STASYS PILKA

Stasys Pilka
Reg. nr. 13425

Dėžė 1
1. Mykolo Vaitkaus straipsnio („Nepilkas Pilka“) apie S. Pilką
mašinraštis;
2. Įvairių autorių kūryba, naudota St. Pilkos rečitaluose, su jo
komentarais ir įrašais: Ar tai buvo tik sapnas? – Guy de Maupasant;
Zakristijonas; Varnas – Edgar Allan Poe; rondo; Homero skitymas;
Didysis Vytautas – Karalius; Algimanatas Mackus – Keista mirtis,
Liaudiškoji; Bobulė – Vincas Krėvė; Europos vaikas – Czeslaw Milosz;
Karalius Lyras; Neįtikėtinas nuotykis; Iki mirties lietuviai – Pulgis
Andriušis ir kt.; mašinraščiai, rankraščiai;
3. Įvairių autorių kūryba, naudota St. Pilkos rečitaliuose, su jo
komentarais ir įrašais: Sidabras – Henrikas Nagys; Iš A. Vienažindžio
dainų; Epitafija draugystei – H. Nagys; Alkis – Eugenijus Matuzevičius;
Broliai Domeikos – Liudas Dovydėnas; Liepalotų medynuose –
Petronėlė Orintaitė; Naujimo giesmė – Antanas Gustaitis; Žiemos keliu
– A. Jasmantas; Sietyna – P. Jurkus; Vedybos – R. Spalis;
Nepažįstama moteris – Stasys Santvaras; Aš nežinau, ar saulė – Jonas
Mekas; Pažiūrėkit – J. Aistis; Vaikystės detalė – Aloyzas Baronas; IR
KT.;
4. Stasio Pilkos rečitalių programos, kvietimai: 1950.01.29
Sudrumstoji ramybė; Poetinio žodžio rečitalis; Vienas ir kiti,
1954.03.27; Pirmas Amerikoje, 1951.10.20; Literatūriniai-draminis
rečitalis 1961.10.8; Poetinio žodžio rečitalyje 1973.05.04; Vokalinė ir
žodžių išraiškos popietė 1975.11.02; Stasys Pilka XL; LX Stasys Pilka
1962 (2 egz.); kvietimai St. Pilkai – 50 metų Kauno Valstybinio dramos
teatro penkiasdešimtmečiui paminėti, 1970.12.19; Tarnybinis leidimas į
spektaklius Kauno valst. Dramos teatro, 1974;
5. Antaninos Dambrauskaitės laiškai S. Pilkai, 1965-1971 m.;
6. Laiškai S. Pilkai: Lilija Šukytė, Z. Šukienė 1962-1966, A. Šlutas
1966; A. Škėma 1953-54, 1961; Vitalis E. Vengris 1973-1975; Ant.
Vengris 1968; Gasp. Veliena (?) 1956; D. Velička 1968; V. Zukauskas
1962; Vitalis 1963-1967, 1970; Justas Pusdešris 1962; B. Petkus;
Petras Petrutis 1965; Lee K. Priston 1964; Elena Petrauskienė;
Lozoraitis Jr. 1958; Juzė Augaitytė 1962; Z. Mikšienė 1962; V.
Žebertavičius 1962; Saulius Šimoliūnas ir Dalia 1968; Dalia 1968-1969
ir kt.;
7. Įvairių autorių kūryba, naudota St. Pilkos rečitaliuose, su jo
komentarais ir įrašais: Alė Sidabraitė – Vakaras Vangene, Gėgužės
rytas; Kazys Binkis – Vėjavaikis, Petras Babickis; O. V. Milašius –
Miguel Manara, Sapnas apie šiaurę ir t.t.; Žiauri pasaka apie laukinius
žvėris – J. Savasis; Skerdžius – Vincas KRėvė; Kčstučio mirtis;
Paskutiniojo teismo nuosprendis – Karel Čapek; Šarūnas, ir perkūnas
sugriaudė – V. KRėvė; Kvailutės Onutės rauda – M. Martinaitis;
Sandoros skrynia – Vladas Šlaitas; IR KT.;
8. Įvairių autorių kūryba, naudota St. Pilkos rečitaliuose, su jo
komentarais ir įrašais: Aš – Pasaulio lietuvis – Pulgis Andriušis;
Egzaminas – Petronėlė Orintaitė; Lietuvos pavasaris – E.
Matuzevičius; Nuostabios naktys – Putinas; Smutkelis – Faustas Kirša;
Iš „Žvaigzdžių ieškojimo“ – Petras Pilka; Mindaugo nužudymas –
Juozas Kralikauskas; Pavasario audros artėjimas – Alė Rūta; IR KT.;
9. Laiškai S. Pilkai: Lietuvių rašytojų draugija (A. Kairys) 1965,
1967; V. Kisarauskas 1969-1970; Antanina 1967-1969; Ona
Kubertavičienė 1968; Br. Kviklys 1968-1969; A. Landsbergis; B.
Pūkelevičiūtė 1963-1967; telegram 1962 Birutė Vaitkunaite ir Henrikas
