Vytautas Juozas Bieliauskas

Vytautas Juozas Bieliauskas
Reg. Nr. 14472

Dėžė 1

1. „Vytautas J. Bieliauskas, Distinguished Professor Emeritus;
Department of Psychology, Xavier University, 1959-Present“ – sudaryta
papkė prof. V. J. Bieliausko 80to jubiliejaus proga – „Presented to Dr.
Bieliauskas by the Department of Psychology in honor of his 80th birthday“;
kvietimas, profesoriaus Curriculum vitae, publikacijų sąrašas, nuotraukos (8
vnt.), laiškas (Hans), atvirutė/ sveikinimai (Margaret ir Richard Brizzolara);
Straipsniai: Politika ir moralė 1999; The Quest for Identity in Eastern Europe
1997; Cognitive Style and Consultation 1988; The Effect of Change of the
Size of the Drawing Sheet on the H-T-P IQ Scores 1983; Fathers‘ Absence
and Moral Development of Male Delinquents 1983; Family therapy, family life
in the USSR 1982; Cognitive Style Scoring System for H-T-P Drawings 1981;
The House-Tree-Person (H-T-P) Research Review: 1980 Edition; Decoding
the Language of Psychology and Religion: Glossolalia, Attribution or
Translation 1978; Mental Health Care in the USSR 1977; A Comparison of
Black and White Adolescents on the HTP 1976; A New Look at „Masculine
Protest“ 1974; Motivation and the Will 1973; Beyond Good and Evil – or The
Religion of a Psychologist 1973; Performance of Paranoid Schizophrenics
and Passive-Aggressives on Two Masculinity-Femininity Tests 1972;
Masculinity-Femininity and Self-Concept 1972; Masculinity, Femininity, and
Conjugal Love 1971; Neostriatal and Hippocampal Functions in the Behavior
Variability of the Chick 1967; Color Preference in Chromatic H-T-P Drawings
1967; Short-term Psychotherapy with College Students: Prevention and Cure
1968; Obviousness of two Masculinity-Femininity Tests 1968; Choice
Behavoir and Freedom 1966; Shifting of the Guilt Feeling in the Process of
Psychotherapy 1966; The Problem of Shading in H-T-P Drawings: its Internal
Consistency and Relation to Personality Characteristics 1965; Meilė šeimoje
1965; Recent Advances in the Psychology of Masculinity and Femininity
1965; Aspects Psychologiques de la masculinité et de la féminité 1965; Das
ich und die regulationen des erlebnisvorganges (The Ego and the
Regulations of the Flow of Exisence) (recenzija) 1964; An Investigation of the
Validity of the H-T-P as an Intelligence Test for Children 1961; The attitude of
Industrial Employers toward Hiring of Former State Mental Hospital Patients
1960; Differences in Performance on the Chromatic vs. Achromatic H-T-P
Drawings 1960; Sexual Identification in Children‘s Drawings of Human Figure
1960; Der seelenbegriff in der psychologie der Gegenwart 1960; Žmogaus
dvasia modernosios psichologijos šviesoje (II) 1960; The Effect of Formal Art
Training upon the Quantitative Scores of the H-T-P 1959; Kontroliuojama
laisvė 1959; An Evaluation of the „Organic Signs“ in the H-T-P Drawings
1959; Scorer‘s Reliability in the Quantitative Scoring of the H-T-P Technique
1956; La Pensée morale en médicine (recenzija) 1955; Žmogus šių dienų
problematikoje 1946;
2. Apdovanojimas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio
ordinu, 1999 m. liepos 1d. Nr. 508 Vilnius; nuotraukos (5 vnt.);
3. Straipsnių kopijos 1946-1983 m. – antspaudai; kiti straipsniai:
Žmogaus dvasia moderniojoje psichologijoje (I ir II – Laiškai lietuviams, 1960);
Jaunuolio vystymasis tarp dviejų kultūrų; Four Years of Training Police in
Interpersonal Relations 1973;
4. Straipsnių nuorašai, straipsniai laikraščiuose: Nešvęsta karūnavimo
šventė (Garsas 1950); Proto ligos – didžioji Amerikos problema (Draugas
1950); IQ ir asmenybė (Draugas 1951); Keturios revoliucijos žmogaus
gyvenime; Amerikai reikia mokytojų (Draugas 1950); Benamio atvaizdas
(Draugas 1950); Nauji bandymai Amerikos mokyklose (Draugas 1951);
Egoizmas, egotizmas ir Vakarų kultūra (Draugas 1955); Žaidimas – gydomoji
priemonė 1952; The Richmond Professional Institute… Backyard Campus, by
Jack Bilyen 1950; Gydytojai prieš Eutanaziją;
5. Vieversėlis – paukščiams globoti d-jos laikraštėlis, Nr. 1, Marijampolė
1932 m. gėgužės 15 d., 1 metai („Už raštus atsakau. –V. Bieliauskas“);
rankraščio kopija;
6. Straipsniai, jų mašinraščiai, pranešimai, dėstymui ir konsultavimui
medžiaga: Masculinity, Femininity and Conjugal Love; Spiritual Formation and
Mental Health; Short term psychotherapy with college students: prevention
and cure; Communication vs. Confrontation 1986; Psychology, Religion and
Church (Recent Trends and Developments); Need for Research and Training
in Supervision; The resonance theory for counseling; Knowledge and
Responsibility; Talk lietuviškos šeimos ateičiai; Moonlighting of academic
psychologists; Professional problems of a part-time practice; Shifting of the
