V. ŠENBERGAS

LIETUVOS KARO AVIACIJOS ANKSTYVŲ DIENŲ NUOTRAUKOS.
Aviacijos pulkininko V. Šenbergo palikimas. Aprašai – Vytauto Pesecko
Reg. Nr. 14081

1 vokas

1. Italijoje, Torino mieste, 1928 m. birželio 8-25 dienomis. Sėdi tarp
Aeronautica d‘Italia (Fiat) įmonės lakūnų bandytojų ir inžinierių iš k. antras – L.
Peseckas, iš dešinės antras – V. Šenbergas. Peseckas bandė karo lėktuvus –
lengvąjį bombonešį „Ansalda“ ir naikintuvą Fiat SR-20, kurie buvo vėliau nupirkti
Lietuvos tarnybai.
2. 1923 m. pagal V. Šenbergo brėžinius lakūnai pastatė plūduro tipo laivo
korpusą, kuris turėjo 200 arklio jėgų aviacinį variklį. Korpusas buv onaudojamas
sportiniams tikslams Nemuno juostoje.
3. 1923 m. pagal V. Šenbergo brėžinius lakūnai pastatė plūduro tipo laivo
korpusą, kuris turėjo 200 arklio jėgų aviacinį variklį. Korpusas buvo naudojamas
sportiniams tikslams Nemuno juostoje.
4. 1923 m. pagal V. Šenbergo brėžinius lakūnai pastatė plūduro tipo laivo
korpusą, kuris turėjo 200 arklio jėgų aviacinį variklį. Korpusas buvo naudojamas
sportiniams tikslams Nemuno juostoje.
5. 1923 m. pagal V. Šenbergo brėžinius lakūnai pastatė plūduro tipo laivo
korpusą, kuris turėjo 200 arklio jėgų aviacinį variklį. Korpusas buvo naudojamas
sportiniams tikslams Nemuno juostoje.
6. 1927 m. vyr. Leitenantas Juozas Narakas prie naikintuvo Š-20L („Šmolikas“)
7. Pulkininkas Juozas Narakas prieš išvykdamas į Čekoslovakijos karo
akademiją.
8. 1932 m. gruodžio 14 d. svečiai anglai Kauno aerodoromo kontrolės bokšte.
Iš kairės: Samuel N. Dibb, plk. S. Pundzevičius? (ant nuotraukos neįskaitomas
užrašas J. Bogdan…), anglas (neįskaitoma); plk. Ltn. V. Matulevičius, mjr. V.
Šenbergas.
9. Apie 1927 m. Aviacijos karininkų Ramovėje Ponių kambaryje iš kairės ant
grindų – Jankauskas, Pyragius, Motuzas; foteliuose – Peseckas, neatpažintas,
Narakienė, Reimontas, Peseckienė, Narakas.
10. 1928 m. liepos 18 d. mirtinoje lėktuvo nelaimėje žuvo pilotas vyr. Psk.
Mikas Mažonas (baigęs pirmąją puskarininkių lakūnų laidą 1928 m. pavasarį) ir
žvalgas vyr. Ltn. Jonas Tumelis. Jų lėktuvas S.V.A. ore susidūrė su kpt. Stanaičiu
ir vyr. Ltn. Kopukovu-Kovas. Žuvę lakūnai pašarvoti angaruose.
11. Simas Stanaitis 1930 m. pasitraukė iš aviacijos į dimisiją.
12. Lakūnas Mikas Mažonas; Mechanikas Padeginskas prie Tokker DVII
13. 1925 m. liepo smėn. ANBO I
14. 2 oro eskadrilės kareivių dalis. Iš kairės: V. Šenbergas, eskadrilės vadas,
Jurgis Kopukovas-Kovas, matyt, kuopos vadas ir kareiviai.
