S. ir Z. Žilevičiai

STASIO IR ZUZANOS ŽILEVIČIŲ FONDAS
Reg. Nr. 13792

1. Laikraščių iškarpos apie lietuvius gelbėjusius žydus
2. Susirašinėjimo vokai ir sveikinimo atvirukai iš Izraelio
3. Rozos Karpuch laiškai Žilevičiams iš Izraelio (11 vnt.)
4. Fotonuotraukos
5. Stasio Žilevičiaus užrašai ir adresai
6. Pasaulio teisuolių medalis ir pažymėjimas, išduotas Stasiui Žilevičiui už žydų
gelbėjimą nacių okupacijos metais Lietuvoje – muziejuje.
7. Zuzanos Žilevičiaus siuvinėtos ir nertos servetėlės
8. Laikraščių iškarpos iš Amerikos spaudos apie Lietuvą (3 albumai)
9. Margučiai, drožinėti ir dažyti Zuzanos Žilevičienės – muziejuje

Video juostos apie Lietuvą:
10. .Lietuva from TV 1.10.1990, 3.14. 1990
11. .Lietuva from TV 3. 14. 1990; 3.28.1990
12. . Lietuva (pilnas aprašymas)
13. . Lietuva
14. Lietuva 5.6.1990 – 6.2.1990 K.Prunskienės spaudos konferencija
Vašingtone, paradas Maskvoje, žmonės stumdomi desantininkų Vilniuje, K.
Prunskienė Maskvoje, Smith keliauja per Lietuvą, Čekuolis apie nepriklausomybę,
Berlyno siena. Gorbačiovo kalba, blokada Lietuvoje, Jelcino susitikimas su Estais ir
lietuviais, demonstracijos prie Baltųjų rūmų.
15. Lietuva TV 6.2. 1990-1.21.1991 – demonstracija Vašingtone, Spaudos
konferencija Bushas ir Gorbačiovas. V. Landsbergis su Gorbačiovu. Blokada.
Ševarnadzės atsistatydinimas, sovietai siunčia kareivius į Pabaltijo valstybes,
Lietuva, parlamento rūmai, spaudos rūmai, V. Landsbergis, K. Prunskienės
atsistatydinimas, spaudos rūmų užėmimas, TV bokštas.
16. Lietuva 1.21.1991 – 3.16.1991 – Helsinkio komisija Pabaltijo valstybėse,
sovietai Latvijoje, žudynės Rygoje, laidotuvės žuvusiųjų Vilniuje ir Rygoje,
barikados prie parlamento, Jarmalavičius, sausio 13 naktis, rinkimai Lietuvoje,
Rinkimai Estijoje, Jelcin prieš Gorbačiovą.
17. Lietuva TV 3.16.1991 – 9.7.1991 – Sausio 13 žudynės, Jaunimo centras –
laukiamas V. Landzbergis, Medininkų žudynės, pučas Maskvoje. Bushas Kijeve,
Lendraitienė, Domanskis, Meilienė, Užubalienė, Kleiza, Dapkus, American travel
service, Šeštakauskas, Vilnius iš lėktuvo, Bushas pripažino Lietuvą, Baltijos kelias.
18. Lietuva TV 9.7. 1991 – Rusija pripažino Lietuvą, vėliava Jungtinėse
tautose, V. Landsbergis apie archyvus, Darius Sužiedėlis, Dainava – choristai.
Olimpiada.
19. Prezidento rinkimai 1997-1998m.
20. Valdo Adamkaus inauguracija 1998 m.
21. Jėsus
22. Our National Parks 30 min.
23. Mary – Mother of Jesus
24. Ten Commandents
25. Benny Hills
26. Velnio nuotaka
27. Lietuva 1991 birželio 10-27, Rainiai, koplyčia, Stulpinų kopl., Kašausko
sodyba, Telšiuose prie kalėjimo, eisena, mišios, pamokslas.
28. Lietuva 1991 birželio 10-27 Telšiuose pas Adomą, Žemaitės gimnazijoje,
susitikimas su klasės draugais, “Kurmio” vasarvietė, kapinės.
29. Lietuva 1991 birželio 10-27 d. Vilniuje visa giminė, pas F. Lukošių, eisena
nuo parlamento į trijų kalną. Ablinga, Raganų kalnas, Žemaičių suvažiavimas,
Salantai, Vyt. Majoro sodyba, Palanga, Klaipėda.
30. Lietuva 1991 birželio 10-27 d. Popiežius Lomžoje ir lietuviai, Mačernio
minėjimas, Birželio išvežtųjų minėjimas, Linksmi dainininkai, Donelaičio mokykla
Klaipėdoje, Varpai, Paežerė, Plepai, Rainių kopl, Stulpinų kopl.
31. Humoro festivalis 1992 m.
32. Vasario 16, 1989 m. Kaune, Vilniuje ir Giedraičiuose
33. K. Saja, Baltijos kelias, Dzūkija, Merkinė, Leipalingis
34. Ar lietuvis moka juoktis. Spaudos šventė, Antis – Roko muzika, Maironiui –
125 metai.
35. Rainiai
36. 1989 m. Birželio 14 minėjimas
37. Ansamblis “Lietuva” 1989 m. 1000-asis spektaklis
38. Kalba Landsbergis – Lietuvos blokada; 9 simfonija; gegužės 1 ir 9 paradai
Vilniuje
39. 1990 m. žiema. Rinkimai, Vasario 16-osios minėjimas, Žygas, Nainys
40. Ansamblis “Lietuva”, 1990
41. 3 paršiukai, Jumoristai 1990
42. S. Geda “Raudonligė”, Vilniaus lėlių teatras; Gulago-univermago duetai;
Kaunas – dainuoja V. Nazarovas
