VACYS ROCIŪNAS

Vacys Rociūnas
Reg. Nr. 14372

Dėžė 1

1) Buvusi jau sudaryta aplankas „Bendra informacija“ į kurią pažvelgus
galima matyti V. Rociūnio didelę veiklą lietuvių bendruomenėje: Dainava/
ateitininkai, LB Clevelando apylinkės valdybos pirmininkai, stovyklos, laiškai,
šv. Jurgio parapija, komitetai, už laisvą Lietuvą, koncertai, VLIKas, JAV LB,
ALTas, Lietuvių Fondas, Lietuvių katalikų religinės šalpos Clevelando skyrius,
Ohio lietuvių gyvdytojų draugija, kultūra, lietuviška radijo programa, apie Nijolę
Sadūnaitę, Ohio Helsinki Accords Council, „Varpas (nr. 8, 1979); straipsniai,
užrašai, biuleteniai; originalai, mašinraščiai, rankraščiai;
2) Už laisvą Lietuvą: Lietuvių fronto bičiulių statusas, biuletenis (1981 m.),
centro valdyba, dėmesys lietuvių bendruomenei (straipsnis, aprašymas),
1970.3.1 posėdžio protokolas, „Demokratija Lietuvoje: keliai ir klystkeliai
(paskaita skaityta Los Angeles Fronto bičiulių politinių studijų savaitgalyje
1995.01.29)“, „Amerikos LB ir LF bičiuliai“ ir kt. straipsniai Drauge, 1976
rugpjūčio 27 d.; „Praėjo 64-sios metinės nuo Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo..“, „The Baltic States‘ Struggle for Freedom“ 1984 Baltic Review
straipsnis; „A Soviet Odyssey“, Thomas J. Brazaitis, The Plain Dealer, 1983,
atspauda su autoriaus autografu; laikraščio straipsniai: „Leninistų
‚pažangumas‘: Vietoj Dievo liaupsina stabą“ ir kt. (Draugas, 1983 m. kovo
mėn. 2 d.), „Mes gyvename Lietuvai“ (apie Vytauto Landsbergio susitikimą su
lietuviais 1990 m. gruodio 9 Kanadoje ir kt. straipsniai (Tėviškės žiburiai 1990.
XII.18); paskaita „February 16th – Does it Guarantee Us Our Nation‘s and
State‘s Future, Comments by Algis Ruksenas, Cleveland, Ohio, 2004“;
„Booksmugglers Quest for Freedom“, A senior thesis submitted to the Faculty
of the Department of History of Saint Vincent College, by Theresa R.
Paskonis, 2006 (su autorės ir A. Tylos nuotrauka); „ Į laisvę“ paskaita;
„Baltijos valstybės ir Sovietų Sąjungos tautos Amerikos politikoje“, A. Plukas,
straipsnis; „Du suvažiavimai. Įspūdžiai iš JAV LB tarybos sesijos ir VLIKo seimo
“, Juozas Kojelis; Tautos sukilimo minėjimo komiteto laiškas 1981.10.29;
„Attempted Defection by Lithuanian Seaman Simas Kudirka…“ Feb. 4, 1971;
P. Žumbakio straipsnis „Reklaminiai marškinėliai premjerui?“; puslapis citatų –
JAV ir laisvė; mašinraščiai, spausdinti straipsniai;
3) Guidelines for Forming Parish Councils within the Diocese of
Cleveland; Clevelando lietuvių šv. Jurgio parapijos taryba: kandiatai, rinkimas,
protokolai, korespondencija, c. 1972-1975;
4) Lietuvių bendruomenė Clevelande: Clevelando žinios – „Ričardas
Daunoras Clevelande“ Drauge, 1978.XI.17; L.B. Clevelando apylinkės
susirinkimas, JAV LB Ohio apygardos susirinkimo protokolas 2002. XI.10,
valdybos 1995-96 m. pajamų ir išlaidų santrauka, posėdžio darbotvarkė
1988.1.18, 2007.6.3 valdybos pirmininko Algio Gudėno pranešimas; „Ethnic
Americans: Overcoming Stereotypes“, A. Ruksenas; „Žiburėlių sekmadienis“
1989.IV.2; Dievo motinos parapijos žinios 1981 m.; ; Pavasarinį renginių
sezoną užbaigsime šauniu koncertu, kvietimas į koncertą (Mes ateitis –
rytojaus viltis; straipsnis Dirvai); žalioje vad. „Kultūriniai darželiai“ aplankas je
– Rockefeller Park Cultural Arts Association 1992 „Art through the Park“
piknikas; laikraščio straipsnis apie Ingridą Bublys; straipsnis „Lietuvių parapija
– Parapijos metai“; aprašymas Peter P. Mulionis archyvo; American
Lithuanian Citizens Club, Inc. finansinė spyskaita 2000 metams, JAV LB
Clevelando apylinkės iždo ataskaita nuo 2006 gėgužės 16 iki 2007 gėgužės
31 d.; „Iškilmės Dievo motinos šventovėje“ straipsnis laikraštyje Dirva birželis
1987 m., vol. LXXII, nr. 21; „Ohio gydytojų istorija prasideda su 1949 metais“,
„Užbaigiant Ohio lietuvių gydytojų draugijos kultūrines premijas“; „Clevelando
kultūriniai darželiai“; „Jaunimo reikalais“; laikraščio iškarpos, mainraščiai,
atšviesti straipsniai, originalai;
5) Clevelando Lietuvių namų (Lithuanian Village, Inc.) statyba, 1968-1973
m.: susirašinėjimai, straipsniai Drauge ir Dirvoje, namų planas, pirmininko J.
