PETRAS LINKUS

Petras Linkus

1. „Margutis“ liepos-July 1953 m. ir susijusi medžiaga: „The Festival of
Lithuanian Art and Music: Commemorating the 700th anniversary of Lithuania and
its contributions to the culture and freedom of America; Margučio p. 9 nuotrauka,
„Lietuvių sąskrydis Washingtone“ pamfletas/ žemėlapis; Adv. Antanas Lapinskas –
trys nuotraukos, du aprašymai; Herbert H. Lehman ir Timothy P. Sheehan laiškai p.
A. Lapinskui (President, National Lithuanian Society of America, Inc.) kartu su jų
pasisakymais Congressional Record apie 700 m. festivalį; Festival of Lithuanian
Art and Music Sunday June 21, 1953 bilietas; Karaliaus Mindaugo atvirutė;
festivalio meniu ir koncerto, vakarienės bei meno parodos kvietimai;
2. Laikraščių iškarpos: kun. V. Bylos (1977.VI.10) ir kun. Petro Dzegoraičio
(1976.VI.12, Draugas) mirties skelbimai;“Tarp dviejų prisikėlimo trimitų – plk. lt.
Ignas Šešplaukis (1897-1973)“ (Dirva, 1973.X.12); 6 straipsniai apie a.a. Dr. Domą
Jasaitį (1898-1977) (1973-1978, Draugas ir kt.); 5 straipsniai apie a.a. rašyt. Juozą
Švaistą-Balčiūną (1978, 1980, Draugas, Naujienos);
3. Pranas Kazilionis-Linkus (Petro Linkaus brolis) – laikraščio iškarpos, lapai:
2 sunkios ligos ir 5 mirties skelbimai: 1963 Draugas, Naujienos;
4. Įvairūs straipniai iš laikraščių: „Brežnevo bėdos“ Dirva, 1973; „‘Tautinės
minties keliu‘ knygą sutinkant“ Dirva 1979; „Krašto saugumas“ Dirva 1973; „A.L.
tautinės sąjungos dešimtmetis“ Dirva 1959; „Bolševikų barbarybės pėdsakais“
Dirva 1973; „Tautinė srovė ir išeivijos lietuvių bendrinė veikla“ Dirva 1974; „Vienas
iš šešių..“ Dirva 1974; „ALKos pasiekimai ir bėdos“ Draugas 1979; Bronio Railo
straipsnis apie Juozą Švaistą Drauge 1967; „Prof. Augustinas Voldemaras“ Dirva
1972; „Vincui Rasteniui septyniasdešimt penkeri“ Dirva 1980; „Pirmosios sutartys
su Latvija“ Dirva 1980; „Petro Klimo atsiminimus beskaitant“ Draugas 1979;
„Vytauto Smetonos paskaita, minint (R) Liet. Bendruomenės penkerių metų veiklos
sukaktį“ Naujienos 1979; „Fragmentai iš praeitis miglų“ Naujienos 1979;
„Pramanytas kankinys“ Naujienos 1979; „Voldemarininkai vokiečių okupacijos
metais“ Naujienos 1979; „Mano pažintis su Vincu Krėve ir atsiminimai apie rašytoją
Draugas 1979 ir kiti;
5. Laikraščių iškarpos-straipsniai: V. Krėve „Vyriausybės sudarymas“
Naujienos 1972; „Pasigendam taurių veidų“ Dirva 1977; „Margučio 40-ties metų
sukaktį minint“ Naujienos 1972, Dirva 1972; programa 1932-1972 Margutis.
Sukaktuvių puota; „Dideli darbai be ašarų“ Mūsų kelias 1948;
6. Laikraščių iškarpos-strapsniai „žydai“ ir kt.: „Lietuvos žydų likimas ir
Lietuvos laikinoji vyriausybė“ Naujienos 1979, „Kankino, trėmė ir žudė lietuvius“,
„Soveitai kandžioja užsieniečius“; „Kas kam skolingi“ Draugas 1979; „Kauno ir
Šaulių žydų likimas“ Dirva 1976; „Kas kaltas dėl žydų naikinimo“ Dirva 1976; „Žydų
naikinimas Lietuvoje“ Draugas 1976; „Žydų gelbėjimas nuo nacių Lietuvoj“
Draugas 1976; „Okupacinė Izraelio priespauda“ Draugas; „Žydų klausimas
Baltistikos studijų dienose“ Dirva 1978; „‘Po Damoko kardu‘ V. Karoso komentarų
komentarai“ Naujienos 1979; „Kaltinimai ir apsikaltinimai“ Draugas 1979;
7. Laikraščių iškarpos-straipsniai, „įvairūs“: „Pakeista mirusiųjų svarba“
Naujienos 1976; „Imigracijos departamentas paskelbė apskųstųjų sąrašą“
Naujienos 1974; „Lietuviai, latviai ir kiti indoeuropiečiai“ Draugas 1978; „Kaip buvo
išplėsta Lietuvos Nepriklausomybė“ Naujienos 1970; „Šiaulių apygardos teismas“
Dirva 1972; „Dr. Balio Matulionio kalba“ Naujienos 1974; „Duonos nebus iki 1975
metų“ Naujienos 1971; „Dviejų pasaulėžiūrų varžybos“ Naujienos 1976; „Senelio
anupro atsiminimai“ Naujienos 1973; „Nubaustas nacių komisaras Šiauliuose“
Draugas 1970; „Klausinėja apie įvykius Lietuvoje“ 1975; „Kova su nusikaltėliais“
Draugas 1978; „Kritika ir tikrovė“ Naujienos 1978; ir kiti;
8. Rašinys „Between Two Giants“; mašinraštis;
9. Trys sąsiuviniai su iškarpomis iš „Margučio“ 1948, 1949 ir 1950 m.;
10. Knygų ir literatūros bei asmenų (su adresais) sąrašai 1976-1980 m;
įvairųs straipsniai susiję su kalbą ir V. Šimaičio eilėraštis „Viešpatie, gelbėk mus“;
„Karys“ 1958-1980 – autorių, straipsnių sąrašas; rankraščiai, mašinraščiai;
11. Laiškai, atvirutės p. Linkui ir/ar poniai Linkienei – rašo J. Sonda 1953,
Bronius Kviklys 1962 (tuščias vokas), Ivaškai 1963, W. Duoba 1964-1966, J.