Nagys; Evelyn ir Kazys Oželiai 1962; K. Ostrauskas (?) 1958, 1968-
1969; Stasys Santvaras 1966-1968; Romas St. 1969; Laimutė
Stepaitienė 1974-1975; Juozas Sodaitis 1975; R. Stakauskas (Antro
kaimo vardu) 1965; D. Venclauskaitė 1965; Ale Zalinkevicaite; Z.
Orentienė 1955; Jurgis Juodis 1968;A. Kairys 1963, 1967-1971; ir kt.;
10. Laiškai S. Pilkai: Zenonas Ivinskis 1954; Alex Barvicks; Alė
Rūta 1966-1968; Sofija Adomaitienė 1965; Elena Baltaplankytė-
Vilimaitienė 1968; Leonas ir Laima Bildušai; Braziulis (?) 1962-1964;
Danutė Bindokienė 1967; Elena Blandytė 1963-1964; Birutė B. 1966-
1969; Butėnai 1966; Dobužinskis; 1955, Bronė Dikinis1962-1967; J.
Bataitis; Jonas Motiejus Dumčius 1968; Pranas Čepėnas 1964, 1966;
Elena Česiūnė 1966; J. Gulbinienė 1962; Dr. J. Girnius 1965-1969;
Antanas Gustaitis ir Aleksandra 1962; kun. Gureckas 1960; Stasys
Ilgūnas 1965-1967; K. Barėnas 1964-1965; Vytautas Alantas 1970;
Gerta 1966-1969, 1974, Algis 1968; Danutė 1967-1969, 1974; ir kt.;
11. Laiškai S. Pilkai: Duktės Valės laiškai 1965-1971;
12. Finansiniai, socialinio draudimo, medicininiai dokumentai IR
KT., 1957-1968;
13. 1949 m.laiškai – nuo Art Institute of Chicago ir kopijos S. Pilkos
laiškų;
14. S. Pilkos laiškai: Claim Dept. Industrial Casualty Insurance Co.
1966; p. Algimantui 1966; E. Mikužis 1962; Grincevičiui; p. Jakštui
1947; M. Macijauskienei 1970; Andre Kwon 1971; S. Adomaitienei
1962; M. Macevičienei 1975; P. Daužvardžiui 1946;
15. Laiškai, sveikinimai S. Pilkai: S. Adomaitienė 1962; Valius
1953; Daugėla 1953; Lietuvių menininkų sąjunga Amerikoj 1963;
Laisvoji Lietuva 1967; Dirva 1965-66; Chuck Percy 1966; Vincas R.
1968-1969; Aldona 1970; Antanaičiai – Algirdas, Aukse, Guoda,
Daina, Gaile, Indre, Jūra; Bronė 1965-1968; Bronius ir Antanina;
Vincas 1966; Česlovas ir Elena 1965; E. Rukuižytė 1964; Leonas
1969; Ward 1973; Nijolė 1973; Sagotas 1959; E. G. Wintter 1966;
LTSR Teatro draugija; J. Čiuberkis 1964; International House Chicago
/ A. W. Skardon, Jr., Activities Director 1953-1954; šv. Kazimiero
seserys; Draugas 1964-1968; permissions – Macmillan Company
1955, Indiana University 1955, John Gielgud 1955; Office of the Cook
County Treasurer 1970;
16. Laiškai S. Pilkai: R. Staliniūnaitės; Živilė 1966-1967; Živilė ir
Zenius Juriai 1962-1966; Vince Jonuškaitė-Leskauskienė 1962-1974;
J. Karvelis 1969; Kazakevičius 1967; St. Kelečienė 1967; Romas Kezys
1967; Petras Kežinaitis 1968; Petras Linkus 1965-1967; Mrs. Pola
Lucas 1962-1970; Maurukienė 1966; Janina Marks; Dr. B. Matulionis
1960; Vincas Mačiūnas 1970; Vyt. Maknys 1968; Kostas Mačiulis
1963; Ses. Anna Maria Rakauskaitė 1975; Balys Raugas 1967;
Paulius Rabilauskas 1958; John Steponaitis; A. Simonaitytė; J.
Steponaitis; Prof. Jack J. Stukas; Rūta Stakliūnaitė (?) 1975; V.
Sruogienė 1969; Rapolas Skipštis 1967; J. Miltinis 1964;
17. Žibundo Mikšio ir Zuzanos Mikšienės laiškai S. Pilkai, 1965-
1970;
18. NUOTRAUKOS – 23 vnt., 1 negatyvas;
19. Laiškai S. Pilkai: Liucija Rutkauskaitė-Tvirbutas, Spalitas
Tvirbutas 1962-1967; Vytautas Tvardauskas 1945-1947; Vytautas
Tauras 1966; Antanas ir Anastazija Tamošaičiai 1963; Gintautas
Vėžys 1965; K. M. Vaitkus 1963-1969; Tefa Vaičiūnienė-Dragūnaitė
1962-1974; A. Vaičilaitis 1964-1968; K. Vasiliauskas 1965; Vyt.
Valiukas 1962-1967; IR KT.