Stempužio pranešimas, laiškas akcininkams, statybai išmokėtos sumos,
atidarymo (rugpjūčio 19, 1973) programa, baliams piniginė apyskaita,
direkcija, klausimų ir atsakymų knygutė, planavimo komisijos posėdžių
protokolai; mašinraščiai, laikraščio iškarpos, atšviestos kopijos;
6) Lietuvos jėzuitai ir Stepas Matas, PhD: a) Baltic Jesuits (Chicago, IL)
Advancement Office „Tradition for the Future“ Campaign for Jesuit Schools
and Programs in Lithuania – 2000 m. kovo. mėn. projekto aprašymas, kun.
Antano Saulaičio SJ laiškas, kvietimai, susirašinėjimai, susirinkimai; b) Lietuvių
bendruomenės adresai 1997 m.; c) dr. S. Mato pagerbimo proga, Agrobalt
2000 delegacija, tvarkaraštis; mašinraščiai, atšviestos kopijos;
7) Aplankas „Asmenys“: Ingrida Stasaitė-Bublienė, Amanda Muliolienė,
dr. Konstantinas Kliorys, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Vida B. Svaras; Stasys
Barzdukas, Vida Bučmienė, Nijolė Palubinskienė, dr. Danguolė Tamulionytė,
kun. Gediminas Kijauskas, S.J., Vacys Rociūnas, Dalia Staniškienė; Vida
Švarcienė, dr. Marius Laniauskas; Algimantas Čepulis, Linas Vaitkus,
Edmundas Juodėnas, Petras Balčiūnas, dr. Audrius Polikaitis, kun. Gintaras
Grušas, Vidas Abraitis, Rimas Laniauskas, Vaclovas Valys, dr. Adolfas
Damušis, Juozas Mikonis, Vincas Akelaitis, Jonas Degutis, dr. Birutė Miniataitė-
Kasperavičienė, dr. Augustinas Idzelis, Stasys Barzdukas, Vladas Čyvas,
Stefanija Stasienė, Petras Kliorys, Algis Ruksenas ir kiti; mašinraščiai,
rankraščiai, laikraščių iškarpos;
8) Sudaryta atšviestų laikraščių straipsnių iškarpų aplankas
„Kompozitoriaus ir dainų švenčių dirigento Alfonso Mikulskio sugrįžimas
Tėvynėn“; Alfonso Mikulsko gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae) ir
aprašymas – trūksta puslapių; mašinraščiai, laikraščių iškarpos;
9) Prekyba, ekonomika: „Juozą Stempužį pagerbė miestas ir apskritis,“
Draugas, 1987.10.2.; „Baltųjų rūmų konferencija prekybai ir investavimui
Centrinėje ir Rytinėje Europoje“, Ingrida Bublienė; „Inž. Romualdas Bublys
Argo-Tech kompanijos Vice-prezidentas“ (x2); mašinraščiai ir atšviestos
kopijos;
10) Dokumentai susiję su VII tautinių šokių šventę: įvairūs straipsniai,
aprašymai, skelbimai, kvitai, brošiūra, Dievo Motinos nuolatinės pagalbos
parapija, susirašinėjimai, planas, pareigos, rengimo komitetas; mašinraščiai,
rankraščiai;
11) Kultūrinės programos: Michael Kollars, violin; Raminta Lampsaitis,
piano ir t.t.; Nijolės Ščiukaitės koncertas 1993.4.24; Draugo vajaus koncerto
programa – Giedrė Kaukaitė sopranas, Gražina Ručytė fortepijonas, 1993 m.;
Trijų tigriukų koncertas 2000.9.7; Clevelando lietuvių dienos 2011.10.22-23;
Religinis koncertas 1989.3.19; Aidučių koncertas 1970.4.4; Jaunimo Dainavos
stovyklos koncerto programa Clevelande 1961.10.7; Nerija Žiburio lituanistinių
mokyklų rudens baliuje Kultūros centre, Southfielde, Mich. 1977.10.29;
12) Clevelando lietuviai, ansambliai, chorai, radija, menininkai,
sportininkai: Drauge skelbtas 1950.1.14 straipsnis „Vai lėkite dainos iš vargo
nupintos…“, Pranešimas apie Tėvynės garsų (radijo programa) 50 metų
jubiliejų 1999.9.11; Amerikos balsas, Laisvos Europos radijas ir laisvės
radijas; Grandinėlė; Rimas Laniauskas; dr. Jolita Kavaliūnaitė; Exultate
choras; Australijos lietuvių sportininkų apsilankymas Clevelande 1983.4.14;
Rimas Laniauskas ir Jonas Degutis; Leliumos koncertas 1996.4.13 straipsnis
Drauge; Clevelando Dievo Motinos parapijos choras 1981-1990; 1984.9.14
Drauge – Lietuviškos radijo transliacijos, Čiulionio ansamblis pradeda darbą,
Lietuvių muziejaus piknikas; „Ansamblio iš Lietuvos gastrolės ir kiti straipsniai
„Komjaunimo tiesoje“ 1986.8.1; Ratilio koncertas; choras „Nerija“; laikraščių
iškarpos, mašinraščiai;
13) Lituanistinė mokykla, Vasario 16 gimnazija: DMNP lituanistinės
mokyklos istorinė apžvalga ir 25 metų sukakties minėjimas; Statistikos žinios
apie Clevelando Vysk. M. Valančiaus Lituanistinės mokyklos mokinius
1961/62 m.m; „Aštuonios lietuvaitės mokytojos“ (ir kiti straipsniai) 1971.6.25.
