PETRAS LINKUS

Petras Linkus

1. „Margutis“ liepos-July 1953 m. ir susijusi medžiaga: „The Festival of
Lithuanian Art and Music: Commemorating the 700th anniversary of Lithuania and
its contributions to the culture and freedom of America; Margučio p. 9 nuotrauka,
„Lietuvių sąskrydis Washingtone“ pamfletas/ žemėlapis; Adv. Antanas Lapinskas –
trys nuotraukos, du aprašymai; Herbert H. Lehman ir Timothy P. Sheehan laiškai p.
A. Lapinskui (President, National Lithuanian Society of America, Inc.) kartu su jų
pasisakymais Congressional Record apie 700 m. festivalį; Festival of Lithuanian
Art and Music Sunday June 21, 1953 bilietas; Karaliaus Mindaugo atvirutė;
festivalio meniu ir koncerto, vakarienės bei meno parodos kvietimai;
2. Laikraščių iškarpos: kun. V. Bylos (1977.VI.10) ir kun. Petro Dzegoraičio
(1976.VI.12, Draugas) mirties skelbimai;“Tarp dviejų prisikėlimo trimitų – plk. lt.
Ignas Šešplaukis (1897-1973)“ (Dirva, 1973.X.12); 6 straipsniai apie a.a. Dr. Domą
Jasaitį (1898-1977) (1973-1978, Draugas ir kt.); 5 straipsniai apie a.a. rašyt. Juozą
Švaistą-Balčiūną (1978, 1980, Draugas, Naujienos);
3. Pranas Kazilionis-Linkus (Petro Linkaus brolis) – laikraščio iškarpos, lapai:
2 sunkios ligos ir 5 mirties skelbimai: 1963 Draugas, Naujienos;
4. Įvairūs straipniai iš laikraščių: „Brežnevo bėdos“ Dirva, 1973; „‘Tautinės
minties keliu‘ knygą sutinkant“ Dirva 1979; „Krašto saugumas“ Dirva 1973; „A.L.
tautinės sąjungos dešimtmetis“ Dirva 1959; „Bolševikų barbarybės pėdsakais“
Dirva 1973; „Tautinė srovė ir išeivijos lietuvių bendrinė veikla“ Dirva 1974; „Vienas
iš šešių..“ Dirva 1974; „ALKos pasiekimai ir bėdos“ Draugas 1979; Bronio Railo
straipsnis apie Juozą Švaistą Drauge 1967; „Prof. Augustinas Voldemaras“ Dirva
1972; „Vincui Rasteniui septyniasdešimt penkeri“ Dirva 1980; „Pirmosios sutartys
su Latvija“ Dirva 1980; „Petro Klimo atsiminimus beskaitant“ Draugas 1979;
„Vytauto Smetonos paskaita, minint (R) Liet. Bendruomenės penkerių metų veiklos
sukaktį“ Naujienos 1979; „Fragmentai iš praeitis miglų“ Naujienos 1979;
„Pramanytas kankinys“ Naujienos 1979; „Voldemarininkai vokiečių okupacijos
metais“ Naujienos 1979; „Mano pažintis su Vincu Krėve ir atsiminimai apie rašytoją
Draugas 1979 ir kiti;
5. Laikraščių iškarpos-straipsniai: V. Krėve „Vyriausybės sudarymas“
Naujienos 1972; „Pasigendam taurių veidų“ Dirva 1977; „Margučio 40-ties metų
sukaktį minint“ Naujienos 1972, Dirva 1972; programa 1932-1972 Margutis.
Sukaktuvių puota; „Dideli darbai be ašarų“ Mūsų kelias 1948;
6. Laikraščių iškarpos-strapsniai „žydai“ ir kt.: „Lietuvos žydų likimas ir
Lietuvos laikinoji vyriausybė“ Naujienos 1979, „Kankino, trėmė ir žudė lietuvius“,
„Soveitai kandžioja užsieniečius“; „Kas kam skolingi“ Draugas 1979; „Kauno ir
Šaulių žydų likimas“ Dirva 1976; „Kas kaltas dėl žydų naikinimo“ Dirva 1976; „Žydų
naikinimas Lietuvoje“ Draugas 1976; „Žydų gelbėjimas nuo nacių Lietuvoj“
Draugas 1976; „Okupacinė Izraelio priespauda“ Draugas; „Žydų klausimas
Baltistikos studijų dienose“ Dirva 1978; „‘Po Damoko kardu‘ V. Karoso komentarų
komentarai“ Naujienos 1979; „Kaltinimai ir apsikaltinimai“ Draugas 1979;
7. Laikraščių iškarpos-straipsniai, „įvairūs“: „Pakeista mirusiųjų svarba“
Naujienos 1976; „Imigracijos departamentas paskelbė apskųstųjų sąrašą“
Naujienos 1974; „Lietuviai, latviai ir kiti indoeuropiečiai“ Draugas 1978; „Kaip buvo
išplėsta Lietuvos Nepriklausomybė“ Naujienos 1970; „Šiaulių apygardos teismas“
Dirva 1972; „Dr. Balio Matulionio kalba“ Naujienos 1974; „Duonos nebus iki 1975
metų“ Naujienos 1971; „Dviejų pasaulėžiūrų varžybos“ Naujienos 1976; „Senelio
anupro atsiminimai“ Naujienos 1973; „Nubaustas nacių komisaras Šiauliuose“
Draugas 1970; „Klausinėja apie įvykius Lietuvoje“ 1975; „Kova su nusikaltėliais“
Draugas 1978; „Kritika ir tikrovė“ Naujienos 1978; ir kiti;
8. Rašinys „Between Two Giants“; mašinraštis;
9. Trys sąsiuviniai su iškarpomis iš „Margučio“ 1948, 1949 ir 1950 m.;
10. Knygų ir literatūros bei asmenų (su adresais) sąrašai 1976-1980 m;
įvairųs straipsniai susiję su kalbą ir V. Šimaičio eilėraštis „Viešpatie, gelbėk mus“;
„Karys“ 1958-1980 – autorių, straipsnių sąrašas; rankraščiai, mašinraščiai;
11. Laiškai, atvirutės p. Linkui ir/ar poniai Linkienei – rašo J. Sonda 1953,
Bronius Kviklys 1962 (tuščias vokas), Ivaškai 1963, W. Duoba 1964-1966, J.