Stasys Pilka
Reg. nr. 13425

Dėžė 2
1. Iškarpos iš spaudos įvairiais teatro klausimais, 1953-1963 ir kt.
(neaiškių metų); iškarpos iš spaudos apie S. Pilkos pastatymus, 1953-
1973; Iškarpos iš spaudos apie Stasų Pilką;
2. Sveikinimai (didelio formato) Stasiui Pilkai – Hanau 1946;
Čikaga 1962; Kaunas 1947; Munchenas 1948;
3. Magn. juosta: S. Pilka skaito D. Poškos „Mu-ikas žemaičių ir
Lietuvos“ 1968 (3:25 min.);
4. Iškarpos St. Pilkos straipsnių spaudoje (t.p. St. Mercingio bei S.
Aukštaičio slapyvardžiais);
5. St. Pilkos straipsnių spaudoje iškarpos (t.p. St. Mercingio bei S.
Aukštaičio slapyvardžiais);
6. straipnsių nuotrupos, „Dabartinės išeivijos trys didelės klaidos
(S. Kurklietis);mašinraščiai, rankraščiai;
7. Poezija, rankraščiai, mašinraščiai;
8. Poezijos vertimai, mašinraščiai, rankraščiai;
9. Užtašų knygutės (2 vnt.);
10. Ex libris kolekcija;
11. S. Pilkos sudaryto „Teatro almanacho“ ruošimo medžiaga;
12. Įvairūs – užrašai, finansiniai dok., lankytojų sąr., kvietimai,
Chicago exhibitions calendar 1949, Festival of Lithuanian Art and
Music 1953 – programa, kt. programos 1973, 1958, 1940, 1953; „…Dr
R. Kasčio pacientas“; susirgimo metu piniginių dovanų sąrašas; anglų
k. vaidimas apie „two tramps“; ir kiti; mašinraščiai, rankraščiai;
13. Užrašai, užrašų nuotrupos – rankraščiai, mašinraščiai;
14. S. Pilkos autorizuoti mašinraščiai ;
15. L. Vilima, grafiks darbas „Days of Misery“, 1946 – 1947
dovanotas S. Pilkai;
16. Užrašų knygutės (5 vnt.) 1949, 1959-1961 ir kt. m.;
17. Užrašų knygutės (2 vnt.) 1952 ir 1963 m.;
18. Skelbimai – „Aušros sūnūs“ 1950 m.;
19. Albumas iškarpų iš spaudos 1962-1968 ir kt. m.

