PETRAS MATEKŪNAS

PETRO MATEKŪNO ARCHYVAS
REG. NR. 14217

1 dėžė
1. Straipsnių iškarpos iš “Zarasų krašto”
2. Straipsnių iškarpos iš “Zarasų krašto”
3. Petras Matekūnas. Žvilgsnis į Vilnių Mašinraštis. 290 psl.
4. Petras Matekūnas. Žvilgsnis į Vilniaus senamiestį Mašinraštis. 87 psl.
5. Straipsnių iškarpos New York “kultūros Židinio” klausimu
6. Petras Matekūnas. New Yorko Ramovės skyriaus trumpa veiklos apžvalga
1950-1985 m. Mašinraštis. 28 psl.
7. Laikraščių iškarpos apie Lietuvos vietoves
8. Laikraščių iškarpos apie Vytautą Vebeliūną.
9. Petras Matekūnas. Rezistencijos sąjūdis Zarasų apskrityje rusų ir vokiečių
okupacijų metais. Mašinraštis. 32 psl.
10. “Lasisvės žiburio” radijos 35 metų vieklos ir Romo Kezio 50 metų
visuomeninio darbo jubiliejaus programa 2000 m.
11. Petras Matekūnas. Švietimas Zarasų apskrityje. Mašinraštis. 24 psl.
12. Lietuvių tremtinių bendruomenės Tirolio Apylinkės komiteto dokumentai:
a. Stany Sirutis (Kolumbijos lietuvių draugijos pirmininko) laiško ištrauka
(nuorašas) 1945 11 06;
b. A. Levicko raštelis;
c. Povilo Kriaučiūno, Dr. Jono Juodikio ir Dr. Jurgio Budzeikos pareiškimas
1949 06 22, Insbruck;
d. Kufstein’o LTB tautinio solidarumo mokesčių lapas 1948-1949 m.;
e. Dokumentų perdavimo Istorinės medžiagos rinkimo komisijai aktas 1949 02
25;
f. Austrijo slietuvių tarybos informacijos Nr. 5, 1949 05 25
g. Dokumentas vokiečių kalba “On Verwaltung des Lagers in Kufstein über
Nationalvertreter der Litauen?” 1948 11 23 Kufstein
13. Ritos Kliorienės laiškas P.matekūnui dėl Š.A. LietuvIų muzikų ir muzikos
darbuotojų suvažiavimo. 1985 08 12.
14. Straipsnių “Drauge” kopijų albumai (2 vnt.)

2 dėžė

15. Zarasiškių ryšiams palaikyti komiteto posėdžių ir suvažiavimų protokolai bei kiti
raštai. Byla 141 psl.
16. Dviejuose žemynuose. Atsiminimai. Mašinraštis. Iliustruotas (originalai ir
kopijos) 263 psl.
17. Tarp banguojančių ežerų. Zarasų krašto apžvalga I dalis. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų originalai ir kopijos) 415 psl.
18. Tarp banguojančių ežerų. Miesteliai ir bažnytkaimiai. II dalis. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų originalai ir kopijos) 238 psl.
19. Tarp banguojančių ežerų. Okupacijos ir laisvės kovos. III dalis. Išvežtųjų ir
žuvusiųjų 1941 m. sukilimo dalyvių sąrašas. Mašinraštis. Iliustruotas (nuotraukų
originalai ir kopijos) 284 psl.
20. Įspūdžiai iš Rytinio Atlanto pakraščio. Mašinraštis. Iliustruotas (nuotraukų
originalai ir kopijos) 288 psl.
21. Trakai. Bendri istoriniai bruožai apie Trakų pilis ir miestelį. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų originalai ir kopijos) 97 psl.

3 dėžė

22. New Yorko lietuvių kolonijos veiklos apžvalga 1950-1990 m. I d. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų kopijos ir originalai) 385 psl.
23. New Yorko lietuvių kolonijos veiklos apžvalga 1950-1990 m. II d. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų kopijos ir originalai) 343 psl.
24. New Yorko lietuvių kolonijos veiklos apžvalga 1950-1990 m. III d. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų kopijos ir originalai) 385 psl.
25. New Yorko lietuvių kolonijos veiklos apžvalga 1950-1990 m. IV d. Mašinraštis.
Iliustruotas (nuotraukų kopijos ir originalai) 347 psl.
26. Žvilgsnis į Vilnių. Mašinraštis psl. 181-376
27. Žvilgsnis į Vilnių. Mašinraštis psl. 377-468