Drauge; Lituanistikos institutas 5-asis suvažiavimas Cleveland, 1975.V.16-18,
Baltų ir slavų kalbų santykių tyrinėjimai 1970-1975 metais, Antano Klimo
paskaita; „Mokytojų, tėvų ir studijų savaitė, 1996.8.24 straipsnis Drauge; 1966
m. Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos programa „Pranukas teisme“;
mašinraštis, atšviesta kopija, laikraščių iškarpos, programa; brošiūras
„Lietuvių Vasario 16 gimnazija“;
14) Jaunimo žygis pas šventąjį tėvą – Žygio projektas 1968.VII.30;
Projektas II Žygio peticija /pirmoji redakcija/ 1968.9.8; Jaunimo žygis už
tikėjimo laisvę 1968.12.8;
15) Kelionės į Lietuvą: nuotraukos, užrašai, iš tinklo (www.bernardinai.lt)
atspausdinti straipsniai, laiškai (laiškai šių asmenų ar šiems asmenims: S.J.
Matas, Regina ir Antanas, [paminėta Eglė Vaitkunskaitė] Audra Travel Korp.,
O. Vaitkunskienė, Algimantas Dziugas, Violeta, Rimas, Modestas, Šarūnas,
Rita Staškutė (National Travel and Tours), Consulate General of Lithuania,
Liusa Naslenas (Audra Travel), Dainius Zalensas, Atlanta Import – Export
savininkas Kastytis Latvys, kelionės maršrutas, adresai; rankraščiai,
mašinraščiai, printeriu spausdinti straipsniai ir nuotraukos;
16) Kompiuterinių programų informacija, laiškai, certifikatas: Mimosa (finų
kompiuterinė programa) for Lithuania (dalis straipsnio); Apple – 2005 m.
vasaros kursų programos; laiškai Onai ir Vaciui nuo Editos (su dukromis Lina
ir Vilte), Vilijos, Linos; laiškas nuo Vacio Janinai Zalinskienei;nuo Onutės ir
Vacio 2006 m.; „Donor of the Year 2006“ certifikatas; rankraščiai,
mašinraščiai, kompiuteriniu printeriu spausdinta literatūra;
17) Mėlyna aplankas „Korespondencija ir nenaudoti straipsniai“:
straipsniai apie Dainavą (t.p. publikuotų), ateitininkus, Prel.dr. Juozo Prunskio
Dainavos fondą; Lietuvių frontą, apie Juozą Kojelį; Lithuanian Roman Catholic
Federation of America, rašinėlis (nenaudotas straipsnis?) „Spyglio ežeras“;
„Liepsnelės“ trečiosios mergaičių vasaros stovyklos leidinys, nr. 1;
Manchester, Michigan, 1959 m. liepos 12-18 d.; rankraščiai, mašinraščiai,
atšviestų straipsnių iškarpos;
18) „1989“: daugiausia 1989 metų paštas, t.p. 1964, 1971, 1972, 1983,
1987-1990 m. (laiškų rašytojai: Kristina ir visi, Aleksandra su šeima, Rimas,
Onutė ir visi kiti, Br. Ir J. Matonai, S. K. Drevinskai, Vida (tėveliams), Bronė,
apie Alfonsą Mikulskį, Nijolė ir Stepas, neaiškus 1971.11.27; Antanas, Regina,
Linute?, Pauliukas Racevičiai; V. Rociūnas Onutei Vaitkunskienei, Staselė ir
Kęstutis, LTM Čiurlionio ansamblis, ), neaiški nuotrauka prie Hotel Tandama,
Vladas Venckus, Rimas su šeima, Albina Rauvičiutė-Gadeikienė, Janina,
Albinas ir šeima, Bronė Motonienė (vokas), Olė, Vincas ir Olė, Sigutė su Edita,
Racevičiai, Marija (Šiauliuose), Jūsų rietaviškiai, Stasė, Alfonsas Rocevičius,
Asta ir Linas, Onutė ir Vincas Vaitkunskai, Rimas Racevičius, Vacio
Aleksandrai Petkienei, tėčiui Vaciui, Birutė, Kibirkščiams Danguolei,
Klemensai, Ramunei, Vegai) nuo Rociūnų, ponams Girciams (Albinai, Antanui,
Linai, Agnei), Nijolė ir Stepas, G. Albina, Arūnas); 1989 m. siuntinių kvitai ir jų
surašyti turiniai (Antanui Racevičiui, Aleksandrai Petkienei Laukuvoje, Albinai
Girčienei Klaipėdoje, Onutei Vaitkunskienei Alytuje, Liucijai Baranauskienei
Laukuvoje, Editai, Danguolei Kibirkšt..Kęstučiui ir Stasei Drevinskams
Gargzdžiuose, Bronei Matonienei) ir 2 giminių sąrašukai; rankraščiai,
mašinraščiai;
19) 1963, 1971-2008 m. įvairūs laiškai (laiškų rašytojai: Jūra Gailiušytė
(1963 m. laiškas), Vytautas Kamantas, Kazys Bradūnas, Pranas Joga (?
Mokyklos vedėjas), Birutė Smetonienė, Gediminas Kijauskas, Maud; Taras
Szmagala, Ralph J. Perk, Vaclav Hyvnar; Ronald Reagan ir Mrs. Reagan,
Romualdas Bublys, Jonas Vyšnionis, V PLJK, Greg Krizman, The White
House, Karna Small, Gahl Hodges, John Mickunas/ Knights of Lithuania, J.
Timothy McCormack, Vidmantas Rubšys, Arlene Jacks, Stasienė (?), Joint
Baltic American National Committee, Aurelija M. Balašaitienė, Renė; Adolfas
Damušis (pareiškimas), Vytautas Kutkus, Gražina Kriaučiūnienė; Lietuivų
Fronto Bičiulių Los Angles sambūris, Lietuvių fronto bičiulių aryba, City of
Cleveland Mayor Proclamation re: May 23, 1996 as Kristina M. Kuprevicius
Day, Ingridai Bublienei nuo Armond E. Cohen, Ingridai Bublys nuo Tim
mcCormack, County Commissioner; Steve Matas, Janina Gelžinienė, O.M.