Tvaškienė 1972, Juozas Švaistas 1961, 1962,1970, S. Pilka 1962, 1970; V.
Miezelis 1970, Lozoraičiai 1971, M. Milaitis 1972, Stefutė ir Juozas 197?, E.
Masiulis 1973, V. Tallot-Kelpse 1973, M.R. 1974, Leonas ir Marija Virbickas 1971,
1983-1992 L. Virbickas 1986, Rūta Žirgulytė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka 1997, Mr. E. Jasiunas 1990 ir kt.;
12. Dokumentai: A) „Įvažiavimo dokumentai“ voke – du 1947 m. laiškai nuo
Mrs. Jennie Linkevičius (tuomet Čikagoje) Petrui Linkevičiui (tuomet Vokietijoje);
1958 address report card (Petras Linkus / Linkevicius entered the United States
on December 12, 1947); 1965 m. laiškas Petrui Linkus nuo F. Tazulio; B) 1.
Rekomendacijos laiškas poniai Jenny Linkevičienei; 2. Headquarters Military
Government Detacment I1 C9 – Mrs. J. Linkevicius; 3. Personal Identity Card of
Jenny Linkevicius, Employee of Fritzlar Military Gov‘t. Det 14 C2; 4. Military
Government Land Greater Hesse Employee identification card Jenny Linkevicius;
C.) Petro Linkevičiaus certifikatas „United States Line Company – Prepaid
Certificate Contract“ 1947; Petro Linkaus „Application for a Certificate of Arrival
and Preliminary Form for a Declaration of Intention“ ir „United States of America
Declaration of Intention 1951“;
13. Dvi nuotraukos: A. Vanagaitis ir Danutė Šošytė, 1948-02-15, Čikaga,
„Morrison“ viešbutis, Vasario 16 minėjimas;
14. Įrėminta nuotrauka „Lietuvos universiteto Teisių fakulteto II-oji laida,
MCMXXV (1925 m.)“ (Petro Linkevičiaus nuotrauka maždaug centre);
15. Laikraščių iškarpos apie Christiana Lodge (Edwardsburg, Michigan),
vasarvietę, kurią nusipirko Petras ir Jonė Linkai (žr. nr. 18 – albumą), 1956-1957
m.;
16. Įvairūs, susiję su Christiana Lodge: Knygų sąrašas – mašinraščiai ir
rankraščiai; dvi nuotraukos „North View Towards Christiana Lake, Site of Proposed
Residence for Mr. and Mrs. P. Linkus, 1969“ ir „General Character of Site – Site of
Proposed Residence for Mr. and Mrs. P. Linkus, 1969“; „Eddie‘s Hare and Tortoise
Sing-a-Long“ dainynas; dvi atvirutės „Jennie and Petras Linkus, Christiana Lodge
and Cottages, Edwardsburg, Michigan; vienas padėkos laiškutis 1959.VIII.10 poniai
Linkus nuo Mr. and Mrs. Albert H. Will; du maži žemėlapiai, rodantys kaip patekti į
Christiana Lodge;
17. Nuotraukos: trys 1970 ir 1972 m. nuotraukos su ponia Jennie Linkus;
vienoje ir Petras Linkus (atsitojės prie stalo; Palmer House nežinomų metų
nuotraukoje – Jennie Linkus viduryje;
18. Raudonas albumas „Scrap Book“ „Christiana Lodge and Cottage“, Petro ir
Jonės (Jennie, žmonos) nupirktos vasarvietės Edwarsburg mieste, Michigan
valstijoje, 1956 m.