Pranas Gudas

Pranas Gudas (Gudavičius)
Reg. Nr. 10935

Dėžė 1
1. Laiškai (nuo apačios): Als. Stulginskis, Petras Babickas 1959-1960,
Babickienė 1958, V. (Wladislaus von) Brilling 1956-1963, A. Beinarauskas
1953-1958, Tadas Balanda (g. 1887 m.) 1930, V. Baranaitis 1948, Juozas
Briedis 1949, Birutas 1918, Gražina Balsyte/ Balsiai 1955-1962, Bukauskas
1955, A. Barcius 1951-1954, Ew. Berentas 1952, Bartuševičius 1959, 1961,
Marytė Bancevičiūtė 1957-1963;
2. Laiškai (nuo apačios): dr. M. Gimbutienė 1949, Petras Gudelis 1962,
prof. dr. Pr. Gudavičius 1949-1951, dr. Jonas Grinius 1949, kun. A. Grigaitis
1948, G.L.P. Grant Suttie Generalinis konsulas 1943, Gešnentas? , Jonas
Gerwinas/ Gervinas 1953, Francine Galinis 1931, Girkontai? 1948, Frank/
Pranas E. Galinis 1930-1932, Petras/ Šejma Gražulis 1952-1956, A.
Garbauskas 1962, Jonas Gilūnas/ John E. Gilun 1949-1950, K. Gineitis/
Gineičiai 1947-1957, kun. B. Dambrauskas 1947, kun. Br. Dagilis 1947-1949,
Pr. Čepėnas 1954-1955, M. Jauniškis 1953-1956, S. Jauniškytė 1958, kun. L.
Jankus – Jankauskas 1947-1950, Hermanas J. Jakužaitis 1949, 1951, Algirdas
Jonutis, Greta Jasevičiutė 1955, Jaučauskienė 1961, E. Jaučauskaitė 1962, E.
Juskevičienė 1947, B. A. Juodviršis 1952, Karolė Pažeraitė 1955-1963, kun. A.
Petraitis 1947-1948, ir kiti;
3. Laiškai (nuo apačios): Petrauskas (Vincas ir Adela) 1955, 1959, 1961,
Jurgis Pyragas 1958-1970, D. Penikas 1948, Pritzkus Petriks 1948, Paparčiai
1955, Antanas Paužuolis 1951, Brolis Gediminas 1951, neišskaitomas 1961, O.
Zailskienė 1955, kun. Juozas Beliauskas (?) 1954, Matas Zujus 1961, Pr. Zundė
1953-1954, Izid. Vasiliūnas 1948, Leonas Vasiliūnas 1958, J. Valaitis 1959-
1963, V. Vasiliauskas 1953, dr. Wilhelm Storost/ Vydūnas 1947-1949, J.
Vyšniauskas ir šeima, Stefa Vyšniauskienė 1949-1960, B. Venskuvienė 1950;
4. Laiškai (nuo apačios): Vadopalas (?) 1951, Jonas Valukonis 1958, E.
Valkovickis 1949, Vaičiulis 1951-1952, kun. V. Vaičiūnas 1947, K. M. Vaitkus
1947-1960, J. Vaivadas 1958-1962, Teresevičienė 1956, Jonas Tananeviczia/
Tananevičia/ Tananevicz, „Kataliko leidėjas“ 1913; kun. P. Totoraitis 1947-1950;

Dėžė 2
1. Laiškai (nuo apačios): Prel. Ladas Tulabas 1952, Vytautas Šliūpas/
šeima 1958-1959, kun. St. Šantaras 1947-1948, Rimvydas Šliažas 1955, A.
Šukys 1954, Juozas B. Šaliūnas 1935, 1955, Alfonsas Šešplaukis 1951, prof.
Pranas Baltramiejus Šivickis 1922-1936, Fr. Šlenteris 1957-1961, R. Spolis
1960, Sofija ir Vytenis Stasiškiai 1952, L. Stelmokas 1954-1959, A. Sodaitis
1961, kun. K. Steponavičius 1947-1948, Sužiedėlis, Simonaitis 1948, St.
Sarpalius 1954, 1956, Šakevičius 1947, Jonas Spačkus/ Spačkauskas 1948-
1949, Sprainaitis 1957-1958, kun. Ant. Sabaliauskas 1955, kun. Antanas
Sabas 1947-1948, kun. Dr. Juozas Prunskis 1957-1961, Dipl. Ing. L. Prosinskis
c. 1957-58 (?);
2. Laiškai (nuo apačios): Br. Prpuolenis/ Prapuolenienė 1954-1955,
Rastenis 1950, prel. Klemensas Razminas 1947-1955, Iz. Rugienius 1959-
1963, Naujokienė 1959, neišskaitomas 1957, 1959, Olenas (?) 1954-1969,
Kostas Ostrauskas 1948, V. Mykolaitienė 1955, Joana ir Liudas Montrimai,
Martimoff 1952, Marija Milvydienė 1953, Vytautas Mikalavičius 1947-1949, kun.
Pr. Manelis 1947, 1949, kun. Dr. V. Mankiliūnas 1947, dr. Theol. Jonas Maknys
1947, kun. V. Martinkus 1947, kun. K. A. Matulaitis 1949, 1952, Lemonas 1952,
Rev. Stasys Lisauskas 1955, dr. Vladas Literskis 1954, Kostas Lalykas 1951-
1959; Pr. Laukaitis 1949, R. Letmatze 1948, Br. Kviklys 1950-1959;
3. Laiškai (nuo apačios): Jose Kisielius 1959, Faustas Kirša 1961, J.
Kaseliūnas 1961, Ray and Henrietta/ Kleopas Jurgelionas 1963, Irena Kairytė
1947, Med. Ses. Kriščiūnaitė 1948, Osvaldas Kušneraitis 1962, P. Kazirskis
1953-1954, Rūta Kirklytė-Kulikauskienė 1963, Klimavičiai 1952, A. Kontvainis
1952, Stasys Krie…a(?) 1954, St. Kozeniauskas 1952, J. Karpavičius 1961-
1963, Kazragis 1955, Dr. S. Biežis 1955, Alena Devenienė/ Devenis 1943,
1953, J. J. Bielskis 1957, W. Endrikaits 1958, kun. Jonas Danauskas 1946-
1947, Petras Būtėnas 1948, 1949, 1955, vysk. V. Brizgys 1955, Bronė
Biržiškienė 1947-1949, Mykolas Biržiškas 1947-1949, 1950, 1956, Kazys
Bradūnas 1947-1949, kun. V. Bagdanavičius 1947, J. J. Bachunas 1955, Dr. P.
Atkociunas 1955, Izidorius Augaitis 1953, E. Abramavičienė 1956-1959, Leonas
Abramavičius 1955.