Tvaškienė 1972, Juozas Švaistas 1961, 1962,1970, S. Pilka 1962, 1970; V.
Miezelis 1970, Lozoraičiai 1971, M. Milaitis 1972, Stefutė ir Juozas 197?, E.
Masiulis 1973, V. Tallot-Kelpse 1973, M.R. 1974, Leonas ir Marija Virbickas 1971,
1983-1992 L. Virbickas 1986, Rūta Žirgulytė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka 1997, Mr. E. Jasiunas 1990 ir kt.;
12. Dokumentai: A) „Įvažiavimo dokumentai“ voke – du 1947 m. laiškai nuo
Mrs. Jennie Linkevičius (tuomet Čikagoje) Petrui Linkevičiui (tuomet Vokietijoje);
1958 address report card (Petras Linkus / Linkevicius entered the United States
on December 12, 1947); 1965 m. laiškas Petrui Linkus nuo F. Tazulio; B) 1.
Rekomendacijos laiškas poniai Jenny Linkevičienei; 2. Headquarters Military
Government Detacment I1 C9 – Mrs. J. Linkevicius; 3. Personal Identity Card of
Jenny Linkevicius, Employee of Fritzlar Military Gov‘t. Det 14 C2; 4. Military
Government Land Greater Hesse Employee identification card Jenny Linkevicius;
C.) Petro Linkevičiaus certifikatas „United States Line Company – Prepaid
Certificate Contract“ 1947; Petro Linkaus „Application for a Certificate of Arrival
and Preliminary Form for a Declaration of Intention“ ir „United States of America
Declaration of Intention 1951“;
13. Dvi nuotraukos: A. Vanagaitis ir Danutė Šošytė, 1948-02-15, Čikaga,
„Morrison“ viešbutis, Vasario 16 minėjimas;
14. Įrėminta nuotrauka „Lietuvos universiteto Teisių fakulteto II-oji laida,
MCMXXV (1925 m.)“ (Petro Linkevičiaus nuotrauka maždaug centre);
15. Laikraščių iškarpos apie Christiana Lodge (Edwardsburg, Michigan),
vasarvietę, kurią nusipirko Petras ir Jonė Linkai (žr. nr. 18 – albumą), 1956-1957
m.;
16. Įvairūs, susiję su Christiana Lodge: Knygų sąrašas – mašinraščiai ir
rankraščiai; dvi nuotraukos „North View Towards Christiana Lake, Site of Proposed
Residence for Mr. and Mrs. P. Linkus, 1969“ ir „General Character of Site – Site of
Proposed Residence for Mr. and Mrs. P. Linkus, 1969“; „Eddie‘s Hare and Tortoise
Sing-a-Long“ dainynas; dvi atvirutės „Jennie and Petras Linkus, Christiana Lodge
and Cottages, Edwardsburg, Michigan; vienas padėkos laiškutis 1959.VIII.10 poniai
Linkus nuo Mr. and Mrs. Albert H. Will; du maži žemėlapiai, rodantys kaip patekti į
Christiana Lodge;
17. Nuotraukos: trys 1970 ir 1972 m. nuotraukos su ponia Jennie Linkus;
vienoje ir Petras Linkus (atsitojės prie stalo; Palmer House nežinomų metų
nuotraukoje – Jennie Linkus viduryje;
18. Raudonas albumas „Scrap Book“ „Christiana Lodge and Cottage“, Petro ir
Jonės (Jennie, žmonos) nupirktos vasarvietės Edwarsburg mieste, Michigan
valstijoje, 1956 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.