guilt feeling in the process of psychotherapy; Cognitive Style and
Consultation 1987; iš interneto – Lecture 17: Cognitive styles… 2005; Recent
Advances in the Psychology of Masculinity and Femininity 1965; Masculinity-
Feminininty and Self-Concept 1972; Psychological aspects of masculinity and
femininity 1963; Contemporary Psychological Profile of Clergymen and
Religious; Cognitive Styles and Personality (autorė – Mary Thompson 1975);
Personality Theories – Some Other Types of Projected Feelings 1972;
Psychological aspects of pastoral relations with groups 1966; Performance of
Paranoid Schizophrenics and Passive-Aggressivs on Two Masculinity-
Femininity Tests 1972; Love conquers all, – or does it? The future of a
commitment; The Future of Marriage and the Family; Decoding the Language
of Psychology and Religion: Glossalalia, Attribution or Tranlsation – 1978
Presidential Address; Cognitive Style and Consultation – 1987 Presidential
Address;
7. Laiškai, susiję su straipsniais, publikacijomis: Mr. James F. Wasserman
1970, Frederick C. Thorne 1970, Eileen T. Nickerson 1973, Sara S. Whaley
1975;
8. Šeimyninė terapija: Marriage counceling (An outline); The marriage
counselor in action; Human Relations in Marriage;
9. Rankraščiai, mašinraščiai – straipsnių, paskaitų, kt.: Religija ir kūrybinė
laisvė; Lietuviškumas ir pluralizmas; Šeima Lietuvoje ir išeivijoje; Lyčių
skirtumai dabartiniame psichologijos moksle; Motivacija ir valia; Psichologiniai
ir socialiniai psichoterapijos aspektai; Kai kurios psichoterapinės priemonės
emocinių sutrikimų gydymui 1976; Klinikinis Psicholog…. JAV-se; Paskaita
duota t. Jezuitams 1983.4.30 – Šaknims vietos beieškant; Gyventi netikrume;
10. Profesorius daktaras Vytuatas Bieliauskas – Laikraščių straipsniai,
nuotraukos, reklama, laiškai, telegramos, JAV prezidento kvietimas, padėkos
certifikatai, 2 kompaktiniai diskai nuotraukų, 1 dvd „Oral Histories Project
12/09/08 Dr. Bieliauskas (interviu)“;
11. Sveikinimai išėjimui į pensiją ir 80 m. jubiliejaus proga; 1988 m. Xavier
universiteto žinios; 1988 m. nuotrauka iš laikraščio „35-tos Europos
lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai ir svečiai; Ohio State Board of Psychology
pagyrimas; 1988 m. birželio 13 d. „Success through Community Service“ (VB
pranešimas)
12. V.J.B. straipsniai laikraščiuose 1949-1950, 1963, 2000, 2002, 2003,
2006, 2008, 2010, Garsas, Amerika, The Xavier News, Draugas, Tėviškės
žiburiai;
13. Richmond Professional Institute – College of William and Mary, 1956-
1957 m. biuletenis;
14. Pranešimai – rankraščiai, mašinraščiai: Keturi dinamiško istorijos
metai. PLB pirmininko pranešimas VIII-jam Seimui; Tapatybės beieškant
naujojoje laisvėje – Lietuvoje ir išeivijoje; Dainuojanti Sąjūdžio revoliucija prieš
20 metų; Tauta ir tėvynė – VJB kalba JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando
apylinkės Lietuvių tautos šventės minėjime 1979 m..09.08; Ambassador of
Hope (Remarks at the Tribute to Ambassador Stasys Lozoraitis, Jr., Embassy
of the Republic of Lithuania, Washington, DC); Vilties ambasadorius; Creation
and Evolution according to St. Augustine‘s „Rationes Seminales“ (The
Catholic Academy of Sciences in the USA, 2007.09.29, pranešimas); Lietuvių
bendruomenė kryžkelėje – ateities vizijos problematika; Études sur la violence
1975; Pirmasis L.P.S. suvažiavimas: jo seimas, taryba ir įvykiai…;
15. Straipsniai – dauguma mašinraščiai, kai kurie spausdinti: JAV
prezidento spalva; Apibendrinimai – jų tikslai ir jų „logika“; Lietuvių fronto
bičiulių CREDO; Pedofilija: liga, ar kriminalinis nusikaltimas?; Už ką
balsuosime; Politika ir moralė; Nusikaltimas be bausmės; Jaunimo savižudybė
– tragiška realybė; Bernardo Brazdžionio – „Genius loci“; „Raudonasis“
holokaustas – negali būti užmirštas; Įpročio autonomija; Politics, Ethics and
Morality; atšviestas porą psl. str. iš „Atminties“ 1996 – „Juozui Eretui – 100“;
Individas, tauta ir kultūra; Visuomeninė neurozė; Moterystė be moterų;
Individas tautos ir kultūros dinamikoje; The Quest for Freedom and Identity in
Eastern Europe; „Agonija“ ir paranoja; Mental Health Care in the USA;
Moralinis vystymasis individuose ir tautose; Mirties bausmės psichooginė
analizė; Okupacinų represijų psichologiniai padariniai; Pragyventi ir kurti
gyvenimą; Pensininkai; Demokratijos „persodinimas; Globalizacija,
kognityvinis stilius ir tapatybė; Lietuvos kančios neužmirštamos; Kliūtys
santykiuose tarp išeivijos ir Lietuvos: barjerai, tarpkeliai ar praraja?; Dovana
bendruomenei;
16. Įvairiūs: „PLB pirmininko žodis suvažiavimui“ VJB, Pasaulio lietuvis
1988/ lapkritis; „Millage rejection forces budget cuts“ Nina Bieliauskas The
Emery 1990; nuotrauka iš internetinio „Lietuvos ryto“ 6/14/2009 VJB su D.