Stasys Pilka
Reg. nr. 13425

Dėžė 3
1. Aušros sūnūs (4 veiksmų drama), 1948 m.;
2. Prieš srovę, J. Petrulis;
3. A) ir B.) Teatro istorijos knygos (minimo almanacho?) medžiaga;
4. Popiečio diagnozė 1963, 1964 ir kiti vaidinimai, teatro medžiaga
– rankraščiai, mašinraščiai; laiškai 1956, 1963 (Kairys, A. ir kt.);
iškarpos iš laikraščių 1963-1964 ir kiti;
5. Vaidinimui medžiaga – Vinco Krėvės „Dangaus ir žemės sūnūs;
Visą valdžią moterims – dviejų paveikslų vaidinimas;
6. Petro Vaičiūno Naujieji žmonės, su knygoje įkištais užrašais;
7. Švairūs – Lietuvių fondo įgaliojimas atstovauti kitą žmogų
metinimae suvažiavime 1981 m.; kopija 1993 m. laiško Stasei Kazlas; 2
iškarpos str.: „Sugrįžo…“ ir „Jis buvo spalvinga asmenybė; 8
nuotraukos – Antanina Dambrauskaitė; įvairūs rankraščiai, užrašai;
„Šekspyras Lietuvos scenoje“; knygelė „LX Stasys Pilka“; papildymai –
Stanislovo Pilkos dukros krikšto pažymėjimas 04-09-1918, žmona
Emilija, laiškas nuo Valerijos Gelumbauskienės (S. Pilkos duktė) 2005
m., el-paštas Račkauskui/ LTSC‘ui su adresais; Almanacho
prenumeratorių ir aukotojų sąrašas (originalas, 2 kopijos); Z. Vainoro
(Kauno miesto valdybos, miesto ūkio sklyrius) laiškas 1993 m. apie S.
Pilkos urno/ palaikų pervežimą į Petrašiūnų kapines; įgaliojimas stasei
Kazlas pervežti S. Pilkos palaikus iš Čikagos į Lietuvą.

Stasys Pilka
Reg. nr. 13425, 13599, 14583

Dėžė 4
1. Didelis albumas iškarpų apie S. Pilkos darbus; nuotraukos –
kun. Marčiulionio ir jo sukurtos 1928 m. šv. Teresės jaunimo draugijos
su dramos skyriumi, S. Pilka (2 vnt.); 2 muzikos kompozicijų knygos –
rankraščiai;
2. Reg. Nr. 13599 – medžiaga dramos istorijai (knygos klišės);
3. Reg. Nr. 13599 – du S. Pilkos piešiniai; Valerijos
Gelumbauskienės (S. Pilkos dukters) laiškas apie S. Pilkos fondą LTSC
‘e;
4. Registracijos nr. 13425 – Nuotraukos S. Pilkos, 41 vnt.;
5. Nuotraukų albumas;
6. 44 įvairaus formato a.a. Stasio Pilkos nuotraukos, įvairios 9
kitos nuotraukos; S. Pilkos įdeklamuotas Šekspyras juostelėje;
7. Reg. Nr. 13425: nuotraukos (28 vnt.), skaidrės (4) – Pilka, jo
šeima;
8. Reg. Nr. 13425: 6 nuotraukos / atvirutės, S. Pilka, c. 1920-1925
m.;
9. Nuotraukos, 10 vnt. – paveikslų, namo remonto, moteris prie
jūros;
10. Nuotraukos, 43 vnt. – S. Pilka, šeima, vaikai, draugai, kelionės;
11. Nuotraukos, 18 vnt.;
12. St. Pilkos laidotuvės, nuotraukos, 5 vnt.;
13. Reg. Nr. 13425: nuotraukos, S. Pilka – 71 vnt., 1 negatyvas;
14. Reg. Nr. 13425Mirties liudijimo certifikatas (3 egz.), 1970 .
atvirutė (nuo Reginos), 1993 m. laiškas – A. Guolys, laik. Iškarpa – S.
Pilka su B. Paprockiene, nuotr.;
15. Reg. Nr. 13425: „Salomėja“ arba „Antrą kartą gimusi“ (trijų
veiksmų komedija);
16. Iš L. Kazlas – Reg. Nr. 14583: 1986, 1993 m. laikraščių
iškarpos apie S. Pilką; Ex Libris S. Pilka; 1993 m. S. Pilkos pelenai
nuvežti į Lietuvą – nuotraukos (14 vnt.), šv. paveikslėlis, kt. nuot – 2
vnt. su Šekspyro Makbeto vertimu; 8 negatyvai (SP); Stasio Santvaros
padėka 1962 m.; „Retenybė – 75 metų politikas; vokas „A.A.“ laiškų ir
2 nuor.(K. Pilkaitė, S.P. su šeima) – laiškų siuntėjai – V.
Gelumbauskas, Valė ir Juozas, H. Kacinskai, V. Zukauskas, Tefa,
Danutė, Algis su tėveliais, Gerda, 1975-1976; A. A. Stasio Pilkos
atsisveikinimas Lakavičiaus koplyčioje, Reg. A. Gulbinskas – kopija;
17. St. Pilka – Ex Libris
18. Laiškai parašyti Stasei Kazlas 1992-1993, rašo A. Guolys,
Olytė ir šeima, teta G. Linartienė, V. Virbaitienė; Vilija, Jonas ir
Šarūnas; Vilija, Danutė Petrauskienė;
19. Laiškai susiję su St. Pilkos Teatro almanachu.