonu, Marjanu Jatulevcene; Stasi 7 m, Alpanu
(?) 4 m, Paulute 2 metai; ? Borinas; brolis 1921; Z. Šileikite; Margaret
Makevičiutė 1920; France „Wild Cat“ Div ir kt.; viso – 76 vnt.;
14. Senos giminių nuotraukos: M. Šileikis, ilgaplaukė; M. Šileikis su kitu
vyru 1935; žmona gamtoje prie palapinės; brolio Juozo Šileikio laidotuvės
1967 m.; brolio Juozo Šileikio sūnus Stasys su žmona; Plemeninė Danutė,
Degučiai 1963; nuo plemenikės Nijolės 1963; Šileikienė stovyklos siuvykloje;
meno mokyklos IV kursas su paišybos bei tapybos vedėju J. Šileikiu 1937
m.; peisažo studentų Ch. Sekraederio klasė eina namo (M.Š. nuotraukoje);
ekskursija Liudviko II pilyje; pasirengę traukinuku važiuoti į druskos ksyklas;
sūnėnas Bronislovas 1958; Jonas ir Agota Šileikiai 1952; duktė Carol 2
metukų; „Margis“ krepšinio penketukas; po turnyro direktorius žaidėjų
kapitonams įteikia dovanas 1947; Elena ir dukra Elenutė; Flossenburg
žuvusiems paminklas; lietuvių ekskursija ties Teresės Nauman gyv. Namo;
Flossenburg kankinių stovyklos dalis, kt.; New Yorke 1965 metų lietuviškas
koplytstulpis pasaulinėje parodoje; 57 vnt.
15. Senos giminių nuotraukos (nuo maždaug 1900 m. (?)): užrašai –
Mano mamytė, brolis Juozas ir sesuo Anelė ir kažkokie kariai (?); tėvelis ir
močiutė; linksma šeima; miljonierius Pelenis mirė šioje „šantėje“ Leechburg,
Pa; vei-das kalvie ir pirtis 1929;brolis Juozas ir jo dukrelė Šileikis Liminėly,
Lietuvoje; Lauko darbai J. Šileikis; mūsų brolio namelis Jozapo Jatulevičiaus;
„Rimka“ Vabalniuku mestelo; Stasis Jatulevičius; 1928 m. avižas piaunam –
Šileikių šeima – sesuo Elena, mano motinėlė, sesuo Zosė ir brolis Juozas;
1928 musu namai (M. Š. tėviške – Liminėlis); musu brolo vaikelai; sesuo
Uršulė 1964; Liminelis Šileikio namai; Marijonos Šileikienės kapas 1931 m.;
1960 ir 1964 m. nuotraukos bei negatyvai M.. ir P. Šileikiai, kaimas; švogerio
Povilo Jatul kapas; Stoughton, Mass.; sesutė Uršulė Miškinienė su anūkais
Vilniuje; tėvelio laidotuvės 1962 m. Liminėlyje; tėvelio sesuo Adelė, Petras,
Vytautas, Janutė, Lionė, Lionės vyras Vytautas, Lionės mama ir Stasytė
1962; 42 vnt.;
16. Senos nuotraukos – M. ir P. Šileikiai, giminės, gamtoje, įvairūs
negatyvai. Su ir be užrašų. Užrašai – Kaip patinka mano viras; M. Š. prie
mokyklos vartų 1921; 1941 „Cottages“; aš ir V. Povila sunas; 1958;
ilgaplaukė; nuotraukų 68 vnt.;
17. „Mano (M. Š.) laiškai Paulinai“ 1920, 1924-1928, 1952, 1956;
18. Po mirties gauti laiškai a.a. dail. M. Šileikiui 1986 ir 1987 m.