Grybauskaitę ir kt.; el-paštas nuo K. Baldauskienės 2009 ir Giedrės
Stankunas 2010; sąrašas su adresais ir tel. Nr – V. Bieliauskas, Valdas
Graužinis, Jonas A. Račkauskas, Juozas Ardys, Philypas Narutis, Kazys
Ambrozaitis, Petras Kisielius, Augustinas Idzelis, Stasys Džiugas, Povilas
Žumbakis („ne komiteto narys“)Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro (LGGRTC) literatūra; VJB str. „Faith, spirituality and psychology
“; nuo interneto- „Už ką balsavo Amerikos lietuviai?“ 11/12/2008 ir „In
memoriam: Robert Howes, CSO violinist“ 1/21/2011; pristatant Sigitui
Tamkevičiui medalį (su nuotrauka) 12/13/02;
17. V. J. Bieliauskas JAV KARIUOMENĖS dokumentai 1956-1962 m.;
18. Trys 1992 m. laiškai: p. Lozoraičiui nuo 1) Jack ir Loretta Stukų apie
įsūnijimą 1992 m. ir 2) nuo Frances R. Petkus, Knights of Lithuania
prezidentės; S. Lozoraičio laiškas V. Bieliauskui;
19. LTSC brošiūra (2 egz.): LTSC Tarybos pirmininkas – prof. dr.
Vytautas Bielauskas;

Dėžė 2
1. Studento V. J. Bieliausko užrašai „Psichologia“; rankraštis, 1939 m.;
2. Algirdo Bubnelio sukurta Sibiro motyvai (8 metų išvežtas A. Bubnelis):
2 nuotraukos – motina Stasė Bubnelienė su savo vaikais prieš išvežant į
Sibirą (1939 m.); eilėraščiai, rašinys 1987-1989 m.; nuotrauka tėvo Kazimiero
Bubnelio 1941.06.14;
3. Kitų straipsniai: General Cognitive Changes in Aging, Linas A.
Bieliauskas; A 39-Year Followup of the Genain Quadruplets, Linas
Bieliauskas (vienas iš 6 bendraautorių); Politin.. represij.. psichologiniai
padariniai, Danut.. Gailien..; A. Bieliausko siųstas laiškas ir straipsnis „Šuoliai
į nežinią“ – straipsnio autorius Andrius Bakutis; Bronius Nemickas, New
Yorkas, 1991.VI.13
4. Du pažymėjimai / apdovanojimai: 1) Draugo fondo direktorių tarybos
nutarimu drs. Vytautui ir Danutei Bieliauskams suteikiamas trečiojo laipsnio
Garbės nario diplomas už gausią paramą Draugo fondui 2006.6.6 ir 2) už
nuopelnus prieš Dešimtį metų atkurtajam Vytauto Didžiojo universitetui –
apdovanojimas jubiliejiniu sidabro ženklu;
5. VJB straipsniai laikraščiuose – Naujasis gyvenimas 1947; Laikas nr 78
1952; Draugas 1959, 1973, 1992-1994, 1996-2001, 2004; Šiaurės atėnai
1995, 1997; Europos lietuvis; Respublika 1993;
6. Straipsniai laikraščiuose, žurnaluose ir kt. apie VJB – Northwest Press
1991; Šiaurės atėnai 1995; Draugas 1960, 1963, 1987, 2000; Argentinos
lietuvių balsas 1990; Veidas 1994; Pozicija 1994; Darbininkas 1990; FAX
1990; The Post 1990; The Plain Dealer 1990; Catholic Telegraph 1963,
1964, 1987; Tempo 1983; Europos lietuvis 1980; Northwest School Board
Election 1965; The Post and Times-Star 1963; The Spokesman 1962; The
Cincinnati Enquirer 1960, 1962; Proscript 1958; The Richmond News Leader
1955;
7. Kiti laikraščių straipsniai: Dienovidis – Antano Bieliausko „Išpažintis
žaliame miške“; Draugas 1993 ir 2006; Tėviškės žiburiai 2006;
8. Straipsnis (Vakarinės naujienos 1990), bukletas (Baltijos asamblėja –
dokumentų projektai, Talinas), rankraštis (kalbos);
9. Tautos fondo įstatai 1995 m./ Bylaws of the Lithuanian National
Foundation, Inc. 1995 m.;
10. PLB korespondencija: su Lt. Edward H. Willis 1992; Knights of Malta
1992; Žinia spaudai; Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 1999; mr. John
Budris 1991; PLB valdybos kalėdinis sveikinimas; Liudijomo JAV Kongresui
tekstas1991.01; Ministrui A. Dobravolskui 1990; VJB CV;
11. Adresų etiketės;
12. Ypatingą kadenciją baigiant (Pokalbis su PLB pirmininku dr. Vytautu
Bieliausku) 1992 m. – klausimai faksu, atsakymai – rankraštis;
13. Straipsniai ir pokalbiai: Nationalities in Lithuanian; Išeivijos veiklos
koordinacija; rankraštis be pavadinimo, prasideda „Gegužės 1 d.