(Ona Mikulienė?), Eugenijus Bartulis ir Alionidas Budrius Jo Ekscelencijai LR
Prezidentui p. Valdui Adamkui, Aldona, kun. Alionidas P. Budrius, Onai
Mikulskienei nuo Valdo Adamkaus, Clevelando LB Soc. Sk. Koldūnų „fabrikas
“, Ona Mikulskienė, kun. Antanas Jurgaitis, Rimantas Taraškevičius, Alfonsas
ir Elvyra, Onutė ir Vincas (?), Vanda ir Vytas, nežinomas autorius, Lietuvių
enciklopedijos Gen. Atstovas, Kostas Bružas; rankraščiai, mašinraščiai,
printeriu atspausdinti;
20) 1959-1992 ir neaiškių metų laiškai – nemažai iš Lietuvos ir nuo
šeimos (laiškų rašytojai: Vaclovo mama Emilija (1959), Matonienė (1963,
1965), Jonas ir (sesė) Bronė Matonai (1964), sesė Bronė (1965), Vincas ir
Olė (1967), Petrai, Petruvas ?, Alfonsas ir šeima (1968), paties V. Rociūno
Olei, Tėčiui, Petrui, Alfonsui, Bronei (1967) ir kitiems [Kristinai Kelpšaitei,
Kristinai, Henrikui Matuševičiui, Ligija ir Christopher, Eglei Vaitkunskienei,
Aleksandrai Petkienei, Steponui ir Nijolei Norbutams, Rasai Budrytei-
Preiskienei, Antanui ir Albinai Girčiams, Stasiui ir Otilijai Racevičiams] kitais
metais, nežinomi, neiaiškus, Aniceta ir šeima, Olė, Olės šeima, Albina (krikšto
duktė), V. Rociūno Aleksandrai Petkienei ir kitiems, Petras ir Br.; Olė, Liucė ir
Rimas; Matonai ir Vincas; Bronė, Jonas ir Vincas; Br., Broniukas ir Aniceta,
Janina ir šeima, Onutė, Alfonsas ir Elvyra, brolis Alfonsas, T. Leonardas A.,
rietaviškiai, E. Juzėnienė, Birutė ir Rimas su šeima, Aleksandra su šeima,
Kristina, N. Akmenė, Linas, Stasio šeima, Žilinskai, G. Albina; Maud and
Milonis, Gunnelle and family, and Betty Kaljol; Marytė, Vega, Gediminas
Kijauskas, S. J., kun. Bronius, Onutė, Liutkevičiai ir Laurinaičiai, Regina ir
Antanas Racevičiai, Ramunė, Egidija Stanevičienė, ; siuntinių kvitai;
rankraščiai, mašinraščiai;
21) „Mūsų žingsniai“ 1979-1997 m.;
22) „Žiburėlių sekmadienis“ leidinys 1989.IV.2. nr. 10 (42) Vol. 3;
lapinukas „L.T.M. Čiurlionio ansambliui pagerbti“ Clevelande 1972 m. sausio
mėn. 22 d.; „Versmė leidykla“ informacijos aplankas ;
23) Mirties skelbimai (Rytas (Rymantas) Babickas, Ignas Stankus,
Edvardas Stepas (Steponavičius), Simmas Laniauskas, Viktoras Šilėnas,
Viktoras Palunas, Česlovas Staniulis, Stasys Barzdukas, Povilas Banionis,
Kazimiera Vaiceliūnienė, Liuda Dubindrytė-Augulienė, Benediktas Garlauskas,
Dr. Anicetas Bundonis, Albinas Gincas, Marija Baciulienė, Juozas Žilionis,
Aleksandras Radžius, Vytautas Vaitiekūnas, Petras Kliorys, Jadvyga
Gečiauskienė Jurgelevičiūtė; laikraščių iškarpos, rankraščiai, mašinraščiai;
24) Įvairūs V. Rociūno rašyti straipsniai (ar straipsnio dalys) ir tikriausiai
V. Rociūno rašyti straipsniai (daugiausia juodraščiai; straipsnių žinomi metai:
1977-2008); rankraščiai, mašinraščiai, laikraščių iškarpos;
25) Įvairūs, neaiški: užrašai, Antano Jasmanto eilėraščiai, laikraščio
iškarpa iš The Plain Dealer – Personal Finance skyriaus;
26) Nuotraukos, įvairios: Ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje –
1995 ir 1993 m., dr. R. Kriaučiūno nuotraukos, kt. ateitininkų, Stephen J.
Matas Award of Distinction, kun. Saulaitis S.J., 1994 m. susirininkime, kun.
Algis Gudaitis S. J klasėje, popiežiaus Jono Pauliaus su kardinolais ir kt., V.
Rociūnas ir žmona ir daug kitų; kiti išvardinti asmenys nuotraukuose: J.