Mikas Šileikis

Dėžė 8: MENAS
1. Parodų svečių knyga (1958.11.1-9, 1969.04.12, 1975.11.04-19 ir
kt.), su rankraščiais, ant kurių užrašyta kas pirko kuriuos M. Šileikio darbus;
2. Kitų menininkų reprodukcijos, spalvotos – Zorn, Leo Putz, I. Zuloaga,
Jugend 1909, 1919, F. Salisbury 1916, Rembrandt 1426, Seemann, W.
Busch, W. Strang 1916, A. Menzel 1901, A. Crisp, E. Harke 1919 IR KT.;
viso – 83 vnt,;
3. Tamošaičių litografijos meno dovana Paulinai ir Mikui Šileikiams
(Vilties prošvaistė, Žemiški angelai ir 3 kt. be pavadinimų – 5 iš viso);
4. Sveikinimai, Tamošaičių menas, certifikatai: Anastazijos ir Antano
Tamošaičių sveikinimai (šv. kalėdų (x2) ir su Naujaisiais 1967 m.), 4
Tamošaičių litografijos (Žiemos prošvaistė, Kalėdos tėviškėje ir 2 kt. be
pavadinimų); Souvenir sheet Commemorating 50th Anniversary of Restoring
Independence and Issuance of First Postage Stamp of Lithuania; 2
certifikatai iš Balzeko muziejaus „Certificate of Merit… in recognition of
Exhibit of Art“ March 7-May 3, 1971; padėka už paveikslą iš Balzeko
muziejaus;
5. Meno istorija – „School work“; užrašai – rankraščiai ir eskizai;
6. M. Šileikis „Anatomy – school work, 1922“; 1922 m. Anatomijos kurso
eskizai;
7. M. Šileikio anatomijos studijos: Art Institute 1922 m. ir Antano Valdos
mokyklos Anatomija, 1923 m. – eskizai;
8. M. Š. Anatomijos ir Meno istorijos studijų medžiaga: Gunter‘s Color
Class Design, History Studies, užrašai ir spalvoti paveikslai;
9. M. Š. mokyklos piešiniai („atrinktiniai“);
10. Kaligrafijos studijų medžiaga;
11. Žmonių piešiniai – self-portrait, rankos, kojos, Al Osborn, Šileikienė
(daug), Esaias, Cumaea, portretai, „Costume study“, Nepriklausoma Lietuva
– Vilniaus kraštas, mėsininkas, „Mythological God „Lightning““, Dr. Stock,
Study of Old Man 1944, Study of children heads 1945, Study of Russian
man ‚44 ir kiti;
12. Piešiniai: daugiausiai žmonių ir anatomijos, portretai; vienas – „Mr.
Sterba – The Toylers“;
13. Piešiniai: žmonės, jų portretai, veidai Prof. Piccard 1933, ūkininkas
su arkliu, Clara Beesley, Charles Boettcher II, An old lady, Blazevičius, Dr.
T. W. Killmer, Henry Ford, my wife Pauline, J. Trendley, du žmonės ant
kranto prie laivo IR KT.; spalvoti – Steel work, Blacksmith, Miss Benedict,
gamtovaizdis, Professor;
14. Paveikslai/ litografija – kitų? (neaišku) [Kaupo? Meno tarpe –
Draugo iškarpa, kurioje minima ir pabrėžta piešinių paroda…] – 47 vnt.;
15. Pabiri eskizai/ paveikslai, matricos – „Trumpai“, vaidila.., veidai,
Demokratijos motyvas, Aktas I, saulėtekis (ar saulėleidis), Paulinos ir Miko
Šileikio antkapis, mieganti Paulina (spalvotas), gamtovaizdis; matricos –
šeimininkė, Siuvėjas, Žiema, M. Š.;
16. „Figure drawings (mano senieji piešiniai)“ – daugiausia žmonės,
portretai, t.p. keli gamtovaizdžiai;
17. Įvairūs eskizai sąsiuvinėliuose ir maišelyje [sąsiuvinėlių – 11 vnt.,
maišelių – vienas];
18. Pabiri: „Petras Širvokas, a.a. Vyuskupo Vincento Padolskio
portretas 1975; gamtovaizdžio kompozicijos pavyzdžiai; nuo A. Valdos su (M.
Š. ?) piešiniais; 1939 m. mokyklos užrašai; reklama „Stair‘s“ Art Supplies;
19. Parodos, parduoti paveikslai: kvietimas į bendrosios lietuvių
dailininkų parodos atidarymą 1980 m., sveikinimai; The All-Illinois Society of
Fine Arts Incorporated Fall Exhibition of Painintgs 1951-1952; Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus meno galerijos kvietimas į M. Šileikio tapybos
parodos atidarymą 1969 m.; sąrašas „Minneapolis, Chicago Schools ir t.t.;
Gary Public Schools 1945 m.; Balzekas – 1969 m. Anthony Cooper ir
Michael J. Sileikis parodos kvietimas; Adomo Galdiko 1960 m. parodos
kvietimas; Seven Lithuanian Artists 1953; laiškai – 1959 m. N. Rakutis, R.
Zukauskas 1960, Pet Bakec (?) 1958 iš Rio de Janeiro, 1957 M.
Gimbutienė, A. Mačius, Feigl Gallery 1960, Dr. Al. M. Rackus Račkus 1959
ir kt.; įvairūs rašteliai kuriuose pažymėta parduoti paveikslai;

Mikas Šileikis

Dėžė 9
1. Dėžė surinktų meno paveikslų* iš įvairių laikraščių, žurnalų
(*pavyzdžiui – laivai, gamtovaizdžiai, gėlės, Kristus, Rūta-Lee Kilmonytė, dr.
Vydūnas, vaisiai, jūra, šienapjūtė, moterys, ponai, Rubens‘o menas,
Rembrandt, Michelangelo, arkliai, Art Institute of Chicago 1979 April 4
žurnalas IR KT);
2. M. Š. meno mokyklos medžiaga – išdėstymas, spalvotas
gamtovaizdžio piešinys, „The psychology of color (mašinraštis ir rankraštis“,
trys kitų menininkų spalvoti paveikslai – Parklandschaften, Bordüren und
Füllungen, Kacheln und Intarsien;
3. M. Šileikio meno mokyklos medžiaga apie spalvas.

Mikas Šileikis

Dėžė 10: Eskizai
1. Piešinys – Moteris su skara (M. J. Shileikis 1918);
2. Piešinys – Vaiko galva (M. J. Shileikis);
3. Neužbaigtas piešinys – Jaunas vyras smuikininkas, dvi gulbės ir
laumė (?);
4. Du piešiniai ant vieno lapo: Leonardo da Vinči ir Dviejų lankūnų
totemas;
5. Karūna;
6. Mergaitė su gėlėmis;
7. Daktaras – seselė – policininkas – moteris prie gulinčio;
8. A, B, C. Petras Širvokas , Juozas Švaistas;
9. Moteris laikanti sparną;
10. „Hot dogs“ – gatvės vaizdas;
11. Ponia (anglimi);
12. 1945 m. religinių temų „Memory verses“ anglų k. plakatai (ne paties
M.Š.).