komunistinėje … Kijeve buvo nešami sekantys plakatai“ Mūsų armija yra
galingiausia“; Double bind messages to the Baltics; rankraštis, prasideda
„Brangūs Urugvajaus lietuviai“; rankraštis „Kognityvinis stilius ir komunijkacija
“; PLB valdybos sveikinimai švenčių proga; „Dr. Bieliauskas gives penetrating
talk to delegates of Baltic lands“ The Ohio Psychologist Oct. 1989;
14. Iškarpos iš laikraščių („asmeninės“) ir pora laiškų: Respublika 1991;
The Observer 1988; Wochenausgabe in deutscher Sprache 1991;Cincinnati
Enquirer 1991; Tiesa 1990; kun. Antano Kardo laiškas 1988; L. Valiuko
laiškas 1989; VJB CV; keletas str. Apie artėjančią nepriklausomybę,
Adelaidės Lietuvių Žinios 1988; ir kt.;
15. LR atstovybės 1992 m.;
16. VDU laikraštėliai, straipsniai, Seimo kalbos rankraštis, kt.:
Universitetas Vytauti Magni 1994 nr. 2 ir 3; PLB valdybos visuomeninė veikla
1988-1992 m., parašė A. Gureckas; VIII PLB Seimas Bendra informacija;
kalba – rankraštis;
17. PLB dokumentai 1991-1992: konstitucija, korespondencija (A.
Gureckas, VJB, R. Kurienė, M. Martišius, V. Vėbraitė-Gustienė, dr. J.
Sungaila, B. Nainiui), komisija, nuomonės, sveikinimai, nutarimai, padėkos,
adresai;
18. Konferencija „Tautiškumas ir politinio proceso kitimai“ Kaune, 1991-
1992 m: įvairūs dokumentai, korespondencija;
19. Sąžinės ieškojimas: rytuose ir vakaruose; rankraštis;
20. VGB autobiografija / CV;
21. Straipsniai laikraščiuose, žurnaluose – Second Army Sentinel kovas
1957 m.; 1989 m. Gimtasis kraštas, New York Times International, Draugas,
Europos lietuvis; interviu su VJB Akiračiuose „Kalbėkime vienu balsu“; Xavier
Today 1988 m. „A Master of ‚Transitions‘ Now Tries Retirement“; Observer
1988 „Petras Cidzikas Ends Hunger Strike“; The Cincinnati Enquirer
„Changes warm up Lithuania‘s lust for liberty“ ir „Youth sex offenses the
target of programs“; 1988 Draugas „Mes norime įvykdyti Seimo skirtus
uždavinius“; 1989 Draugas „Sveikina pasaulio lietuviai pasiryžėlius“; kvietimas
į JAV prezidento G.W. Bush inauguraciją 1989 m.; laiškas, atvirutės iš
Klaipėdos (Rimantas, Skirmutė, Darius, Nerijus) 1989 m.; 2 VJB nuotraukos;
22. Sveikinimas Radio Free Europe 1990.2.8 ir kiti PLB sveik.
rankraščiai, faksai; korespondencija su p. Jelena Zumbžycka; Europos lietuvis
1984 m.;
23. PLB rankraščiai 1989 m.; Prisikėlimo parapijos biuletenis 1989 m.;
telegrafu „Tiesiai“ iš Niujorko, mašinraštis; „Benamė tauta ir jos viltys“
Tėviškės žiburiai, 1989.VIII.15;
24. 1989.05.14-20 d.: Kopija VJB rankraščio „Laisvės spinduliai
skverbiasi į Estiją, Latviją ir Lietuvą“ Tallinn 1989.05.14; padėkos atvirutė
1989 m.; kalbos ar straipsnio mašinraštis; knygutė „Lietuvos valstybinė kalba
– svarbiausi dokumentai“; laikraščio Draugo ištrauka „Sveikina pasaulio
lietuviai pasiryžėlius“ 1989.05.20; kalbos rankraštis – Vilnius, Lietuvos
gydytojų s-mas 1989.05.19;
25. Rankraščiai, kalbos, kt. 1988-1989 m.: Talinas, 1989.05.13 –
Lietuvos, Latvijos, Estijos atstovų s-mas (rankraštis); rankraštis „Laisvės
spinduliai skverbiasi į Estiją, Latviją ir Lietuvą“ Tallinn 1989.05.14 – Pasaulio
lietuvis (straipsnis, originalas, rankraštis); laikraščio iškarpa „Atplėšti Vakarai,
arba Vidurio Europos tragedija“ Milanas Kundera, Literatūra ir menas
1989.03.11; darbotvarkė, sveikinimas vasario 16 d. proga, VJB laiškas P.