Mikonis, dr. Damušis, Irena Sušinskienė, N. Palubinskienė, Birutė Vasarienė,
p. Damušienė, Marytė Mikonienė; dr. Vandys, Juozas Polikaitis; Viktoras
Palūnas; Zaranka, „Polikaitynė“, O. Rociūnienė, Maželienė, Babickienė,
Nasvytis, V. Rociūnas; Vlads Palubinskas, Arvydas Barzdukas, Gytis
Barzdukas, dr. Romualdo sukurti ir padaryti Dainavos ir kelrodžių iškabos,
Spyglio ežeras, Jono Bugailiškio įvažiavimo (į Dainavos stovyklą) skulptūros,
pats Jonas Bugališkis, dail. Stasės Smalinskienės suprojektuotas paminklas
Romui Kalantai atminti, Juozas Baužys, dr. Vytautas Vygantas, Regina
Šilgalienė; Nerija 1974, paukščiai „kaukių baliuje“ moksleivių ateitininkų
stovykloje; Stephen j. Matas; „Nerija“ grįžus iš gastrolių į Pietų Ameriką 1980
m., Čikagoje 1979.5.5, po koncerto New Yorke 1979.12.1, – Kristina
Kuprevičiūtė, Zita Kripavičiūtė, Roma Balytė, Nijolė Lenkauskaitė, Viktutė
Lenkauskaitė, Rita Balytė, Mirga Bankaitytė, Danutė Ligija Rociūnaitė, Siga
Lenkauskaitė, Ona Kliorytė; dvi didelės atšviestos juodai-baltos nuotraukos
Vacio Rociūno šeimos (? Atrodo, kad Vacys stovi pirmas iš kairės), „Ann (Ona
Rociūnienė?) in Action ‘81 – Caroons by Manuel; Vacys on the Job ’81 –
Cartoons by Manuel; Nata Zarankaitė, Vitas Underys, Audra Naumutė, Vija
Underytė, “Sava” akvarėlė, “Pro svetainės langa” akvarėlė; Komitetas atlikęs
paruošiamuosius Ateitininkų IX Kongreso darbus Clevelande; Alsenas, Rita
Kazlauskaitė, Dr. Campbell, Nijolė Balčiūnienė, kun. G. Kijauskas, S.J., Onytė
Kliorytė; K. Gelažytė, kun. R. Kasperavičius, R. Laniauskaitė, G. Degutytė, M.
Stasainė, N. Kijauskaitė, T. Stasaitė, Alkaitis, V. Kasperavičius, Alkaitis, T.
Stasaitė; Lietuvių namų salė, Lietuvoje laidotuvių procesija ir prie karsto;
Dainava 1978, Čiurlionio ansamblis Clevelande, Čiurlionio namai Clevelande,
R. Bridžius, dr. L. Vaitkus, G. Bublytė, A. Degesytė; (išvardinti nuotraukų
metai: 1949, 1950, 1952, 1953; 1974, 1978, 1980, 1993, 1995 ir nežinomi
metai); Įvardinti fotografai: N. Palubinskienė, dr. Linas ir dr. Živilė, Gražina
Kriaučiūnienė, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Lina Palubinskaitė, Jonas Kuprys,
p. Taura Underienė, R. Šilalienė; Vytautas Mazelis; Jonas Garla; Jackson
Citizen Patriot, V. Pliodzinskas, dr. M. Laniauskas,
27) Nuotrauka (ir kopija) valgyklos galinės sienos Dainavoje;
28) Lithuanian Information Center / Lietuvių informacijos centro (New
Yorke) pranešimai, informacija; mašinraščiai;

2 dėžė – Draugas, ateitininkai, Dainava
Draugas:
1) „Draugas“ aplankas – medžiaga straipsniams, skelbimams: įvairių temų
iškarpos ar kopijos straipsnių iš kitų laikraščių (Draugo, Amerikos lietuvio,
Lietuvos ryto), protokolai, turgaus žinios, Lietuvos nepriklausomybės švenčių
minėjimo lapinukas ir JAV lietuvių bendruomenės Clevelando apylinkės
valdybos informacija, Dievo motinos nuolatinės pagalbos parapijos lapinukas,
mirties skelbimai ir kiti; 2001, 2002 ir nežinomi metai; mašinraščiai, atšviestos
kopijos, faksas;
2) „Draugas 1992“: atšviestas 1990.02.21-28 ‚Atgimimo‘ puslapis, kuriame
straipsnis „Kaip atrodys Lietuvos pinigai“;
3) „Draugas 2001 I*“: A. medžiaga straipsniams: „Mūsų žingsniai“ 1996.V.12,
el-paštas apie Neringos skaučių tuntą Clevelande; laiškai, kuriuose siūlyta
straipsniai a aprašyta parapijos veikla; dokumentai susiję su Mary – Rose
Estates, Inc.; apie pianistus S. Deveikytę Zubovienę ir R. Zubovą, malda,
laikraščių iškarpos iš Plain Dealer, Darbininko, Draugo kalendoriaus
nuotrauka „kai Arkv. Jurgis Matulaitis buvo paskelbtas palaimintuoju 1987 m…
“ ir kt.; mašinraščiai, atšviestos kopijos, laikraščių iškarpos; B. V. Rociūno
parašyti straipsniai: „Čiurlionis – Lietuvių tautinis ansamblis (1940.1.15-
1991.10.27)“, Lietuvos garbės konsulatas Clevelande (straipsnis ir
mašinraštis); American Lithuanian Citizens Club – kvietimas narystei
2000.11.30, finansinė informacija 2000.12.31; laiškas Lietuvių namų
akcininkams 3/01/01, laiškas JAV Prezidentui „Americans for NATO
Enlargement“; *1991-2001; mašinraščiai, atšviestos kopijos, laikraščių
iškarpos;
4) „Draugas 2001 III*“: medžiaga straipsniams ir patys straipsniai šiomis
temomis – šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, JAV LB Clevelando apylinkės
valdybos 2001-2002 m pajamos ir išlaidos, trapvalstybinis universitetų fondas
Lietuvos žemės ūkiui, A. Brazauskas stabdo socialdemokratų pažadų traukinį,
Dainavos stovyklos aukos ir apyskaita, mokinukų ekskursija, Vlado Palubinsko
mirties skelbimas, GIJOS 5-ji jubiliejinė gegužinė, Jurgis Malksis, interviu su p.
