VAIČIŪNAI-ŽYGAI

Vaičiūnų-Žygų archyvas
Reg. Nr. 14361
Dėžė Nr. 1
JONAS VAIČIŪNAS
1. J. Vaičiūno asmens dokumentai: studijų Vytauto Didžiojo universitete
knygelė, įvairūs dokumentai iš Vokietijos (pasas, medicininė kortelė ir kt.), žalia
kortelė, JAV LB nario knygelė, pažyma apie mirtį, iškarpos iš spaudos apie jį,
sveikinimo atvirukai.
2. J. Vaičiūno rankraščiai (,,IV tautinų šokių šventė“, ,,Nepermatomas šydas“
ir kt.), spausdinti kūriniai (pagal abėcėlę).
3. Medžiaga apie Marijampolės gimnaziją, mokytojų sąrašas.
4. Korespondencija.
5. JAV LB Marquette Park apylinkė: susirašinėjimas, informaciniai
pranešimai, susirinkimų darbotvarkės, sąrašai , pareiškimai (1973-1980).
6. JAV LB Chicagos/Vidurio Vakarų apygarda: dokumentai, susirašinėjimas,
straipsniai, informaciniai pranešimai (1964-1972).
7. JAV LB: įvairūs dokumentai, iškarpos, korespondencija (1963-1979).
8. J. Vaičiūno nuotraukos, laidotuvių albumas, užuojautos atvirukai žmonai
Laimai.
JUOZĖ LIUDA AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ
9. Dokumentai, nuotraukos, tekstai apie ją. J. Augustaitytės-Vaičiūnienės 70-
mečiui skirtas leidinys, sveikinimo raštai, mirties pranešimas. J. Augustaitytės-
Vaičiūnienės nuotraukos: su dail. A. Varnu ir kt. Petro Jurgėlos laiškas, skautų
veiklos apžvalga ir lietuvių skaučių 1947-1948 m. Vokietijoje nuotraukos.
10. Laiškai J. Vaičiūnienei: kun. Leonardas Andriekus, Marija Aukštaitė,
Mantas Aukštuolis, O. Balčiūnienė–Audronė, Stasys Barzdukas, Kazys Bradūnas,
G. Breichmanas, Kornelijus Bučmys, Marija Dagilienė, V. Delininkaitis, Aldona
Ehret, Danutė Eidukienė, Pranas Gaida, kun. Pranas Garšva, Vytautas
Gedgaudas, Stefa Gedgaudienė, Iliuminata Giedraitienė, Antanas Giedraitis,
Juozas Girnius, M. Gudelis, Izabelė Jonaitienė, Sofija Jelionienė, M. Jonikienė,
Ona Ivaškienė, kun. Kazimieras Kaniauskis, Jonas Karvelis, Jonas Kavaliūnas,
Irena Kerelienė, kun. R. Krasauskas, Marija Krauckuvienė, Dalila Mackialienė, J.
Matulaitienė, B. Matulionis, Alfonsas Mikulskis, B. Matulionis, Stasė Medelienė,
G. Meiluvienė, Ona ir Alfonsas Mikulskiai, Lilė Milukienė, Algis Mockaitis, Elvyra
Narutienė, Petronėlė Orintaitė-Janutienė, E. Paliokinenė, kun. V. Paulauskas,
Karolė Pažeraitė, Konstantinas Petrauskas, kun. J. Prunskis, O. Rozniekienė,
kun. Antanas Saulaitis, Alice Stephens, Angelika Sungailienė, kun. Kęstutis
Trimakas, Juozas Vaišnys, J. Venslova, Birutė Vindašienė, kun. Kęstutis V.
Žemaitis, J. Žilevičius.
11. Rankraščiai, kūryba, straipsniai apie kūrybą, iškarpos.
12. J. Augustaitytės-Vaičiūnienės knygos: ,,Skeveldros“, ,,Lietuvių vestuvės; Eglė
žalčių karalienė“, ,,Nepriklausomos Lietuvos mokytojas ir jo darbo aplinkybės“ (iš
1969 metų užrašų).

13. Įvairūs laiškai. A. Kižienei: Marija Dagilienė. Katrei Zeikiūtei: Elžbieta
Kudirkienė, Danutė Salienė. J. Džiugienei: Marija Dagilienė.
APOLONIJA ŽYGIENĖ
14. Dokumentai, nuotrauka, mirties pranešimas.
JANINA ŽYGIENĖ, VYTAUTAS ŽYGAS
15. Iškarpos iš laikraščių, laidotuvių leidinukas.
LAIMA ŽYGAITĖ-VAIČIŪNIENĖ
16. Įvairūs asmens dokumentai: studijų knygelė, mokslo baigimo pažymėjimai,
diplomas, santuokos liudijimo kopija, asmens pažymėjimo kopija, JAV piliečio
pažymėjimas, darbo kortelė, laiškai, atvirukai.
16. Įvairūs: iškarpos, Žygų geneologinis medis, prisiminimai apie Joną Anastazą
Vaičiūną, viešnagės Lietuvoje 1992 m. aprašymas
Dėžė Nr. 2
17. JAV LB Marquette Park apylinkės ir ALT surengtos genocido parodos (1970-
1973) lankytojų albumas. L. Vaičiūnienės įrėminti pažymėjimai (4 vnt.), JAV
prezidento George W. Bush padėkos raštas. Padėkos J. Vaičiūnienei. ?
nuotrauka. Korporacijos „Fraternitas Lituanica“ kepurė.
ARVYDAS ŽYGAS
1. Laiškai, atvirukai, iškarpos apie A. Žygą.
2. Darbai universitete (University of Illinois at Chicago)
3. A. Žygo rekomendaciniai laiškai UIC studentams 1984-1988 m.
4. UIC finansiniai dokumentai.
5. Chemijos užrašai 1981-1982 m.
6. L. K. B. Kronika: iškarpos, straipsnių kopijos.
7. Informacija apie disidentus: straipsniai, iškarpos, nuotraukos.
8. Kun. A. Žygo nuotraukos.
9. Finansiniai dokumentai: čekiai, čekių knygelės, užrašai.
10. Piniginė, vizitinės kortelės ir kt.
11. Diskeliai: asmeniniai laiškai, darbo užrašai ir kt. 12 vnt. 2 vaizdo kasetės:
,,Aurimo Marcinkaus (palaidotas Čikagoje, Lietuvių tautinėse kapinėse) 6-ių metų
mirimo sukakties šv. Mišios“ ir kita ?.