Toliušiui; 3 rankraščiai „Australija 1988 m. gruodžio mėn.; rankraštis PLB
valdybos pranešimas;
26. Įvairūs, PLB 1988-1991 m: kalbos rankraštis; vokas su rašteliu nuo
kun. Petrošiaus; English translation of the transcript of a speech given by
Prof. VB on October 23rd at the Lithuanian Reform Movement Congree in
Vilnius; kitos PLB kalbos (rankraščiai, mašinraštis); laiškas nuo United Nations
1988.09.23 ir Dept. Of Energy, Washington DC apie nuclear power plants;
Western Union telegrama 10/08/88; vasario 16 d. proga sveikinimas PLB;
„Dabartiniai įvykiai Lietuvoje ir komunikacijos problemos (mašinraštis);
„Pažinimo stilius ir asmenybės vystymasis“ (rankraštis); 1988.11.21 laiškas
nuo Barbara Bush; 1989.03.23 laiškas nuo George Bush; kelionės į Australiją
maršrutas; sveikinimas vasario 16 d. proga nuo PLB valdybos; VJB atspauda
„Mental Health Care in the USSR“, American Psychology, vol. 32, no. 5, May
1977; rankraštis „perduoti Lukoševičiui“; 1991.9.22 sveikinimas VII-jam PLJ
kongresui; kt. rankraštis;
27. 1989-1990 m. PLB pranešimai, korespondencija, straipsniai: „Sustoję
laikrodžiai pajudėjo“; „PLB valdybos pirmininkas veikia“; „Paradokso šventė“,
„Viltys nesibaigiančios kelionės pabaigais“, „Svečiai iš Lietuvos ir išeivija“,
“Europos L.B. valdybų pirmininkų ir darbuotojų suvažiavimas“, PLB valdybos
pirmininko pranešimas Italijos lietuvių bendruomenei“, kiti rankraščiai;
korespondencija su Mirga Šaltmiraite, prof. dr. A. Praškevičiu, prof. J.
Grigoniu, p. Zigmu V. Satkevičiu; rankraščiai, mašinraščiai; laikraščių iškarpos
– „Cincinnati man helps monitor Lithuania turmoil“ Cincinnati Post 2/27/90;
„Negotiate on Lithuania“ International Herald Tribune; „After 40 years, Ohio
prof fighting Lithuanian battle“;
28. „Psichologams“ – korespondencija 1988-89: VJB, Dana Gailienė
(Psichologijos katedra, VU), Lituanistikos instituto psichologijos skyrius,
Lietuvos psichologų sąjunga/ Vytautas Černius, Ina Č. Užgirienė/ Clark
University, V. Pocius, Lietuvos Dinaminės Psichologijos Grupė, Vilniaus
universiteto psichologai, Gintaras Chomentauskas, gyd. Dalia Gerulaitienė,
Albinas Bagdonas; rankraščiai, mašinraščiai;
29. Straipsniai, pranešimai: anglų k. pranešimas 1992 m. vasario 16 d.,
Dayton, Ohio (mašinraštis); Congressional Human Rights Caucus 1989
Annual Report, 101st Congress – 1st Session (laikraštėlis); „Knowledge and
Responsibility“ (mašinraštis – address given to Honors Convocation, Xavier
University, 1982 m.04.19); „Ethics and Morality“ ištrauka (mašinraštis);
30. PLB pranešimai ir kt.: kvietimas prancūzų k.; PLB žinios; Garbės
medalis – PLB pirmininkui prof. dr. Vytautui Bieliauskui; laiškas nuo
Congressional Human Rights Caucus U.S. House of Representatives (John
Porter, Tom Lantos)„Soviet Crackdown on Baltic States“ sausio 16; VJB PLB
valdybos pirmininko pareiškimas (statement) 1991 m. sausio 16 d.,
„Dabartinė politinė padėtis Lietuvoje“ rankraštis; „Sustoję laikrodžiai pajudėjo“
mašinraštis (paskaita, skaityta 1990 m. rugpjūčio 7 d. Šveicarijoje);
31. Konferencija „Tautiškumas ir politinio proceso kitimas“:
koresponencija, straipsniai, pranešimai, kt.: dr. Jurgis JG. Draguns; Mokslo
Lietuva 1992; Memorandum; Vamik Volkan, Max Harris, „Negotiating a
Peaceful Separation: A Psychopolitical Analysis of Current Relationships
between Russia and the Baltic Republics“; Richard J. Krickus; Yehudi
Menuhin; Aina Antane, „Some Aspects of Cultural Autonomy of Minorities in
Latvia 1920-1934 and Today“; „Peaceful Engagement and Nation Assistance
in Eastern Europe and the Soviet Republics“; „Will Democracy Prevail over
Neo-bolshevism?“; „Smoking in Lithuania“ Antanas Goštautas, Ina
Pilkauskienė; Dr. Vamik D. Volkan; Čarūnas Adomavičius; Kęstutis Čilinskas;
Kobeckaitė; renginių planas; A. Antanaičiui; „Answers to the questions on the
minority groups in the Republic of Lithuania“; Eugene Brody „Resolving
Political Conflicts between Ethnic Groups; NGOs and the International Public
Health Model“; VJB „Educational and Cultural Facilities for the Ethnic
Minorities in the Republic of Lithuania“; V. Astrauskas; dalyvių sąrašas;
Center for the Study of Mind and Human Interaction; The New Yorker – April
15, 1991; VJB „Nationalties in Lithuania“; laikraštėlis „Mind & Human
Interaction“ vol. 3, no. 1 July 1991;
32. VJB straipsnis „Family therapy, family life in the USSR“ – mašinraščio
kopija;
