VYTAUTAS MIKŪNAS

VYTAUTO MIKŪNO ARCHYVAS

REG. NR.14156

1. Iškarpos apie išeivijos lietuvius A-L. Prie kai kurių pridėti asmeniniai laiškai
(nuo J. Augustaičio, Motina M. Immaculata (J. Dvaranauskaitė), Antano
Dvaranausko laiškas žmonai Stefai iš Sibiro (Vorkutos) 1946 12 25; Eliziejus ir
Julija Draugelis; dail. Jonynas; N .Jasiukynaitė (ir nuotr.); R. Kosmonas)
2. Iškarpos apie išeivijos lietuvius M-Ž. Prie kai kurių pridėti asmeniniai laiškai
(nuo: Sesuo Augusta; T. Oleka; T. Palis; A. Plioplys; Petras Savickas; V. Mikūno
str. Apie P. Savicką su nuotrauka (orig.); Motina M. Concepta; .
3. LR nepriklausomybės minėjimo Muenchene 1948 m. vasario 16 d.,
programa.
4. Kreipimasis į JAV Prezidentą Lietuvos nepriklausomybės minėjimo 40 m.
proga, pasirašytas Amerikos lietuvių studentų ir jaunimo sąjungos su lietuviškų
jaunimo organizacijų atstovų parašais (2 vnt.)
5. Žemėlapių kopijos 3 vnt. (Mažoji Lietuva, Pilviškiai ir apyl.)
6. “Girių ir žvėrių traktų revizija, sudaryta G. B. Valavičiaus 1559 m. ”.
Perspaudinys iš leidinio, išleisto 1867 m. Vilniuje.
7. Plioplių dokumentinė istorija. Sud. Audrius Plioplys 1979 m. Washington, D.
C. Tiražas 26 egz.
8. Karininkų metraštis. 1939 m. atspaudas iš Kario žurnalo. – Kaunas: Krasto
Apsaugos Ministerija, 1939.
9. Albumas su Lietuvos miestų ir vietovių vaizdais (iškarpos ir nuotraukos).