15. 1927 m. liepos 16 d. vyr. Ltn. Vincas Mačiokas skrido lavintis naikintuvu
ŠM 20 Belykant sustojo variklis. Mačiokas mėgino sukti atgal į oro uostą, bet „įėjo į
suktuką“, nukrito šalia aerodromo į forto pylimus. Palaidotas Kauno kapinėse.
16. 1927 m. liepos 16 d. vyr. Ltn. Vincas Mačiokas skrido lavintis naikintuvu
ŠM 20 Belykant sustojo variklis. Mačiokas mėgino sukti atgal į oro uostą, bet „įėjo į
suktuką“, nukrito šalia aerodromo į forto pylimus. Palaidotas Kauno kapinėse.
17. Kairėje stovi Nastaras, sėdi iš k. Jeronimas Garolis, vyr. Ltn.
Kriaucevičius, priešais – V. Šenbergas.
18. Viduryje – Kopukovas-Kovas. Apie 1927-1928 m.
19. Aviacijos ltn. Vytauto Raubos kapas. Žuvo 1920 gegužės 20 d. lėktuvu
HALB CIV perėjus suktukan.
20. 1925 m. gruodžio mėn. Jurgis Dobkevičius, ką tik grįžęs iš Paryžiaus,
tūpdamas lėktuvu Dobi-1 dėl blogo matomumo jį palaužė, sunkiai susižalojo koją.
Kauno ligoninėje beždžionė – Vincės Januškaitės dovana.
21. 2 eskadrilė 1928 m. pavasarį. Stovi iš kairės: Mažonas, Vedeika,
Martinkus; sėdi: Adomaitis, Kopukovas, Ulpa, Tumelis, Šenbergas, Švitris,
Klimavičius, Vaivada, Amonas, neatpažintas, Namikas, Liutkus.
22. 1927 m. šaudykloje. Guli iš kairės: Liutkus, Mažonas, Milius,
Petruškevičius, Leončikas, ?. Stovi: Česonis, Ferensas, Liorentas, Šimkus, plk.
Novickas, Kutka, Blusius, Peseckas?, Klimavičius.
23. Iš kairės: Martinkus, Korpukovas, Adomaitis, Šenbergas, Namikas,
neatpažintas, Amonas, neatpažintas, Liutkus, Petruškevičius, Mažonas, Švitris.
24. Vokiečių dviejų variklių bombonešis, kurį vadino :“Gotha“, 1920 m. kovo 3
d. skrido bei leidimo iš Maskvos į Karaliaučių. Virš Kauno buvo apšaudyta sir
priverstas nusileisti. Besileisdamas už VII forto apsivertė. Lėktuvas vėliau buvo
suremontuotas. 1923 m. liepos 13 d. A. Gustaitis su grupe karo lakūnų –
Reimontu, Tumu, Čemarka, Mačioku ir Heidrikiu – pakilo jį išbandyti. Staiga 200
metrų aukštyje, sustojus vienam varikliui, lėktuvas perėjo į plokštų suktuką ir
nukrito. Lakūnai susilaužė kojas. Guli iš kairės: Čemarka, Tumas, Reimontas,
Gustaitis…
25. LVG CIV Kauno oro uoste. Kairėje stovi ltn. Kriaucevičius
26. 1927 m. Naujųjų metų sutikimas aviacijos karininkų ramovėje. Ant grindų
sėdi: 1 – Vladas Morkus, 4 – Nastaras. Sėdi ponios: 4 – Reichartienė, V gen.
Kriaucevičiaus žmona, 6 – Gricevičienė, 7 – Stašaitienė, 8 – Ona Peseckienė, 12 –
narakienė. Stovi prie krosnies: Motuzas, gen. Kriaucevičius, Reimontas, Vedeika,
Reichertas, neatpažintas, Tiškus, Jablonskienė, inž. Šimoliūnas, Gricevičius,
Peseckas, ir kt.