33. Dėžė „Senato NATO balsavimo diskusijų kalbos“;
34. Laiškas nuo dr. Karl W. Stukenberg Sigitai Clark, 2013.05.22;
35. Wigwam, 1952 m.

Dėžė 3
1. Lietuvių politinė konferencija Washingtone 1987 spalio 23-25 –
Paskaitos ir pranešimai, PLB Visuomeninių reikalų komisija 1988; The Baltic
Freedom Struggle Continues!; Baltic News June 1988; VII PLB Seimas, 1988
birželio 28-30, Torontas, Kanada; JAV LB susirinkimų tvarkos taisyklės;
Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjunga – DBLS-gos pirmininko pranešimas PLB-
nės VII Seimui 1988 m. 28-30 dienomis Toronte; Australijos lietuvių
bendruomenės Krašto valdybos pranešimas; Argentinos lietuvių organizacijų
ir spaudos taryba – veiklos apžvalga nuo 1983 iki 1988 metų; Šveicarijos
lietuvių bendruomenės valdybos metinės veiklos raportas 1988; Urugvajaus
lietuvių kultūros draugija 1988; VJB laiškas p. B. Nainiui; PLB Kontrolės
komisijos aktas; VI PLB Seimo nutarimai ir pasisakymai 1983; PLB Valdybos
pirmininko Vytauto Kamanto pranešimas PLB VII seimui Toronte, Kanadoje,
1988 birželio 28-30; Dėl Lietuvos sienų žymėjimo; Pasaulio lietuvis –
Pranešimas VIII-tajam PLB seimui; Implementation of Principles VII and VIII of
the Helsinki Final Act in Soviet-occupied Lithuania 1986; Vokietijos lietuvių
bendruomenė – PLB VII Seimui Toronte; Lituanistikos katedra UIC PLB Fondo
pranešimas VII PLB Seimui Toronte 1988; PLB VII Seimo darbotvarkė; …PLB
valdybos VII-tam PLB Seimui Toronte Iždo stovio pranešimas; Algimanto S.
Gečio laiškas; finansinė apyskaita 1978-1983; Milda Lenkauskienė; Brazilijos
LB pranešimas; VJB CV; JAV LB krašto valdybos pranešimas VII-jam PLB
seimui; Švietimo ir tautinio auklėjimo darbas PLB valdyboje; Resolution
Honoring Lithuania‘s Independence Day February 16, 2000; Proclamation re:
NATO; VI PLB Seimo nutarimai ir pasisakymai;
2. Lietuva – korespondencija“: LR Švietimo ir mokslo ministerija 1999 ir
2000 m.; Zita Tallat-Kelpšaitė (žurnalo „Jūra“ paramos fondo direktorė);
Lietuvos grįžimo į tėvynę informacijos centras/ Žilvinas Beliauskas;; Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas; J. Kojelis; J. Kairevicčius; Liucija
Baskauskas, PhD; st. Kubilienė; LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V.
Landsbergiui; LR Socilainės apsaugos ministerija, A. Dobravolskas; Vytauto
Didžiojo universitetas, Išeivijos studijų centras;
3. Valdybos posėdis – Amerikos lietuvių organizacijų bendradarbiavimo
konferencija: Amerikos lietuvių organizacijų bendradarbiavimo konferencijos
dalyviams nuo Valdaus Adamkaus, LR prezidento 1999 m.; A. Kubiliui, Seimo
pirmininko pirmam pavaduotojui; Amerikos lietuvių organizacijų
bendradarbiavimo konferencijai nuo Vytauto Landsbergio; nuo Algirdo
Saudargo, LR Užsienio reikalų ministro; konferencijos programa; Algis Rimas
„Lietuvių organizacijų bendradarbiavimas su Amerikos įstaigomis bei
organizacijomis“; lietuviškų organizacijų Chicagoje sąrašas; „Major Lithuanian-
American organizations in the United States“;
4. Lietuvių fondas 1999-2000 – paramos prašymai, LF įstatai,
korespondencija,
5. JAV LB krašto valdyba 1: posėdžių darbotvarkės ir protokolai 1999,
2000, laiškas A. Rimui 1999.11.21, LR prezidentui V. Adamkui 1999.09.01,
dr. Račkausko M. Remienei, Reginos Narušienės tautiečiams, ; Finansinė
ataskaita, paruošta JAV LB XV tarybos trečiajai sesijai 1999.10.8, 9, 10; JAV
LB apygardos ir apylinkės – sąrašas; informacijos reikalai; LF įstatai;
6. JAV LB krašto valdyba 2: posėdžių protokolai, dienotvarkės 1998;
laiškai R. Narušienės ir VJB; Valdybos sąrašas; Finansinė ataskaita paruošta
JAV LB XV Tarybos antrajai sesijjai 1998.10.10-11; Siūloma LB struktūra ir
„JAV Lietuvių Bendruomenė – Kodėl būtina keisti jos struktūra“ Algis
Rukšėnas; „By-laws of the Lithuanian World Archive“;