Stempužiene, Clevelando renginių kalendorius, komercinės ir labdaros veiklos
sandara, Taupos lietuvių kredito kooperatyvas, Egidijaus Marcinkevičiaus
laiškas, JAV LB Clevelando apylinkės valdybos nepriklausomybės švenčių
programos; *1987-2002; mašinraščiai, rankraščiai, atšviestos kopijos;
5) „Draugas 2002*“: straipsniai ir laiškai susiję su studentais atvykusiais iš
Lietuvos legaliai dirbti JAV mainų programoje „Dirbk ir keliauk; Albinos
Petkauskienės mirties skelbimas; Zenonas ir Stasė Obelėnai atšventė savo 60
metų vedybinį sukaktį; Lietuvių diena Clevelande, Vieno pasaulio diena,
parengimų kalendorius; neaiškūs užrašai; Lietuvių katalikų religinė šalpa;
žemėlapis „Priverčiamųjų darbų lageriai Sovietų sąjungoje, iš Pabaltijo kraštų
kur buvo laikomi išvežtieji; *2001-2002; laikraščių iškarpos, atšviestos kopijos,
rankraščiai, mašinraščiai, printeriu spausdinta;

Ateitininkai:
6) Pranas Dovydaitis (1925-1927 m. Ateitininkų aukščiausios tarybos
pirmininkas, KVC katalikų sekcijos CK pirmininkas ir vicepirmininkas ir 1934-
1940 Krikščionių darbininkų sąjungos centro komiteto pirmininkas) –
baudžiamosios bylos dokumentai; atšviesti mašinraščiai ir rankraščiai;
7) Clevelando Maironio kuopos valdyba – merginos, vyrai, globėjai;
atspausdinta ir atšviesta nuo http://www.mesmas.org, 2005.10.5;
8) Įvairūs, religine tema: maldų puslapis; L. Narbuto straipsnis „Redaktoriaus
sūnus kunigas“ iš XXI amžius 1993.09.06; „Du kvietimai“ Sesuo Rose Anne,
Katalikų pasaulis 1993 spalis; „Kas gimė iš Dvasios, yra Dvasia“;
„Nationalgefühl, Volkssprache, Kirche, Klerus. Sechshundert Jahre römishes
Christentum in Litauen“, von Professor Dr. Gotthold Rhode, Seite 10,
Donnerstag, 17 Dezember 1987, Nr. 292; „Skambėk, Žodi – Apmąstymai iš
Vilniaus“, 2011 kovo 6; atšviesti puslapiai, laikraščių iškarpos, printeriu
spausdinta;
9) Bendra informacija ir Ateitininkų istorija: „Dainava mūsų Lietuva“ –
ateitininkų ir Dainavos trumpą istoriją parašė Adolfas Damušis 1996 m.;
ateitininkų įžodis, himnas, credo, Lietuvos himnas; Dabarties lietuvio kataliko
pareigos;
10) Clevelando ateitininkų istorija: Clevelando ateitininkija; Clevelando
ateities klubo istorija, Auksinį sukaktį švenčiant, Klyvlendo jaunimas;
mašinraščiai;
11) Jaunučiai ir moksleiviai ateitininkai: A. Jaunieji – Jaunučių ir globėjų
sąrašas, trumpa istorija, vasaros stovyklos daina („Vakar, šiandien, visada“) ir
trumpas aprašymas apie dainelės kūrėją; B. Moksleivių ateitininkų sąjungos
1966 ir 1968 laikraštėliai su straipsniu „Žygis pas Šventąjį tėvą“ ir kt.; „Nauja
šluota gerai šluoja“ – 1981 m. rugsėjo mėn. aplinkraštis MAS CV; Moksleivių
ateitininkų Maironio kuopos 1981-1982 m. narių sąrašas; Clevelando
moksleivių ateitininkų Maironio kuopos 1995-1996 ir 2000-2001 m. sąrašai;
Klevelando Maironio kuopos moksleivai 1996-1997 laikraštėlis; 50 metų
laikraštėlis 1999 Klyvlendo Maironio kuopos moksleiviai; laiškas Bičiuliui
mielajam, atvirukas Chris Rociunui; mašinraščiai, rankraščiai;
12) Klevelando sendraugiai ateitininkai, žinomas kaip „Ateities klubas“:
Auksinė sukaktį švenčiant, Klevelando ateitininkų veikla, Clevelando Ateities
klubo istorija 1983-1999 m.; Ateities klubo Cleveland‘e steigimo aktas; Ateities
klubas turi per 110 narių…, Sendraugių stovykla 1962 m…., Ateitininkų
sendraugių sąjungos Clevelando skyriaus „Ateities klubo“ kontrolės komisijos
protokolas (1974 m.?), Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyba –
nariai Amerikoje ir Kanadoje ? metų ir penki laiškai; 1957 m. ateities klubo
laiškas ir 1958 m. susirinkimo priimta rezoliucija; Ateities klubo sendraugių
ateitininkų valdyba ir veikla 1998-99 m.; „Sendraugių veiklos panoramoje“;
Klevelando Ateities klubo narių sąrašas (x2) 1993 m.;
Moksleivių ateitininkų sąjungos biuletenis – „Dėl žygio pas Šventąjį Tėvą“ ir
„Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacijos tarybos suvažiavimo, įvykusio
1967 m. spalio 14 d. šv. Kryžiaus parapijos salėje nutarimai“; „Iš Ateities klubo
veiklos“ 1991 m. V.R. straipsnis; rankraštis „Moksleivių ateitininkų šeimos
kursai“; neaiškūs užrašai (Vlado Palubinsko); rankraščiai, mašinraščiai;
laikraščio iškarpa, atšviestos kopijos;
13) Ateitininkų skelbimai, įvykiai, užrašai: Jauno pianisto koncertas
balandžio 30, 1988 m., Clevelando ateitininkų šeimos šventė 1988 gėgužės
30-31 d.d., Susikaupimo diena 2000 gruodžio 2 d., antras puslapis kito
koncerto skelbimas, Ateitininkų šeimos šventės akademijos paskaita gėgužės
4, 2003; „Ateitininkų šeimos šventė. Koncertas ir Vasario 16-sios gimnazija“
Drauge 1991.5.31., „Clevelandas pasiruošęs ateitininkų kongresui“ ir kt.
straipsniai Drauge 1977.8.17; „Pas Clevelando ateitininkus“ Drauge
1993.10.23; „Ateitininkai VLIKo darbuose“ Drauge 1977.07.23; Kanados
„Sutartinė“ – ateitininkų šventės koncertas; Vašingtono ateitininkai;
1977.8.17; 2005 ateitininkų jubiliejinės stovyklos programa; 1994 m.