2 vokas

1. 1928 m. sausio mėn. 2 d. – vasario 13 d. Paryžiuje BREGUET tipo
aparatus bandė L. Peseckas. Le Breguet aerodrone stovi iš dešinės: antras – V.
Šenbergas, trečias _ L. Peseckas, penktas plk. S. Pundzevičius.
2. 1926 m. vasarą į Kauną atskrido didelis Lietuvos draugas čekas lakūnas
Hamčikas. Priekyje stovi iš kairės: Čemarka, Stašaitis, Šenbergas, čekų konsulas
Kaune, vyr. Ltn. Eugenijus Kraucevičius, gen. Juozas Kraucevičius – aviacijos
viršininkas, lakūnas Hamčikas, Peseckas.
3. Čekų lakūno Hamčiko vizitas Kaune. Stovi iš kairės: Korpukovas- Kovas,
neatpažintas, Lapienis, Garolis, Švitris, Čemarka, Stašaitis, Šenbergas, čekų
konsulas?, vyr. Ltn. Eugenijus Kraucevičius, gen. Juozas Kraucevičius – aviacijos
viršininkas, lakūnas Hamčikas, Peseckas, Šešplaukis, neatpažintas, Gavelis.
4. 1927 m. vasarą iš Paryžiaus atskirdo Breguet XIX tipo lėktuvu prancūzai
karo lakūnai broliai de Vitrolles (kapitonai). Stovi iš kairės: narakas, Meškauskas,
Klimavičius, Jablonskis, Tiškus, Grigiškis?, Januškevičius, Šakmanas, Stašaitis,
Gustaitis, Pundzevičius, Šenbergas, broliai prancūzai de Vitrolles, plk. T.
Daukantas?, Česonis, Peseckas, Švitris, Taunys, Pyragius, Kraucevičius,
Vaivada, neatpažintas, Petruškevičius, garolis, ferensas, Rapšys, Mačiuika, psk.
Heidrikis-Radvenis.
5. Stovi priekyje karininkai: Darius, peseckas, Damijonaitis, Kraucevičius,
Pranskevičius, Narakas, Gavelis, Vaivada, Januškevičius (1926-1927)
6. Aviacijos karininkų ramovėje, ponių kambaryje. Iš kairės: Šešplaukis,
Peseckas, Jankauskas, Jablonskis, Narakienė, Pyragius, Peseckienė, Narakas.
7. Sėdi iš kairės: 1 Gricevičienė, 4 Gustaitienė, 7 Jablonskis, 8 Jablonskienė,
9 Peseckienė, 10 Stašaitienė, 13 Kopukovas; ant žemės sėdi Stašaitis. Stovi iš
kairės: Nastaras, Šenbergas, Grigiškis, Sidaravičius, Šešplaukis, Peseckas,
Lisauskas (civilis), Gustaitis, Mikėnas, Reichertas, Motuzas, Darius, Nepa, Milius,
Tumelis, Pyragius, Namikas, Mitalas, Ferensas, Damijonaitienė, Vedeika,
Mikalajūnas, Kutkienė, Kutka. Priekyje stovi Gricevičius. Užpakalyje stovi
Leončikas, Grigiškienė, Gavelis, neatpažintas, neatpažinta, Tumavičius,
neatpažintas, Damijonaitis, Ulpienė, neatpažintas, Rapšys.
8. 1932 m. rugsėjo 1 d. „Plieno sparnų“ garbės ženklo įteikimo pobūvis. Iš
kairės: Reimontienė, neatpažintas, Šenbergas, Šenbergienė, Pundzevičienė,
Reimontas.
9. Prie aviacijos karininkų ramovės gen. Kriaucevičius su žmona automobilyje.
Ant laiptų stovi priekyje Šešplaukis ir Reimontas. Toliau: Liorentas, Kraucevičius,
Stašaitis, Reichertas, Januškevičius, Peseckas, Pyragius, Darius, Narakas,
Morkus, ir kt.
10. Generolo Kriaucevičiaus žmona ir Šenbergas
11. 1926 m. velykos aviacijos karininkų ramovėje. Sėdi iš dešinės: Vaivada,
Vedeika, Darius, Ferensas (Tautvilas), Nastaras, Šešplaukis, Reimontas,
Stašaitis, ir kt.
12. Cepelino angarai Kauno aerodrome. Pirmoje eilėje aukštas civilis – inž.
Blumentalis. 1919-1920 m.
13. Iš kairės: Martinkus, Kopukovas, Adomaitis, Šenbergas, Manikas,
neatpažintas, neatpažintas, neatpažintas, Kutka, Tumelis, Vimeris, Mažonas,
Švitris.
14. Iš kairės: Ulpa, neatpažintas, Tumelis, Valteris, Švitris, Tumas, Šenbergas,
Gricevičius, Martinkus, Stanaitis, Mikėnas.
15. Iš kairės: Namikas, Vimeris, neatpažintas, Švitris, Kopukovas, Martinkus.
16. Iš kairės: neatpažintas, Kuncaitis, Švitris, neatpažintas, neatpažintas,
Namikas, Kopukovas, Vimeris.
17. Ant grindų guli; neatpažintas, sėdi Narakas. Pirmoje eilėje iš kairės:
Šimkus, Ulpienė, neatpažintas, Narakienė, Garolis, Stanaitienė, Kuncaitis,
Stankaitis; antroje eil. Milius, neatpažintas, Ulpa, Jankauskas, Zibavičienė,
Zibavičius (dr. Zibas), stovi Jablonskis, neatpažinta.