7. JAV LB Visuomeninių Reikalų Taryba: 1998, 1999 m., sąrašas, memo,
Vykdomojo Vicepirmininko (VJB) darbo apyskaita; Veikla 1998-1999; Lithuania
‘s Foreign Policy iš interneto 2/22/99; Jonas Urbonas (XV-ios tarybos VRK
pirmininkas) – laiškas; Treaty between the Republic of Lithuania and the
Russian Soviet Federated socialist Republic on the Basis for Relations
between States; Regular Report rom the Commission on Lithuania‘s Progress
towards Accession; LR Seimo ir JAV LB atstovų komistijos Rezoliucija; Baltijos
šalių gyventojų nuomonė ir informuotumas saugumo klausimais; NATO in the
čąst Century; kt.;
8. JAV LB krašto valdyba 3: 1994-1997 m. – Pranešimas PLB Seimui;
Lithuania‘s Preparation for NATO Membership; posėdžių protokolai,
dienotvarkės, finansai, korespondencija; 1992 ir 1991 m. Iždo pranešimas
PLB valdybai; 1988 VII Seimo darbotvarkė;
9. LB XV Tarybos Prezidiumas, 2000 m.;
10. JAV LB Taryba 1997-1999: sąrašas; nutarimai; protokolai; sesijos
registracijos blankas; Kontrolės komisijos aktas; straipsnis „36 Lietuvių fondo
suvažiavimas“; komisijų pateiktos rezoliucijos; sesijų darbotvarkės;
11. Lietuvos tūkstantmečio programa; Lietuvos kultūros paveldo
tūkstantmečio virtuali paroda; LDP Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono
Gelažiaus laiškai 1990 m.;
12. Visuomeninių Reikalų Taryba 1998,: korespondencija VJB, nariams,
Bendradarbiavimo komisijai, Donatui Skučui, Vytautui Kamantui, dr. K. P.
Žygui. Reginai Narušienei, A. Domanskio, Violetos Gedgaudienės, Audronės
Pakštienės, Prezidentui Bill Clinton‘ui, Warner amendment, apie „Pasaulio
lietuvį“, Vašingtono politinius reikalus; „Divided on Security“ Paul Goble;
Setting the Record Straight: The Historical Perspective on Modern Lithuania
and its Minorities, I. Lithuanians and Jews; „Armed Encampment or
Demilitarized Zone“; „Overview – Republic of Lithuania Armed Forces;
„Valdas Adamkus‘s Electoral Platform; Lietuvos Respublikos Prezidento
metinis pranešimas (1999);
13. JAV LB Inc. – Inkorporacijos dokumentai – ne pelno korporacija
Ilinojaus valstijoje;
14. Komisija 1999, 2000 m.: JAV LB atstovų komisija – 1999 m.
rezoliucija, susirašinėjimas faksais su LR Užsienio reikalų ministerija/ Algirdu
Saudargu, Vygaudu Užacku; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centru/ Dalia Kuodyte; „Asmenų dokumentų tvarkymas“; LR ambasada
Vašingtone/ Sarah Bloomfield; Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie
LR Vyriausybės; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 2000 m. komisijos
posėdžio protokolas;
15. Komisija – 1 : 1998-1999 m. – rezoliucija dėl Lietuvos stojimo į NATO;
ketvirtasis posėdis 1999.03.04; trečiasis posėdis 1998.11.04; antrasis
posėdis 1998.11.03; dėl finansinės paramos lietuvių bendruomenei JAV;
posėdžio protokolas nr. 98-2 1998.03.21; penktasis posėdis 1998.03.06;
rezoliucija dėl JAV lietuvių bendruomenės atstovavimo Lietuvos šventiniuose
renginiuose 1998.03.06; rezoliucija dėl JAV lietuvių grįžimo ir integracijos
tėvynėje 1997.03.14; Išeivijos grįžimas į Lietuvą; Integrali tauta; Kongresas
komunizmo nusikaltimams įvertinti;
16. LKDP: LKDP strateginė programa; I laisvę fondas lietuviškai kultūrai
ugdyti; susirašinėjimas – 1998 K. Skrupskelis, J. Kairevičius, K. Ambrozaitis,
K. Girnius; I laisvė fondas ir asmenybės raiška, pasitarimo protokolas; Kad
turėtume įtakos valstybės gyvenimui, turime vienytis; Tarnauti Lietuvai –
LKDP rinkimų programa; III konferencijos rezoliucija dėl reintegracijos į Rusiją
pavojaus, dėl ūkio reformos raidos ir pagrindinių uždavinių, dėl žemės ūkio
reformos; „Į laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvs filialo statutas,
pajamos ir išlaidos;
17. Genocido darbo grupė: VJB laiškas; adresai; korespondencija –
Valentinas, A. Dundzila, R. Narušienė, A. Lukša, verity@cts.com, J. Kojelis, K.