43. Kernavės kasinėjimai; gegužinė, atlaidai Kernavėje, Rumšiškės, Bitininkai
44. Europos kelias, Partizanų laidojimas, Skautų st., LLL mitingas, Kretingos
vienuolynas
45. 1990 šokiai
46. 1990 m. ruduo Lietuvoje
47. Trakai, Seirijų partizanų laidotuvės, Vėlinės 1990; lapkričio 7 revoliucija,
lapkričio 23 d. kariuomenės šventė, Vytauto paminklas
48. Kruvinasis sekmadienis – sausio 13 1991; Titas
49. 1990 m. šv. Kalėdos; sausio 8 – sausio 12, 1991
50. sausio 13 – sausio 25, 1991
51. 1991 m. sausio 25 – vasario 16 d.
52. 1991 m. kovas. Kovo 4 – Kaziuko mugė, šv. Kazimiero bažnyčios
šventinimas, Kovo 11 d. – nepriklausomybės metinės; savanorių priesaika
53. Dainuojantis revoliucija; 1991 sausio 8 – vasario 16
54. Reqiem for Baltics
55. Mitingai prieš OMON, Atgauti pastatai, verčiamas Leninas; Carmina Burana
56. Medininkų tragedija, Mitingas prie KGB, Sporto šventė
57. 1991 06 323 mitingas; Rainiai;
2 dėžė
58. V. Adamkaus inauguracija
59. Dainų dainelė 1996
60. Jarmalavičiaus “pranašystės”; kryžių sprogdinimas, Lenino statulos
nuvertimas, Rainiai – 1991 06 23
61. Thorn Birds II; Night over Lithuania
62. Thorn Birds
63. Baltic States; Šokių šventė – ansamblių vakaras 1994 07 08
64. Lietuvos televizija – Partizanės; Kabaretas
65. Vasario 16-oji Jaunimo centre; tautodailės paroda; Pas dr. Budrienę;
Antras kaimas; Poezijos šventė; kalba Bradūnas
66. Lietuva
67. Gorbačiovas Lietuvoje; Simas Kudirka
68. Spalio revoliucijos šventė Vilniuje 1989; Lietuvos galiūnas 1989
69. Lietuvos pašto ženklų paroda; kapinės
70. Vėlinės Lietuvoje 1989; dainuoja Ambrozaitytė
71. Lietuvos krikšto jubiliejus; Roma 1987
72. Poezijos dienos 1987’ Bradūnas I dalis
73. Poezijos dienos 1987’ A. Gustaitis II dalis
74. Įvairūs orkestrai, liaudies instrumentai; Skamba skamba kankliai; Jaunimo
šokiai – dainų šventė, dainos; orkestrų paradas
75. Gaudeamus 1988
76. Maironio “Kęstučio mirtis” – spektaklis Trakų pilyje
77. Pupų dėdės karčemėlė 1992 m.
78. A. Brazausko kalba; N. A. Paltinai; deklamuotoja su daina; Laukas –
Laukuva
79. 1993 m. prezidento rinkimai. Nepriklausomas Lietuva- A, Smetona
80. 1992 m. seimo rinkimai; Vėlinės; Sodžiaus muzikantai
81. Gimtinė; Radvilos, Sapiegos, Oginskiai – 1992 m.
82. Poezijos pavasaris 1989; Jachtų sutikimas Klaipėdoje
83. Žaliųjų taikos žygis; lekėčiai; Sibiro tremtinių karstai Kėdainiuose
84. Lietuvos nepriklausomybės sąjunga; Skamba skamba kankliai; Trijų kryžių
šventinimas
85. Kalantos minėjimas 1989 05 14; Klepočiai; katalikų žygis; Roko maršas;
pramoginiai šokiai
86. IV PLS žaidynės
87. 1991 m. rugsėjis – mokslo metų pradžia; rugsėjo 28 d. gediminaičių šventė
88. Lietuva nuo atgimimo iki nepriklausomybės – 1988-1991
89. 1991 m. šv. Kalėdos; 1992 m. sausio 13-osios minėjimas; 1991 m.
Kalėdos – koncertas
90. Kaziuko mugė; Užgavėnės; Velykos – margučių marginimas; pagonybės
apeigos; Poezijos pavasaris; pavasaris Vilniuje 1992
91. “Gimtinė”Telšiai; Pr. Genys; Rainiai; vysk. A. Vaičius; Vileišių giminės
šaknys
92. Vilniaus laikrodis; angelų prašymai; pavasario gamta, Orvydo sodyba;
kryžių kalnas; poezijos dienos, skamba skamba kankliai
93. 1993 m. pensininkų mintingas, kalba A. Brazauskas; Terleckas; karių
pratybos; Ignalina, kalba Svarinskas; kalbos už Lozoraitį ir V. Adamkų
94. Apžvalginė popiežiaus kelionė Lietuvoje. Lithuanian country wedding
95. Dainų šventė 1994
96. Popiežius Lietuvoje 1993 09 4-8 d. oro uoste, Vingio parke, kryžių kalne.
Lietuvos vyčiai kryžių kalne
97. Popiežiaus vizitas Lietuvoje. Pope’s visit to Lithuania
98. 1992 m. I ketvirtis: sausio 13 prie TV bokšto, Antakalnis. Dan Quelle
Vilniuje; Stonio korys; Kovo 11; Baladė.
99. Lietuvos industrija. Vaizdai iš lėktuvo. Baublys, Dariaus ir Girėno tėviškė;
dainos, muzika.
100. “Lietuva” apžvalginė juosta: gamta, Ariogala, kernavė, Šiluva.
Laidotuvės. Skamba skamba kankliai 1990; Poezijos pavasaris 1990.
101. “Palanga” satyrinė komedija