Ateitininkų stovyklos JAV-se; V. Rociūno užrašai „Trūksta informacijos
(sąrašas žmonių)“; užrašas apie bažnyčios svarbą; 2003 m. Ateities fondo
kalendorius; „Harmonija“ – du laiškai ir V. Rociūno straipsnis; rankraščiai,
mašinraščiai, atšviesti puslapiai, laikraščio iškarpa;
14) Ateitininkų nuotraukos, asmenų ir meno, daugiausia su užrašais:
užrašyti asmenys – Adolfas Damušis, Vacys Rociūnas; Romas Bridžius,
Ingrida Stasaitė, Violeta Žilionytė, Livija Kasperavičiūtė, Jūra Gailiušytė, Vida
Augulytė, kun. Petras Dzegoraitis, Aldona Balčiūnaitė, Pranas Razgaitis; prel.
Balčiūnas, kun. K. Trimakas, kun. Ged. Kijauskas, kun. Kazim. Pugevičius; p.
Kisielius, Andrius Razgaitis, Ramunė Širvaitytė, Kazė Vaičeliūnienė, kun. G.
Kijauskas, Stasys Barzdukas; Neverauskienė, A. Damušis, Irena Polikaitienė,
Juozas Polikaitis, Benediktas Neverauskas, Saliklis; Bronius Paliulis, Danutė
Keturakytė, Antanas Girnius, dr. Č. Masaitis, kun. Dr. V. Cukuras, Stasė
Likienė, prof. Juozas Navickas, p. Aldona Navickienė, Juozas Rygelis; Albertas
Sušinskas (jaun.), Regina Šilgalienė, Marius Laniauskas, Vacys Rociūnas,
Nijolė Balčiūnienė, Vladas Čyvas; dr. Vida Švarcienė, dr. Marius Laniauskas,
Marius Polikaitis;Liudas Landsbergis, Matas Laniauskas, Gytis Mikolionis,
Tadas Burtkus, Janina Klimaitė; Linas Vaitkus, Adrijana Sušinskytė, Kristina
Paskonytė, Janina Klimaitė, kun. Kijauskas; užrašyti metai – 1960, 1975, 1992,
199X m. ir kt.; menininkai: Rimas Laniauskas, Birutė Gedvilienė, Alfonsas
Dargis, Česlovas Janušas: susiję nuotraukų siuntėjų vokai (?); atšviesti
nuotraukų siuntėjų laiškai; nuotraukų užrašai, bet nenusiję?; nuotraukos,
rankraščiiai, mašinraščiai;

Ateitininkų kongresai Clevelande, šeimos šventė:

15) Užrašai, skelbimai, susirašinėjimai: A. laiškai V. Rociūnui (Ateitininkų
IX kongreso komiteto Spaudos ir informacijos pirmininkas) – rašo P. Garšva iš
Draugo redakcijosVaclovas Kleiza (Ateitininkų Federacijos Generalinis
sekretorius), „Skambino Algis Širvaitis“, Kongreso banketo komisija; B.
Rankraštinis juodraštis kuriame skelbiama kongresas; Šv. Jurgio parapijos
skelbimas apie kongresą; Ateitininkų IX kongreso Clevelande svarbiausi
adresai; C. V. Rociūno laiškai kitiems: Juozui Stempužiui, Draugo redaktoriui,
Darbininko redaktoriui, Tėviškės žiburio redaktoriui, Dirvos redaktoriui, antra
dalis laiško 1977.8.6 su klausimais pasikalbėjimui; neaiškūs užrašai susiję su
kongesu; spausdinta kongreso antraštė su komiteto nariais, vokai;
16) Pokalbio ir straipsnio juodraščiai, dainų sąrašas; straipsniai apie
kongresą: „Ateitininkų keliu – pokalbis su Ateitininkų IX-jo Kongreso leidinio
redaktoriumi Stasiu Barzduku“, dainų sąrašas; apie Rita Čyvaitę ir „Neriją“,
Ateitininkų vadai – Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas,
Adolfas Damušis, Antanas Maceina, Simas Sužiedelis, Juozas Girnius,
Justinas Pikūnas, Petras Kisielius; „Kongresas su ateities viltimi“ 1977.9.15
Tėviškės žiburiai; rankraščiai, mašinraščiai, laikraščio lapas;
17) Kongreso sveikinimai, programa; mašinrašiai, rankraščiai;
18) „Ateitininkų IX-jo Kongreso informacija. V. Rociūnas“: 1976 ir 1977 m.
laikraščių iškarpos, korespondencija, planas, sąmatai, protokolai, giesmynėlis,
Informacijos komisijos duomenys, užrašai; laikraščių iškarpos, rankraščiai,
mašinraščiai;
19) 2003 m.Clevelando Ateitininkų šeimos šventė: brolių Aido ir Dainiaus
Puodžiukų koncerto skelbimai, laiškas, „Clevelando ateitininkų šventė“
straipnis, neaiškūs užrašai; rankraštis, mašinraščiai;
20) Vacio Rociūno asmens kortelė XII Ateitininkų kongrese 1994 m. liepos
14-17 d.;

Leidiniai:
21) „Gaudeamus“ (Studentų Ateitininkų Sąjungos žurnalas) – 2003-2 ir
2004 m. leidiniai;
22) Leidiniai: Jaunimo 1968 balsas; Jubilas 1970 m.; Omega 1972; Mūsų
geriausios dienos 1973 I (2 egz.), II, nr 3 (3 egz.); Omega. Maironio kuopos
laikraštėlis, gruodžio nr. 1; Vasaros naktys 1973 I ir II; Sūkurys. Viską
atnaujinti Kristuje 1974; Žalia žolelė – Jaunučių laikraštėlis. Dainava liepos
mėn. 1975; Vasaros stovyklos ‚75, išleido MAS centro valdyba Hamilton, Ont.