Skrupskelis, Spzaras, Ridzelis, J. Smulkštys, Srdys, Idzelis, Narutis, Žumbakis,
Visuomeninių reikalų taryba, kun. Vincas Valkavičius, kt.; knygutė Komunizmo
nusikaltimų įvertinimas, Vilnius 1999 (lietuvių ir anglų k.); p. S. Šedbarui
pareiškimas dėl KGB pareigūnų veiklos vertinimo; Mobilizacijos laikas 1999;
kovo 11 akto signataras; Okupacinių MGB ir MVD struktūrų Šakių rajono
valdymo priemonės 1944-1949 metais; Rezoliucija dėl Lietuvos gyventojų
geoncido; JAV LB lietuvių genocido tyrinėjimo komiteto posėdžių darbotvarkė;
Lietuvių archyvų departamento ir JAV LB sutartis; Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro Vilniuje ir Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro Čikagoje sutartis 1999 m.; laikraščių str. Kopijos, anketa; kiti įvairūs
straipsniai, raštai 1996-2000;
18. Lietuviai ir žydai , holocaust: korespondencija – Narušienė, VJB,
Holocaust Memoriam Museum/ Sara Bloomfield, Audronė Pakštys, Office of
the Special Envoy for Holocaust Issues; Double Memory: Poles and Jews after
the Holocaust;
19. Kamantas, PLB: PLB Valdybos sąrašas, adresai 1998 m.; PLB
konstitucija; Užsienio LB konstitucija; Vytautas Kamantas, PLB Valdybos
pirmininkas – laiškai 1998, 2000; protokolas 1998.04.25; kita
korespondencija – Narušienė, Valdas Samonis, Jūratė Budrienė, B. Nainys;
Tinklas (JAV LB Krašto valdybos žiniaraštis) 1998 žiema; The New Atlantic
Initiative Statemnt on NATO Enlargement; PLB Fondo pranešimas PLB IX
Seimui; 1992, 1996 PLB; kvitas aukai;
20. NATO – 2 (1997-2000): Baltic Caucus Members 1999 sąrašas; NATO
expansion ratifed 1998; U.S. Policy Toward Northeastern Europe: Report of
an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations;
lankstinukas „Lietuvos kariuomenė“; knygutė „Overview Lithuanian National
Defence System ‚99“; informacija Ministry of Foreign Affairs of Lithuania,
anglų k., rugpjūtis 1999 m.; „White Paper ‚99“ (Ministry of National Defence of
the Republic of Lithuania); straipsniukas apie Brig. General John Kronkaitis,
Commander of the Lithuanian Armed Forces, 1999; laiškas ir informacija R.
Narušienei nuo Marc Grossman, US Department of the Senate, Assistant
Secretary of State for European Affairs, 1998, 1999, „U.S. Policy toward
Estonia, Latvia, and Lithuania“; laiškai – Jan Nowak, R. Kacinskas, Richard G.
Lugar (senatorius), Birute Vilutis, ; Strobe Talbott pranešimas „The U.S. and
the Baltic Region Remarks“ ; „Baltijos šalių gyventojų nuomonė ir
informuotumas saugumo klausimais – Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų
apklausos rezultatai“ Vilnius, 1998; „Estonia Since the Restoration of
Independence, 1991-1998“; „Seven Years Later: The Post-1991 Period in
Latvia“; straipsniai iš „The National Interest“ 1999 ir įvairūs kiti straipsniai ir
žinios susijusios su Lietuvos integracija į NATO; „Remarks by the President at
Charter Signing Ceremony“ 1998 sausio 16; Lithuania‘s Defense
Preparedness; „Economic Progress in Lithuania: A Mid-Year Update“ by
Steven R. Tabor 1997;
21. NATO – 1: knygutė „NATO‘s Nations and Partners for Peace –
Special issue „Getting Ready for NATO: The Baltic States; Lithuanian
National NATO Integration Programme 1999-2000; „NATO and the case for
Lithuania“; „Lithuania and U.S. Foreign Policy Priorities“; knygutė „NATO in
the 21st Century“; knygutė „Estonia, Latvia, and Lithuania and United States
Baltic Policy“; knygutė „The Enlargemnt of NATO“; NATO 50 metų sukaktis
1999; knygutė „Expansion of NATO – Role of the Polish American Congress“;
kita susijusi informacija;
22. Lietuvių fondas: audiokasetė Cepaitis 1/28/91; Lietuvos himnas,
nuotrauka „Lietuva“; lankstinukas „Laisvė neduodama, ji iškovojama“;
knygutė „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. deklaracija“;
knygutė „Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga“; „30 Europos lietuviškųjų
studijų savaitė“ Europos lietuvis 1983.07.22; Prunskienė: „Lietuvai būtų
absurdiška dabar nutraukti ryšius su Maskva“;
23. Lietuvos psichologų sąjunga: informacija, narių sąrašas, balsavimo
biuletenis;
24. Lituanistikos institutas: naujienos 2000.01.31; nariai 2000 m.;
publikacijų sąrašas.
25. In memorium: dviejų puslapių biografinis aprašas anglų k. (2 kopijos);
„Mirė prof. dr. Vytautas Bieliauskas“ Draugas 2013.04.27; „Didelis ir gražus
gyvenimas A.A. prof. Vytautas Bieliauskas“ Draugas 2013.04.30; „Dar viena
netektis: atsisveikinimas su dr. Vytautu J. Bieliausku“ Amerikos lietuvis
2013.05.02; užuojautos šeimos, LTSC, LF taryba ir valdyba, JAV LB Krašto
valdybos