Canada, tiražas 50; be viršelio 1975; Omega – Klevelando Maironio kuopos
laikraštėlis nr. 1 1975-1976 metų; 50 metų laikraštėlis 1999 Klyvlendo
Maironio kuopos moksleiviai;

Dainava:
23) 1986 ir 1996 m. Dainavos laikraštėliai; atšviesti mašinraščiai ir
rankraščiai;
24) Panelės Kristinos Rociūnaitės 1974 m. Dainavos kursų sąsiuvinėlis
„Žodis ateitininkų misijoj: ideologija, akciologija, logologija“; rankraštis ir
atšviestas mašinraštis bei rankraštis;
25) Sudarytas albumėlis „Dainava – gyva ir gaji. Dirvoje: O. Stankienė,
V. Rociūnas; Drauge Alf. Nakas“; 1974-1981 m. piniginės ataskaitos,
laikraščių iškarpos, laiškai parapijiečiams ir kitiems; rankraštis, laikraščių
iškarpos, mašinraščiai;
26) Laiškai susiję su Dainava, 1962 ir 1963 m. Adolfas Damušis; 1965;
1966 Vl. Čyvas, kun. K. Žemaitis, M. Mikonienė, P. Balčiūnas, V. Palūnas, V.
Rociūnas; 1967 Vl. Čyvas; 1971 V. Rociūnas, V. Kuprevičiūtė; 1975 Dabušis;
1994 E. Gudinskienė; 1997, nežinomų metų Darius, kun. P. Patlaba, Inž. J.
Arštikys; rankraščiai, mašinraščiai;
27) Dainavos protokolai – 1976 kun. Viktoras Dabušis, Jonas Urbonas;
1977 kun. Viktoras Dabušis, Jonas Urbonas; 1990 R. Šilgalienė; 1994 Regina
Šilgalienė; 1997 Regina Šilgalienė; 2002 Virginija Grybaitė, Živilė
Makauskienė, Raimonda Bojažinskytė, Vytautas Kamantas; mašinraščiai,
rankraščiai;
28) Finansai susiję su Dainava – 1961, 1965, 1975, 1991, 1994, 1997,
aukų sąrašo lapas; rankraščiai, mašinraščiai;
29) Straipsniai apie Dainavą, autoriai: V. Rociūnas (?) neaiškių metų;
1971 Dainė Narutytė ir Saulius Jankauskas; 1976 V. Rociūnas; 1982
Dainavos administracija; 1991 V. Rociūnas; 1993-1994 (1997) Taura; 1994 V.
Rociūnas; 1996 V. Rociūnas; 1996 Dienovidžio 1 pusl.; 1997 nuotrauka
Viktoro Kučo;
30) Dainavos programos, įvairūs: „Važiuojame savaitei į Lietuvą – į
Dainavą (1959 m. LF bičiulių savaitė)“; Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos jaunimo stovykla Dainava dvidešimtpenkmečio paminėjimo 1981
m. spalio mėn. 17-18 dienomis – Detroit“; Dainavos vyrų oktetas
vadovaujamas Dariaus Polikaičio – programos juodraštis, metai nežinomi;
užduoti klausimai 1975 m.; Mokytojų studijų savaitės Dainavoje tvarkos
taisyklės; Third Annual Snowball War; pokalbis, nežinomų metų „Ekselencija,
pagarbės svečiai, mielos Dainavos bičiulės, bičiuliai“; „Keletas posmų iš
Dainavos“ 1961 m.; eilėraštis „Rudeniškas atsisveikinimas (iš prakalbos LF
bičiulių savaitę baigiant); „…Tenai miškai…“; lapinukas „Spaudos uždraudimo
ir atgavimo sukakties ženkle“; mašinraščiai, rankraščiai;
31) Leidinys „Dainava 25 (Dainavos sidabrinė sukaktis)“ – 3 egzemploriai;
32) Dainavos 40 m. sukaktis – laiškai, leidinio juodraštis: padėka po
sėkmingai įvykusio Dainavai paremti koncerto ir vajaus nuo Clevelando
Dainavos stovyklos globos komiteto (2 egzemploriai); V. Rociūno susirašymai
su Broniu Polikaičiu apie 40 metų sukaktuvių leidinį; laiškas Jadvygai ir
Adolfui; laiškas p. Yuciui nuo dr. Mariaus Laniausko ir kitų, A. Damušio,
Tauros Zarankaitės-Underienės, Dainavos stovyklos globos komiteto;
pajamos, išlaidos ir mecenatai; piešinys, straipsniai, eilėraščiai, dainos,
paskaitos; mašinraščiai, rankraščiai;
33) Nuotraukos: įvairios, iš Dainavos (su užrašais ir be užrašų – dauguma
be); Išvardinti asmenys ir daiktai – LF Bičiuliai, atietininkų kryžius Dainavoje,
Ramona, dail. Br. Jameikienė, Adolfas ir Jadvyga Damušiai, kun. G. Kijauskas;
Vytautas Volertas, Jurgis Jankus; Vidas Abraitis, arkivysk. Sigitas
Tamkevičius, kun. Robertas Grigas, dr. Justinas Pikūnas, kun. Vytautas
Petrauskas, ses. Daiva Kuzmickaitė, kun. Gintaras Grušas, Vygantas
Malinauskas, dr. Vincas Rastenis;Išvardinti metai – 1992, 1996.